„საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 24 აგვისტოს №19/2020 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 24 აგვისტოს №19/2020 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 35/2020
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 11/09/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010190020.15.008.016507
35/2020
11/09/2020
ვებგვერდი, 14/09/2020
010190020.15.008.016507
„საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 24 აგვისტოს №19/2020 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება  №35/2020

2020 წლის 11 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 24 აგვისტოს №19/2020 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 77-ე მუხლის  მე-5 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ” მე-20 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

მუხლი 1
„საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 24 აგვისტოს №19/2020 დადგენილების (სსმ ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, 25/08/2020, 010190020.15.008.016491) პირველი მუხლით დამტკიცებულ დანართის ჰორიზონტალური გრაფები №4, №6, №12, №35, №38, №39, №41, №43, №64, №68 და №73 შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4

6

კრწანისი

14,464

3,860

18,965

37,289

6

6

სამგორი

23,372

24,001

23,341

70,714

12

12

გურჯაანი

8,343

7,920

15,935

32,198

35

37

ახალციხე

8,004

3,625

26,875

38,504

38

40

ახალქალაქი

14,005

10,010

13,460

37,475

39

41

ნინოწმინდა

10,191

7,370

16,340

33,901

41

44

ამბროლაური

6,124

8,665

21,402

36,191

43

46

ლენტეხი

9,233

6,160

17,330

32,723

64

67

ზუგდიდი

12,774

27,549

25,290

65,613

68

79

ბათუმი

6,720

10,700

24,601

42,021

73

84

ხულო

6,788

11,475

16,275

34,538

 

მუხლი 2
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს   გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის თავმჯდომარეთამარ ჟვანია
კომისიის მდივანიგიორგი ჯავახიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.