,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 06
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/08/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/08/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016303
06
14/08/2020
ვებგვერდი, 17/08/2020
190020020.35.131.016303
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №06

2020 წლის 14 აგვისტო

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №13 დადგენილებაში (სსმ 30/12/2019 წ. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016295) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილიქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი
   

   

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

32 049 447

37,401,465

32,998,300

32,998,300

-

გადასახადები

4 230 661

15,063,746

13,727,300

13,727,300

-

გრანტები

25 069 092

17,534,150

16,850,000

16,850,000

-

სხვაშემოსავლები

2 749 694

4,803,570

2,421,000

2,421,000

-

ხარჯები

15 540 838

16,787,660

20,158,344

20,158,344

-

შრომის ანაზღაურება

7 235 789

7,814,476

2,167,279

2,167,279

-

საქონელი და მომსახურება

4 036 967

4,791,836

1,866,297

1,866,297

-

პროცენტი

298 786

396,024

245,788

245,788

-

სუბსიდიები

1 075 880

1,012,698

10,529,830

10,529,830

-

გრანტები

-

799,599

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

751 683

614,474

740,821

740,821

-

სხვა ხარჯები

2 141 734

1,358,554

4,608,329

4,608,329

-

საოპერაციო სალდო

16 508 609

20,613,805

12,839,956

12,839,956

-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15 526 403

15,987,356

14,428,215

14,428,215

-

ზრდა

15 727 627

16,132,415

14,428,215

14,428,215

-

კლება

201 224

145,059

-

-

-

მთლიანი სალდო

982 205

-1,612,002

-1,588,259

-1,588,259

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-202 973

-3,119,225

- 3,546,900

-3,546,900

-

ზრდა

44 200

-

-

-

-

ვალუტა, დეპოზიტები

   

-

 

-

აქციებიდასხვაკაპიტალი

44 200

-

-

-

-

კლება

247 173

3,119,225

3,546,900

3,546,900

-

ვალუტა, დეპოზიტები

247 173

3,119,225

3,546,900

3,546,900

-

ვალდებულებებისცვლილება

-1 185 178

-1,507,224

-1,958,641

-1,958,641

-

ზრდა

-

-

-

 

-

კლება

1 185 178

1,507,224

1,958,641

1,958,641

-

ბალანსი

-

-

-

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

32 250 671

37,546,524

32,998,300

32,998,300

-

შემოსავლები

32 049 447

37,401,465

32,998,300

32,998,300

-

არაფინანსური აქტივების კლება

201 224

145,059

-

-

-

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთისგამოკლებით)

-

-

-

-

-

გადასახდელები

32 497 844

34,427,299

36,545,200

36,545,200

-

                             ხარჯები

15 540 838

16,787,660

20,158,344

20,158,344

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 727 627

16,132,415

14,428,215

14,428,215

-

ფინანსური აქტივების ზრდა  (ნაშთის გამოკლებით)

44 200

-

-

-

-

ვალდებულებების კლება

1 185 178

1,507,224

1,958,641

1,958,641

-

ნაშთისცვლილება

-        247 173

3,119,225

-   3,546,900

-  3,546,900

-

 


თავი II
   

მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 32 998 300 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

შემოსავლები

32 049 447

37,401,465

32,998,300

გადასახადები

4 230 661

15,063,746

13,727,300

გრანტები

25 069 092

17,534,150

16,850,000

სხვა შემოსავლები

2 749 694

4,803,570

2,421,000

 


მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 13 727 300 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 გადასახადები

4 230 661

15,063,746

13,727,300

საშემოსავლო გადასახადი

772 658

   

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

9,755,057

9,927,300

ქონების გადასახადი

3 458 003

5,308,689

3,800,000

 


მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები16 850 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018  წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

გრანტები

25 069 092

17,534,150

16,850,000

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

25 069 092

17,534,150

16,850,000

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 443 200

   

სპეციალური ტრანსფერი

4 260 910

2,608,785

3,200,000

მ.შ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

171,600

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 894 928

618,120

3,200,000

მ.შ .აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 365 982

1,819,065

 

კაპიტალური ტრანსფერი

14 364 982

14,925,365

13,650,000

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

14 364 982

14,925,365

13,650,000

 


მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 421 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 749 694

4,803,570

2,421,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

513 868

780,590

400,860

პროცენტები

93 622

219,859

162,416

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

93 622

219,859

162,416

რენტა

420 246

560,731

238,444

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84 882

176,891

120,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან

335 364

383,841

118,444

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

789 513

738,535

735,840

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

629 152

613,344

660,700

სანებართვო მოსაკრებელი

173 599

223,511

426,700

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ანბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

173 599

223,511

426,700

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

6

664

 

სათამაშობი ზნესის მოსაკრებელი

162 192

86,000

84,000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

293 355

303,170

150,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

160 361

125,191

75,140

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

160 361

125,191

75,140

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1 249 831

1,717,029

1,100,000

შერეული და სხვა არაკლაიფიცირებული შემოსავლები

196 482

1,567,416

184,300

 


თავი III
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 20 158 344 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

15 540 839

16,787,661

20,158,344

20,158,344

-

შრომის ანაზღაურება

7 235 789

7,814,476

2,167,279

2,167,279

-

საქონელი და მომსახურება

4 036 967

4,791,836

1,866,297

1,866,297

-

პროცენტი

298 786

396,024

245,788

245,788

-

სუბსიდიები

1 075 880

1,012,698

10,529,830

10,529,830

-

სოციალური უზრუნველყოფა

751 683

799,599

-

-

-

სხვა ხარჯი

2 141 734

614,474

740,821

740,821

-

 


მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14 426 815 ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 426 815 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,276,130

31,325

77,491

77,491

-

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,189

8,466

1,200

1,200

-

მუნიციპალიტეტის მერია

3,861

17,484

76,291

76,291

-

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

1,271,080

-

-

-

-

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია

1,271,080

-

-

-

-

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

-

5,375

-

-

-

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12,545,037

14,370,926

10,590,653

10,590,653

-

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,213,014

7,476,951

4,928,921

4,928,921

-

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

6,428,521

6,889,447

4,164,194

4,164,194

-

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

629,749

449,039

-

-

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

154,744

34,485

53,600

53,600

-

გარე განათების ღონისძიებები

-

103,980

711,127

711,127

-

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,728,377

1,957,746

2,060,778

2,060,778

-

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

226,245

-

390,000

390,000

-

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია

3,161,326

1,010,086

1,139,985

1,139,985

-

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

340,806

422,880

110,793

110,793

-

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული არხმწმენდი და 1 ერთეული ნაგავმზიდი) შეძენა

-

524,780

-

-

-

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო და 1 ერთეული უნუვერსალური ექვსკავატორი) შეძენა

-

-

420000

420000

-

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

1,603,646

4,798,949

3,566,634

3,566,634

-

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

67,598

3,995,341

3,154,217

3,154,217

-

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

302,028

684,138

72,417

72,417

-

დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90

1,189,276

-

-

-

-

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

44,744

119,470

340,000

340,000

-

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

-

137,280

34,320

34,320

-

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

289,676

258,325

172,660

172,660

-

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

275,739

217,000

170,000

170,000

-

გამწვანების ღონისძიებები

13,937

41,325

2,660

2,660

-

განათლება

1,192,532

78,367

2,511,394

2,511,394

-

ა(ა)იპ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

6,720

5,511

2,430

2,430

-

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1,185,812

72,856

2,508,964

2,508,964

-

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

421,222

589,226

1,073,737

1,073,737

-

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

421,222

537,446

1,048,984

1,048,984

-

ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1,000

1,750

-

-

-

სპორტული მოედნების მოწყობა

420,222

535,696

1,048,984

1,048,984

-

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

-

51,780

24,753

24,753

-

ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება „ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“

-

-

24,753

24,753

-

ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი

-

2,700

-

-

-

ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკი

-

20,922

-

-

-

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

-

23,668

-

-

-

ა(ა)იპ – ქობულეთის მუზეუმი

-

4,490

-

-

-

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3,030

1,055

880

880

-

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

730

1,055

880

880

-

ა(ა)იპ – ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

730

1,055

880

880

-

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

2,300

-

-

-

-

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

2,300

-

-

-

-

ჯამი

15,727,626

15,329,224

14,426,815

14,426,815

-

 

ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

201224

145,059

-

-

-

ძირითადი აქტივები

 

488

     

არაწარმოებული აქტივები

201224

144,571

-

-

-

მიწა

201224

144,571

-

-

 

 


მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 34586559 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური    კოდი

დასახელება

 2018  წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 220 288

4,672,563

3,981,736

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 649 391

3,474,815

3,322,948

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 643 157

3,452,520

3,047,948

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

6 234

22,295

275,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1 570 897

1,197,748

658,788

702

თავდაცვა

117 031

119,389

123,800

7021

შეიარაღებული ძალები

117 031

119,389

123,800

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9 137 605

7,929,276

6,266,034

7045

ტრანსპორტი

9 137 605

7,929,276

6,266,034

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9 137 605

7,929,276

6,266,034

705

გარემოს დაცვა

2 578 317

2,897,741

2,675,557

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 237 511

2,474,861

2,564,764

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

340 806

422,880

110,793

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

7 393 085

9,874,435

11,039,093

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 792 301

5,219,570

6,015,791

7063

წყალმომარაგება

4 513 236

2,301,929

2,592,993

7064

გარე განათება

730 596

907,966

1,511,127

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

356 951

1,444,970

919,182

707

ჯანმრთელობის დაცვა

530 856

448,236

703,600

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

530 856

448,236

703,600

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 639 361

2,057,661

2,338,938

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

801 347

989,349

1,416,268

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

838 014

1,068,312

922,670

709

განათლება

4 930 272

4,209,559

6,987,971

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 048 505

3,444,101

3,745,955

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 881 767

765,458

3,242,016

710

სოციალური დაცვა

721 653

711,216

469,830

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

208 628

170,888

200,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

513 025

540,328

269,830

 

მთლიანი ხარჯები

31 268 466

32,920,076

34,586,559

 


თავი IV
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

         16 508 609

          20,613,805

          12,839,956

მთლიანი სალდო

982 205

-1,612,002

-1,588,259

 


მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3546900 ლარის ოდენობით:

2. განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

            44 200

-

-

აქციები და სხვა კაპიტალი

              44 200

-

-

 

3. განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 549 400 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

247 173

3,119,225

      3,546,900

ვალუტა და დეპოზიტები

247 173

3,119,225

3,546,900

 


მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება- 1 958 641 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

      -1 185 178

-15 072 24

-1 958 641

ზრდა

 

-

-

საშინაო

 

 

 

კლება

       1 185 178

1 507 224

1 958 641

საშინაო

      1 185 178

1 507 224

1 958 641

 


მუხლი 13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 270 000 ლარის ოდენობით.

თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ ქვეპროგრამები

მუხლი 14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

* დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

* განათლების ხელშეწყობა;

* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;

* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

 

1

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები  ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ მუშაობას,როგორიცაამუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  მომსახურების  დაფარვის ხარჯებს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯებს, დამოუკიდებელი აუდიტორიული დასკვნებისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯებს.

1.1

სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03)

პროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება.

პროგრამის აღწერა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებელი (სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციების), გადაუდებელი გადასახდელების ეფექტური და  შეუფერხებლად დაფინანსება.

1.2

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა   (პროგრამული კოდი 01 04)

პროგრამის მიზანი:

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა წლებში   ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას თანადაფინანსებისა და მიღებულ სესხებზე  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა.

2

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, განხორციელდება ქალაქის,დაბებისა და სოფლების, მუნიციპალური ინფრასრტუქტურის ობიექტების რეაბილიტაცია, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.

2.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები    (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, სამგზავრო დროის შემცირება.

პროგრამის აღწერა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა;

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება);

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა;

გარე განათების ღონისძიებები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები.

2.1.1

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, სამგზავრო დროისა და სატრანსპორტო საშუალებების საოპერაციო ხარჯების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების, გადასასვლელებისა და ტროტუარების მოწყობას. კერძოდ: შიდა ქუჩების ტროტუარების, ველობილიკების, ავტობუსების გაჩერებების შეჭრების მოწყობას. სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებსა და ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელებას; დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებას, ასევე შშმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმას. აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლებში გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

დაბა ჩაქვში ,,ოაზისის" მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა   (გარდამავალი პროექტი 2019-2020 წწ.);

ქალაქ ქობულეთში კაფე ედემთან (რუსთაველიდან აღმაშენებელზე და აღმაშენებლიდან ზღვაზე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები;

დაბა ჩაქვის ცენტრის კეთილმოწყობა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი                                                   

 ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა;

ქ. ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადასასვლელების (კომახიძის ქუჩაზე საფეხმავლო  გადასასვლელი, მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160 ზ-დან კომახიძის ქ. №100-მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა №266-268  შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №140 ჟ-დან კომახიძის ქ. №2 -ის ჩათვლით) კეთილმოწყობა.

2.1.2

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში  მოსაცდელების მოწყობას.

2.1.3

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,) (პროგრამული კოდი 02 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ზამთარში ძლიერი შტორმის შედეგად მდინარეებმა კალაპოტი შეიცვალა და სანაპიროს ტერიტორია დააზიანა. მდინარე კინტრიშის და მდინარე დეხვას შესართავთან ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად სამუშაოები გატარდება.

2.1.4

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

(პროგრამული კოდი 02 01 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური  საატრანსპორტო  სერვისის  შეუფერხებელი  ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქობულეთის ტრანსრეგულირება  მიმდინარე  ეტაპზე  უზრუნველყოფს  მგზავრთა  რეგულარულ  გადაყვანას  რაიონის  სხვადასხვა  მიმართულებით  და   ქალაქ  ბათუმში .  თვის  განმავლობაში  კომპანიის  მიერ  მოსახლეობი-სადმი  გაწეული  მომსახურეობა  შეადგენს  საშუალოდ   21500  მგზავრთა ბრუნვას ჩვენ ვემსახურებით  7  სამარშუტო  ხაზს.  ესენია: ჯიხანჯური-ბათუმი, აჭყვისთავი-ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, დაგვა-ქობულეთი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის  ქუჩა  და  რკინიგზის სადგური -რუსთაველის  ქუჩა (ორი ავტობუსი) ყოველდღიურად საშუალოდ  720-750 მგზავრს ვემსახურებით და  შემოსავალი  შეადგენს 425 ლარს, ხოლო ხარჯი  1238 ლარს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 813 ლარს. ამიტომ მუნიციპალიტეტი  იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს   მგზავრობის  ფიქსირებული   მინიმალური  საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი  შეუფერხებელი  მუშაობისათვის.  საწვავისა და  სათა-დარიგო  ნაწილების   ფასის  მზარდი   ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან მიმარ-თებაში   უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების  მიხედვით  სატრანსპორტო  კომპანიის  მიერ  წარმოქმნილი საოპერაციო  დეფიციტის  დაფარვას.

2.1.5

გარე განათების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქაქუთი, გვარა, სოფელი ქობულეთი-კოხი, კვირიკე-მუხნარი, ახალსოფლის დასახლება, დაგვა მუხაესტატე-ალამბარი) გარე განათების მოწყობა

ქალაქ ქობულეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში (1 კმ) გარე განათების მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა.

2.1.6

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 08)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდება  ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების - სამუშაოები

2.2

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები;

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია;

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა;

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური;

სპეც. ტექნიკის შეძენა.

2.2.1

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა და ლიფტების მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრლი სახლების სახურავების გადახურვის სამუშაოები, აგრეთვე  6 მრავალბინიაი საცოხვრებელ კორპუსში დამონტაჟდება 12 ახალი ლიფტი და სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად დაზიანებული მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლის ახალი სახურავის და კიბის მოწყობის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებულ 6 მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსში 12 ახალი ლიფტის მოწყობა;

სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად განადგურებული მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავისა და კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებ;

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა.

2.2.2

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წლით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამით მოხდება ყველა იმ აუცილებელი ხარჯის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან, წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით სოფლებში წყალსადენის სისტემებებზე მოეწყობა ჭაბურღურები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალსადენს სამარაგო რეზერვუარს, ასევე განხორციელდება შპს "ქობულეთის წყალის" სუბსიდირება.

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სამება, ქვედა აჭყვა) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ციხისძირი, ქვ. კონდიდი) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა;

შპს „ქობულეთის წყალი“;

ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალი“;

 

2.2.3

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტოაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება,

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროექტის ფარგლებში მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლის ეზოში მოეწყობა ახალი საკანალიზაციო სისტემა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქ. N2-ში საკანალიზციო სისტემის მოწყობას;

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162;  აღმაშენებლის ქ. №94;  რუსთაველის ქ. №138 ა; რუსთაველის ქ. №140; რუსთაველის ქ. №158;  ვერულიძის ქ. №9;  აღმაშენებლის ქ. №112-ში საკანალიზაციო მაგისტრალური  სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია.

2.2.4

უკანონომიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდაუნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა - ნაგებობების (მიშენებების) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას.

2.2.5

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური (პროგრამული კოდი 02 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექციათვეში ერთჯერ,  თებერვალი-ოქტომბერი;  2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-ოქტომბერი.

2.2.6

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო და 1 ერთეული უნუვერსალური ექსკავატორი) შეძენა (პროგრამული კოდი 02 02 08)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სანიაღვრე /საკანალიზაციო სისტემების და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა:

შეძენილი იქნება შეძენილი იქნება 1 ერთეული სატვირთო და 1 ერთეული უნუვერსალური ექსკავატორი

3.3

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა მოიცავს შენობა ნაგებობების მშენებლობას, რომლის ფარგლებში მოეწყობა სოფლებში ადმინისტრაციულ შენობები,ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურულიპროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი.

3.3.1

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 03 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება

ქვეპროგრამისაღწერა:

პარკებისა და სკვერების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 

     ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი);

     ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  (ჯავახიშვილის ქ. N51; თავისუფლების N90) ეზოების ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა;

     დაბა ჩაქვში მ. აბაშიძის ქ. N11-ში ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;

     ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N28-თან მისასვლელისა და ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები;

    ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობა (I ეტაპი)   (გარდამავალი პროექტი 2019 – 2020 წწ.).

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მემორიალების მოწყობის სამუშაოები;

    ქობულეთის სანაპიროსთვის დეკორატიული საპარკე სკამების შეძენა (214 ერთეული);

   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში განსათავსებლად ფანჩატურების მოწყობა (17 ერთეული);

   დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის,  ქ. ქობულეთში სასწრაფოს ეზოს, სოფელ ცეცხლაურში 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა სკვერის და ჭახათის ცენტრის კეთილმოწყობა;

  ქ. ქობულეთში არსებული 9 აპრილის სკვერში მემორიალის მოწყობა.

 

 3.3.2

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/მშენებლობა (გაზიფიცირება)

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციულ შენობის გაზიფიცირებასა და ქობულეთის სანაპირო ზოლში (7 ერთეული) საშხაპეების მოწყობას;

სოფელ ლეღვას ადმინისტრაციულ შენობაში  სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვაში არსებული სალექციო დარბაზის რეაბილიტაცია;

  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში ზურაბ გორგილაძის სახლმუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშოები  (გარდამავალი პროექტი 2019-2020 წწ.).

3.3.3

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 03 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

3.3.4

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 02 03 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

 3.4

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 08)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ელექტროენერგიის გარეშე არსებულ დასახლებებში მაცხოვრებლებისათვის მზის პანალების საშუალებით ელექტორენერგიის მიწოდება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის შეძენილი იქნება 12 ერთეული მზის პანელები

  3.5

სამოქალაქო ბიუჯეტი (პროგრამული კოდი 02 09)

ქვეპროგრამის მიზანი:

   სახურავისა და ფერდეს მოსაწყობად თუნუქის შესყიდვა

ქვეპროგრამის აღწერა:

   პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის მოსახოებისათვის შეძენილი იქნება სახურავისა და ფერდეს მოსაწყობად საჭირო მასალა.

4

          პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00)

  4.1

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი:

  მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა:

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებლად შეძენილი იქნება დეკორატიული სანაგვე ურნები და ნაგავშემკრები კონტეინერები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

დასუფთავების ღონისძიებები;

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება;

ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა (200 ერთეული).

  4.2

გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)

 

პროგრამის მიზანი:

მუციციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის აღწერა:

          მუნუციპალიტეტის ტერიტორიიის სეზონური და მრავალწლიანი დეკორატიული მცენარეებით გაფორმება. ასევე მუციციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ქობულეთი დაბა ჩაქვი), ტროტუარების, სკვერებად და პარკებად დარეგისტრირებული ნაკვეთების მოვლა–პატრონობა, გაცელვითი და დაწამლვითი სამუშაოები.  ორგანიზაცია  მოვლა–პატრონობას ახორციელებსმრავალწლოვანი ხეების და მარად მწვანე ხე მცენარეების, კონკრეტულად: გასხვლა, შეღებვა და დაზიანებული ხეების მოჭრით და გადაბელვით სამუშაოებს.  ერთწლიანი ყვავილებით ანაშენიანებს მუნიციპალიტეტის საუთრებაში მყოფ სკვერებს, ხდება მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით. ასევე ყოვეწლიურად მუნიციპალიტეტში ხორციელდებაა მრავაწლიანი ხე მეცარეების დარგვით სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

 

5

                         პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი  04  00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია, როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება, ასევე სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებია და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები,   სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა.

5.1

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

 სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვებში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების  გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოთ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.  საამღზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულად პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს. 

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია სახელნწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქობულეთის მოსახლეობისთვის.

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

5.1.1

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში განათლების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვპროგრამა ითვალისწინებს: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწსებულებებში განათლების ხარისხის ამაღლებას, აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადებას, საამღზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზებას, კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილებით განსაზღვრულ სტანდარტებთან; მეთოდური მიმართულებების გაუმჯობესების მიზნით საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის სხვადასხვა საბავშვო ლიტერატურისა შესყიდვას; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება-განათლების მიზნით ავეჯის, საოჯახო ტექნიკის, სამზარეულოს ჭურჭლის, სხვადასხვა ქსოვილის ნივთებისა და სხვა საჭირო ინვენტარის შესყიდვას; სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების კონტროლის მიზნით საკვები პროდუქტებისა და სასმელი წყლის ლაბორატორიულ კვლევებს.

5.1.2

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბავშვო ბაღების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ბაღების კეთილმოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლეღვაში საბავშვო ბაღის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოები.

6

პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებას. საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

6.1

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვთნელი პროცესის ორგანიზება, ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა;

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება;

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა;

სპორტული მოედნების მოწყობა.

 

6.1.1

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ  სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

6.1.2

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა; საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზება

ქვეპროგრამის აღწერა:

  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1)მასობრივი სპორტის ხელმისაწვდომობის და განვითარების ხელშეწყობა. 2)სპორტული ტურნირებისა და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. 3)ქობულეთელი სპორტსმენის/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება.

6.1.3

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ  სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაგბის პოპულარიზაცია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მოზარდ-ახალგაზრდებში. რაგბის ფედერაციის ეგიდით ორგანიზებული საერთაშორისო თუ რეგიონალურ ტურნირებში მონაწილეობა, პროფესიონალი მორაგბეების გაწვრთვა და მათი დახელოვნება.

6.1.4

სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული მოედნებისრეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

      ქალაქ ქობულეთში, ახალსოფელში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია;

    სოფელ კვირიკეში (მეურნეობაში და სასირეში) 2 ერთეული მინი სტადიონის მოწყობა;

    სოფელ ცეცხლაურში არსებული სპორტული მოედნის შემოღობვა და ხინოს დასახელბაში ახალი სტადიონის მოწყობა;

   ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 6 ერთეული (აბაშიძის ქუჩაზე ლუკოილის მიმდებარედ, რუსთაველის ქ. N140, კომახიძის ქ. N13; კომახიძის ქ.  N15; რუსთაველის ქ. N162; აღმაშენებელის ქუჩაზე დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ) სტადიონების რეაბლიტაცია;

    მუხაესტატეს მეურნეობაში სპორტული მოედნის მოწყობა;

   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში ფეხბურთის მოედნის მოწყობა;

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 4 ერთეული (რუსთაველის ქ. №166ა, რუსთაველის ქ.№162დ, რუსთაველის ქ. №140 და ლესელიძის ქუჩაზე) სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

სოფელ ბობოყვათში სტადიონის მოწყობის სამუშაოები

6.2

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

       ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება, საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და  თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით  მოსწავლეებში  მოტივაციის ამაღლება და მათი აკადემიური მოსწრების ზრდა, ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენა და წახალისება. წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენა, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიული განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.

პროგრამის აღწერა:

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი კულტურული აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება, რომელიც აღინიშნება ქვეპროგრამის ფარგლებში, შეიცავს სხვადასხვა მასშტაბისა და ტიპის კულტურული ღონისძიების ორგანიზებას. საიუბილეო საღამოებისა და გამოფენების მოწყობა, ქობულეთის პარკების, სკვერებისა და მათ ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და დალაგება-დასუფთავება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლასა და მათ პოპულარიზაციას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა";

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი;

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი;

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"';

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება;

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი.

6.2.1

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება „ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის.

ქვეპროგრამის აღწერა:

კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური  და თანამედროვე  საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა  შემოქმედების გაცნობა; სხვსდასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლება; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში.

6.2.2

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა,კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის აღწერა:

      ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვა   კულტურული აქტივობების ორგანიზებას,მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას,ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას,კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას,  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას,   კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული  ღონსძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი  საიუბილეო საღამოები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო საღამოები, ფოლკლორის საღამოები, საშობაო საახალწლო შეხვედრები, ასევე კულტური ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას,  საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკქებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების  და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად.

6.2.3

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მცენარეების მოვლა პატრონობა:     ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა,  მცენარეების  შეწამლვა  შხამქიმიკატე- მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა: გაცელვითი სამუშაოები   66739 კვ.მ. დაფოცხვა გაწმენდა.               არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები): განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა.  შადრევნების  (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა,  ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების , შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინა-რე რემონტი, აღდგენა/შეღებვა.         ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება:  სავალი ტერიტორიის (სულ 17891 კვ.მ.) დახვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების  დაცლა. საპირფარეშოების დალაგება (სულ 8 ერთეული)

6.2.4

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „მხედრული“ (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვპროგრამის მიზანი:

ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა; კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; ღვაწმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება,წახალისების სხვადასხვა ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა  და რეპერტუარის განახლება.

6.2.5

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა ორგანიზება, საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და  თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამები  ხელს შეუწყობს  მოსწავლეებში  მოტივაციის ამაღლებას და მათი აკადემიურ ზრდას, ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენას, მათ წახალისებას და სამომავლოდ,  მათი სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებას. წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება ხელს შეუწყობს სამომავლოდ წარმატებულთა რიცხვის გაზრდას, რაც  მნიშვნელოვნად აისახება მოსწავლეთა წარმატებულობაზე. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენა, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საახალწლო ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა საახალწლო აქტივობები და კულტურული ღონისძიებები.  ტრადიციულად განხორციელდება წლის წარმატებულების გამოვლინება და დაჯილდოვება. საზეიმოდ მოხდება ქალაქის მთავარი საახალწლო ნაძვის ხის განათება. საახალწლო კონცერტებს წარმართავენ როგორც ადგილობრივი შემსრულებლები და ქორეოგრაფიული ანსამბლები, ასევე მოწვეული არტისტები. წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება გაზრდის  მათ რიცხვს, რაც  მნიშვნელოვნად აისახება მოსწავლეთა წარმატებულობაზე.

6.2.6

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

ქვეპროგრამის აღწერა:

  ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას.

7

პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

7.1

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

     ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა  გაუმჯობესება; შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება

პროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის;

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი;

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება;

“COVID-19 ით ინფიცირებულთა დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის“.

7.1.1

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

   მძიმე ფსიქიატრიული აშლილობის მქონე პირთა ჩართვა ფსიქიატრიულ სერვისებში, პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

     მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, ვერ ხორციელდება მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. ირღვევა საფეხურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი ქცევის მიზეზად, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ირგვლივ მყოფთა მიმართ.   წარმოდგენილი  მიზნობრივი ქვეპროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

7.1.2

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა:

  ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს  ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებას.  ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის  ჰიდროლიზატის  შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით. აღნიშნულის გათვალისწინებით წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული 2 ბენეფიციარს  2000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლამდე ასაკის 3  ბენეფიციარს 1000 ლარის ოდენობით 

7.1.3

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 06)

პროგრამის მიზანი:

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის  მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო  და  აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  სამედიცინო  პროგრამებით.

პროგრამის აღწერა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის  სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო  და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ბიუჯეტით დაფინანსებული  სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის  ნაწილს,  ოჯახის მცირე შემოსავლების გამო,  არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები, დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ იფარება სახელმწიფოს მიერ და მას ამის საჭიროება დაუდგა.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ნაწილობრივ ან არ ფინანსდება მოქმედი სახელმწიფო ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით. დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურის საფუძველზე. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.

7.1.4

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულვენყოფის მიზნით საჭირო გახდა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 12 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა-კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში მომუშავე 33 ექიმისათვის ,,ექიმის ჩანთის " მედიკამენტებითა და სამედიცინო  დანიშნულების საგნებით შევსება თანახმად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის #01-63/ო ბრძანებისა.

პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს ბინაზე გამოძახების შესრულება დიდი დაბრკოლებებით, ხშირად ფეხით უწევდათ. მაღალი იყო ჯანმრთელობის გაუარესების რისკები. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით;

მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ, კომპანია ,,ROHO"-ს ფირმის ნაწოლებისაგან დამცავი ბალიში, რომელიც „ტეტრაპარეზის“, მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირებს დაიცავს ნაწოლების გაჩენისაგან. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომელთაც აქვთ „კვადრიპლეგია“ (ოთხივე კიდურის დამბლა).

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 100 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე -  შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ოჯახს უწყდება 1 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან.

  7.1.5

COVID-19 ით ინფიცირებულთა დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის

  (პროგრამული კოდი 06 01 08)

პროგრამის მიზანი:

COVID-19-ით ინფიცირებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა:

მიმდინარე წლის აპრილის თვეში ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა COVID-19-ით ინფიცირების ჯგუფური შემთხვევები. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცნობით (შემოს. N2975/01, 28.04.2020) დაავადებულთა რაოდენობამ შეადგინა 35, რომელთა ირგვლივ მოძიებულ იქნა პირველი და მეორე რიგის 570-მდე კონტაქტირებული პირი შემდგომი მეთვალყურეობისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისათვის. ინფიცირებულ პირთა მკურნალობა მიმდინარეობს კლინიკა ,,მედალფაში“. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს აღნიშნულ პირთა ჰოსპიტალური სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას. განკურნებულ პაციენტთა შემდგომი 2 კვირიანი მეთვალყურეობა და იზოლაცია გრძელდება ოჯახურ პირობებში თვითიზოლაციის წესების დაცვით ან საკარანტინო სივრცეში. ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული პირები საჭიროებენ სხვადასხვა მედიკამენტოზურ დახმარებას რეაბილიტაციის პერიოდში, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ. შესაძლებლობის ფარგლებში,  ვუზრუნველყობთ განკურნებულ პირთა რეაბილიტაციის პერიოდში, საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას.

7.2

სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

გარკვეული  კატეგორიის ბენეიციარების  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას,  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა პროგრამა; და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა  ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;

ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება;

მუნიციპალური უფასო სასადილო;

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა;

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა  ტრანსპორტირების ხელშეწყობა;

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება;

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;

  მოვლის საშუალებით უზრუნველყოფა.

 
 

7.2.1

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა  ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის  მორალური დამატერიალური მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას,  35 ოჯახზე 1000 ლარის ოდენობით, რომელთა შვილებსაც შეუსრულდება 2020 წელს 18 წელი. ქვეპროგრამის მსვლელობის დროს მოსალოდნელია  როგორც გამოკლება, ისევე მატება.

7.2.2

ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ომის ინვალიდების, ომში დაღუპულთა ოჯახების, ომების მონაწილეების, მათთან გათანაბრებული პირების და სამხედრო ძალების ვეტერანების სოციალური დაცვა. მათთვის  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი 16, პუნქტი „გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.

საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავსაყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  400 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

7.2.3

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება   (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (12 ბენეფიციარი) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმამარებას 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას.

7.2.4

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ ელემენტარული ხარჯები მიცვალებულთა დასამარხად. ასევე, პროგრამაში გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები, რომლების დასაფლავება ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას. ანალოგიური პროგრამა მუშაობდა 2007-2019 წლებში.  გარდაცვლილთა ოჯახების უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია დაკრძალვისათვის საჭირო თანხა. ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს.

7.2.5

მუნიციპალური უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 280 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა კვირაში 7 დღეს, მათი მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 280 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 280 დღის) განმავლობაში  პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად.

7.2.6

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის ცენტრების  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  70 პაციენტისა და მათი თანმხლები პირების ქ. ბათუმისა და ქობულეთის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას (თანხა გაიცემა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით, პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13 დიალიზის სეანსს).

7.2.7

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა  ტრანსპორტირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა    ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ,     ბავშვთა    ფსიქოსომატური     აბილიტაცია /რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე 130 ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების  ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვისმატერიალურდახმარებას.  ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებულ რეაბილიტაციის ცენტრებში რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ბენეფიციარებისათვის თანხა გაიცემა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით, ხოლო ყველა სხვა შემთხვევაში თანხა გაიცემა მოჭრით - ერთ ბენეფიციარზე (თანმხლებ პირთან ერთად) 8 ლარი ერთ ვიზიტზე.

7.2.8

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება    (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან  65 000-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული  ოჯახებისა და  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების - 100 ბენეფიციარის გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით.

7.2.9

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამის მიზანი:

      სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა. სტიმულის მიცემა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას. კერძოდ,  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას  600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას  800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი.

 


თავი VI
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული  კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

32,497,844

34,427,299

36,545,200

36,545,200

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,420

1,488

206

206

-

 

ხარჯები

15,540,838

16,787,661

20,158,344

20,158,344

-

 

შრომის ანაზღაურება

7,235,789

7,814,476

2,167,279

2,167,279

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,036,967

4,791,836

1,866,297

1,866,297

-

 

პროცენტი

298,786

396,024

245,788

245,788

-

 

სუბსიდიები

1,075,880

1,012,698

10,529,830

10,529,830

-

 

გრანტები

-

799,599

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

751,683

614,474

740,821

740,821

-

 

სხვა ხარჯები

2,141,734

1,358,554

4,608,329

4,608,329

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,727,627

16,132,415

14,428,215

14,428,215

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

44,200

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

1,185,178

1,507,224

1,958,641

1,958,641

-

01. 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,522,494

6,299,175

6,064,177

6,064,177

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196

196

206

206

-

 

ხარჯები

3,061,186

4,760,627

4,026,645

4,026,645

-

 

შრომის ანაზღაურება

2,034,448

2,070,589

2,167,279

2,167,279

-

 

საქონელი და მომსახურება

586,849

699,931

796,237

796,237

-

 

პროცენტი

298,786

396,024

245,788

245,788

-

 

გრანტები

-

799,599

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,057

7,037

10,321

10,321

-

 

სხვა ხარჯები

124,046

787,447

807,020

807,020

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,276,130

31,325

78,891

78,891

-

 

ვალდებულებების კლება

1,185,178

1,507,224

1,958,641

1,958,641

-

01. 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,760,185

3,571,909

3,171,748

3,171,748

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196

196

206

206

-

 

ხარჯები

2,755,135

3,545,959

3,092,857

3,092,857

-

 

შრომის ანაზღაურება

2,034,448

2,070,589

2,167,279

2,167,279

-

 

საქონელი და მომსახურება

580,615

690,501

791,237

791,237

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,057

7,037

10,321

10,321

-

 

სხვა ხარჯები

123,015

777,832

124,020

124,020

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,050

25,950

78,891

78,891

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

722,543

739,189

728,480

728,480

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

29

-

 

ხარჯები

721,354

730,723

727,280

727,280

-

 

შრომის ანაზღაურება

468,240

475,148

474,200

474,200

-

 

საქონელი და მომსახურება

124,569

135,205

131,460

131,460

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,234

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

120,311

120,370

121,620

121,620

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,189

8,466

1,200

1,200

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,920,611

2,713,331

2,319,468

2,319,468

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159

159

169

169

-

 

ხარჯები

1,916,750

2,695,847

2,241,777

2,241,777

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,487,040

1,516,241

1,613,879

1,613,879

-

 

საქონელი და მომსახურება

418,183

515,107

615,177

615,177

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,823

7,037

10,321

10,321

-

 

სხვა ხარჯები

2,704

657,462

2,400

2,400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,861

17,484

77,691

77,691

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

117,031

119,389

123,800

123,800

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

-

 

ხარჯები

117,031

119,389

123,800

123,800

-

 

შრომის ანაზღაურება

79,168

79,200

79,200

79,200

-

 

საქონელი და მომსახურება

37,863

40,189

44,600

44,600

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

-

-

-

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,762,309

2,727,266

2,892,429

2,892,429

-

 

ხარჯები

306,051

1,214,668

933,788

933,788

-

 

საქონელი და მომსახურება

6,234

9,430

5,000

5,000

-

 

პროცენტი

298,786

396,024

245,788

245,788

-

 

გრანტები

-

799,599

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

1,031

9,615

683,000

683,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,271,080

5,375

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

1,185,178

1,507,224

1,958,641

1,958,641

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

-

-

270,000

270,000

-

 

ხარჯები

-

-

270,000

270,000

-

 

სხვა ხარჯები

   

270,000

270,000

-

01 02 02

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

2,755,535

2,704,971

2,204,429

2,204,429

-

 

ხარჯები

299,277

1,197,748

245,788

245,788

-

 

პროცენტი

298,786

396,024

245,788

245,788

-

 

გრანტები

-

799,599

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

491

2,125

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,271,080

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

1,185,178

1,507,224

1,958,641

1,958,641

-

01 02 02 01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

753,729

1,129,155

1,409,340

1,409,340

-

 

ხარჯები

61,351

235,975

55,200

55,200

-

 

პროცენტი

61,351

61,966

55,200

55,200

-

 

გრანტები

 

174,009

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

692,378

893,181

1,354,140

1,354,140

-

01 02 02 02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96,644

96,632

-

-

-

 

ხარჯები

16,260

6,038

-

-

-

 

პროცენტი

16,192

5,999

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

68

39

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

80,384

90,594

-

-

-

01 02 02 03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83,110

83,085

62,200

62,200

-

 

ხარჯები

19,892

11,851

3,000

3,000

-

 

პროცენტი

19,834

11,818

3,000

3,000

-

 

სხვა ხარჯები

58

33

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

63,218

71,234

59,200

59,200

-

01 02 02 04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522,570

522,413

522,210

522,210

-

 

ხარჯები

173,372

128,924

78,815

78,815

-

 

პროცენტი

173,006

128,715

78,815

78,815

-

 

სხვა ხარჯები

366

209

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

349,198

393,489

443,395

443,395

-

01 02 02 05

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

28,403

30,171

48,279

48,279

-

 

ხარჯები

28,403

15,118

18,173

18,173

-

 

პროცენტი

28,403

15,036

18,173

18,173

-

 

სხვა ხარჯები

 

82

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

 

15,053

30,106

30,106

-

01 02 02 06

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია

1,271,080

217,925

162,400

162,400

-

 

ხარჯები

-

174,252

90,600

90,600

-

 

პროცენტი

 

172,490

90,600

90,600

-

 

სხვა ხარჯები

 

1,762

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,271,080

 

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

 

43,673

71,800

71,800

-

01 02 02 07

ქალაქ ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის ლამის გაუწყლოვნების სისტემის მოწოდება და მონტაჟი

-

625,590

-

-

-

 

ხარჯები

-

625,590

-

-

-

 

გრანტები

 

625,590

-

-

-

01 02 03

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

6,234

22,295

5,000

5,000

-

 

ხარჯები

6,234

16,920

5,000

5,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

6,234

9,430

5,000

5,000

-

 

სხვა ხარჯები

 

7,490

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,375

-

-

-

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

540

-

413,000

413,000

-

 

ხარჯები

540

-

413,000

413,000

-

 

სხვა ხარჯები

540

 

413,000

413,000

-

02  00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16,653,248

17,863,257

17,080,030

17,080,030

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

123

-

-

-

 

ხარჯები

4,064,011

2,689,140

6,489,377

6,489,377

-

 

შრომის ანაზღაურება

300,960

356,163

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,064,915

1,194,762

972,830

972,830

-

 

სუბსიდიები

991,555

918,182

1,777,238

1,777,238

-

 

სხვა ხარჯები

1,706,581

220,033

3,739,309

3,739,309

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,545,037

15,174,117

10,590,653

10,590,653

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

44,200

-

-

-

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

9,137,605

8,837,242

7,777,161

7,777,161

-

 

ხარჯები

1,924,591

1,360,291

2,848,240

2,848,240

-

 

საქონელი და მომსახურება

23,040

887,458

955,825

955,825

-

 

სუბსიდიები

219,878

297,000

297,000

297,000

-

 

სხვა ხარჯები

1,681,673

175,833

1,595,415

1,595,415

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,213,014

7,476,951

4,928,921

4,928,921

-

02 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

6,451,561

6,944,779

4,294,416

4,294,416

-

 

ხარჯები

23,040

55,332

130,222

130,222

-

 

საქონელი და მომსახურება

23,040

55,332

130,222

130,222

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,428,521

6,889,447

4,164,194

4,164,194

-

02 01 01 01

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი)

1,588,768

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,588,768

 

-

-

-

02 01 01 02

დაბა ჩაქვში ,,ოაზისის" მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

-

1,091,419

182,449

182,449

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,091,419

182,449

182,449

-

02 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში ,,მტს" უბნის კეთილმოწყობა (მესხიძის ქუჩის შესახვევები; ჩხეიძის ქუჩა; ხაბაზის ქუჩა; ჭონქაძის ქუჩა)

-

1,037,853

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,037,853

-

-

-

02 01 01 04

გელაურის უბნის  (აჭარის ქუჩა, თხილაიშვილის ქუჩა,   წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა

2,772,794

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,772,794

 

-

-

-

02 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში, თბილისის, მეგობრობის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია

-

1,050,378

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,050,378

-

-

-

02 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში, გელაურის უბნის კეთილმოწყობა: აბაშიძის ქუჩა; ბარათაშვილის ქუჩა; კინტრიშის მე-2 შესახვევი

-

1,512,538

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,512,538

-

-

-

02 01 01 07

ქალაქ ქობულეთში კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (I - II  უბანი)

-

766,981

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

766,981

-

-

-

02 01 01 08

ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი)

790,090

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790,090

 

-

-

-

02 01 01 09

ქალაქ ქობულთში თავისუფლების ქუჩაზე (ბაზრის მიმდებარედ) შესასვლელის მოწყობა

-

88,028

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

88,028

-

-

-

02 01 01 10

ქ. ქობულეთში, ,,მტს" უბნის  (კლდიაშვილის ქუჩა,  ქიაჩელის ქუჩა, ქიაჩელის შესახვევი,  კლდიაშვილის შესახვევი, მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა

889,777

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

889,777

 

-

-

-

02 01 01 11

ქალაქ ქობულეთში კაფე ედემთან (რუსთაველიდან აღმაშენებელზე და აღმაშენებლიდან ზღვაზე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

541,210

541,210

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

541,210

541,210

-

02 01 01 12

სოფელ  ხუცუბნის ცენტრის კეთილმოწყობა

-

383,180

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

383,180

-

-

-

02 01 01 13

დაბა ჩაქვის ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

676,145

676,145

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

676,145

676,145

-

02 01 01 14

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი

54,500

26,351

35,425

35,425

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,500

26,351

35,425

35,425

-

02 01 01 15

ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია

23,040

55,332

64,322

64,322

-

 

ხარჯები

23,040

55,332

64,322

64,322

-

 

საქონელი და მომსახურება

23,040

55,332

64,322

64,322

-

02 01 01 16

ქალაქ ქობულეთში, კლდიაშვილის ქუჩაზე (მარცხენა მხარეს) ტროტუარის მოწყობა

72,175

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,175

 

-

-

-

02 01 01 17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260,416

787,531

2,606,621

2,606,621

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,416

787,531

2,606,621

2,606,621

-

02 01 01 18

ქალაქ ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩის ტროტუატრების მოწყობა

-

40,079

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40,079

-

-

-

02 01 01 19

ქალაქ ქობულეთში, ლერმონტოვის ქუჩის ჩიხის კეთილმოწყობა

-

105,109

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

105,109

-

-

-

02 01 01 20

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა

-

-

17,800

17,800

-

 

ხარჯები

-

-

17,800

17,800

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

17,800

17,800

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

-

-

-

02 01 01 21

საფეხმავლო  გადასასვლელი, მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160 ზ-დან კომახიძის ქ. №100-მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა №266-268  შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №140 ჟ-დან კომახიძის ქ. №2 -ის ჩათვლით) კეთილმოწყობა.

-

-

122,344

122,344

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

122,344

122,344

-

02 01 01 22

ქ. ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

-

48,100

48,100

-

 

ხარჯები

-

-

48,100

48,100

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

48,100

48,100

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

-

-

-

02 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

629,749

449,039

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

629,749

449,039

-

-

-

02 01 02 01

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში არსებული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

629,749

449,039

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

629,749

449,039

-

-

-

02 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

154,744

34,485

53,600

53,600

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,744

34,485

53,600

53,600

-

02 01 03 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში  მოსაცდელების მოწყობა (11 ერთეული)

-

-

53,600

53,600

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

53,600

53,600

-

02 01 03 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 3 ერთეული არსებული და 21 ერთეული ახალი  მოსაცდელის მოწყობა/რეაბილიტაცია

56,796

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,796

 

-

-

-

02 01 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 1 ერთეული არსებული და 28 ერთეული ახალი  მოსაცდელის მოწყობა/რეაბილიტაცია

97,948

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,948

 

-

-

-

02 01 03 04

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელის (5 ერთეული) მოწყობა

-

18,231

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,231

-

-

-

02 01 03 05

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირზე არსებული მოსაცდელების (33 ერთეული) რეაბილიტაცია

-

16,254

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16,254

-

-

-

02 01 04

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,)

28,740

28,140

25,603

25,603

-

 

ხარჯები

28,740

28,140

25,603

25,603

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

28,140

25,603

25,603

-

 

სხვა ხარჯები

28,740

 

-

-

-

02 01 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

219,878

297,000

297,000

297,000

-

 

ხარჯები

219,878

297,000

297,000

297,000

-

 

სუბსიდიები

219,878

297,000

297,000

297,000

-

02 01 06

გარე განათების ღონისძიებები

-

907,966

1,511,127

1,511,127

-

 

ხარჯები

-

803,986

800,000

800,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

803,986

800,000

800,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

103,980

711,127

711,127

-

02 01 06 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

-

803,986

803,000

803,000

-

 

ხარჯები

-

803,986

800,000

800,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

803,986

800,000

800,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

3,000

3,000

-

02 01 06 02

ქალაქ ქობულეთში (მესხიძის, კაიკაციშვილის, თავისუფლების ქუჩებზე) გარე განათების არსებული  წერტების  რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობის სამუშაოები

-

66,042

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

66,042

-

-

-

02 01 06 03

ქობულეთიში, ცენტრალურ პარკსა და  მეგობრობის ქუჩის სკვერის განათების  სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

37,937

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

37,937

-

-

-

02 01 06 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქაქუთი, გვარა, სოფელი ქობულეთი-კოხი, კვირიკე-მუხნარი, ახალსოფლის დასახლება, დაგვა მუხაესტატე-ალამბარი) გარე განათების მოწყობა

-

-

213,991

213,991

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

213,991

213,991

-

02 01 06 05

ქალაქ ქობულეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში (1 კმ) გარე განათების მოწყობა

-

-

133,431

133,431

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

133,431

133,431

-

02 01 06 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა

-

-

360,705

360,705

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

360,705

360,705

-

02 01 07

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობის სამუშაოები

1,365,982

-

-

-

-

 

ხარჯები

1,365,982

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

1,365,982

 

-

-

-

02 01 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

286,951

175,833

1,595,415

1,595,415

-

 

ხარჯები

286,951

175,833

1,595,415

1,595,415

-

 

სხვა ხარჯები

286,951

175,833

1,595,415

1,595,415

-

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,862,237

3,282,835

5,520,173

5,520,173

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

123

-

-

-

 

ხარჯები

2,089,660

1,325,089

3,459,395

3,459,395

-

 

შრომის ანაზღაურება

300,960

356,163

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,015,623

303,544

12,005

12,005

-

 

სუბსიდიები

771,677

621,182

1,480,238

1,480,238

-

 

სხვა ხარჯები

1,400

44,200

1,967,152

1,967,152

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,728,377

1,957,746

2,060,778

2,060,778

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

44,200

-

-

-

-

02 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

226,245

-

2,357,152

2,357,152

-

 

ხარჯები

-

-

1,967,152

1,967,152

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

1,967,152

1,967,152

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226,245

-

390,000

390,000

-

02 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

-

-

1,201,879

1,201,879

-

 

ხარჯები

-

-

1,201,879

1,201,879

-

 

სხვა ხარჯები

   

1,201,879

1,201,879

-

02 02 01 02

დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში  მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

145,806

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145,806

 

-

-

-

02 02 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებულ 6 მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსში 12 ახალი ლიფტის მოწყობა

-

-

725,121

725,121

-

 

ხარჯები

-

-

725,121

725,121

-

 

სხვა ხარჯები

   

725,121

725,121

-

02 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N121-ა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

32,726

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,726

 

-

-

-

02 02 01 05

სოფელ ხუცუბანში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

47,712

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,712

 

-

-

-

02 02 01 06

სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად განადგურებული მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავისა და კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებ

-

-

40,152

40,152

-

 

ხარჯები

-

-

40,152

40,152

-

 

სხვა ხარჯები

   

40,152

40,152

-

02 02 01 07

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

240,000

240,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

240,000

240,000

-

02 02 01 08

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

150,000

150,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

150,000

150,000

-

02 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

730,596

-

-

-

-

 

ხარჯები

730,596

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

730,596

-

-

-

-

02 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

730,596

-

-

-

-

 

ხარჯები

730,596

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

730,596

-

-

-

-

02 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

4,557,436

2,301,929

2,592,993

2,592,993

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

123

-

-

-

 

ხარჯები

1,351,910

1,291,843

1,453,008

1,453,008

-

 

შრომის ანაზღაურება

300,960

356,163

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

277,873

288,233

-

-

-

 

სუბსიდიები

771,677

603,247

1,453,008

1,453,008

-

 

სხვა ხარჯები

1,400

44,200

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,161,326

1,010,086

1,139,985

1,139,985

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

44,200

-

-

-

-

02 02 03 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

3,161,326

991,686

1,115,325

1,115,325

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,161,326

991,686

1,115,325

1,115,325

-

02 02 03 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი) მოწყობა

842,697

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

842,697

 

-

-

-

02 02 03 01 02

სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა

371,656

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371,656

 

-

-

-

02 02 03 01 03

სოფელ გვარაში,  ხუცუბანში,  ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოები

619,776

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

619,776

 

-

-

-

02 02 03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სამება,  ქვედა აჭყვა) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა

-

-

432,444

432,444

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

432,444

432,444

-

02 02 03 01 05

სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია

116,046

472,457

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,046

472,457

-

-

-

02 02 03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ციხისძირი, ქვ. კონდიდი) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა

-

-

682,881

682,881

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

682,881

682,881

-

02 02 03 01 07

სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები

195,819

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195,819

 

-

-

-

02 02 03 01 08

სასმელი წყლისს ხვადასხვა დიამეტრის  პოლიეთილენის მილების  შეძენა

-

47,574

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

47,574

-

-

-

02 02 03 01 09

სოფელ ბობოყვათში წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა

977,870

741

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

977,870

741

-

-

-

02 02 03 01 10

წყალანირების სარეზერვო ტუმბოს  შეძენა

9,772

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,772

 

-

-

-

02 02 03 01 11

წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ტექნიკური საშუალებების შეძენა (პოლიეთილენის მილის შესადუღებელი უთო და ქურო, წნევის რეგულატორები)

27,689

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,689

 

-

-

-

02 02 03 01 12

ზედა ლეღვას წყალსადენისათვის წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა

-

15,900

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15,900

-

-

-

02 02 03 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში ჭაბურღილების (2 ერთეული)  მოწყობა

-

173,157

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

173,157

-

-

-

02 02 03 01 14

წყალსადენის სისტემისთვის ტუმბოების შეძენის და მონტაჟის სამუშაოები

-

157,758

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

157,758

-

-

-

02 02 03 01 15

სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოების (9 კომპლექტი) და ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის დანადგარის რეაქტორის (3 კომპლექტი) შეძება

-

124,100

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

124,100

-

-

-

02 02 03 02

შპს "ქობულეთის წყალი"

771,677

603,247

607,165

607,165

-

 

ხარჯები

771,677

603,247

607,165

607,165

-

 

სუბსიდიები

771,677

603,247

607,165

607,165

-

02 02 03 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

580,233

662,796

870,503

870,503

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

123

-

-

-

 

ხარჯები

580,233

644,396

845,843

845,843

-

 

შრომის ანაზღაურება

300,960

356,163

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

277,873

288,233

-

-

-

 

სუბსიდიები

   

845,843

845,843

-

 

სხვა ხარჯები

1,400

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,400

24,660

24,660

-

02 02 03 04

სს " აჭარის წყლის ალიანსი "

44,200

44,200

-

-

-

 

ხარჯები

-

44,200

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

 

44,200

-

-

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

44,200

 

-

-

-

02 02 04

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

340,806

422,880

110,793

110,793

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340,806

422,880

110,793

110,793

-

02 02 04 01

ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები 
(III ეტაპი)

3,500

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

 

-

-

-

02 02 04 02

ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქ. N2-ში საკანალიზციო სისტემის მოწყობა

-

-

16,804

16,804

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

16,804

16,804

-

02 02 04 03

ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცია

246,108

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246,108

 

-

-

-

02 02 04 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჩხეიძის ქუჩაზე (მტს დასახლება) დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

91,198

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,198

 

-

-

-

02 02 04 05

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის N45,  საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

23,121

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23,121

-

-

-

02 02 04 06

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის  მოწყობა

-

258,061

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

258,061

-

-

-

02 02 04 07

დაბა ოჩხამურში ქ. წამებულის ქ N1 და ქობულეთში ტაბიძის ქუჩა N5-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

53,994

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

53,994

-

-

-

02 02 04 08

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე დროებითი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების მიზნით

-

87,704

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

87,704

-

-

-

02 02 04 09

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162;  აღმაშენებლის ქ. №94;  რუსთაველის ქ. №138 ა; რუსთაველის ქ. №140; რუსთაველის ქ. №158;  ვერულიძის ქ. №9;  აღმაშენებლის ქ. №112-ში საკანალიზაციო მაგისტრალური  სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

93,989

93,989

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

93,989

93,989

-

02 02 05

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

7,154

15,311

12,005

12,005

-

 

ხარჯები

7,154

15,311

12,005

12,005

-

 

საქონელი და მომსახურება

7,154

15,311

12,005

12,005

-

02 02 06

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

-

17,935

27,230

27,230

-

 

ხარჯები

-

17,935

27,230

27,230

-

 

სუბსიდიები

 

17,935

27,230

27,230

-

02 02 07

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული არხმწმენდი და 1 ერთეული ნაგავმზიდი) შეძენა

-

524,780

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

524,780

-

-

-

02 02 08

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო და 1 ერთეული უნუვერსალური ექვსკავატორი) შეძენა

-

-

420,000

420,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

420,000

420,000

-

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

1,558,902

4,802,349

3,656,634

3,656,634

-

 

ხარჯები

-

3,400

90,000

90,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

3,400

5,000

5,000

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

85,000

85,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,558,902

4,798,949

3,566,634

3,566,634

-

02 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

67,598

3,995,341

3,154,217

3,154,217

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,598

3,995,341

3,154,217

3,154,217

-

02 03 01 01

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N 9-32-34-36-38-25-45-62-64   ეზოს ტერიტორიაზე სკვერის   კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ. 4+90-პკ 10+63

-

976,747

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

976,747

-

-

-

02 03 01 02

ქალაქ  ქობულეთში, მუზეუმის მოპირდაპირედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

-

350,658

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

350,658

-

-

-

02 03 01 03

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის N610-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები

-

393,905

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

393,905

-

-

-

02 03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა (რუსთაველის II შესახვევი N17)

-

142,761

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

142,761

-

-

-

02 03 01 05

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი)

-

-

2,000,000

2,000,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

2,000,000

2,000,000

-

02 03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  (ჯავახიშვილის ქ. N51; თავისუფლების ქ. N90) ეზოების ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

195,991

195,991

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

195,991

195,991

-

02 03 01 07

დაბა ჩაქვში, მ. აბაშიძის ქ. N11-ში ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

144,446

144,446

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

144,446

144,446

-

02 03 01 08

ქალაქ ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N28-თან მისასვლელისა და ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

270,436

270,436

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

270,436

270,436

-

02 03 01 09

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა  (I ეტაპი)

-

2,131,270

149,327

149,327

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,131,270

149,327

149,327

-

02 03 01 10

გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ სანაპირო ზოლის გარეგანათების მოწყობა და სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

15,772

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,772

 

-

-

-

02 03 01 11

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N 140 - ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

51,826

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,826

 

-

-

-

02 03 01 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მემორიალების მოწყობის სამუშაოები

-

-

5,000

5,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

5,000

5,000

-

02 03 01 13

ქობულეთის სანაპიროსთვის დეკორატიული საპარკე სკამების შეძენა (214 ერთეული)

-

-

209,934

209,934

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

209,934

209,934

-

02 03 01 14

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში განსათავსებლად ფანჩატურის მოწყობა (17 ერთეული)

-

-

36,850

36,850

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

36,850

36,850

-

02 03 01 15

დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის,  ქ. ქობულეთში სასწრაფოს ეზოს, სოფელ ცეცხლაურში 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა სკვერის და ჭახათის ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

118,593

118,593

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

118,593

118,593

-

02 03 01 16

ქალაქ ქობულეთში არსებული 9 აპრილის სკვერში მემორიალის მოწყობა

-

-

23,640

23,640

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

23,640

23,640

-

02 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

302,028

684,138

72,417

72,417

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302,028

684,138

72,417

72,417

-

02 03 02 01

ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

62,477

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,477

 

-

-

-

02 03 02 02

ქალაქ ქობულეთში არსებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის ეზოს და მიმდებარე ტერიტორის კეთილმოწყობა

188,774

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188,774

 

-

-

-

02 03 02 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში ზურაბ გორგილაძის სახლმუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშოები

-

207,231

28,323

28,323

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

207,231

28,323

28,323

-

02 03 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 7 ერთეული არსებული საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და 3 ერთეული ახალი საპირფარეშოს მოწყობა

40,888

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,888

 

-

-

-

02 03 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლის  რეაბილიტაცია

9,890

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,890

 

-

-

-

02 03 02 06

სოფელ ზენითის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა

-

105,932

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

105,932

-

-

-

02 03 02 07

დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა

-

96,139

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

96,139

-

-

-

02 03 02 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების (3 ერთეული)  მოწყობა

-

145,429

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

145,429

-

-

-

02 03 02 09

ქობულეთის სანაპირო ზოლში გასახდელებისა (15 ერთეული)  და საშხაპეების (15 ერთეული)  მოწყობა

-

30,449

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30,449

-

-

-

02 03 02 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 6 ერთეული არსებული საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და 2 ერთეული ახალი საპირფარეშოს მოწყობა

-

34,436

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

34,436

-

-

-

02 03 02 11

ქაქუთის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

-

60,295

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

60,295

-

-

-

02 03 02 12

სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის შენობის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

-

4,227

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,227

-

-

-

02 03 02 13

ქობულეთის სანაპირო ზოლში (7 ერთეული) საშხაპეების მოწყობა

-

-

9,490

9,490

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

9,490

9,490

-

02 03 02 14

დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის
გაზიფიცირება

-

-

5,000

5,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

5,000

5,000

-

02 03 02 15

სოფელ ლეღვას ადმინისტრაციულ შენობაში  სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა

-

-

18,169

18,169

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

18,169

18,169

-

02 03 02 16

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვაში არსებული სალექციო დარბაზის რეაბილიტაცია

-

-

11,435

11,435

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

11,435

11,435

-

02 03 03

დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90

1,189,276

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,189,276

 

-

-

-

02 03 04

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

-

119,470

425,000

425,000

-

 

ხარჯები

-

-

85,000

85,000

-

 

სხვა ხარჯები

   

85,000

85,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

119,470

340,000

340,000

-

02 03 05

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

-

3,400

5,000

5,000

-

 

ხარჯები

-

3,400

5,000

5,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

3,400

5,000

5,000

-

02 04

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

68,252

-

-

-

-

 

ხარჯები

23,508

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

23,508

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,744

 

-

-

-

02  05

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

16,800

-

-

-

-

 

ხარჯები

16,800

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

16,800

-

-

-

-

02 06

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

6,540

-

-

-

-

 

ხარჯები

6,540

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

6,540

-

-

-

-

02 07

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

2,912

-

-

-

-

 

ხარჯები

2,912

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

2,912

-

-

-

-

02 08

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

-

137,280

34,320

34,320

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

137,280

34,320

34,320

-

02 09

თუნუქის შესყიდვა

-

-

91,742

91,742

-

 

ხარჯები

-

-

91,742

91,742

-

 

სხვა ხარჯები

   

91,742

91,742

-

02 10

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

-

803,551

-

-

-

 

ხარჯები

-

360

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

360

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

803,191

-

-

-

03  00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,499,958

2,838,195

2,900,654

2,900,654

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

244

253

-

-

-

 

ხარჯები

2,210,282

2,579,870

2,727,994

2,727,994

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,525,045

1,641,790

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

684,836

925,030

50,000

50,000

-

 

სუბსიდიები

-

-

2,677,994

2,677,994

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

7,928

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

401

5,122

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289,676

258,325

172,660

172,660

-

03 01

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

2,237,511

2,474,861

2,564,764

2,564,764

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211

219

-

-

-

 

ხარჯები

1,961,772

2,257,861

2,394,764

2,394,764

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,356,369

1,465,558

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

605,001

779,253

50,000

50,000

-

 

სუბსიდიები

-

-

2,344,764

2,344,764

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

7,928

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

401

5,122

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275,739

217,000

170,000

170,000

-

03 01 01

დასუფთავების ღონისძიებები

28,425

39,442

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

28,425

39,442

50,000

50,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

28,425

39,442

50,000

50,000

-

03 01 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

1,933,346

2,218,419

2,344,764

2,344,764

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211

219

-

-

-

 

ხარჯები

1,933,346

2,218,419

2,344,764

2,344,764

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,356,369

1,465,558

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

576,576

739,811

-

-

-

 

სუბსიდიები

   

2,344,764

2,344,764

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

7,928

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

401

5,122

-

-

-

03 01 03

ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა (200 ერთეული)

-

-

170,000

170,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

170,000

170,000

-

03 01 04

ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერის  შეძენა (200 ერთეული)

144,990

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,990

 

-

-

-

03 01 05

ნაგავშემკრები კონტეინერის (150 ერთეული) შეძენა

105,900

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,900

 

-

-

-

03 01 06

მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები

24,849

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,849

 

-

-

-

03 01 07

სპეც. ტექნიკის (ერთი ერთეული  ნაგავმზიდი) შეძენა

-

217,000

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

217,000

-

-

-

03 02

გამწვანების ღონისძიებები

262,447

363,334

335,890

335,890

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

34

-

-

-

 

ხარჯები

248,511

322,009

333,230

333,230

-

 

შრომის ანაზღაურება

168,676

176,232

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

79,835

145,777

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

-

333,230

333,230

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,937

41,325

2,660

2,660

-

03 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

262,447

363,334

335,890

335,890

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

34

-

-

-

 

ხარჯები

248,511

322,009

333,230

333,230

-

 

შრომის ანაზღაურება

168,676

176,232

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

79,835

145,777

-

-

-

 

სუბსიდიები

   

333,230

333,230

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,937

41,325

2,660

2,660

-

04. 00

განათლების ხელშეწყობა

4,234,317

3,516,957

6,254,919

6,254,919

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

491

529

-

-

-

 

ხარჯები

3,041,785

3,438,590

3,743,525

3,743,525

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,886,807

2,209,817

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,149,897

1,227,173

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

-

3,743,525

3,743,525

-

 

სხვა ხარჯები

5,080

1,600

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,192,532

78,367

2,511,394

2,511,394

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4,234,317

3,516,957

6,254,919

6,254,919

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

491

529

-

-

-

 

ხარჯები

3,041,785

3,438,590

3,743,525

3,743,525

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,886,807

2,209,817

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,149,897

1,227,173

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

-

3,743,525

3,743,525

-

 

სხვა ხარჯები

5,080

1,600

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,192,532

78,367

2,511,394

2,511,394

-

04 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

3,048,505

3,444,101

3,745,955

3,745,955

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

491

529

-

-

-

 

ხარჯები

3,041,785

3,438,590

3,743,525

3,743,525

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,886,807

2,209,817

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,149,897

1,227,173

-

-

-

 

სუბსიდიები

   

3,743,525

3,743,525

-

 

სხვა ხარჯები

5,080

1,600

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,720

5,511

2,430

2,430

-

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1,185,812

72,856

2,508,964

2,508,964

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,185,812

72,856

2,508,964

2,508,964

-

04 01 02  01

სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა

518,866

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

518,866

 

-

-

-

04 01 02  02

აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა

46,335

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,335

 

-

-

-

04 01 02  03

სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

34,401

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,401

 

-

-

-

04 01 02  04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

150,000

150,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

150,000

150,000

-

04 01 02  05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

700,000

700,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

700,000

700,000

-

04 01 02  06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

-

351,394

351,394

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

351,394

351,394

-

04 01 02  07

საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება

-

3,090

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,090

-

-

-

04 01 02  08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

150,000

150,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

150,000

150,000

-

04 01 02  09

ჩაისუბნის ბაღის ეზოს და სკვერის კეთილმოწყობა

437,559

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437,559

 

-

-

-

04 01 02 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (28 ერთეული) რეაბილიტაცია

148,652

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148,652

 

-

-

-

04 01 02 11

საბავშვო ბაღების (სოფელ ლეღვა, ქალაქის N2 და N3) ეზოს რეაბილიტაცია

-

69,766

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

69,766

-

-

-

04 01 02 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოები

-

-

1,157,570

1,157,570

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

1,157,570

1,157,570

-

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,335,316

2,750,263

3,071,990

3,071,990

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

382

383

-

-

-

 

ხარჯები

1,914,094

2,161,037

1,998,253

1,998,253

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,463,822

1,511,592

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

315,707

498,661

45,700

45,700

-

 

სუბსიდიები

84,325

94,516

1,940,553

1,940,553

-

 

სხვა ხარჯები

50,240

56,268

12,000

12,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421,222

589,226

1,073,737

1,073,737

-

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

744,808

890,421

1,405,105

1,405,105

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

43

-

-

-

 

ხარჯები

323,586

352,975

356,121

356,121

-

 

შრომის ანაზღაურება

155,953

173,616

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

33,268

32,375

4,200

4,200

-

 

სუბსიდიები

84,325

94,516

339,921

339,921

-

 

სხვა ხარჯები

50,040

52,468

12,000

12,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421,222

537,446

1,048,984

1,048,984

-

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

198,941

233,717

255,065

255,065

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37

43

-

-

-

 

ხარჯები

197,941

231,967

255,065

255,065

-

 

შრომის ანაზღაურება

143,600

167,616

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

18,063

22,462

-

-

-

 

სუბსიდიები

   

255,065

255,065

-

 

სხვა ხარჯები

36,278

41,889

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,000

1,750

-

-

-

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

22,462

20,492

16,200

16,200

-

 

ხარჯები

22,462

20,492

16,200

16,200

-

 

საქონელი და მომსახურება

8,700

9,913

4,200

4,200

-

 

სხვა ხარჯები

13,762

10,579

12,000

12,000

-

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

84,325

94,516

84,856

84,856

-

 

ხარჯები

84,325

94,516

84,856

84,856

-

 

სუბსიდიები

84,325

94,516

84,856

84,856

-

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

420,222

535,696

1,048,984

1,048,984

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,222

535,696

1,048,984

1,048,984

-

05 01 04  01

ქალაქ ქობულეთში, ახალსოფელში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია

-

-

69,467

69,467

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

69,467

69,467

-

05 01 04  02

სოფელ კვირიკეში (მეურნეობაში და სასირეში) 2 ერთეული მინი სტადიონის მოწყობა

-

-

123,623

123,623

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

123,623

123,623

-

05 01 04  03

სოფელ ცეცხლაურში არსებული სპორტული მოედნის შემოღობვა და ხინოს დასახლებაში ახალი სტადიონის მოწყობა

-

-

176,524

176,524

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

176,524

176,524

-

05 01 04  04

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 6 ერთეული (აბაშიძის ქუჩაზე ლუკოილის მიმდებარედ, რუსთაველის ქ. N140, კომახიძის ქ. N13; კომახიძის ქ.  N15; რუსთაველის ქ. N162; აღმაშენებელის ქუჩაზე დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ) სტადიონების რეაბლიტაცია

-

-

257,868

257,868

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

257,868

257,868

-

05 01 04  05

მუხაესტატეს მეურნეობაში სპორტული მოედნის მოწყობა

-

-

65,533

65,533

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

65,533

65,533

-

05 01 04  06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში ფეხბურთის მოედნის მოწყობა

-

-

179,003

179,003

-