ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/05/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/05/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.141.016312
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
7
27/05/2020
ვებგვერდი, 28/05/2020
010260020.35.141.016312
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (28/05/2020 - 30/06/2020)

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2020 წლის 27 მაისი

ქ. ახალქალაქი

 

ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ბ“ და „დ.ე" ქვეპუნქტების, 53-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პიველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის  თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირება, საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები,  დანართის თანახმად.

 

მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის   №9 დადგენილება „  ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ"(www.matsne.gov.ge, 28/03/2019,  სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.141.016284
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაირი ირიციანდანართი1
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა,პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების,საშტატო  ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა
 

 


# რიგზე

 

თანამდებობის დასახელება

რაოდენობა

1 თვის თანამდებობრივი სარგო

შენიშვნა

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  1.  

 

მუნიციპალიტეტის   მერი

1

3200

 

 

 

მერის პირველი მოადგილე

1

1570

 

 

 

მერის მოადგილე

1

1420

 

  1.  

I რანგი

ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

  1.  

II რანგი

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების განყოფილება: უფროსი მეორადი სტრუქტურ ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

  1.  

II რანგი

საორგანიზაციო განყოფილება: უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

 

 

II რანგი

ჯანმრთველობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება:უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (დამატებულია (ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი )

6

850

 

 

III რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

750

 

 

IVრანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

720

 

 

I რანგი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური  სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

 

II რანგი

საბიუჯეტო დგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება. უფროსი-მეორადი სტრუქტრული ერთეულის ხელძღვანელი 

1

1300

 

  1.  

II რანგი

ბუღალტერული აღრიცხვის განყოფილება უფროსი-მეორადი სტრუქტრული ერთეული ხელძღვანელი

1

1300

 

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

5

 

850

 

 

I რანგი

ეკონომიკური განვითარების და ქონების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

 

II რანგი

ეკონომიკური დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება: უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1300

 

  1.  

II რანგი

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება: უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეული ხელძღვანელი

1

1300

 

 

II რანგი

გარემოს დაცვისა და აგრარული საკითხთა განყოფილება: უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

850

 

 

IV რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

720

 

 

I რანგი

შესყიდვების სამსახური

სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

 

II რანგი

შესღიდვების დაგეგმვის, მონატორინგისა და ანალიზის განყოფილება:   უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1300

 

  1.  

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

 

IV რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

720

 

 

I  რანგი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური   

სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

 

II რანგი

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება: უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

  1.  

II რანგი

არქიტექტურის  განყოფილება: უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1300

 

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

850

 

 

III რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

750

 

 

IV რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

720

 

 

I რანგი

კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის, ახაკლგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

 

II რანგი

კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის განყოფილება: უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

  1.  

II რანგი

ტურიზმის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება:  უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

850

 

 

IV რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

720

 

 

I რანგი

იურიდიული სამსახური

სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

 

II რანგი

ადმინისტრაციულ და სამართლებრივი საკითხებში განყოფილება:უფროსი- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

  1.  

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

 

III რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

IV რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

720

 

11.

I რანგი

ზედამხედველობის სამსახური

სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

 

II რანგი

ზედამხედველობისა და რეაგირების: უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

 

III რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

750

 

12.

 

შიდა აუდიტისა და ინსპეკტორების სამსახური

სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

 

II რანგი

შიდა აუდიტის განყოფილება: უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

 

III რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

750

 

13.

I რანგი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

 

II რანგი

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება:  უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელძღვანელი

1

1300

 

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

 

III რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

IV რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

720

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.