„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/07/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/08/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.141.016316
11
31/07/2020
ვებგვერდი, 05/08/2020
190020020.35.141.016316
„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2020 წლის 31 ივლისი

ქ. ახალქალაქი

 

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის 17 დეკემბრის  №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის   თაობაზე


 


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  დაადგინა:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის 17 დეკემბრის  №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2019,  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.141.016303)  შეტანილი  შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. დამტკიცდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 173 905 (თვრამეტი მილიონ ას სამოცდაცამეტი ათას ცხრაას ხუთი) ლარის ოდენობით  და ხარჯების მიხედვით 21 721 965 (ოცდაერთი  მილიონ   შვიდას  ოცდაერთი ათას ცხრაას სამოცდახუთი) ლარის ოდენობით,  გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 5036  (ხუთი ათას ოცდათექვსმეტ) ლარს.

2. „ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 დეკემბერის №28 დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს წინამდებარე  დადგენილების დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაირი ირიციან



დანართი № 1
თავი I

 


ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 

 სულ

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      12891,0  

     16223,2  

        9229,8  

 

   6993,4  

 

 18063.9

 

9235,5  

 

 8828.4

 გადასახადები

        7625,3   

       7500,0  

        7500,0  

              -    

 

7793,5  

 

 7793,5  

 

 -    

 გრანტები

        3382,7  

       7326,0  

           332,6  

   

 6993,4  

 

9043.4

 

 215,0  

 

 8828.4  

 სხვა  შემოსავლები

        1883,0  

       1397,2  

        1397,2  

              -    

 

 1227,0  

 

 1227,0  

 

 -    

 II. ხარჯები

        6642,3  

       9325,1  

        8904,7  

        420,4  

 

 8656.3

 

8516.3

 

 140,0  

 შრომის ანაზღაურება

        1902,2  

       2159,1  

        2159,1  

              -    

 

 1736,1  

 

 1736,1  

 -    

 საქონელი და მომსახურება

           927,5  

       2253,0  

        1832,6  

        420,4  

 

 1944,0  

 

 1804,0  

 

 140,0  

 პროცენტი

           111,9  

            57,3  

             57,3  

              -    

 

 48,0  

 

48,0  

 -    

 სუბსიდიები

        2914,1  

       3477,4  

        3477,4  

              -    

 

 3828,8  

 

 3828,8  

 -    

გრანტი

             40,0  

            67,5  

             67,5  

              -    

 

 70,0  

 

 70,0  

 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           683,2  

          783,0  

           783,0  

              -    

 

 832,0  

 

 832,0  

 -    

 სხვა ხარჯები

           175,3  

          527,8  

           527,8   

              -    

 

 197.4  

 

197.4  

 -    

 III. საოპერაციო სალდო

        6248,7  

       6898,1  

           325,1  

  

  6573,0  

 

 9407.6

 

 719.2

 

 8688.4

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        6551,8  

     10556,3  

        3313,0  

  

  7243,3  

 

 12829.7

 

 3496.6

 

 9333.1

 ზრდა

        6611,0  

     10666,3  

        3423,0  

 

   7243,3  

 

12939.7

 

 3606.6

 

 9333.1  

 კლება

             59,2  

          110,0  

           110,0  

 

 

 110,0  

 

 110,0  

 -    

 V. მთლიანი სალდო

 

-   303,1  

 

- 3658,2  

 

-    2987,9  

 

-   670,3  

 

-3422,1 

 

-2777,4  

 

-644,7  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

-   590,7  

 

-3858,0  

 

-   3187,7  

 

-   670,3  

 

-3548,1  

 

-2903,4  

 

-644,7  

 ზრდა

           512,8  

                -    

                 -    

        -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

           512,8  

                -    

 -

 

 -    

 

-

 

-

 კლება

        1103,5  

       3858,0  

        3187,7   

        670,3  

 

 3548,1  

 

 2903,4  

 

644,7  

 

     ვალუტა და დეპოზიტები

        1103,5  

       3858,0  

        3187,7  

        670,3  

 

3548,1  

 

2903,4  

 

644,7  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

 

-  175,7  

 

-  199,8  

 

-   199,8  

-

 

-126,0  

 

-126,0  

 

 -    

 კლება

           175,7  

          199,8  

           199,8  

-

 

 126,0  

 

 126,0  

 

        -    

     საშინაო

           175,7  

          199,8  

           199,8  

-

 

 126,0  

 

 126,0  

 

 -    

           სესხები

           175,7  

          199,8  

           199,8  

-

 

 126,0  

 

 126,0  

 

 -    

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

                 -    

                -    

                 -    

 

 

 -    

 

-

 

-

 VIII. ბალანსი

           111,9  

              0,0  

               0,0  

-

 

 -    

 

 0,0  

 

 -    


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

         12950,2  

         16333,2  

        9339,8  

        6993,4  

 

18173.9

 

 9345,5  

 

8828.4

 შემოსავლები

         12891,0  

         16223,2  

        9229,8  

        6993,4  

 

18063.9

 

 9235,5  

 

 8828.4

 არაფინანსური აქტივების კლება

                59,2  

              110,0  

           110,0  

 

110,0  

 

110,0  

 

 -    

 გადასახდელები

         13540,9  

         20191,2  

      12527,5  

        7663,7  

 

21722.0

 

12248,9  

 

9473.1

 ხარჯები

           6754,2  

           9325,1  

        8904,7  

           420,4  

 

 8656.3

 

 8516.3

 

140,0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           6611,0  

         10666,3  

        3423,0  

        7243,3  

 

12939.7

 

3606.6

 

 9333.1

 ვალდებულებების კლება

              175,7  

              199,8  

           199,8  

             

  -    

 

 126,0  

 

126,0  

 -    

 ნაშთის ცვლილება

- 590,7  

- 3858,0  

- 3187,7  

- 670,3  

-3548,1

-2903,4  

-644,7  


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  18 063.9 ათასი  ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

         12891,0  

         16223,2  

  

     9229,8  

    

   6993,4  

 

18063.9

 

9235,5  

 

 8828.4

       გადასახადები

           7625,3  

           7500,0  

     

  7500,0  

-    

 

 7793,5  

 

 7793,5  

 

 -    

       გრანტები

           3382,7  

           7326,0  

       

   332,6  

     

  6993,4  

 

9043.4

 

 215,0  

 

 8828.4

       სხვა შემოსავლები

           1883,0  

           1397,2  

    

   1397,2  

 

 1227,0  

 

 1227,0  

-


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 7 793,5 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

           7625,3  

           7500,0  

        7500,0  

                -    

 

 7793,5  

 

 7793,5  

 

 -    

      საშემოსავლო გადასახადი

              578,9  

                   -    

 

-

-

-

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

                   -    

              650,0  

           650,0  

 -

 

 693,5  

 

 693,5  

-

      ქონების გადასახადი

           7046,4  

           6850,0  

        6850,0   

-    

 

 7100,0  

 

 7100,0  

-

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           6746,1  

           6680,0  

        6680,0  

 

 6930,0  

 

6930,0  

-

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                  2,5  

                  3,0  

               3,0  

 

 3,0  

 

 3,0  

-

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                  3,4  

                  2,0  

               2,0  

 

 2,0  

 

2,0  

-

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

                95,6  

                82,0  

             82,0  

 

 

 82,0  

 

 

 82,0  

-

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

              198,8  

                83,0  

             83,0  

 

 83,0  

 

 83,0  

-


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  9043.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეეგმა

 გრანტები

            3 382,7  

            7 326,0  

            9043.4  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-  

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            3 382,7  

            7 326,0  

            9 043.4

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

 

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               215,0  

               332,6  

               215,0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            3 167,7  

            6 843,4  

            8828.4

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

-  

               150,0  

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

-

               150,0  

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

               -  

 

 

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

               -  

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1227.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

1883,0

1397,2

 1 227,0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

816,8

492,0

 419,0  

 პროცენტები

594,8

300,0

 227,0  

 რენტა

222,0

192,0

 192,0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

785,7

513,6

 508,0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

760,1

493,6

 488,0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

6,0

6,0

 6,0  

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

8,4

7,0

 

 7,0  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

693,5

450,0

 450,0  

  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

44,1

30,0

 

 25,0  

 

       სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

8,1

0,6

 

 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

25,6

20,0

 20,0  

 

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

280,5

250,0

 300,0  

 

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

141,6

 

 

       სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

8,1

   


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  8656.3 ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      6 754,2  

      9 325,1  

     8 904,7  

       420,4  

 8656.3

 8516.3 

 140,0  

 შრომის ანაზღაურება

      1 902,2  

      2 159,1  

     2 159,1  

             -    

 1736,1  

 1736,1  

 -    

 საქონელი და მომსახურება

         927,5  

      2 253,0  

     1 832,6  

       420,4  

    1944,0  

 1804,0  

 140,0  

 პროცენტები

         111,9  

           57,3  

          57,3  

             -    

 48,0  

 48,0  

 -    

 სუბსიდიები

      2 914,1  

      3 477,4  

     3 477,4  

             -    

 3828,8  

 3828,8  

 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

         683,2  

         783,0  

        783,0  

             -    

 832,0  

 832,0  

 -    

 სხვა ხარჯები

         175,3  

         527,8  

        527,8  

             -    

 197,4  

 197,4  

 -    


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 12829.7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 12939.7 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 110,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               94,2  

             303,2  

 192,1  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               94,2  

             303,2  

 192,1  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6 306,7  

          8 123,3  

 10315.7

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          4 815,8  

          5 400,0  

 6528,5  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             463,1  

             560,3  

 1783.0

 02 03

    გარე განათება

                   -    

                   -    

 15,1  

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             703,4  

             328,5   

 271.6  

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                   -    

                   -    

 -    

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             324,4  

          1 002,4  

 785,1  

 02 09

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

                   -    

             832,1  

 932,4  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                   -    

                   -    

 -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                   -    

 -    

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                   -    

                   -    

 -    

 04 00

 განათლება

             204,2  

          1 853,0  

 2261,4  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

                   -    

                 4,6  

 -    

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             204,2  

             478,4  

 468,4  

 04 03

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

                   -    

          1 370,0  

 1793,0  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

                 5,9  

               10,5  

 16,1  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                 5,9  

                   -    

 11,1  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

               10,5  

 5,0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

             376,3  

 154,4  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

             376,3  

 154,4  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6 611,0  

        10 666,3  

 12939.7

 

ათას ლარში

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

               59,2  

             110,0  

             110,0  

 ძირითადი აქტივები

                 3,1  

               30,0  

               30,0  

 არაწარმოებული აქტივები

               56,1  

               80,0  

               80,0  

        მიწა

               56,1  

               80,0  

               80,0  


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

  

   2806,3  

              3483,6  

 

 3 112.1

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

  

   2518,7  

              3226,5  

 

 

 3 064.1

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

   

   2518,7  

              3093,0  

 

 2 983.4

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

             -    

                 133,5  

 

 80.7  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 287,6  

                 257,1  

 

 48,0  

 7.2

 თავდაცვა

                   89,5  

                 102,8  

 

 105,1  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   89,5  

                 102,8  

 

 105,1  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

    

       5021,3  

              6370,0  

 

 6 808.4

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 

 5021,3  

              6370,0  

 

 6 808.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 

 5021,3  

              6370,0  

 

 6 808.4

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                       -    

                       -    

 -    

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 590,2  

                 726,0  

 

 705,9  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 590,2  

                 726,0  

 

 705,9  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

     

       1826,6  

              3515,7  

 

 4 181.1

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                       -    

                       -    

 -    

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       -    

                       -    

 -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 503,5  

                 671,8  

 

 1 892.9

 7.6 4

 გარე განათება

                 177,5  

                 208,5  

 

 248,5  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

   

       1145,6  

              2635,4  

 

        2 039.7

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 163,2  

                 542,3  

 

 381,4  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 163,2  

                 542,3  

 

 381,4  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

       1236,0  

   1415,9  

      1 415,9  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 682,6  

                 762,3  

 

 722,9  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 540,1  

                 637,7  

 

 652,3  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                   13,3  

                   15,9  

 

 40,7  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

           -    

                       -    

 -    

 7.9

 განათლება

       1112,4  

              3265,3  

 

 4 044,1  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

        1112,4  

              1773,2  

 

 2 111,1  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

         -    

  492,1  

 1 933,0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

         -    

              1492,1  

 

 1 933,0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 710,6  

                 784,9  

 

 842.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                   37,6  

                   54,0  

 

 45,0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

         -    

        -    

 -    

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 186,9  

                 206,0  

 

 230,0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                   30,6  

                   26,0  

 

 40,0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 455,5  

                 498,9  

 

 527.0  

 

 სულ

     13556,1  

            20206,5  

 

 21596.0