დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესის, მომსახურების სახეებისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ

დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესის, მომსახურების სახეებისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 561
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/09/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/09/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 08/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.022281
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
561
07/09/2020
ვებგვერდი, 09/09/2020
040030000.10.003.022281
დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესის, მომსახურების სახეებისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (09/09/2020 - 26/01/2022)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №561

2020 წლის 7 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესის, მომსახურების სახეებისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კ 1 ანონის პირველი მუხლის 6 პუნქტისა და „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული:

1. „დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესი“ (დანართი №1).

2. „დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ გასაწევი მომსახურების სახეები და საფასურის ოდენობა“ (დანართი №2).

 

მუხლი 2
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესის, მომსახურების სახეებისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის №141 დადგენილება.

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 8 სექტემბრიდან.

 


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია 

დანართი №1

 

დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესი

 


მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

„დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესი“ (შემდგომში − წესი) განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) მიერ დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების (შემდგომში – დაინტერესებული პირი) ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას მომსახურების გაწევის ძირითად პრინციპებს.

 

მუხლი 2. დაინტერესებული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობა

1. დაინტერესებული პირი, ქონების განკარგვის ხელშეწყობის მიზნით სააგენტოს მომსახურებით სარგებლობის სურვილის შემთხვევაში, ელექტრონული ან მატერიალური განაცხადით მიმართავს სააგენტოს. ელექტრონული განაცხადის შემთხვევაში, დაინტერესებული პირი სააგენტოს მიმართავს ვებგვერდის − www.eauction.ge-ის საშუალებით.

2. დაინტერესებული პირი უფლებამოსილია, თავად განათავსოს განცხადება ქონების განკარგვის შესახებ ვებგვერდზე − www.eauction.ge.

3. სააგენტო, დაინტერესებული პირის ელექტრონული/მატერიალური განაცხადის ან განთავსებული განცხადების პირობების შესაბამისად, უზრუნველყოფს ქონების განკარგვის პროცედურების განხორციელებას.

 

მუხლი 3. მომსახურების ფორმები

დაინტერესებული პირის ქონების განკარგვის ხელშეწყობა ხორციელდება შემდეგი ფორმებით:

ა) აუქციონის (ელექტრონული აუქციონი, საჯარო აუქციონი) ფორმით;

ბ) ინტერნეტმაღაზიის ფორმით;

გ) ვებგვერდზე −  www.eauction.ge  აუქციონის ჩატარების შესახებ ინფორმაციული ხასიათის განცხადების განთავსებით;

დ) ქონების ელექტრონული აუქციონის მეშვეობით რეალიზაცია შესაძლებლობით − „იყიდე ახლავე“ (ე.წ. „Buy It Now“).

 

მუხლი 4. მომსახურების საფასურის გადახდა

1. სააგენტოს მიერ გასაწევი მომსახურების საფასურის გადახდა მოხდება წინასწარ, გარდა ამ მუხლის მე-2, მე-3 და მე-8 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2. კერძო სამართლის იურიდიული პირების შემთხვევაში, მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო/სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ღირებულების ამ წესის №2 დანართის მე-3 გრაფით გათვალისწინებული პროცენტი გადაიხდება ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, ელექტრონული აუქციონის პროცედურების დასრულებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა.

3. კერძო სამართლის იურიდიული პირისათვის საჯარო აუქციონის ჩატარების შემთხვევაში, მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო/სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ღირებულების №2 დანართის მე-6 გრაფით გათვალისწინებული პროცენტი გადაიხდება საჯარო აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, აუქციონის დასრულების დღიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა.

4. ანგარიშსწორება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5. მომსახურების საფასური მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს და ირიცხება სააგენტოს ანგარიშზე.

6. მომსახურების საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

7. საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისათვის ამ დადგენილების №2 დანართის პირველი, მე-4, მე-7 და მე-8 გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობები მცირდება 50%-ით.

8. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ორგანიზაციებს, სააგენტოსთან შეთანხმებით, უფლება აქვთ, წლიური მომსახურების გაწევის შემთხვევებში, მომსახურების საფასური გადაიხადონ მომსახურების პროცედურების დასრულების შემდეგ, თვეში ერთხელ, ყოველი თვის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარუ­ლი დღისა.

მუხლი 5. გადახდილი მომსახურების საფასურის დაბრუნების წესი

1. თუ მომსახურების საფასური გადახდილია დადგენილ საფასურის განაკვეთზე მეტი ოდენობით, საფასურის გადამხდელს დაუბრუნდება სხვაობა მის მიერ გადახდილ თანხასა და დადგენილ საფასურის განაკვეთს შორის. საფასურის გადამხდელის მოთხოვნით სააგენტო უფლებამოსილია, ზედმეტად ან წინასწარ გადახდილი თანხა ჩათვალოს სხვა მომსახურების ანგარიშში.

2. გადახდილი საფასური სრულად ბრუნდება, თუ:

ა) სააგენტო, სათანადო საფუძვლის არსებობისას, უარს აცხადებს მომსახურების განხორციელების თაობაზე;

ბ) დაინტერესებული პირი სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის დაწყებამდე წერილობით განაცხადებს უარს მომსახურების მიღების თაობაზე;

გ) სააგენტომ მომსახურება არ განახორციელა დადგენილ ვადაში.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, სააგენტო აცნობებს დაინტერესებულ პირს მომსახურების განხორციელების შეუძლებლობის შესახებ და სრულად უბრუნებს გადახდილ მომსახურების საფასურს.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, გადახდილი მომსახურების საფასურის სრულად დაბრუნება ხორციელდება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე. განცხადება წარდგენილი უნდა იქნეს მომსახურების საფასურის გადახდიდან 60 კალენდარულ დღეში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ გადახდილი საფასური დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაინტერესებული პირისათვის მის მიერ გადახდილი მომსახურების საფასურის დაბრუნება ხდება 10 კალენდარულ დღეში.

 

დანართი №2

 

დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ გასაწევი მომსახურების სახეები და საფასურის ოდენობა

 

მომსახურების სახე

ერთჯერადი მომსახურების საფასური (ერთი ლოტი –

არაუმეტეს 30 კალენდარული დღის

ხანგრძლივობით)

მრავალჯერადი მომსახურების საფასური

 (არაუმეტეს ერთი თვის განმავლობაში)

წლიური მომსახურების საფასური

1

ფიზიკური პირისათვის ელექტრონული აუქციონის  ჩატარება

 3 ლარი

60 ლარი

600 ლარი

2

ადმინისტრაციული ორგანოსათვის (გარდა ამ დანართის მე-10 – მე-12 და მე-15 გრაფებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული ორგანოებისა), არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისათვის, პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისათვის ელექტრონული აუქციონის ჩატარება

50 ლარი

250 ლარი

3 000 ლარი

3

კერძო სამართლის იურიდიული პირისათვის (გარდა ამ დანართის მე-2 და მე-13 გრაფებით გათვალისწინებული კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა), ელექტრონული აუქციონის ჩატარება

100 ლარი;

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, ემატება მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო/ სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ღირებულების 1%

200 ლარი;

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, ემატება მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო/ სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ღირებულების 1%

2 400 ლარი;

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, ემატება მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო/ სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ღირებულების 1%

4

ფიზიკური პირისათვის აუქციონის შესახებ ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსება

3 ლარი

50 ლარი

500 ლარი

5

იურიდიული პირისათვის აუქციონის შესახებ ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსება (გარდა ამ დანართის

მე-14 გრაფით გათვალისწინებული იურიდიული პირისა)

20 ლარი

 120 ლარი

1 200 ლარი

6

იურიდიული პირისათვის საჯარო აუქციონის შესახებ ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსება და საჯარო აუქციონის ჩატარება ან საჯარო აუქციონის ჩატარება

150 ლარი;

საჯარო აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, კერძო სამართლის იურიდიული პირისთვის ემატება მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო/ სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ღირებულების 1%

450 ლარი

(არაუმეტეს 10 აუქციონისა);

საჯარო აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, კერძო სამართლის იურიდიული პირისთვის ემატება მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო/ სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ღირებულების 1%

1 500 ლარი

(არაუმეტეს 120 აუქციონისა);

საჯარო აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, კერძო სამართლის იურიდიული პირისთვის ემატება მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო/ სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ღირებულების 1%

7

ფიზიკური პირისათვის საჯარო აუქციონის შესახებ ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსება და საჯარო აუქციონის ჩატარება

100 ლარი

300 ლარი

(არაუმეტეს 10 აუქციონისა)

1 200 ლარი

(არაუმეტეს 120 აუქციონისა)

8

ფიზიკური პირისათვის ინტერნეტმაღაზიაში ქონების განთავსება

3 ლარი

20 ლარი

200 ლარი

9

იურიდიული პირისათვის ინტერნეტმაღაზიაში ქონების განთავსება

20 ლარი

170 ლარი

2 000 ლარი

10

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის – აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის ელექტრონული აუქციონის ჩატარება; ინტერნეტმაღაზიაში ქონების განთავსება

50 ლარი

5 834 ლარი

70 000 ლარი

11

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის – საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის ელექტრონული აუქციონის ჩატარება

(1 ნოტარიუსი)

10 ლარი

20 ლარი

240 ლარი

12

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის ელექტრონული აუქციონის ჩატარება

50 ლარი

2 500 ლარი

30 000 ლარი

13

შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიისათვის“

 (ს/ნ: 405007200 ) ელექტრონული აუქციონის ჩატარება

50 ლარი

417 ლარი

5 000 ლარი

14

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის  – ქონების მართვის სააგენტოსთვის აუქციონის შესახებ ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსება

 50 ლარი

 250 ლარი

 3 000 ლარი

15

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის  – წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ლიცენზიების გაცემის მიზნით ელექტრონული აუქციონის ჩატარება

 50 ლარი

5 834 ლარი

70 000 ლარი

16

ფიზიკური პირისათვის ქონების ელექტრონული აუქციონის მეშვეობით რეალიზაცია, შესაძლებლობით − „იყიდე ახლავე“

 (ე.წ. „Buy It Now“)

 3 ლარი

60 ლარი

600 ლარი

17

კერძო სამართლის იურიდიული პირისათვის ქონების ელექტრონული აუქციონის  მეშვეობით რეალიზაცია, შესაძლებლობით − „იყიდე ახლავე“

 (ე.წ. „Buy It Now“)

100 ლარი;

გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, ემატება მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო ღირებულების 1%

200 ლარი;

გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში, ემატება მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო ღირებულების 1%

2 400 ლარი;

გამარჯვებულის გამოვლენის შემთხვევაში. ემატება მთელი ქონების საბოლოო სარეალიზაციო ღირებულების 1%.