„სახელმწიფო პროგრამის – „საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციასთან (IATA) თანამშრომლობისა და გენერალური გაყიდვების აგენტის (GSA) საქმიანობის ფარგლებში ოპერირებისათვის მეწარმე სუბიექტების მიერ წარდგენილი საბანკო გარანტიის სუბსიდირების მექანიზმის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 ივლისის №425 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„სახელმწიფო პროგრამის – „საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციასთან (IATA) თანამშრომლობისა და გენერალური გაყიდვების აგენტის (GSA) საქმიანობის ფარგლებში ოპერირებისათვის მეწარმე სუბიექტების მიერ წარდგენილი საბანკო გარანტიის სუბსიდირების მექანიზმის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 ივლისის №425 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 571
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/09/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 220090000.10.003.022291
571
10/09/2020
ვებგვერდი, 11/09/2020
220090000.10.003.022291
„სახელმწიფო პროგრამის – „საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციასთან (IATA) თანამშრომლობისა და გენერალური გაყიდვების აგენტის (GSA) საქმიანობის ფარგლებში ოპერირებისათვის მეწარმე სუბიექტების მიერ წარდგენილი საბანკო გარანტიის სუბსიდირების მექანიზმის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 ივლისის №425 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
„სახელმწიფო პროგრამის – „საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციასთან (IATA) თანამშრომლობისა და გენერალური გაყიდვების აგენტის (GSA) საქმიანობის ფარგლებში ოპერირებისათვის მეწარმე სუბიექტების მიერ წარდგენილი საბანკო გარანტიის სუბსიდირების მექანიზმის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 ივლისის №425 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №571

2020 წლის 10 სექტემბერი

   ქ. თბილისი

 

„სახელმწიფო პროგრამის – „საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციასთან (IATA) თანამშრომლობისა და გენერალური გაყიდვების აგენტის (GSA) საქმიანობის ფარგლებში ოპერირებისათვის მეწარმე სუბიექტების მიერ წარდგენილი საბანკო გარანტიის სუბსიდირების მექანიზმის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 ივლისის №425 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სახელმწიფო პროგრამის – „საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციასთან (IATA) თანამშრომლობისა და გენერალური გაყიდვების აგენტის (GSA) საქმიანობის ფარგლებში ოპერირებისათვის მეწარმე სუბიექტების მიერ წარდგენილი საბანკო გარანტიის სუბსიდირების მექანიზმის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 ივლისის №425 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 10/07/2020 220090000.10.003.022140) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის – „საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციასთან (IATA) თანამშრომლობისა და გენერალური გაყიდვების აგენტის (GSA) საქმიანობის ფარგლებში ოპერირებისათვის მეწარმე სუბიექტების მიერ წარდგენილი საბანკო გარანტიის სუბსიდირების მექანიზმის“ პირველი მუხლის „რ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„რ) მიმართვა − პროგრამის ფარგლებში მეწარმე სუბიექტის მიერ გარანტიის გამცემთან დაფიქსირებული განცხადება პროგრამაში ჩართვის თაობაზე, რომელიც წარდგენილი უნდა იქნეს 2020 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.