„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 575
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 11/09/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.022295
575
11/09/2020
ვებგვერდი, 14/09/2020
040030000.10.003.022295
„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №575

2020 წლის 11 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30.12.2011, 040030000.10.003.016666) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

 

1. პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ცხრილის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

საფასური ლარებში, დღგ-ის ჩათვლით

1

2

3

4

7

„სოციალურ-უფლებრივი ხასიათის ცნობების (დადებითი, უარყოფითი) მომზადება-გაცემა:

   

ა) დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინების, განქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა

1 ცნობა

 

ა.ა) განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

10,00

ა.ბ) განაცხადის შეტანიდან მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

15,00

ა.გ) განაცხადის შეტანიდან მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

20,00

ა.დ) განაცხადის შეტანიდან 24 საათის შემდეგ გაცემისათვის

25,00

ა.ე) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისათვის

30,00

ბ) რეპრესირების, რეაბილიტირების, დაჯილდოების, პროფესიულ-ტექნიკური, საშუალო, უმაღლესი განათლების, სამეცნიერო ხარისხის, კონკრეტულ მისამართზე მოქალაქის ჩაწერა-ამოწერის, სახელის, გვარისა და ეროვნების შეცვლის, ევაკუაციის შესახებ ცნობის და სხვ.;

 

ბ.ა) განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

15,00

ბ.ბ) განაცხადის შეტანიდან მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

20,00

ბ.გ) განაცხადის შეტანიდან მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

25,00

ბ.დ) განაცხადის შეტანიდან 24 საათის შემდეგ გაცემისათვის

30,00

ბ.ე) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისათვის

35,00

გ) გენეალოგიური ხასიათის

გ.ა) განაცხადის შეტანიდან მე-10  სამუშაო დღეს გაცემისთვის

1  ცნობა

100,00

დ) ქონებრივი უფლების დამადასტურებელი ცნობის:

1 ცნობა

 

დ.ა) განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

50,00

დ.ბ) განაცხადის შეტანიდან მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

60,00

დ.გ) განაცხადის შეტანიდან მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

70,00

დ.დ) განაცხადის შეტანიდან 24 საათის შემდეგ გაცემისათვის

80,00

დ.ე) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისათვის

90,00

ე) ქონებრივი ხასიათის ცნობის – კომლის შემადგენლობის შესახებ საარქივო ცნობა:

1 ცნობა

 

ე.ა) განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

25,00

ე.ბ) განაცხადის შეტანიდან მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

35,00

ე.გ) განაცხადის შეტანიდან მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

40,00

ე.დ) განაცხადის შეტანიდან 24 საათის შემდეგ გაცემისათვის

45,00

ე.ე) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისათვის

50,00

ვ) ქონებრივი ხასიათის ცნობის -კოოპერატივში გაწევრიანების, იურიდიული და კერძო პირების რეგისტრაციის:

1 ცნობა

 

ვ.ა) განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

15,00

ვ.ბ) განაცხადის შეტანიდან მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

18,00

ვ.გ) განაცხადის შეტანიდან მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

20,00

ვ.დ) განაცხადის შეტანიდან 24 საათის შემდეგ გაცემისათვის

22,00

ვ.ე) განაცხადის შეტანის დღეს გაცემისათვის

24,00

ზ) სამუშაო სტაჟის შესახებ:

1 ცნობა

 

ზ.ა) 1-დან 5 წლამდე სტაჟი

 

ზ.ა.ა) განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

15,00

ზ.ა.ბ) განაცხადის შეტანიდან მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

30,00

ზ.ბ) 5-დან 15 წლამდე სტაჟი:

 

ზ.ბ.ა) განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

30,00

ზ.ბ.ბ) განაცხადის შეტანიდან მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

60,00

ზ.გ) 15 ან მეტი წლის სტაჟი

 

ზ.გ.ა) განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

50,00

ზ.გ.ბ) განაცხადის შეტანიდან მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის

100,00

თ) დოკუმენტების არქონის შემთხვევაში

1 ცნობა

5,00

ი) განმეორებით, იმავე განმცხადებლისთვის, იგივე სოციალურ-უფლებრივი ცნობის (გაცემიდან 5 წლის განმავლობაში) გაცემა

1 ცნობა

უფასო“

.“.          

2. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ცხრილის პირველი პუნქტის:

 

ა) 1.4.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.4.1

ფონდების მიხედვით

10**** შესანახი ერთეული

0,30“

.“;          

 

ბ) 1.6.2.1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

 დღგ-ის ჩათვლით

1.6.2.1.1

დოკუმენტების ფურცლობრივი გადათვალიერებით

1 შესანახი ერთეული

1,00“

.“;         

 

გ)  1.6.2.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.6.2.2

გრაფიკული

10 ფურცელი

1,00“

.“;         

 

დ) 1.6.4.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.6.4.1

დოკუმენტების ფურცლობრივი გადათვალიერებით

1 შესანახი ერთეული

0,50“

.“;        

 

ე)  1.7.2.1 და 1.7.2.2 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

 დღგ-ის ჩათვლით

1.7.2.1

ტექსტობრივი

5 შესანახი ერთეული

1,00

1.7.2.2

გრაფიკული

10 ფურცელი

1,00“

.“;         

 

ვ) 1.7.4 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.7.4

პირადი შემადგენლობის

50 ფურცელი

0,50“

.“;          

 

ზ) 1.9.1 და 1.9.2 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.9.1

ტექსტობრივი დოკუმენტაციის

5 შესანახი ერთეული

1,20

1.9.2

გრაფიკული დოკუმენტაციის

10 ფურცელი

1,00“

.“;         

 

თ) 1.10 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

 დღგ-ის ჩათვლით

1.10

გრაფიკული დოკუმენტაციის სისტემატიზაცია საქმეთა შიგნით

10 ფურცელი

0,50“

.“;          

 

ი)  1.15 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

„1.15

არასწორად ფორმირებულ საქმეთა დაშლა, სამაგრების ამოღება

1 საქმე

0,50“

.“;         

 

კ)  1.16.1 და 1.16.2 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.16.1

მმართველობითი, შემოქმედებითი და  სამეცნიერო-ტექნიკური საქმეების

1 შესანახი ერთეული

0,50

1.16.2

პირადი შემადგენლობის საქმეების

1 შესანახი ერთეული

0,50“

.“;          

 

ლ) 1.16.4 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.16.4

პირადი წარმოშობის დოკუმენტების

1 შესანახი

 ერთეული

0,50“

.“;         

 

მ)  1.17 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

 დღგ-ის ჩათვლით

1.17

საქმეში ფურცლების ნუმერაცია და ხელახლა გადანომვრა

100 ფურცელი

1,00“

.“;         

 

ნ)  1.20 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.20

საქმეთა სისტემატიზაცია დაწესებულებისა და პირადი წარმოშობის ფონდების შიგნით

10 შესანახი

  ერთეული

0,50“

.“;         

 

 ო)  1.22 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.22

საქმეთა მოთავსება ყუთებში ან შენაკრავების ფორმირება

10 შესანახი

 ერთეული (საქმე)

1,00“

.“;         

 

პ)  1.24 და 1.25 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.24

კოლოფების ან შენაკრავების განლაგება

 10 (შენაკრავი)

1,00

1.25

მოწესრიგების პროცესში საქმეთა გადაადგილება დაწესებულების არქივსაცავიდან (სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან) სამუშაო ოთახში

10 შესანახი

ერთეული

1,00“

.“;          

 

ჟ)  1.31 და 1.32 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

1.31

აქტის შედგენა იმ საქმეებისა და დოკუმენტების  განადგურების შესახებ, რომლებიც არ ექვემდებარება შენახვას

1 პოზიცია

1,00

1.32

იმ საქმეთა შენაკრავების ფორმირება, რომლებიც არ ექვემდებარება შენახვას

10 შესანახი

ერთეული

0,30“

.“;         

 

რ)  1.35 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

 დღგ-ის ჩათვლით

1.35

საქმეთა განმტვერიანება

100 შესანახი

 ერთეული

5,00“

.“.        

 

 3.   მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ცხრილის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2.29 და 2.30 ქვეპუნქტები:

მომსახურების სახეობა

საზომი ერთეული

ერთეულის საფასური ლარებში,

დღგ-ის ჩათვლით

2.29

საქმეთა სათაურების თარგმნა           

1 სათაური

1,00

2.30

დროებით შესანახ საქმეთა სიის შედგენა (დაბეჭდვა)

10 სათაური

1,00“

.“.        

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.