„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი ნ-8
დოკუმენტის მიმღები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
მიღების თარიღი 10/06/2020
დოკუმენტის ტიპი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/06/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 15/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი 260030000.64.076.016080
ნ-8
10/06/2020
ვებგვერდი, 11/06/2020
260030000.64.076.016080
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №ნ-8
2020 წლის 10 ივნისი
ქ. თბილისი

 

„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 (სსმ, ვებგვერდი, 13/07/2017; სარეგისტრაციო კოდი: 260030000.64.076.016017) ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება:

1. ბრძანების:

ა) საფუძველი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-19  მუხლის მე-6 პუნქტისა და 71 პუნქტის  შესაბამისად, ვბრძანებ:“.

ბ) პირველი მუხლის:

ბ.ა) ,,გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,გ) აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ წარსადგენი ინფორმაციის ფორმები: „აუდიტორული საქმიანობის (მომსახურების) გარიგებების შესახებ ინფორმაცია“ და „აუდიტორული გარიგების სუბიექტთან არსებული სხვა გარიგებების შესახებ ინფორმაცია“, დანართ №4-ის შესაბამისად.“.

ბ.ბ) ,,გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,დ ქვეპუნქტი:

,,დ) მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით პირისაგან/აუდიტორისაგან/აუდიტორული ფირმისგან მატერიალური ფორმით ან/და ელექტრონული ფორმით გამოსათხოვი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია, დანართ №3-ის შესაბამისად“.

2. ბრძანებას დაემატოს დანართი N3 თანდართული რედაქციით.

3. ბრძანებით დამტკიცებული წესის (დანართი N1):

ა) მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. სამსახურის საქმიანობა, ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის ეფექტიანად გახორციელების მიზნით, მონიტორინგამდე ან/და მის მიერ მონიტორინგის ეტაპზე პირის/აუდიტორის, აუდიტორული ფირმისა  და  მისი გარიგების პარტნიორისათვის დაგეგმილი პროცედურები,  მონიტორინგის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება (მათ შორის, რეკომენდაცია) ემსახურება საქართველოში აუდიტორული მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, სფეროში არსებული სისტემური რისკების გამოვლენას და მათი გავლენის შემცირებას, ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ სექტორში ინფორმაციული ასიმეტრიის აღმოფხვრასა  და  პროცესების გამჭვირვალობის დონის ამაღლებას.“;

ბ)  მე-6 მუხლის პირველი  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. სამსახური უფლებამოსილია, საკუთარი ინიციატივით, მონიტორინგის  განხორციელება დაიწყოს კანონით განსაზღვრული ვადებისაგან განსხვავებულ ვადებში, რისკზე დამყარებული მიდგომის საფუძველზე აღმოჩენილი გარემოების (მათ შორის, წინა მონიტორინგის შედეგების ან/და ამ ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N3-ის საფუძველზე წარმოდგენილი ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე) ან/და სამსახურისათვის წარდგენილი წერილის ან/და საჩივრის ან/და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობისას. სამსახური რისკების მართვისათვის იყენებს შესაბამის მეთოლოგიას და პროგრამულ უზრუნველყოფას.

გ) მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია სამსახურის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად აკმაყოფილებდეს რეესტრში რეგისტრაციის პირობებს. სამსახური უფლებამოსილია რეესტრში ასახული ინფორმაციის სისწორის გადამოწმების მიზნით პირისგან/აუდიტორისგან/აუდიტორული ფირმისგან გამოითხოვოს ინფორმაცია/დოკუმენტაცია. სამსახურის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში პირი/აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია სამსახურს მიაწოდოს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია“;

დ) მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3. თუ განცხადების განხილვისას სამსახურის სისტემაში არსებული ინფორმაცია არ ასახავს მიმდინარე თარიღისათვის  აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის შესახებ არსებულ ინფორმაციას, მონიტორინგის პროცესის სწორად დაგეგმვის უზრუნველსაყოფად სამსახური უფლებამოსილია აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას მოსთხოვოს არსებული  ინფორმაციის განახლება ან/და გადამოწმება".

მუხლი 2
1. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანებით დამტკიცებული ,,მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით აუდიტორისაგან/აუდიტორული ფირმისგან ინფორმაცია/დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის წესის“ (დანართი N3)  პირველი მუხლის მე-2 პუნქტისა, ამოქმედდეს 2020 წლის 15 ივნისიდან.

2. ამ ბრძანებით დამტკიცებული ,,მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით აუდიტორისაგან/აუდიტორული ფირმისგან ინფორმაცია/დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის წესის“ (დანართი N3) პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივლისიდან.


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსიიური დოლიძედანართი N3
მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით აუდიტორისაგან/აუდიტორული ფირმისგან ინფორმაცია/დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის წესი

 


მუხლი 1. წარსადგენი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია

 

1. მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, სამსახური საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორისაგან/აუდიტორული ფირმისგან, რომელსაც გავლილი არ აქვს მონიტორინგი ან ბოლო მონიტორინგის შედეგად მიენიჭა მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება, ელექტრონული ფორმით გამოითხოვს ინფორმაციას/დოკუმენტაციას პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის სუბიექტთათვის ჩატარებულ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით.

2. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია:

ა) აუდიტორული მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დადებიდან 10 სამუშაო დღეში ელექტრონული ფორმით ასახოს ინფორმაცია:

ა.ა) სუბიექტის შესახებ  (საიდენტიფიკაციო ნომერი, სახელწოდება და კატეგორია);

ა.ბ) აუდიტორული მომსახურების უწყვეტად განხორციელებული წლების რაოდენობის შესახებ;

ა.გ) აუდიტორული მომსახურების ხელშეკრულების თარიღისა და საგნის შესახებ;

ა.დ) გარიგების პარტნიორის ვინაობისა და რეესტრში რეგისტრაციის ნომრის შესახებ;

ა.ე) აუდიტს დაქვემდებარებული საანგარიშგებო პერიოდის დაწყებისა და დასრულების თარიღის შესახებ;

ა.ვ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების (დღგ-ს გარეშე) შესახებ (თანხა აისახება ეროვნულ ვალუტაში);

ა.ზ) გარიგების შეფასებული რისკის შესახებ (დამკვეთის აყვანის ან ურთიერთობის გაგრძელების ეტაპზე);

ბ) კვარტალში ერთხელ, არაუგვიანეს აპრილის/ივლისის/ოქტომბრის/იანვრის თვის 20 რიცხვისა, ელექტრონული ფორმით ასახოს ინფორმაცია:

ბ.ა) გარიგებაზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობის შესახებ;

ბ.ბ) აუდიტორული მომსახურების დაწყებისა და დასრულების თარიღის შესახებ;

ბ.გ) გარიგების შეწყვეტის შესახებ.

შენიშვნა:

1. გარიგების შეწყვეტის შემთხვევაში არ მიეთითება ამ პუნქტის ,,ბ.დ“ და ,,ბ.ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ინფორმაცია.

2. გარიგების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის ამ პუნქტით დადგენილი წესით დადასტურება არ ჩაითვლება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 132 მუხლის მოთხოვნის შესრულებად და აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი დასაბუთებით შეატყობინოს სამსახურს.

ბ.დ) დასკვნის გაცემის თარიღის შესახებ;

ბ.ე) აუდიტორული მოსაზრების ტიპის შესახებ.


მუხლი 2. ინფორმაციის გამოყენების ფარგლები
ამ წესის შესაბამისად წარდგენილი ინფორმაცია არ ექვემდებარება გასაჯაროვებას.

 


მუხლი 3. პასუხისმგებლობა
ამ ბრძანებით დადგენილი წესების დარღვევა გამოიწვევს  აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის ან/და შესაბამისი გარიგების პარტნიორის პასუხისმგებლობას კანონით დადგენილი წესით.

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.