საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 612
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
მიღების თარიღი 21/09/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 110060010.22.027.017106
612
21/09/2020
ვებგვერდი, 22/09/2020
110060010.22.027.017106
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

ბრძანება №612

2020 წლის 21 სექტემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 5 სექტემბრის №92 ბრძანება;

ბ) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 13 თებერვლის №68 ბრძანება;

გ) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 10 ივლისის №37 ბრძანება;

დ) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის თავდაცვის სამინისტროში, იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 4 სექტემბრის №88 ბრძანება;

ე) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 12 ოქტომბრის №185 ბრძანება;

ვ) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 13 თებერვლის №62 ბრძანება;

ზ) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის №86 ბრძანება;

თ) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის ეკონომიკური დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 13 თებერვლის №66 ბრძანება;

ი) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 5 სექტემბრის №91 ბრძანება;

კ) „საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 4 სექტემბრის №87 ბრძანება;

ლ) „საპროკურორო საბჭოს დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 24 ოქტომბრის №105 ბრძანება;

მ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №49 ბრძანება;

ნ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №51 ბრძანება;

ო) „საოლქო პროკურატურების სამოქმედო ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №48 ბრძანება;

პ) „სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №53 ბრძანება;

ჟ) „დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №50 ბრძანება;

რ) „სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №55 ბრძანება;

ს) „შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №52 ბრძანება;

ტ) „ქალაქ თბილისის პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №57 ბრძანება;

უ) „ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №54 ბრძანება;

ფ) „კახეთის საოლქო პროკურატურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №56 ბრძანება;

ქ) „რაიონული პროკურატურების სამოქმედო ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აგვისტოს №47 ბრძანება;

ღ) „ქ. თბილისის ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №58 ბრძანება;

ყ) „ქ. თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №82 ბრძანება;

შ) „ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №83 ბრძანება;

ჩ) „ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №84 ბრძანება;

ც) „ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №85 ბრძანება;

ძ) „ბათუმის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №79 ბრძანება;

წ) „ხელვაჩაურის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №61 ბრძანება;

ჭ) „ოზურგეთის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №70 ბრძანება;

ხ) „ფოთის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №69 ბრძანება;

ჯ) „სენაკის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №65 ბრძანება;

ჰ) „ზუგდიდის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №59 ბრძანება;

1) „მესტიის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №71 ბრძანება;

2) „ამბროლაურის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №81 ბრძანება;

3) „სამტრედიის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №66 ბრძანება;

4) „ქუთაისის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №74 ბრძანება;

5) „ზესტაფონის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №60 ბრძანება;

6) „საჩხერის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №67 ბრძანება;

7) „ახალციხის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №80 ბრძანება;

8) „ახალქალაქი-ნინოწმინდის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №78 ბრძანება;

9) „ხაშურის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №62 ბრძანება;

10) „გორის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №76 ბრძანება;

11) „მცხეთის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №72 ბრძანება;

12) „რუსთავის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №68 ბრძანება;

13) „მარნეულის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №73 ბრძანება;

14) „ბოლნისის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №77 ბრძანება;

15) „თელავის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №63 ბრძანება;

16) „გურჯაანის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №75 ბრძანება;

17) „სიღნაღის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 27 აგვისტოს №64 ბრძანება;

18) „საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 25 სექტემბრის №96 ბრძანება;

19) „საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 15 აგვისტოს №43 ბრძანება;

20) „საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2017 წლის 25 მაისის №234 ბრძანება.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრითეა წულუკიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.