,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/08/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/08/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.117.016477
10
24/08/2020
ვებგვერდი, 25/08/2020
010260020.35.117.016477
,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2020 წლის 24 აგვისტო

ქ. ამბროლაური

 

 

,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის  18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 20/11/2017 წ.; სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.117.016343) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 01 სექტემბრიდან.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეასლან საგანელიძედანართი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები  და საშტატო ნუსხა

რანგირება თანამდებობათა დასახელება რიცხოვნობა თანამდებობრივი სარგო
(ლარი)
1   მერიის თანამდებობის პირები 3  
    მერი 1 2800
    მერის პირველი მოადგილე 1 2550
    მერის მოადგილე 1 2400
  1 პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახური 19  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
  მეორე რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 1 1200
1   მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
2   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - იურიდიული განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორედი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
3   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
4   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
5   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  1 1100
  მეოთხე რანგი მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 650
  2 პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო  სამსახური 8  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  1 1800
6   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საბიუჯეტო განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
7   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საბუღალტრო აღრიცხვისა და სახაზინო განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 750
  3 პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 7  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
8   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
9   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კეთილმოწყობის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 750
  4 პირველადი სტრუქტურული ერთეული - არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური 10  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
10   მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  ზედამხედველობის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
11   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სანებართვო განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მეოთხე რანგი მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 650
  5 პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური 9  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
12   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
  მეოთხე  რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
13   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მოსაკრებლის ადმინისტრირებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
14   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ქონების მართვის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 750
  6 პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალური  და ჯანდაცვის სამსახური 6  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
15   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალური განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
16   მეორადი სტრუქტურული ერთეული -ჯანდაცვის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  7 პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური 7  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
17   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
18   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
  8 პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური 5  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 800
19   მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ინსპექტირების  განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  9 პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური 5  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
  10 პირველადი სტრუქტურული ერთეული -   შესყიდვების სამსახური 4  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
20   მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
    ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები    
  1 ქალაქ ამბროლაურის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  2 ბუგეულის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი 1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  3 ველევის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  4 ზნაკვის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი 1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  5 იწის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  6 ლიხეთის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  7 ნამანევის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  8 ნიკორწმინდის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  9 სადმელის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  10 სხვავის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  11 ღადიშის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  12 ცახის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  13 წესის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  14 ჭელიაღელის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  15 ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  16 ჭყვიშის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  17 ხვანჭკარის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  18 ხიდიკრის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი 1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
  19 ხოტევის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი   1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.