სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე

სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 01-227/ო
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 29/05/2020
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
01-227/ო
29/05/2020
ვებგვერდი, 29/05/2020
სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (13/01/2022 - 08/02/2022)

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-227/ო     

2020 წლის 29 მაისი

ქ. თბილისი

სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45 ​3 მუხლის პირველი პუნქტის, „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილების, „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-6 მუხლის და „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, 

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს თანდართული:

ა) სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ზოგადი რეკომენდაციები (დანართი №1);

ბ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სამშენებლო სექტორისთვის (დანართი №2);

გ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები მომსახურების/საოფისე საქმიანობისთვის (დანართი №3);

დ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები სამთო-მოპოვებითი სექტორისთვის, წარმოებისა და დამამუშავებელი მრეწველობისთვის (დანართი №4);

ე) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები საგამომცემლო საქმიანობებისათვის (დანართი №5);

ვ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები ელექტროენერგიის მიწოდების, წყლის დაგროვება/დამუშავება/განაწილებისა და ნარჩენების მართვის მიმართულებით (დანართი №6);

ზ)  ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები სოფლის მეურნეობისათვის (დანართი №7);

თ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები მიტანის მომსახურების (ე.წ. „დელივერი სერვისი“/„საკურიერო სერვისი“) საქმიანობებისთვის (დანართი №8);

ი) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები სილამზის სალონებისა და ესთეთიკური მედიცინის ცენტრებისთვის (დანართი №9);

კ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლაბორატორიებისა და საგამოცდო ცენტრებისთვის (დანართი №10);

ლ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები – საცალო და საბითუმო ვაჭრობა (დანართი №11);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 დეკემბრის ბრძანება №01-644/ო - ვებგვერდი, 24.12.2020წ.

მ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID - 19) დაკავშირებული რეკომენდაციები – ავტომომსახურება (დანართი №12);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 დეკემბრის ბრძანება №01-644/ო - ვებგვერდი, 24.12.2020წ.

ნ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის და სპორტული ღონისძიებებისთვის (დანართი №13);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 ივლისის ბრძანება №01-321/ო - ვებგვერდი, 07.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 30 ივლისის ბრძანება №01-377/ო - ვებგვერდი, 04.08.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 25 მარტის ბრძანება №01-95/ო - ვებგვერდი, 29.03.2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 7 ივლისის ბრძანება №01-261/ო - ვებგვერდი, 08.07.2021წ.

ო) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებებისთვის (დანართი №14);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 28 აგვისტოს ბრძანება №01-428/ო - ვებგვერდი, 03.09.2020წ.

პ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ტურ-ოპერატორების და გიდებისთვის (დანართი №15);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 ივლისის ბრძანება №01-321/ო - ვებგვერდი, 07.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 27 ივლისის ბრძანება №01-367/ო - ვებგვერდი, 29.07.2020წ.

ჟ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სასტუმროებისთვის (დანართი №16);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 7 ივლისის ბრძანება №01-324/ო - ვებგვერდი, 08.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 22 ოქტომბრის ბრძანება №01-427/ო - ვებგვერდი, 25.10.2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 10 დეკემბრის ბრძანება №01-489/ო - ვებგვერდი, 14.12.2021წ.

რ) (ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის) (დანართი №17);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება №01-442/ო - ვებგვერდი, 08.09.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 27 თებერვლის ბრძანება №01-71/ო - ვებგვერდი, 27.02.2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 10 სექტემბრის ბრძანება №01-360/ო - ვებგვერდი, 15.09.2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 22 ოქტომბრის ბრძანება №01-427/ო - ვებგვერდი, 25.10.2021წ.

ს) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სავაჭრო ცენტრებისთვის (მოლებისთვის) (დანართი №18);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 დეკემბრის ბრძანება №01-644/ო - ვებგვერდი, 24.12.2020წ.

ტ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ბაზრობებისთვის (დანართი №19);

უ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი) ტრანსპორტისთვის (დანართი  №20);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანება №01-243/ო - ვებგვერდი, 09.06.2020წ.

ფ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები აეროპორტებისა და საჰაერო ტრანსპორტისთვის (დანართი  №21);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანება №01-243/ო - ვებგვერდი, 09.06.2020წ.

ქ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდებისთვის (დანართი  №22);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანება №01-243/ო - ვებგვერდი, 09.06.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 ივლისის ბრძანება №01-321/ო - ვებგვერდი, 07.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 7 ივლისის ბრძანება №01-324/ო - ვებგვერდი, 08.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 22 ივნისის ბრძანება №01-235/ო - ვებგვერდი, 23.06.2021წ.

ღ)  ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები მეზღვაურთა საწვრთნელ დაწესებულებებში მსმენელთა მიღებისა და კურსების ჩატარებასთან დაკავშირებით (დანართი  №23);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანება №01-243/ო - ვებგვერდი, 09.06.2020წ.

ყ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები სატრანსპორტო სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის (დანართი  №24);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანება №01-243/ო - ვებგვერდი, 09.06.2020წ.

შ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სამუზეუმო, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული ღონისძიებებისთვის (დანართი  №25);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 7 ივნისის ბრძანება №01-244/ო - ვებგვერდი, 07.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 31 აგვისტოს ბრძანება №01-431/ო - ვებგვერდი, 03.09.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 13 იანვრის ბრძანება №01-13/ო - ვებგვერდი, 14.01.2022წ.

ჩ) „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“ რეგისტრირებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებებისთვის“ (დანართი №26);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ივნისის ბრძანება №01-263/ო - ვებგვერდი, 15.06.2020წ.

ც) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ზღვის სანაპირო ზოლისთვის (დანართი №27);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 ივლისის ბრძანება №01-321/ო - ვებგვერდი, 07.07.2020წ.

ძ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ტრენინგების, კონფერენციების, სემინარებისა და მსგავსი ღონისძიებების მიმართ (დანართი №28);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 ივლისის ბრძანება №01-321/ო - ვებგვერდი, 07.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 27 თებერვლის ბრძანება №01-71/ო - ვებგვერდი, 27.02.2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 22 მარტის ბრძანება №01-90/ო - ვებგვერდი, 24.03.2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 2 9 მარტის ბრძანება №01-9 8 /ო - ვებგვერდი, 30 .0 3 .2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №01-382/ო - ვებგვერდი, 28.09.2021წ.

წ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ღია სივრცეში არსებული გასართობი ატრაქციონებისთვის (დანართი №29);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 ივლისის ბრძანება №01-321/ო - ვებგვერდი, 07.07.2020წ.

ჭ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები კინოწარმოებისა და კინოჩვენებისთვის (დანართი №30);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 ივლისის ბრძანება №01-321/ო - ვებგვერდი, 07.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 27 ივლისის ბრძანება №01-367/ო - ვებგვერდი, 29.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 31 აგვისტოს ბრძანება №01-431/ო - ვებგვერდი, 03.09.2020წ.

ხ) (ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (ფიტნეს) დაწესებულებებისათვის) (დანართი №31);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 7 ივლისის ბრძანება №01-324/ო - ვებგვერდი, 08.07.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 27 თებერვლის ბრძანება №01-71/ო - ვებგვერდი, 27.02.2021წ.

ჯ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები გემების, იახტების,  სასეირნო კატარღებისა და სხვა მცურავი სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ (დანართი №32);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 7 ივლისის ბრძანება №01-324/ო - ვებგვერდი, 08.07.2020წ.

ჰ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ღია/დახურული ტიპის აუზების, საუნებისა და აბანოებისთვის (დანართი №33);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 7 ივლისის ბრძანება №01-324/ო - ვებგვერდი, 08.07.2020წ.

1) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ღია და დახურულ სივრცეში სოციალური ღონისძიებებისთვის (მაგ: ქორწილი, ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი და ა.შ.) (დანართი №34);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 30 ივლისის ბრძანება №01-377/ო - ვებგვერდი, 04.08.2020წ.

2) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ტირ-პარკებისთვის და იმ ბენზინგასამართი სადგურების მიმართ, რომელთა ტერიტორიაზეც ხდება საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი მძღოლების გაჩერება (დანართი №35);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 30 ივლისის ბრძანება №01-377/ო - ვებგვერდი, 04.08.2020წ.

3) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ბიბლიოთეკებისთვის (დანართი №36);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 13 აგვისტოს ბრძანება №01-408/ო - ვებგვერდი, 14.08.2020წ.

4) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის (დანართი №37);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 13 აგვისტოს ბრძანება №01-408/ო - ვებგვერდი, 14.08.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის  4 ნოემბრის ბრძანება №01-538/ო - ვებგვერდი, 05.11.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 11 თებერვლის ბრძანება №01-55/ო - ვებგვერდი, 12.02.2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 1 ოქტომბრის ბრძანება №01-393/ო - ვებგვერდი, 01.10.2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 2 ოქტომბრის ბრძანება №01-395/ო - ვებგვერდი, 02.10.2021წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 10 დეკემბრის ბრძანება №01-489/ო - ვებგვერდი, 14.12.2021წ.

ჰ​5) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის  (დანართი №38);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 28 აგვისტოს ბრძანება №01-428/ო - ვებგვერდი, 03.09.2020წ.

​6) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისთვის (დანართი №39);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 31 აგვისტოს ბრძანება №01-431/ო - ვებგვერდი, 03.09.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ოქტომბრის ბრძანება №01-501/ო - ვებგვერდი, 13.10.2020წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 10 დეკემბრის ბრძანება №01-489/ო - ვებგვერდი, 14.12.2021წ.

7) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები კაზინოებისა და სხვა სათამაშო ბიზნესოპერატორებისთვის (დანართი №40);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 27 თებერვლის ბრძანება №01-71/ო - ვებგვერდი, 27.02.2021წ.

8) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ბავშვთა და სხვა გასართობი ღონისძიებებისთვის/ცენტრებისთვის (დანართი №41);

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 25 მარტის ბრძანება №01-95/ო - ვებგვერდი, 29.03.2021წ.

ჰ​9) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ელექტრონული მუსიკის მოსასმენი სივრცეებისა და ღამის კლუბების (დანართი №42).
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება №01-535/ო - ვებგვერდი, 04.01.2022წ.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

მინისტრი                                                    ეკატერინე ტიკარაძე

35. 12/09/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - MOH 2 22 00000125 - ვებგვერდი, 12/09/2022 34. 20/04/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-199/ო - ვებგვერდი, 20/04/2022 33. 18/03/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-139/ო - ვებგვერდი, 18/03/2022 32. 01/03/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-100/ო - ვებგვერდი, 01/03/2022 31. 08/02/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-66/ო - ვებგვერდი, 08/02/2022 30. 13/01/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-13/ო - ვებგვერდი, 14/01/2022 29. 31/12/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-535/ო - ვებგვერდი, 04/01/2022 28. 10/12/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-489/ო - ვებგვერდი, 14/12/2021 27. 22/10/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-427/ო - ვებგვერდი, 25/10/2021 26. 02/10/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-395/ო - ვებგვერდი, 02/10/2021 25. 01/10/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-393/ო - ვებგვერდი, 01/10/2021 24. 27/09/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-382/ო - ვებგვერდი, 28/09/2021 23. 10/09/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-360/ო - ვებგვერდი, 15/09/2021 22. 07/07/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-261/ო - ვებგვერდი, 08/07/2021 21. 22/06/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-235/ო - ვებგვერდი, 23/06/2021 20. 29/03/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 1-98/ო - ვებგვერდი, 30/03/2021 19. 25/03/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-95/ო - ვებგვერდი, 29/03/2021 18. 22/03/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-90/ო - ვებგვერდი, 24/03/2021 17. 27/02/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-71/ო - ვებგვერდი, 27/02/2021 16. 11/02/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-55/ო - ვებგვერდი, 12/02/2021 15. 18/01/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-16/ო - ვებგვერდი, 21/01/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 14. 24/12/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-644/ო - ვებგვერდი, 24/12/2020 13. 04/11/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-538/ო - ვებგვერდი, 05/11/2020 12. 12/10/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-501/ო - ვებგვერდი, 13/10/2020 11. 06/09/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-442/ო - ვებგვერდი, 08/09/2020 10. 31/08/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-431/ო - ვებგვერდი, 03/09/2020 9. 28/08/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-428/ო - ვებგვერდი, 03/09/2020 8. 13/08/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-408/ო - ვებგვერდი, 14/08/2020 7. 30/07/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-377/ო - ვებგვერდი, 04/08/2020 6. 27/07/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-367/ო - ვებგვერდი, 29/07/2020 5. 07/07/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-324/ო - ვებგვერდი, 08/07/2020 4. 04/07/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-321/ო - ვებგვერდი, 07/07/2020 3. 12/06/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-263/ო - ვებგვერდი, 15/06/2020 2. 07/06/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-244/ო - ვებგვერდი, 07/07/2020 1. 05/06/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-243/ო - ვებგვერდი, 09/06/2020