„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 213
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/09/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016649
213
11/09/2020
ვებგვერდი, 14/09/2020
190020020.35.160.016649
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №213

2020 წლის 11 სექტემბერი

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის  №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2019, №190020020.35.160.016594) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის 1-ლი და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

44 103,8

56 875,1

52 628,9

40 624,3

12 004,6

გადასახადები

14 708,8

34 789,5

33 907,3

33 907,3

0,0

გრანტები

23 605,5

13 997,7

15 104,6

3 100,0

12 004,6

სხვა შემოსავლები

5 789,6

8 087,9

3 617,0

3 617,0

0,0

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

38 888,5

38 046,8

841,8

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 743,8

15 803,1

15 528,6

274,5

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

11 670,8

12 977,8

12 581,0

396,8

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

სუბსიდიები

18 488,9

2 256,6

2 982,7

2 982,7

0,0

გრანტები

3,7

3,8

8,5

8,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 509,8

3 363,9

3 356,3

7,6

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 143,4

3 655,6

3 492,7

162,9

საოპერაციო სალდო

13 644,7

20 384,6

13 740,4

2 577,5

11 162,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 208,5

21 089,1

21 432,5

8 942,6

12 489,9

ზრდა

8 065,0

23 249,1

23 134,9

10 645,0

12 489,9

კლება

856,6

2 160,0

1 702,4

1 702,4

0,0

მთლიანი სალდო

6 436,3

-704,4

-7 692,1

-6 365,0

-1 327,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

5 645,8

-1 531,1

-8 169,1

-6 842,0

-1 327,1

ზრდა

5 645,8

2 484,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5 645,8

2 484,7

0,0

 

 

კლება

0,0

4 015,8

8 169,1

6 842,0

1 327,1

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

4 015,8

8 169,1

6 842,0

1 327,1

ვალდებულებების ცვლილება

-790,5

-826,6

-477,0

-477,0

0,0

კლება

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

საშინაო

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

44 960,4

59 035,1

54 331,3

42 326,7

12 004,6

შემოსავლები

44 103,8

56 875,1

52 628,9

40 624,3

12 004,6

არაფინანსური აქტივების კლება

856,6

2 160,0

1 702,4

1 702,4

0,0

გადასახდელები

39 314,7

60 566,2

62 500,4

49 168,7

13 331,7

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

38 888,5

38 046,8

841,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 065,0

23 249,1

23 134,9

10 645,0

12 489,9

ვალდებულებების კლება

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

5 645,8

-1 531,1

-8 169,1

-6 842,0

-1 327,1

 

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 38 888,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

38 888,5

38 046,8

841,8

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 743,8

15 803,1

15 528,6

274,5

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

11 670,8

12 977,8

12 581,0

396,8

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

სუბსიდიები

18 488,9

2 256,6

2 982,7

2 982,7

0,0

გრანტები

3,7

3,8

8,5

8,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 509,8

3 363,9

3 356,3

7,6

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 143,4

3 655,6

3 492,7

162,9

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21 432,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 134,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

173,4

85,3

91,5

91,5

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

37,5

81,8

85,7

85,7

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

135,9

3,5

5,8

5,8

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 756,4

18 286,1

15 204,0

4 608,5

10 595,4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 487,9

14 130,4

9 545,0

2 396,0

7 149,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

67,6

89,0

219,1

219,1

0,0

02 03

გარე განათება

19,9

0,0

6,0

6,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

591,5

746,6

204,6

204,6

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0,0

263,3

205,0

205,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

159,9

1 957,1

2 482,3

602,6

1 879,7

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0,0

0,0

1 145,7

88,2

1 057,5

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

125,0

219,4

932,1

422,8

509,3

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

304,6

880,2

464,1

464,1

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

9,5

104,4

445,7

445,7

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

53,7

394,6

394,6

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

9,5

49,3

50,6

50,6

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

0,0

1,4

0,5

0,5

0,0

04 00

განათლება

408,5

2 662,3

5 579,8

3 807,8

1 772,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

15,2

125,1

101,7

101,7

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

393,3

937,7

3 718,1

3 703,1

15,1

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

0,0

9,4

3,0

3,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

717,3

2 093,6

1 810,0

1 687,5

122,5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

567,3

1 841,6

1 408,9

1 404,1

4,8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

150,0

229,1

398,8

281,2

117,6

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

22,8

2,2

2,2

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

17,4

4,0

4,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

13,8

4,0

4,0

0,0

სულ ჯამი

8 065,0

23 249,1

23 134,9

10 645,0

23 134,9

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 702,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

856,6

2 160,0

1 702,4

ძირითადი აქტივები

241,8

26,4

100,0

არაწარმოებული აქტივები

614,7

2 133,6

1 602,4

მიწა

614,7

2 133,6

1 602,4

 

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქც. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 916,7

6 070,7

7 363,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 286,9

5 752,6

7 104,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 286,8

5 752,6

6 172,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,1

0,0

932,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

140,3

146,8

159,1

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

50,0

50,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

90,3

96,8

109,1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

307,4

162,4

97,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

182,1

8,9

3,0

702

თავდაცვა

246,5

257,2

286,7

7021

შეიარაღებული ძალები

246,5

257,2

286,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 328,5

15 283,5

12 289,6

7045

ტრანსპორტი

6 328,5

15 283,5

12 289,6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6 328,5

15 283,5

12 289,6

705

გარემოს დაცვა

4 759,8

5 185,1

5 663,2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3 312,8

3 445,5

4 074,4

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

122,1

192,4

307,4

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 214,2

1 416,8

1 151,6

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

110,7

130,3

129,8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4 785,0

10 742,2

9 935,9

7061

ბინათმშენებლობა

1 899,7

5 011,0

3 688,7

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

160,6

1 982,1

3 086,9

7064

გარე განათება

1 528,2

1 433,1

1 377,0

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 196,4

2 315,9

1 783,4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 106,2

1 304,2

1 546,7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1 106,2

1 304,2

1 546,7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 927,8

7 970,1

8 117,5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 683,6

3 876,2

3 843,4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 643,5

2 133,5

1 981,3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

16,6

71,9

10,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

1 583,9

1 888,6

2 282,8

709

განათლება

6 928,9

10 178,7

14 228,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

6 904,7

8 336,9

12 096,5

7092

ზოგადი განათლება

0,0

1 747,2

1 862,3

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

1 747,2

1 862,3

7094

უმაღლესი განათლება

24,3

94,6

270,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

24,3

94,6

270,0

710

სოციალური დაცვა

2 524,9

2 747,9

2 591,4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,4

114,1

141,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

36,7

39,5

40,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

74,7

74,5

101,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 304,1

1 476,2

1 634,9

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

14,4

14,1

15,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

321,1

356,3

448,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

773,9

787,2

351,2

 

სულ

38 524,2

59 739,6

62 023,4

 

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 13 740,4 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-7 692,1) ათასი ლარის ოდენობით.

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის პროექტი

საოპერაციო სალდო

13 644,7

20 384,6

13 740,4

მთლიანი სალდო

6 436,3

-704,4

-7 692,1

 

თავი II

პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ბავშვთა კვების რაციონს, ასევე ეტაპობრივად მიმდინარეობს ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

04 00

განათლება

14 228,8

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

7 876,3

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3 718,1

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

502,1

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

1 862,3

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

270,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 01

2020 წელი

7 876,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ რუსთავში ფუნქციონირებს  21 სააღმზრდელო დაწესებულება (ბაგა-ბაღი)   6730 აღსაზრდელით, რომელსაც მომსახურებას უწევს : 21 გამგე, 21 მენეჯერი, 21 ფსიქოლოგი, 4  ლოგოპედი, 10 სპეც პედაგოგი, 32 მუსიკის ხელმძღვანელი, 209 აღმზრდელი, 198 აღმზრდელის თანაშემწე და  372  სხვა დამხმარე ტექ პერსონალი. სულ დასაქმებული  888 თანამშრომელი .                                                    

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

-   ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;                                                                 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

04 02

2020 წელი

3 718,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ასევე გამაგრება-გაძლიერების სამუშოები და შიდა ფართების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.  დღეის მდგომარეობით ქალაქში ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, რომლეთანგან 2 სრულად რეაბილიტირებულია, დანარჩენი საჭიროებს რეაბილიტაციას სხვადასხვა მასშტაბით.

საბავშვო ბაღებში გათბობის სისტემების მოწყობა

ყოფილი №34 ბაღის რეაბილიტაცია

ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა

არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც  ნაწილობრივ პერსპექტივას შექმნის ბაღებში მეტი რაოდენობის აღსაზრდელის მიღების.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

04 03

2020 წელი

502,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ემსახურება ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულ, 2 წლიდან 33 წლამდე, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი მომსახურებები:                                                                                 - ადრეულ ასაკში (0-დან 7 წლამდე)   მულტიდისციპლინური გუნდების (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, სპეც–პედაგოგი), და სამედიცინო კომისიის (ნევროლოგი, თერაპევტი, ფიზიოექიმი)  მიერ ხდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა უნარებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა, შესაბამისი მიმართულების მიცემა და მომსახურების შეთავაზება; 

- 6 წლიდან 18 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სასკოლო ასაკში ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა;                                                                                                                                        – 18 წლიდან 33 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციისა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება, რისთვისაც ცენტრში ხდება ბენეფიციართა სხვადასხვა სახის შრომით თერაპიებში ჩართვა (ბენეფიციართა  კვებით უზრუნველყოფისთვია ფუნქციონირებს პურ-ფუნთუშეულის საცხობი, ინტეგრირებული სამზარეულო,  სამრეცხაო ოთახი, მინიბოსტანი)

 ბენეფიციართა საერთო რაოდენობის 70 % სარგებლობს ცენტრის მომსახურების სრული პაკეტით მთელი დღის განმავლობაში და მათთვის გათავლისწინებულია ორჯერადი კვება                                                    

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 70 თანაშრომელი, მათ შორის ადმინისტრაციული პერსონალი – 7 თანამშრომელი; პედაგოგი – 16 თანამშრომელი; სპეციალისტი (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, მასაჟისტი, სხვადასხვა პროფესიის თერაპევტები) – 21 თანამშრომელი, დამხმარე პერსონალი  26 თანამშრომელი (მათ შორის დასაქმებულია ცენტრის ყოფილი 3 ბენეფიციარი)                                                            

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 საზოგადოებაში ინტეგრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

04 04

2020 წელი

1 862,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალურ საზღვრებში არსებულ სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება წინასწარ დაგეგმილი მარშუტით.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება საშუალო სკოლების შენობების და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა-რეაბილიტაცია. სკოლებში არსებული პრობლემების გათვალისწინებით, სკოლის დირექტორები წარმოადგენენ მათთვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემის მოგვარების პროექტებს, რომელთა შერჩევა მოხდება პრიორიტეტულობის მიხედვით და განხორციელდება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში.      

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება საშუალო სკოლის შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლებს. კომფორტული გარემო ხელს შეუწყობს მომავალი თაობის ჰარმონიული განვითარებას.,ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მოსწავლეთა გადაყვანა სკოლის და სკოლიდან სახლის მიმართულებით, რაც შესაძლებლობას მისცემ სკოლის მოწავლეებს რომელთათვისაც განათლების მიღების ხელშემშლელი გარემოება იყო სკოლამდე მგზავრობა, გადაიჭრას აღნიშნული პრობლემა, და შეძლონ მიიღო შესაბამისი განათლება მსგავსი ტიპის პრობლემების გვერდის ავლით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენთა სწავლის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 05

2020 წელი

270,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული სტუდენტების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), დაფიანნსების ოდენობა განისაზღვრება  სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81 დან 90- ათ ქულამდე  შეფასების მქონეს არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით , 90 დან 95 მდე ქულის მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000 ლარით და 95 დან 100 ქულის ჩათვლით 1200 ლარით, სტუდენტებს უფინანსდებათ ერთი სასწავლო წლის გადასახადი არაუმეტეს ლიმიტით გასაზღვრული ოდენობისა. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

განთლების მიღების მოტივაციის ამაღლება და ხელმისაწვდომობა

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 138,1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 546,7

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

376,7

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

750,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

150,0

06 01 04

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

231,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

39,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 591,4

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

1 193,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

8,1

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

50,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

192,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

57,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

2,1

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

439,8

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

382,5

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

19,9

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

101,0

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

40,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

60,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

6,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

40,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ათას ლარებში

 06 01

2020 წელი

1 546,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი დაჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება, მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება, აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფიანსება და გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 01

2020 წელი

376,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ ქ.რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში დასაქმებულიაა 43 თანამშრომელი. ცენტრი სტრუქტურა მოიცავს 2 დეპარტამენტს: მონიტორინგის და ადმინისტრაციის დეპარტამენტი და ეპიდზედამხედველობის დეპარტამენტი. სამსახურრი ახორციელებს  შემდეგ ღონისძიებებს:

1. ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება

2. მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ღონისძიება

4. მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება

5. რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია

6. სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიება

7. ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების (ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება

8. C ჰეპატიტზე, აივ ინფექციაზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის ღონისძიება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 02

2020 წელი

750,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ის მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კარდიოქირურგიული და გეგმიური ქირურგიული სამედიცინო მომსახურება, კომპიუტერული გამოკვლევები 0-70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის.  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 03

2020 წელი

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქ.რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული(განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) სოციალურად დაუცველი (0-დან 70 001-მდე ქულის მქონე) მოქალაქეები, შშმ პირები და ვეტერანები (70 001 დან – 150 000 ჩათვლით),რომელთა  მედიკამენტების შესაძენად წელიწადში გათვალისწინებულია არაუმეტეს 100(ასი)ლარისა.    ასევე,  შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები, რომლებსაც ესაჭიროებათ  ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა. მათზე გათვალისწინებულია წელიწადში არაუმეტეს 4 (ოთხი) კოლოფის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (0-70 000 ქულის მქონე) მოქალაქეების, შშმ პირების და ვეტერანების მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის დაფინანსება და დიაბეტით დაავადებული  0-18 წლის ასაკის ბავშვების და მოზარდების სახელმწიფო პროგრამის ზევით გლუკომეტრების შესაბამისი ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 04

2020 წელი

231,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან, დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის ( ICD-10) მიხედვით განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის  (F84.0-F84.9) დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის მქონე ბავშვები (შემდგომში ბენეფიციარი). 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) აუტიზმის მქონე ბავშვების (შემდგომში – ბენეფიციარი) საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, თვითმოვლის, მოტორული, სოციალური განვითარების  და კომუნიკაციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამაში ბენეფიციართა ასაკის  და მომართვიანობის გაზრდის გამო შესაძლებელია მოხდეს პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენება.
 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

აუტიზმის  მქონე ბავშვთა სტიმულირების, თვითმოვლის, შემეცნების, მოტორიკის და კომუნიკაციური უნარების შეძენა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 05

2020 წელი

39,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიას განეკუთვნება გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის  და დაუნის სინდრომის  (ICD-10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები – R62, G80, Q90) მქონე ბავშვები (შემდგომში ბენეფიციარი) 2 დან 18 წლამდე ასაკის ჩათვლით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის  და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების (შემდგომში ბენეფიციარი) საზოგადოების ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, თვითმოვლის, კომუნიკაციური და ფიზიკური უნარების ხელშეწყობა.

საანგარიშო პერიოდში აღნიშნულ პროგრამას დაემატება საკურორტო/სარეაბილიტაციო მომსახურება G90 და Q80 დიაგნოზის 2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, წლიური ლიმიტი განისაზღვრება 1000 ლარით, ხოლო R62 დიაგნოზის 2-დან 15 წლის ჩათვლით ასაკის 0-70000 ქულის მქონე ბავშვებისვის წლიური ლიმიტი  600 ლარით.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) 2 დან 18 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02

2020 წელი

2 591,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამა უზრუნველყოფს სოციალური ფონის გათვალისწინებით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ სხვადასხვა მიზნობრივი კატეგორიების დახმარებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის  მიზანია სოციალური დახმარება და მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 01

2020 წელი

1 193,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებნში რეგისტრირებული  განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და აკმაყოფილებენ  ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ  კრიტერიუმს მაინც:

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს

2. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს;

3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;

პროგრამით გათვალისწინებულია 1900 ბენეფიციარის დაკმაყოფილება.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის კვებით უზრუნველყოფით დახმარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურებები

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2020 წელი

8,1

ქვეპროგრამის მახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების ანაზღაურებას 300 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 20 შუამდგომლობის დაკმაყოფილება.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან არაიდენტიფიცირებადი ადამიანების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას 150 ლარის ოდენობით. გათვალისწინებულია 14 გარდაცვლილის სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ვეტერანთა ოჯახებისთვის სარიტუალო ხარჯის ხელშეწყობა.

სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან არაიდენტიფიცირებადი ადამიანები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 03

2020 წელი

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს 0-57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) ოჯახებისთვის სასმელი წყლის გადასახადის დაფარვას. სულზე არაუმეტეს 3 ლარის ოდებით.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

რუსთავში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 04

2020 წელი

192,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  150 000-ს  და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა
2.   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული ვეტერანების პრანსპორტით უზრუნველყოფას, რომლებიც  არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და შესაბამისი უწყების მიერ მიღებული აქვთ ვეტერანის მოწმობა (სტატუსი) და ფიქსირდებიან სსიპ "ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის" მიერ მოწოდებულ ვეტერანთა სიაში. თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

3. ვეპროგრამა ითვალისწინებ სსსიპ ქალაქ რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის, ა(ა)იპ რუსთავის  „სახელოვნებო, სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდული განვითარების ცენტრის“,   ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ა(ა)იპ „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“, ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრის“  თანამშრომლების საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობით უზრუნველყოფას,რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

 4. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტატუსით „უსინათლო“ პირებისა და პირველი ჯგუფის შშმ-პირების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

უფასო მუნიციპალური ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 05

2020 წელი

57,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ):

ა)საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ოჯახები;

ბ)2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების;

გ)2004 წლის აგვისტოში, შიდა ქართლში, ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისას დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების;

დ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების.

კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა წლიურად არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში  მცხოვრები ბავშვის მინდობით აღზრდაში მიმღები ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). რეგისტრაციასთან დაკავშირებული შეზღუდვა ვრცელდება მხოლოდ იმ ოჯახზე, რომელიც ბავშვს იღებს მინდობით აღზრდაში.(35 ოჯახი) კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვას, ოჯახზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). ბავშვისთვის მოითხოვება მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი და განმცხადებლისთვის 2 წლიანი რეგისტრაცია. ამ პროგრამის მიზნებისთვის რეიტეგრირებული ბავშვი გულისხმობს 1-დან 18 წლამდე ბავშვს. კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა, ოჯახზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. გათვალისწინებულია სავარაუდოდ 18 ოჯახის დახმარება.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 06

2020 წელი

2,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) ასი და ას წელს გადაცილებული  7 (ხუთი) უხუცესი მოქალაქის დახმარება, თითოეულის წელიწადში არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ)
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირებზე ზრუნვა და მათი კმაყოფილება .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 07

2020 წელი

439,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამაში გათვლილია სოციალურად დაუცველ, მზრუნველობა მოკლებულ 50 ბენეფიციარზე. ამ ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურება 35 თანამშრომელი მათ შორის: სამედიცინო პერსონალი, მომვლელები, მზარეულები და ადმინისტრაცია. აღნიშნული პერსონალის მიერ 24 საათის განმავლობაში ხდება ბენეფიციარების ჯანმრთელობაზე  ზრუნვა, კვებით უზრუნველყოფა და  სულიერი მდგომარეობის გაუმჯობესება.  ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში ხდება მათი გადაყვანა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება  დაწესებულების ბიუჯეტის მიერ.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცებისათვის თავშესაფრის მიცემა და მოვლა-პატრონობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 08

2020 წელი

382,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს, რომელსაც წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს და ჰყავთ 4 და მეტი შვილი. პროგრამით დადგენილი არაუმეტეს 1 წლიანი რეგისტრაცია (ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მოეთხოვება მშობელს (განმცხადებელს), ხოლო პროგრამის ბენეფიციარებს (მათ შვილებს) მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი. მატერიალური დახმარება გაიცემა 18 (თვრამეტი) წელს მიუღწეველი შვილების რაოდენობის გათვალისწინებით.  დახმარება მოიცავს თოთო ბავშვზე ყოველთვიურად 35 ლარის ოდენობით დახმარებას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 09

2020 წელი

19,9

ქვეპროგრამის მახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერეთჯერად მატერიალურ დახმარებას. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე (8 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 150 ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილესთან გათანაბრებული პირები  (36 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 80 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ყოველი წლის 9 მაისს.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს შიდა ქართლში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო ოპერაციებისას, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლების ოჯახების ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას, რომლებიც   ქალაქ რუსთავში ცხოვრობენ და რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითოეული დაღუპული მებრძოლის ოჯახისთვის 500 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 12 (თერთმეტი) ოჯახის მატერიალური დახმარება. დახმარება გაიცემა არაუმეტეს  ყოველი წლის 8 აგვისტოს.

ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის (გარდა 2008 წელს და 2004 წელს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში დაღუპული მებრძოლებისა) 150 ლარის ოდენობით,  პროგრამა გათვლილია 65 ბენეფიცარზე და დახმარება გაიცემა არაუმეტეს 27 სექტემბრისა.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 10

2020 წელი

101,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და არიან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (სტატუსით „უსინათლო“) პირები განურჩევლად მათი სოციალური სტატუსისა, ასევე 18 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს და რომელთაც სტატუსი მიენიჭათ სამედიცინო ექსპერტიზის კომისიის მიერ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო და ამასთან დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 18 წლის შემდგომ, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 480 ლარის ოდენობით ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის გადასახადებში ხელშეწყობას.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), რომლებსაც გამცილებლის მეშვეობით ესაჭიროებათ გადაადგილება  სამედიცინო დაწესებულებებში, საყოფაცხოვრებო დაწესებულებებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში.პროგრამა ითვალისწინებს 75 ბენეფიციარის გამცილებლით მომსახურებას.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენთა სოციალური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 11

2020 წელი

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და:
ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს;
ბ)არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;
დახმარება მოიცავს თვეში ერთხელ 60 ლარის ოდენობას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 12

2020 წელი

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს
1. მრავალშვილიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს);
2. დღის ცენტრისა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ბენეფიციარები;
3. შპს „მუნიციპალური მოხუცებულთა სახლის ბენეფიციარები“;
4. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები;
5. 2004 წლის აგვისტოს თვეში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული რუსთაველი მებრძოლების ოჯახები (მცხოვრები და რეგისტრირებული).
6. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახები (რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული).
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური დახმარება სადღესასწაულო დღეებში (დედის დღე, აღდგომა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ახალი წელი)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 13

2020 წელი

6,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქ რუსთავის მცხოვრები რეგისტრირებული  სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასულ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას ფინანსურ დახმარებას წელიწადში არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით. პროგრამის ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან და მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები, რომელთაც სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში სულ მცირე 2 წელი გაატარეს. პროგრამა განკუთვნილია 18-24 წლის ახალგაზრდებისათვის.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამის ბენეფიციარების ხელშეწყობა საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. მათი უნარებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციის უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 14

2020 წელი

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამით თვითოეული ბენეფიციარის მომსახურება ფინანსდება  თვეში 60 ლარით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) მოქალაქეების (შემდგომში – ბენეფიციარი) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთვში მცხოვრები და რეგისტრირებული  ბენეფიციარებისთვის დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით დადგენილი მომსახურების უწყვეტად მიღების საჭირო ხარჯების შემსუბუქება და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება


 

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

პროგ. კოდი

                 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

39 314,7

60 566,2

62 500,4

49 168,7

13 331,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 578

2 664

2 879

2 818

61

 

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

38 888,5

38 046,8

841,8

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 743,8

15 803,1

15 528,6

274,5

 

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

11 670,8

12 977,8

12 581,0

396,8

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

18 488,9

2 256,6

2 982,7

2 982,7

0,0

 

გრანტები

3,7

3,8

8,5

8,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 509,8

3 363,9

3 356,3

7,6

 

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 143,4

3 655,6

3 492,7

162,9

 

არაფინანსური აქტივები

8 065,0

23 249,1

23 134,9

10 645,0

12 489,9

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6 953,6

7 154,5

8 127,3

7 855,6

271,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

318

318

313

298

15

 

ხარჯები

5 989,7

6 242,6

7 558,8

7 287,1

271,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

4 038,6

4 451,9

4 234,5

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

1 740,3

1 845,1

2 876,2

2 823,5

52,7

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

140,3

8,9

3,0

3,0

0,0

 

გრანტები

3,7

3,8

8,5

8,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104,2

132,4

73,6

72,0

1,6

 

სხვა ხარჯები

40,2

51,4

48,7

48,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

173,4

85,3

91,5

91,5

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 533,2

6 009,8

6 459,2

6 187,5

271,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

300

300

295

280

15

 

ხარჯები

5 495,8

5 928,0

6 373,5

6 101,8

271,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

3 924,4

4 337,9

4 120,5

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

1 694,1

1 816,0

1 907,9

1 855,2

52,7

 

გრანტები

3,7

3,8

8,5

8,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104,2

132,4

72,6

71,0

1,6

 

სხვა ხარჯები

40,1

51,4

46,7

46,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

37,5

81,8

85,7

85,7

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 271,5

1 427,6

1 536,0

1 536,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

60

60

60

 

 

ხარჯები

1 265,7

1 395,7

1 511,5

1 511,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

939,2

999,6

1 052,0

1 052,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

264,1

343,9

398,2

398,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,6

11,7

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

32,9

40,6

41,3

41,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,8

31,9

24,5

24,5

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

3 998,7

4 263,7

4 616,5

4 616,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225

225

220

220

 

 

ხარჯები

3 970,2

4 213,8

4 555,3

4 555,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 527,4

2 721,6

3 055,9

3 055,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 359,5

1 364,4

1 437,0

1 437,0

0,0

 

გრანტები

3,7

3,8

8,5

8,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72,3

113,2

48,6

48,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

7,2

10,8

5,4

5,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

28,5

49,9

61,2

61,2

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

246,5

257,2

286,7

15,0

271,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

15

 

ხარჯები

243,3

257,2

286,7

15,0

271,7

 

შრომის ანაზღაურება

187,0

203,2

230,0

12,6

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

53,9

46,4

52,7

0,0

52,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

7,5

4,0

2,4

1,6

 

არაფინანსური აქტივები

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

16,6

61,4

20,0

20,0

0,0

 

ხარჯები

16,6

61,4

20,0

20,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

16,6

61,4

20,0

20,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 420,4

1 144,7

1 668,1

1 668,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

18

0

 

ხარჯები

494,0

314,5

1 185,3

1 185,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

114,2

114,0

114,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

29,1

968,3

968,3

0,0

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

140,3

8,9

3,0

3,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

135,9

3,5

5,8

5,8

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

930,0

930,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

930,0

930,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

930,0

930,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

 

ხარჯები

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

1 097,9

989,0

574,0

574,0

0,0

 

ხარჯები

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

90,3

96,8

109,1

109,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

 

 

ხარჯები

90,3

93,2

103,3

103,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

64,2

64,0

64,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

29,1

38,3

38,3

0,0

 

სუბსიდიები

90,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

3,5

5,8

5,8

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

 

 

ხარჯები

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

182,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

46,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

135,9

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

8,9

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

8,9

3,0

3,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

8,9

3,0

3,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 235,5

26 292,5

22 607,9

11 849,6

10 758,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173

173

260

260

0

 

ხარჯები

4 479,1

8 006,4

7 403,9

7 241,1

162,9

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

512,1

1 042,8

1 042,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 308,0

1 742,4

1 859,3

1 859,3

0,0

 

სუბსიდიები

1 547,0

975,0

1 368,5

1 368,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

8,8

11,3

11,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 624,1

4 768,1

3 122,0

2 959,1

162,9

 

არაფინანსური აქტივები

6 756,4

18 286,1

15 204,0

4 608,5

10 595,4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 619,5

14 308,5

9 775,4

2 626,4

7 149,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

0

 

ხარჯები

131,6

178,1

230,4

230,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

69,3

76,6

76,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

108,7

151,8

151,8

0,0

 

სუბსიდიები

131,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5 487,9

14 130,4

9 545,0

2 396,0

7 149,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

5 367,4

13 744,6

9 005,1

1 856,1

7 149,0

 

არაფინანსური აქტივები

5 367,4

13 744,6

9 005,1

1 856,1

7 149,0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0,0

330,6

452,2

452,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

330,6

452,2

452,2

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

252,0

233,3

318,0

318,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

0

 

ხარჯები

131,6

178,1

230,4

230,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

69,3

76,6

76,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

108,7

151,8

151,8

0,0

 

სუბსიდიები

131,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

120,5

55,2

87,7

87,7

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

122,1

192,4

307,4

307,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

54,5

103,4

88,3

88,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

48,0

58,2

58,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

54,6

29,1

29,1

0,0

 

სუბსიდიები

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,7

1,0

1,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,6

89,0

219,1

219,1

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

122,1

192,4

307,4

307,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

54,5

103,4

88,3

88,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

48,0

58,2

58,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

54,6

29,1

29,1

0,0

 

სუბსიდიები

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,7

1,0

1,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,6

89,0

219,1

219,1

0,0

02 03

გარე განათება

1 528,2

1 433,1

1 377,0

1 377,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

11

11

0

 

ხარჯები

1 508,3

1 433,1

1 371,0

1 371,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

116,3

140,2

140,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 168,9

1 315,0

1 229,5

1 229,5

0,0

 

სუბსიდიები

339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,8

1,3

1,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

19,9

0,0

6,0

6,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 508,3

1 433,1

1 377,0

1 377,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

11

11

 

 

ხარჯები

1 508,3

1 433,1

1 371,0

1 371,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

116,3

140,2

140,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 168,9

1 315,0

1 229,5

1 229,5

0,0

 

სუბსიდიები

339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,8

1,3

1,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

982,2

4 220,8

1 781,1

1 674,9

106,1

 

ხარჯები

390,7

3 474,1

1 576,5

1 470,3

106,1

 

სხვა ხარჯები

390,7

3 474,1

1 576,5

1 470,3

106,1

 

არაფინანსური აქტივები

591,5

746,6

204,6

204,6

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

610,0

894,4

204,6

204,6

0,0

 

ხარჯები

18,4

147,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

18,4

147,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

591,5

746,6

204,6

204,6

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

352,3

802,6

953,0

953,0

0,0

 

ხარჯები

352,3

802,6

953,0

953,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

352,3

802,6

953,0

953,0

0,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

20,0

2 523,8

623,4

517,3

106,1

 

ხარჯები

20,0

2 523,8

623,4

517,3

106,1

 

სხვა ხარჯები

20,0

2 523,8

623,4

517,3

106,1

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 527,5

1 684,6

2 112,2

2 112,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

33

33

 

 

ხარჯები

1 527,5

1 421,3

1 907,2

1 907,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

278,4

340,5

340,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

105,9

150,7

150,7

0,0

 

სუბსიდიები

312,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

6,2

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 214,9

1 030,8

1 413,0

1 413,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

263,3

205,0

205,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

160,6

2 056,5

3 161,9

1 282,2

1 879,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

76

76

0

 

ხარჯები

0,8

99,4

679,6

679,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

427,3

427,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

99,4

248,3

248,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

159,9

1 957,1

2 482,3

602,6

1 879,7

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

160,6

1 982,1

3 086,9

1 207,2

1 879,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

76

76

0

 

ხარჯები

0,8

25,0

604,6

604,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

427,3

427,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

25,0

173,3

173,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

159,9

1 957,1

2 482,3

602,6

1 879,7

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

0,0

74,4

75,0

75,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

74,4

75,0

75,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

74,4

75,0

75,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

709,0

975,0

2 514,2

1 456,7

1 057,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

120

120

0

 

ხარჯები

709,0

975,0

1 368,5

1 368,5

0,0

 

სუბსიდიები

709,0

975,0

1 368,5

1 368,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

1 145,7

88,2

1 057,5

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

126,2

379,1

988,8

422,8

566,0

 

ხარჯები

1,2

159,7

56,7

0,0

56,7

 

სხვა ხარჯები

1,2

159,7

56,7

0,0

56,7

 

არაფინანსური აქტივები

125,0

219,4

932,1

422,8

509,3

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

460,3

1 042,4

589,9

589,9

0,0

 

ხარჯები

155,7

162,2

125,8

125,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

138,4

58,7

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

17,3

103,5

75,8

75,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

304,6

880,2

464,1

464,1

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 637,7

4 992,7

5 355,8

5 355,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

571

576

498

498

0

 

ხარჯები

4 628,3

4 888,3

4 910,1

4 910,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 505,4

1 258,8

1 258,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3 351,2

3 621,1

3 621,1

0,0

 

სუბსიდიები

4 626,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

31,6

30,0

30,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

0,1

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,5

104,4

445,7

445,7

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 312,8

3 445,5

4 074,4

4 074,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

407

368

371

371,0

 

 

ხარჯები

3 312,8

3 391,8

3 679,8

3 679,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

527,0

602,4

602,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 844,6

3 058,2

3 058,2

0,0

 

სუბსიდიები

3 311,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

20,1

19,0

19,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

0,1

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

53,7

394,6

394,6

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 214,2

1 416,8

1 151,6

1 151,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151

195

114

114

 

 

ხარჯები

1 204,7

1 367,6

1 101,0

1 101,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

953,8

625,8

625,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

402,3

466,2

466,2

0,0

 

სუბსიდიები

1 204,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

11,5

9,0

9,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,5

49,3

50,6

50,6

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

110,7

130,3

129,8

129,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

13

 

 

ხარჯები

110,7

129,0

129,3

129,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

24,7

30,6

30,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

104,3

96,7

96,7

0,0

 

სუბსიდიები

110,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1,4

0,5

0,5

0,0

04 00

განათლება

6 928,9

10 178,7

14 228,8

12 351,5

1 877,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

787

862

967

967

0

 

ხარჯები

6 520,5

7 516,4

8 649,1

8 543,7

105,4

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

4 733,5

6 029,0

6 029,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 614,7

2 274,6

2 169,2

105,4

 

სუბსიდიები

6 490,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

66,9

69,0

69,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,0

101,3

276,5

276,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

408,5

2 662,3

5 579,8

3 807,8

1 772,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6 127,7

6 934,5

7 876,3

7 876,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

723

797

897

897

 

 

ხარჯები

6 112,5

6 809,4

7 774,6

7 774,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

4 388,7

5 637,2

5 637,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 356,7

2 065,9

2 065,9

0,0

 

სუბსიდიები

6 106,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

58,1

65,0

65,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,7

5,8

6,5

6,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

15,2

125,1

101,7

101,7

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

393,3

937,7

3 718,1

3 703,1

15,1

 

არაფინანსური აქტივები

393,3

937,7

3 718,1

3 703,1

15,1

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

383,7

464,7

502,1

502,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

65

70

70

 

 

ხარჯები

383,7

455,3

499,1

499,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

344,7

391,8

391,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

100,9

103,3

103,3

0,0

 

სუბსიდიები

383,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

8,8

4,0

4,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

9,4

3,0

3,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

1 747,2

1 862,3

0,0

1 862,3

 

ხარჯები

0,0

157,1

105,4

0,0

105,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

157,1

105,4

0,0

105,4

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1 590,1

1 756,9

0,0

1 756,9

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

24,3

94,6

270,0

270,0

0,0

 

ხარჯები

24,3

94,6

270,0

270,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

24,3

94,6

270,0

270,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5 927,8

7 895,7

8 042,5

7 920,0

122,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

647

658

757

757

0

 

ხარჯები

5 210,5

5 802,2

6 232,5

6 232,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 633,1

2 677,4

2 677,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 735,4

1 807,0

1 807,0

0,0

 

სუბსიდიები

5 071,4

1 272,7

1 611,2

1 611,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

17,0

10,5

10,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

139,1

143,9

126,5

126,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

717,3

2 093,6

1 810,0

1 687,5

122,5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 683,6

3 876,2

3 843,4

3 838,6

4,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

159

152

152

0

 

ხარჯები

2 116,3

2 034,5

2 434,5

2 434,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

406,8

183,0

183,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

284,6

540,4

540,4

0,0

 

სუბსიდიები

1 989,5

1 200,8

1 601,2

1 601,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,5

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

126,8

140,9

107,9

107,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

567,3

1 841,6

1 408,9

1 404,1

4,8

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

979,7

1 200,8

1 601,2

1 601,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54

65

59

59

0

 

ხარჯები

979,7

1 200,8

1 601,2

1 601,2

0,0

 

სუბსიდიები

979,7

1 200,8

1 601,2

1 601,2

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1 154,2

844,1

845,9

845,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94

94

93

93

 

 

ხარჯები

1 136,6

833,8

833,3

833,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

406,8

183,0

183,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

284,6

540,4

540,4

0,0

 

სუბსიდიები

1 009,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,5

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

126,8

140,9

107,9

107,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

17,6

10,4

12,6

12,6

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

549,7

1 831,3

1 396,3

1 391,5

4,8

 

არაფინანსური აქტივები

549,7

1 831,3

1 396,3

1 391,5

4,8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 911,3

3 726,8

3 355,6

3 238,0

117,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

491

491

475

475

0

 

ხარჯები

2 761,4

3 497,7

2 956,8

2 956,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 182,0

2 154,5

2 154,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 291,2

778,1

778,1

0,0

 

სუბსიდიები

2 750,1

6,1

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

15,3

5,4

5,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

11,2

3,0

8,9

8,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

150,0

229,1

398,8

281,2

117,6

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 450,0

3 065,9

2 679,3

2 679,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468

468

360

360

0

 

ხარჯები

2 328,3

2 889,3

2 546,7

2 546,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 157,8

2 123,7

2 123,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

713,8

408,8

408,8

0,0

 

სუბსიდიები

2 324,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

14,6

5,4

5,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,5

3,0

8,9

8,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

121,7

176,7

132,6

132,6

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 231,9

1 661,6

1 173,1

1 173,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

286

286

188

188

 

 

ხარჯები

1 130,6

1 626,2

1 169,6

1 169,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 126,9

985,4

985,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

483,2

173,9

173,9

0,0

 

სუბსიდიები

1 128,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

14,0

3,4

3,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,5

2,0

6,9

6,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

101,2

35,4

3,5

3,5

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

735,1

799,2

832,3

832,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

92

92

92

 

 

ხარჯები

728,7

713,8

749,5

749,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

603,6

626,0

626,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

109,2

120,7

120,7

0,0

 

სუბსიდიები

728,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,6

1,5

1,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,4

1,4

1,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,3

85,4

82,8

82,8

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

178,8

269,9

298,0

298,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

39

27

27

 

 

ხარჯები

176,9

224,7

258,0

258,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

175,7

203,3

203,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

48,9

54,1

54,1

0,0

 

სუბსიდიები

176,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1,9

45,2

40,0

40,0

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

304,2

335,2

375,9

375,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

51

53

53

 

 

ხარჯები

292,0

324,6

369,6

369,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

251,5

309,0

309,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

72,6

60,1

60,1

0,0

 

სუბსიდიები

291,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0,5

0,5

0,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

12,2

10,6

6,3

6,3

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

425,4

654,8

400,1

400,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

115

115

 

 

ხარჯები

425,4

602,3

400,1

400,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

24,2

30,8

30,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

577,4

369,3

369,3

0,0

 

სუბსიდიები

425,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

52,5

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28,2

0,0

266,2

148,6

117,6

 

არაფინანსური აქტივები

28,2

0,0

266,2

148,6

117,6

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

7,7

6,1

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

7,7

6,1

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

6,1

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

332,8

292,8

139,0

139,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

22

22

0

 

ხარჯები

332,8

270,0

136,8

136,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

44,3

42,0

42,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

159,7

87,8

87,8

0,0

 

სუბსიდიები

331,8

65,8

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

2,1

2,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

4,9

4,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

22,8

2,2

2,2

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

323,8

227,0

139,0

139,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

22

22

 

 

ხარჯები

323,8

204,2

136,8

136,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

44,3

42,0

42,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

159,7

87,8

87,8

0,0

 

სუბსიდიები

322,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

2,1

2,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

4,9

4,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

22,8

2,2

2,2

0,0

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

9,0

65,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

9,0

65,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

9,0

65,8

0,0

0,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

704,5

704,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

108

108

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

704,5

704,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

297,9

297,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

400,8

400,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

4,8

4,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 631,1

4 052,1

4 138,1

3 836,3

301,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82

77

84

38

46

 

ხარჯები

3 631,1

4 034,7

4 134,1

3 832,3

301,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

321,1

343,2

286,1

57,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

381,9

539,6

300,9

238,7

 

სუბსიდიები

613,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 825,9

3 253,1

3 169,5

3 163,5

6,0

 

სხვა ხარჯები

192,0

78,5

81,8

81,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

17,4

4,0

4,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 106,2

1 304,2

1 546,7

1 250,9

295,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

42

49

3

46

 

ხარჯები

1 106,2

1 300,6

1 546,7

1 250,9

295,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

57,8

73,2

16,1

57,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

239,4

303,5

64,8

238,7

 

სუბსიდიები

235,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

870,8

999,2

1 165,5

1 165,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,2

4,5

4,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

235,4

300,8

376,7

80,9

295,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

42

49

3

46

 

ხარჯები

235,4

297,2

376,7

80,9

295,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

57,8

73,2

16,1

57,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

239,4

303,5

64,8

238,7

 

სუბსიდიები

235,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

562,9

666,5

750,0

750,0

0,0

 

ხარჯები

562,9

666,5

750,0

750,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562,9

666,5

750,0

750,0

0,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

164,2

157,2

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

164,2

157,2

150,0

150,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

164,2

153,1

145,5

145,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,2

4,5

4,5

0,0

06 01 04

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

78,1

152,6

231,0

231,0

0,0

 

ხარჯები

78,1

152,6

231,0

231,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78,1

152,6

231,0

231,0

0,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

65,6

27,0

39,0

39,0

0,0

 

ხარჯები

65,6

27,0

39,0

39,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65,6

27,0

39,0

39,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 524,9

2 747,9

2 591,4

2 585,4

6,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

35

35

0

 

ხარჯები

2 524,9

2 734,1

2 587,4

2 581,4

6,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

263,3

270,0

270,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

142,5

236,1

236,1

0,0

 

სუბსიდიები

377,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 955,1

2 253,9

2 004,0

1 998,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

192,0

74,4

77,3

77,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

13,8

4,0

4,0

0,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

925,4

1 051,2

1 193,0

1 193,0

0,0

 

ხარჯები

925,4

1 051,2

1 193,0

1 193,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

925,4

1 051,2

1 193,0

1 193,0

0,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

3,8

6,6

8,1

2,1

6,0

 

ხარჯები

3,8

6,6

8,1

2,1

6,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

6,0

8,1

2,1

6,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,6

0,0

0,0

0,0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

73,8

75,3

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

73,8

75,3

50,0

50,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73,8

75,3

50,0

50,0

0,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

288,7

280,4

192,0

192,0

0,0

 

ხარჯები

288,7

280,4

192,0

192,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

72,9

72,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

288,7

280,4

101,8

101,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

17,3

17,3

0,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

363,2

377,3

57,0

57,0

0,0

 

ხარჯები

363,2

377,3

57,0

57,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

198,0

338,1

57,0

57,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

165,2

39,2

0,0

0,0

0,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

0,9

0,6

2,1

2,1

0,0

 

ხარჯები

0,9

0,6

2,1

2,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9

0,6

2,1

2,1

0,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

377,8

424,4

439,8

439,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

35

35

 

 

ხარჯები

377,8

410,6

435,8

435,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

263,3

270,0

270,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

142,5

163,2

163,2

0,0

 

სუბსიდიები

377,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,8

2,6

2,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

13,8

4,0

4,0

0,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

289,6

316,6

382,5

382,5

0,0

 

ხარჯები

289,6

316,6

382,5

382,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

289,6

316,6

382,5

382,5

0,0

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

20,1

18,2

19,9

19,9

0,0

 

ხარჯები

20,1

18,2

19,9

19,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,1

18,2

19,9

19,9

0,0

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

74,7

74,5

101,0

101,0

0,0

 

ხარჯები

74,7

74,5

101,0

101,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74,7

74,5

101,0

101,0

0,0

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

38,7

43,6

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

38,7

43,6

40,0

40,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,7

43,6

40,0

40,0

0,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

26,3

34,6

60,0

60,0

0,0

 

ხარჯები

26,3

34,6

60,0

60,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

26,3

34,6

60,0

60,0

0,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0

 

ხარჯები

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

36,7

39,5

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

36,7

39,5

40,0

40,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,7

39,5

40,0

40,0

0,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.