„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 186
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 11/08/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017350
186
11/08/2020
ვებგვერდი, 12/08/2020
190040000.22.033.017350
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №186

2020 წლის 11 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ამოღებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

558

4198

სსიპ  – სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი

 769

4409

ა(ა)იპ  – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

“.                         

2. ბიუჯეტის განმკარგველები – 4410 – ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა, 4411 – ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება, 4412 – ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი, 4413 – ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „საირმე“,  4414 – ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციის, ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი, 4415 – ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

770

4410

ა(ა)იპ – ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

771

4411

ა(ა)იპ – ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

772

4412

ა(ა)იპ – ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

773

4413

ა(ა)იპ – საფეხბურთო კლუბი „საირმე“

774

4414

ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

775

4415

ა(ა)იპ – ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

“.     

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.