„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 37
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/10/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016577
37
02/10/2020
ვებგვერდი, 05/10/2020
010250050.35.105.016577
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №37

2020 წლის 2 ოქტომბერი

ქ. ზუგდიდი

 

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 14/11/2017, სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016358) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                     „დანართი

 

           

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

 

რანგი

 

კატეგორია

 

საშტატო ერთეული

 

სარგო

 

თვიური სარგო

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

1

 

მერი

1

2750

2750

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

2500

2500

3

 

მერის მოადგილე

1

2400

2400

  1. ადმინისტრაციული სამსახური

4

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

5

II რანგი –   პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

საქმისწარმოების განყოფილება

6

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

7

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

9100

8

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქივზე პასუხისმგებელი პირი)

1

1300

1300

9

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1000

4000

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილება

10

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

11

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

იურიდიული განყოფილება

12

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

13

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

14

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

15

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

16

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

17

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

18

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის კოორდინაციის განყოფილება

19

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

20

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

21

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

22

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

შრომის უსაფრთხოების განყოფილება

23

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

24

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

 

  1. საფინანსო–საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

25

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

26

II რანგი –   პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

27

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

28

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

29

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სახაზინო მომსახურების, ქონებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

30

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

31

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

9100

შემოსულობების განყოფილება

32

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

33

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

34

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სამშენებლო პროექტების და სამუშაოების შესყიდვის განყოფილება

35

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

36

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის განყოფილება

37

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

38

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

 

  1. ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური

39

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

40

II რანგი –   პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება

41

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

42

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

43

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

44

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილება

45

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

46

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

47

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

არქიტექტურის განყოფილება

48

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

49

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

 

  1. ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

50

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

51

II რანგი –   პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

ქონების მართვის განყოფილება

52

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

53

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

54

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების მართვის განყოფილება

55

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

56

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

57

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ტრანსპორტის განყოფილება

58

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

59

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

საინვესტიციო პროექტების და დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება

60

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

61

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

62

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

 

  1. განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

63

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

64

II რანგი –   პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

განათლების განყოფილება

65

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

66

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

67

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ძეგლთა დაცვის განყოფილება

68

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

69

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

70

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

71

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

72

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

კულტურის განყოფილება

73

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

74

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

75

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

 

  1. სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახური

76

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

77

II რანგი –   პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

78

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

79

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

80

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სოციალური დაცვის და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

81

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

82

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

  83

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

84

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

85

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი (კოორდინატორი)

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

86

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი)

 

1

 

1300

 

1300

87

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვის ფსიქოლოგი)

 

1

 

1300

 

1300

88

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი)

 

1

 

1300

 

1300

89

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამართლებრივი დახმარების სპეციალისტი)

 

1

 

1300

 

1300

90

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვის დაცვის ინსპექტორი)

 

1

 

1300

 

1300

  1. ზედამხედველობის  სამსახური

91

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

92

II რანგი –   პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

93

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

94

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

9100

95

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება

96

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

97

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

საორგანიზაციო განყოფილება

98

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

99

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

 

  1. შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური

100

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

101

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

შიდა აუდიტის განყოფილება

102

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

103

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

ინსპექტირების განყოფილება

104

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

105

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

  1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

106

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

107

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

108

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

109

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

110

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

111

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

რეზერვის რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება

112

II რანგი –   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

113

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

                                       


ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციები

 

  1. მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციული ერთეულებში (53)

 

N

პოზიცია

თანამდებობრივი სარგო

1

მერის წარმომადგენელი აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

2

მერის წარმომადგენელი ალერტკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

3

მერის წარმომადგენელი ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

4

მერის წარმომადგენელი ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

5

მერის წარმომადგენელი ახალკახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

6

მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

7

მერის წარმომადგენელი ბაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

8

მერის წარმომადგენელი განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

9

მერის წარმომადგენელი დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

10

მერის წარმომადგენელი დავითიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

11

მერის წარმომადგენელი დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

12

მერის წარმომადგენელი დიდინეძის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

13

მერის წარმომადგენელი ერგეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

14

მერის წარმომადგენელი ზედაეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

15

მერის წარმომადგენელი ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

16

მერის წარმომადგენელი კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

17

მერის წარმომადგენელი კიროვის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

18

მერის წარმომადგენელი კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

19

მერის წარმომადგენელი კორცხელის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

20

მერის წარმომადგენელი ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

21

მერის წარმომადგენელი ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

22

მერის წარმომადგენელი ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

23

მერის წარმომადგენელი ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

24

მერის წარმომადგენელი ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

25

მერის წარმომადგენელი ორსანტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

26

მერის წარმომადგენელი ორულუს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

27

მერის წარმომადგენელი ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

28

მერის წარმომადგენელი ოფაჩხაფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

29

მერის წარმომადგენელი ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

30

მერის წარმომადგენელი რიყის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

31

მერის წარმომადგენელი რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

32

მერის წარმომადგენელი ტყაიას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

33

მერის წარმომადგენელი ურთას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

34

მერის წარმომადგენელი უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

35

მერის წარმომადგენელი შამგონას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

36

მერის წარმომადგენელი შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

37

მერის წარმომადგენელი ჩხორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

38

მერის წარმომადგენელი ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

39

მერის წარმომადგენელი ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

40

მერის წარმომადგენელი ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

41

მერის წარმომადგენელი ცვანეს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

42

მერის წარმომადგენელი ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

43

მერის წარმომადგენელი ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

44

მერის წარმომადგენელი ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

45

მერის წარმომადგენელი ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

46

მერის წარმომადგენელი ხურჩას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

47

მერის წარმომადგენელი ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

48

მერის წარმომადგენელი ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

49

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

50

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

51

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

52

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

53

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1300

სპეციალისტები ზუგდიდის ადმინისტრაციულ ერთეულებში           

  (წარმომადგენლის ასისტენტები) (25)

54

ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

 55

ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

56

ახალკახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

57

განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

58

დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

59

დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

60

ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

61

კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

62

კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

63

კიროვის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

64

კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

65

კორცხელის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

66

ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

67

ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

68

ორსანტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

69

ორულუს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

70

ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

71

ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

72

რიყის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

73

რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

74

შამგონას ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

75

ჩხორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

76

ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

77

ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

78

ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

79

ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

80

ქ. ზუგდიდის ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

81

ქ. ზუგდიდის ენგურის  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

82

ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

83

ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

84

ქ. ზუგდიდის კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

85

ქ. ზუგდიდის კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

86

ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

87

ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

88

ქ. ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

89

ქ. ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

900

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.