სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე

სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 01-227/ო
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 29/05/2020
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
01-227/ო
29/05/2020
ვებგვერდი, 29/05/2020
სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/05/2020 - 05/06/2020)

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-227/ო     

2020 წლის 29 მაისი

ქ. თბილისი

სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45 ​3 მუხლის პირველი პუნქტის, „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილების, „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-6 მუხლის და „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, 

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს თანდართული:

ა) სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ზოგადი რეკომენდაციები (დანართი №1);

ბ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სამშენებლო სექტორისთვის (დანართი №2);

გ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები მომსახურების/საოფისე საქმიანობისთვის (დანართი №3);

დ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები სამთო-მოპოვებითი სექტორისთვის, წარმოებისა და დამამუშავებელი მრეწველობისთვის (დანართი №4);

ე) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები საგამომცემლო საქმიანობებისათვის (დანართი №5);

ვ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები ელექტროენერგიის მიწოდების, წყლის დაგროვება/დამუშავება/განაწილებისა და ნარჩენების მართვის მიმართულებით (დანართი №6);

ზ)  ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები სოფლის მეურნეობისათვის (დანართი №7);

თ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები მიტანის მომსახურების (ე.წ. „დელივერი სერვისი“/„საკურიერო სერვისი“) საქმიანობებისთვის (დანართი №8);

ი) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები სილამზის სალონებისა და ესთეთიკური მედიცინის ცენტრებისთვის (დანართი №9);

კ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლაბორატორიებისა და საგამოცდო ცენტრებისთვის (დანართი №10);

ლ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები – საცალო და საბითუმო ვაჭრობა (დანართი №11);

მ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები ავტოტექმომსახურება (დანართი №12);

ნ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის (დანართი №13);

ო) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განმახორციელებელი  დაწესებულებებისთვის  (დანართი №14);

პ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ტურ-ოპერატორების და გიდებისთვის (დანართი №15);

ჟ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სასტუმროებისთვის  და  ღია/დახურული ტიპის აუზებისთვის (დანართი №16);

რ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის (დანართი №17);

ს) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სავაჭრო მოლებისა და სავაჭრო ცენტრებისთვის (დანართი №18);

ტ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ბაზრობებისთვის (დანართი №19);

უ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული  რეკომენდაციები მუნიციპალური ტრანსპორტისთვის (დანართი №20).

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

მინისტრი                                                    ეკატერინე ტიკარაძე

35. 12/09/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - MOH 2 22 00000125 - ვებგვერდი, 12/09/2022 34. 20/04/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-199/ო - ვებგვერდი, 20/04/2022 33. 18/03/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-139/ო - ვებგვერდი, 18/03/2022 32. 01/03/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-100/ო - ვებგვერდი, 01/03/2022 31. 08/02/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-66/ო - ვებგვერდი, 08/02/2022 30. 13/01/2022 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-13/ო - ვებგვერდი, 14/01/2022 29. 31/12/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-535/ო - ვებგვერდი, 04/01/2022 28. 10/12/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-489/ო - ვებგვერდი, 14/12/2021 27. 22/10/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-427/ო - ვებგვერდი, 25/10/2021 26. 02/10/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-395/ო - ვებგვერდი, 02/10/2021 25. 01/10/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-393/ო - ვებგვერდი, 01/10/2021 24. 27/09/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-382/ო - ვებგვერდი, 28/09/2021 23. 10/09/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-360/ო - ვებგვერდი, 15/09/2021 22. 07/07/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-261/ო - ვებგვერდი, 08/07/2021 21. 22/06/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-235/ო - ვებგვერდი, 23/06/2021 20. 29/03/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 1-98/ო - ვებგვერდი, 30/03/2021 19. 25/03/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-95/ო - ვებგვერდი, 29/03/2021 18. 22/03/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-90/ო - ვებგვერდი, 24/03/2021 17. 27/02/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-71/ო - ვებგვერდი, 27/02/2021 16. 11/02/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-55/ო - ვებგვერდი, 12/02/2021 15. 18/01/2021 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-16/ო - ვებგვერდი, 21/01/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 14. 24/12/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-644/ო - ვებგვერდი, 24/12/2020 13. 04/11/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-538/ო - ვებგვერდი, 05/11/2020 12. 12/10/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-501/ო - ვებგვერდი, 13/10/2020 11. 06/09/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-442/ო - ვებგვერდი, 08/09/2020 10. 31/08/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-431/ო - ვებგვერდი, 03/09/2020 9. 28/08/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-428/ო - ვებგვერდი, 03/09/2020 8. 13/08/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-408/ო - ვებგვერდი, 14/08/2020 7. 30/07/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-377/ო - ვებგვერდი, 04/08/2020 6. 27/07/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-367/ო - ვებგვერდი, 29/07/2020 5. 07/07/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-324/ო - ვებგვერდი, 08/07/2020 4. 04/07/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-321/ო - ვებგვერდი, 07/07/2020 3. 12/06/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-263/ო - ვებგვერდი, 15/06/2020 2. 07/06/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-244/ო - ვებგვერდი, 07/07/2020 1. 05/06/2020 - ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - 01-243/ო - ვებგვერდი, 09/06/2020