„საქართველოში ლატარიის მომწყობთა საქმიანობის დაბეგვრის და ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 დეკემბრის N951 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

„საქართველოში ლატარიის მომწყობთა საქმიანობის დაბეგვრის და ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 დეკემბრის N951 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 218
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 02/09/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 220060000.22.033.017368
218
02/09/2020
ვებგვერდი, 03/09/2020
220060000.22.033.017368
„საქართველოში ლატარიის მომწყობთა საქმიანობის დაბეგვრის და ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 დეკემბრის N951 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №218

2020 წლის 2 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოში ლატარიის მომწყობთა საქმიანობის დაბეგვრის და ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 დეკემბრის N951 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოში ლატარიის მომწყობთა საქმიანობის დაბეგვრის და ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 დეკემბრის №951 ბრძანება.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.