საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 88
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 16/10/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010340000.22.026.016830
88
16/10/2020
ვებგვერდი, 16/10/2020
010340000.22.026.016830
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება №88

2020 წლის 16 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები“.

 

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 27 დეკემბრის №97 ბრძანება.

 

მუხლი 3
ეს­ ბრძანება­ ამოქმედდეს­ გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი 
 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 


მუხლი 1. დეპარტამენტის უფროსი (პირველი რანგი, კატეგორიასაჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 5 წლის გამოცდილება, მათ შორის 2 წელი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე.

3. სამართლებრივ აქტებთან მუშაობის გამოცდილება.

4. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) „საქართველოს თავდაცვის ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ლ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

მ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ნ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ო) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

5. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

6. კომპიუტერის პროგრამის  Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 2. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე (მეორე რანგი, კატეგორიასაჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 3 წლის გამოცდილება, მათ შორის 1 წელი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე.

3. სამართლებრივ აქტებთან მუშაობის გამოცდილება.

4. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (გარდა მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე წიგნებისა);

ლ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

მ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ნ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

ო) „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი (XVI​1 თავი);

პ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

5. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

6. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 3. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე (მეორე რანგი, კატეგორიასაჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 3 წლის გამოცდილება, მათ შორის 1 წელი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე.

3. სამართლებრივ აქტებთან მუშაობის გამოცდილება.

4. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

5.  სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

6. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 4. იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (მესამე რანგი, კატეგორია – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება.

2. საქმისწარმოების სფეროში მუშაობის გამოცდილება 1 წელი.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ე) „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;

ვ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება;

ზ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის ელექტრონული საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2014 წლის 24 ნოემბრის №1641 ბრძანება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 5. სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსი (მეორე რანგი, კატეგორია –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 2 წლის გამოცდილება.

3.  შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საქართველოს თავდაცვის ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ლ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

მ) „საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 თებერვლის №77 დადგენილება;

ნ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 6. სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსის მოადგილე (მესამე რანგი, კატეგორია – პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 2 წლის გამოცდილება.

3.  შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საქართველოს თავდაცვის ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ლ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

მ) „საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 თებერვლის №77 დადგენილება;

ნ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 7. სამართალშემოქმედების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (მესამე რანგი, კატეგორია – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 1 წლის გამოცდილება.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საქართველოს თავდაცვის ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ლ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

მ) „საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 თებერვლის №77 დადგენილება;

ნ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 8. სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (მესამე რანგი, კატეგორია – მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალსიტი)

1. უმაღლესი განათლება სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამუშაო გამოცდილება 1 წელი.

3.  შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს თავდაცვის ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 9. სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსი (მეორე რანგი, კატეგორია – მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის  ხელმძღვანელი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 2 წლის გამოცდილება.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (გარდა მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე წიგნებისა);

ლ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (გარდა XXXIII, XXXIV​ 1, XXXIV​ 2, XXXIX, XLII, XLIV 2 თავებისა და მე-7, 7 ​1 და 7 ​2 კარებისა);

მ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ნ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (გარდა VII​ 1-VII​ 9 თავებისა);

ო) „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი (XVI​ 1 თავი);

პ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 10. სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე (მესამე რანგი, კატეგორია – პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 2 წლის გამოცდილება.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (გარდა მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე წიგნებისა);

ლ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (გარდა XXXIII, XXXIV​ 1, XXXIV ​2, XXXIX, XLII, XLIV 2 თავებისა და მე-7, 7​ 1 და 7 ​2 კარებისა);

მ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ნ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (გარდა VII​ 1-VII​ 9 თავებისა);

ო) „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი (XVI​ 1 თავი);

პ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 11. სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (მესამე რანგი, კატეგორია – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 1 წლის გამოცდილება.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (გარდა მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე წიგნებისა);

თ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (გარდა XXXIII, XXXIV​ 1, XXXIV​ 2, XXXIX, XLII, XLIV 2 თავებისა და მე-7, 7​ 1 და 7​ 2 კარებისა);

ი) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

კ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (გარდა VII​ 1-VII​ 9 თავებისა);

ლ) „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი (XVI​ 1 თავი);

მ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის შემდეგი პროგრამების კარგად ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint.

 

მუხლი 12. სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (მესამე რანგი, კატეგორია – მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალსიტი)

1. უმაღლესი განათლება, სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამუშაო გამოცდილება 1 წელი.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (გარდა მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე წიგნებისა);

თ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (გარდა XXXIII, XXXIV 1, XXXIV​ 2, XXXIX, XLII, XLIV 2 თავებისა და მე-7, 7​ 1 და 7​ 2 კარებისა);

ი) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

კ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (გარდა VII​ 1-VII​ 9 თავებისა);

ლ) „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი (XVI​ 1 თავი);

მ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 13. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი (მეორე რანგი, კატეგორია –  მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის  ხელმძღვანელი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამართლის სფეროში მუშაობის 2 წლის გამოცდილება.

3. სამართლებრივ აქტებთან მუშაობის გამოცდილება.

4.  შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) „საქართველოს თავდაცვის ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ლ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

მ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ნ) „საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 თებერვლის №77 დადგენილება;

ო) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

5. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

6. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 14. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე (მესამე რანგი, კატეგორია – პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2.  სამართლის სფეროში მუშაობის 2 წლის გამოცდილება.

3. სამართლებრივ აქტებთან მუშაობის გამოცდილება.

4. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) „საქართველოს თავდაცვის ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ლ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

მ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ნ) „საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 თებერვლის №77 დადგენილება;

ო) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

5. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

6. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 15. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (მესამე რანგი, კატეგორია – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი) სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2.  სამართლის სფეროში მუშაობის 1 წლის გამოცდილება.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) „საქართველოს თავდაცვის ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ლ) „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

მ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ნ) „საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 თებერვლის №77 დადგენილება;

ო) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.

 

მუხლი 16. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (მესამე რანგი, კატეგორია – მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება სამართლის მიმართულებით (სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის სპეციალობებით).

2. სამუშაო გამოცდილება 1 წელი.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „საქართველოს თავდაცვის ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 თებერვლის №77დადგენილება;

კ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება.

4. სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა – B1 დონე.

5. კომპიუტერის პროგრამის – Microsoft Word კარგად ცოდნა.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.