„საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6706-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 01/07/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010320000.05.001.019939
6706-რს
01/07/2020
ვებგვერდი, 07/07/2020
010320000.05.001.019939
„საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 
„საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 29.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010320000.05.001.018717) №3 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №3

ცხრილი №3

 

სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირები

თანამდებობრივი სარგოს ზედა ზღვრის კოეფიციენტი

საქართველოს პრეზიდენტი

10.00

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე

10.00

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

10.00

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

9.20

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

9.00

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე

8.60

საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე

8.50

საქართველოს მინისტრი/სახელმწიფო მინისტრი

8.50

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

8.50

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე

8.50

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

8.30

საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

8.30

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

8.20

საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე

8.10

საქართველოს პარლამენტის წევრი

8.00

საქართველოს მინისტრის/სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე

7.50

საქართველოს მინისტრის/სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე

7.25

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

6.50

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტის/ფრაქციის თავმჯდომარე

6.00

ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრი

6.00

ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის პირველი მოადგილე

5.25

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტის/ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე

5.00

ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის მოადგილე

5.00

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

5.00

“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს საქართველოს პარლამენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული საქართველოს პარლამენტის მიერ სრული უფლებამოსილების შეძენისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

1 ივლისი 2020 წ.

N6706-რს