„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/05/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016372
30
19/05/2020
ვებგვერდი, 20/05/2020
190020020.35.127.016372
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2020 წლის 19 მაისი

ქ. ზესტაფონი  

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილების (ვებგვერდი, 20/12/2019 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016340) 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, და მე-14 მუხლებში და დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძედანართი

 


თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ბოლო დამტკიცებული № 23 დადგენილებით

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,119.9

3,337.8

12,782.1

20,767.2

6,274.7

14,492.5

24,898.4

8,998.2

15,900.2

გადასახადები

5,113.4

0.0

5,113.4

12,687.3

0.0

12,687.3

14,984.1

0.0

14,984.1

გრანტები

9,931.8

3,337.8

6,594.0

6,514.7

6,274.7

240.0

9,238.2

8,998.2

240.0

სხვა შემოსავლები

1,074.7

0.0

1,074.7

1,565.2

0.0

1,565.2

676.1

0.0

676.1

ხარჯები

10,614.9

94.1

10,520.8

12,821.2

917.5

11,903.7

13,049.3

1,038.6

12,010.7

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,213.5

0.0

2,213.5

საქონელი და მომსახურება

574.4

0.0

574.4

1,831.7

863.7

968.0

1,910.7

960.0

950.7

პროცენტი

411.8

0.0

411.8

179.6

0.0

179.6

166.8

0.0

166.8

სუბსიდიები

5,487.3

0.0

5,487.3

5,765.6

0.0

5,765.6

6,398.6

0.0

6,398.6

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,477.7

0.0

1,477.7

1,753.8

0.0

1,753.8

1,601.8

0.0

1,601.8

სხვა ხარჯები

783.9

94.1

689.8

1,095.9

53.8

1,042.1

740.5

78.6

661.9

საოპერაციო სალდო

5,505.0

3,243.7

2,261.3

7,946.1

5,357.2

2,588.9

11,849.1

7,959.6

3,889.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,954.6

3,529.6

1,425.0

10,423.0

6,705.7

3,717.3

15,704.7

9,566.7

6,138.0

ზრდა

5,048.9

3,529.6

1,519.3

10,803.0

6,705.7

4,097.3

15,754.7

9,566.7

6,188.0

კლება

94.3

0.0

94.3

380.0

0.0

380.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

550.4

-285.9

836.3

-2,476.9

-1,348.5

-1,128.4

-3,855.6

-1,607.1

-2,248.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

292.6

-285.9

578.5

-2,709.6

-1,348.5

-1,361.1

-4,074.3

-1,607.1

-2,467.2

ზრდა

578.5

0.0

578.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

578.5

 

578.5

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

285.9

285.9

0.0

2,709.6

1,348.5

1,361.1

4,074.3

1,607.1

2,467.2

ვალუტა და დეპოზიტები

285.9

285.9

 

2,709.6

1,348.5

1,361.1

4,074.3

1,607.1

2,467.2

ვალდებულებების ცვლილება

-257.8

0.0

-257.8

-232.7

0.0

-232.7

-218.7

0.0

-218.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

16,214.2

3,337.8

12,876.4

21,147.2

6,274.7

14,872.5

24,948.4

8,998.2

15,950.2

შემოსავლები

16,119.9

3,337.8

12,782.1

20,767.2

6,274.7

14,492.5

24,898.4

8,998.2

15,900.2

არაფინანსური აქტივების კლება

94.3

0.0

94.3

380.0

0.0

380.0

50.0

0.0

50.0

გადასახდელები

15,921.6

3,623.7

12,297.9

23,856.8

7,623.2

16,233.6

29,022.7

10,605.3

18,417.4

      ხარჯები

10,614.9

94.1

10,520.8

12,821.2

917.5

11,903.7

13,049.3

1,038.6

12,010.7

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

5,048.9

3,529.6

1,519.3

10,803.0

6,705.7

4,097.3

15,754.7

9,566.7

6,188.0

ვალდებულებების კლება

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

ნაშთის ცვლილება

292.6

-285.9

578.5

-2,709.6

-1,348.5

-1,361.1

-4074,3

-1607.0

-2467.3

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  24898.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,119.9

3,337.8

12,782.1

20,767.2

6,274.7

14,492.5

24,898.4

8,998.2

15,900.2

გადასახადები

5,113.4

0.0

5,113.4

12,687.3

0.0

12,687.3

14,984.1

0.0

14,984.1

გრანტები

9,931.8

3,337.8

6,594.0

6,514.7

6,274.7

240.0

9,238.2

8,998.2

240.0

სხვა შემოსავლები

1,074.7

0.0

1,074.7

1,565.2

0.0

1,565.2

676.1

0.0

676.1

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 238.2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9,931.8

3,337.8

6,594.0

6,514.7

6,274.7

240.0

9,238.2

8,998.2

240.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,931.8

3,337.8

6,594.0

6,514.7

6,274.7

240.0

9,238.2

8,998.2

240.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6,594.0

0.0

6,594.0

2,033.7

1,793.7

240.0

2,040.6

1,800.6

240.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6,029.8

 

6,029.8

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება

 

 

324.2

 

863.7

 

900.6

900.6

 

მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია

 

 

 

 

900.0

 

900.0

900.0

 

სპეც ტრანსფერი (სტიქია) კაპიტალური ტრანსფერი (986 განკ)

 

 

 

 

30.0

 

0.0

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად)

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,337.8

3,337.8

0.0

4,481.0

4,481.0

0.0

7,197.6

7,197.6

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3,337.8

3,337.8

 

3,442.1

3,442.1

 

6,375.6

6,375.6

 

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

 

 

 

 

216.9

 

 

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

 

822.0

822.0

 

822.0

822.0

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები        

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 676.1  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,074.7

0.0

1,074.7

1,565.2

0.0

1,565.2

676.1

0.0

676.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

166.8

0.0

166.8

494.2

0.0

494.2

69.0

0.0

69.0

პროცენტები

86.6

 

86.6

117.0

 

117.0

60.0

 

60.0

რენტა

80.2

0.0

80.2

377.2

0.0

377.2

9.0

0.0

9.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

69.8

 

69.8

368.3

 

368.3

0.0

 

0.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10.4

 

10.4

8.9

 

8.9

9.0

 

9.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

251.7

0.0

251.7

271.0

0.0

271.0

191.0

0.0

191.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

212.8

0.0

212.8

231.0

0.0

231.0

146.0

0.0

146.0

სანებართვო მოსაკრებელი

10.6

 

10.6

30.0

 

30.0

25.0

 

25.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

 

0.6

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

122.0

 

122.0

100.0

 

100.0

20.0

 

20.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

79.6

 

79.6

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

38.9

0.0

38.9

40.0

0.0

40.0

45.0

0.0

45.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

38.9

 

38.9

40.0

 

40.0

45.0

 

45.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

579.3

 

579.3

650.0

 

650.0

366.1

0.0

366.1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

76.9

 

76.9

150.0

 

150.0

50.0

0.0

50.0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  13 049.3  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10,614.9

94.1

10,520.8

12,821.2

917.5

11,903.7

13,049.3

1,038.6

12,010.7

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,213.5

0.0

2,213.5

საქონელი და მომსახურება

574.4

0.0

574.4

1,831.7

863.7

968.0

1,910.7

960.0

950.7

პროცენტი

411.8

0.0

411.8

179.6

0.0

179.6

166.8

0.0

166.8

სუბსიდიები

5,487.3

0.0

5,487.3

5,765.6

0.0

5,765.6

6,398.6

0.0

6,398.6

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,477.7

0.0

1,477.7

1,753.8

0.0

1,753.8

1,601.8

0.0

1,601.8

სხვა ხარჯები

783.9

94.1

689.8

1,095.9

53.8

1,042.1

740.5

78.6

661.9

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15704,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15754,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019  წლის

გეგმა

2020 წლის

გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

32,1

159,2

161.7

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4017,1

7274,3

13678.8

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4,2

2,4

210.0

04 00

განათლება

263,8

2222,8

1329,6

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

729,9

1019,3

 

345.1

06 00

მოსახლეობის სოციალური დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

124,9

29.5

 

სულ

5048,9

10802,9

15754,7

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ბოლო დამტკიცებული №23 დადგენილება

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,621.2   

0.0   

2,621.2   

3,323.7   

0.0   

3,323.7   

3,423.9   

0.0   

3,423.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,621.2   

0.0   

2,621.2   

3,323.7   

0.0   

3,323.7   

3,423.9   

0.0   

3,423.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,621.2   

0.0   

2,621.2   

3,174.8   

0.0   

3,174.8   

3,273.9   

0.0   

3,273.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

148.9   

0.0   

148.9   

150.0   

0.0   

150.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,435.6   

2,962.5   

1,473.1   

7,555.1   

4,981.4   

2,573.7   

13,800.7   

8,232.0   

5,568.7   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11.0   

0.0   

11.0   

881.9   

822.0   

59.9   

867.7   

850.0   

17.7   

70421

სოფლის მეურნეობა

11.0   

0.0   

11.0   

881.9   

822.0   

59.9   

867.7   

850.0   

17.7   

7045

ტრანსპორტი

4,229.9   

2,927.6   

1,302.3   

6,364.2   

4,159.4   

2,204.8   

12,597.1   

7,382.0   

5,215.1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,229.9   

2,927.6   

1,302.3   

6,364.2   

4,159.4   

2,204.8   

12,597.1   

7,382.0   

5,215.1   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

194.7   

34.9   

159.8   

309.0   

0.0   

309.0   

335.9   

0.0   

335.9   

705

გარემოს დაცვა

1,711.9   

0.0   

1,711.9   

1,718.1   

0.0   

1,718.1   

2,216.8   

0.0   

2,216.8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,711.9   

0.0   

1,711.9   

1,718.1   

0.0   

1,718.1   

2,216.8   

0.0   

2,216.8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

689.9   

96.4   

593.5   

743.1   

4.9   

738.2   

325.0   

4.8   

320.2   

7061

ბინათმშენებლობა

617.9   

92.0   

525.9   

600.6   

4.9   

595.7   

69.4   

4.8   

64.6   

7063

წყალმომარაგება

70.1   

4.4   

65.7   

108.2   

0.0   

108.2   

210.4   

0.0   

210.4   

7064

გარე განათება

1.9   

0.0   

1.9   

34.3   

0.0   

34.3   

45.2   

0.0   

45.2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

105.1   

0.0   

105.1   

253.3   

107.0   

146.3   

187.7   

24.8   

162.9   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105.1   

0.0   

105.1   

253.3   

107.0   

146.3   

187.7   

24.8   

162.9   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,327.0   

376.3   

1,950.7   

2,931.1   

483.5   

2,447.6   

2,197.4   

63.5   

2,133.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,187.5   

376.3   

811.2   

1,777.8   

483.5   

1,294.3   

978.7   

63.5   

915.2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

972.5   

0.0   

972.5   

976.3   

0.0   

976.3   

1,043.7   

0.0   

1,043.7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

158.2   

0.0   

158.2   

167.5   

0.0   

167.5   

165.0   

0.0   

165.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

8.8   

0.0   

8.8   

9.5   

0.0   

9.5   

10.0   

0.0   

10.0   

709

განათლება

2,571.9   

188.5   

2,383.4   

5,534.5   

2,046.4   

3,488.1   

4,986.6   

2,280.2   

2,706.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,566.6   

188.5   

2,378.1   

3,437.2   

282.7   

3,154.5   

2,701.7   

11.6   

2,690.1   

7092

ზოგადი განათლება

5.3   

0.0   

5.3   

2,097.3   

1,763.7   

333.6   

2,284.9   

2,268.6   

16.3   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

5.3   

0.0   

5.3   

2,097.3   

1,763.7   

333.6   

2,284.9   

2,268.6   

16.3   

710

სოციალური დაცვა

1,459.0   

0.0   

1,459.0   

1,798.0   

0.0   

1,798.0   

1,884.6   

0.0   

1,884.6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

109.2   

0.0   

109.2   

163.6   

0.0   

163.6   

165.6   

0.0   

165.6   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

104.3   

0.0   

104.3   

106.1   

0.0   

106.1   

130.2   

0.0   

130.2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

525.9   

0.0   

525.9   

655.0   

0.0   

655.0   

638.4   

0.0   

638.4   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

126.1   

0.0   

126.1   

201.9   

0.0   

201.9   

306.4   

0.0   

306.4   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

122.6   

0.0   

122.6   

185.0   

0.0   

185.0   

158.6   

0.0   

158.6   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

346.6   

0.0   

346.6   

352.4   

0.0   

352.4   

353.2   

0.0   

353.2   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

124.3   

0.0   

124.3   

134.0   

0.0   

134.0   

132.2   

0.0   

132.2   

 

სულ

15,921.6   

3,623.7   

12,297.9   

23,856.8   

7,623.2   

16,233.6   

29,022.7   

10,605.3   

18,417.4   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო  სალდო 11849,1 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო – 3855,6 ათასი ლარი.

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

5505,6

7946,0

11849,1

მთლიანი სალდო

550,4

-2476,9

-3,855.6

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,125.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,597.1

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

2,108.2

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

10,488.9

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

325.0

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

69.4

02 02 03

წყალმომარაგება

210.4

02 02 04

გარე განათება

45.2

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

867.7

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

850.0

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

17.7

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

335.9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,216.8

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

2,082.7

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,422.1

 03 01 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია

410.6

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

234.2

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

15.8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

134.1

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება        

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

12597,1

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

2108,2

02 01 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება             

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

10488,9

02 01 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

69,4

02 02 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას.  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა  კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

210.4

02 02 03

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა.  -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
-ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
-საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა,
ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
განხორციელდება

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს   გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს   დროულად.

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

45.2

02 02 04

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2020 წლის
გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,197.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

978.7

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

50.0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

286.6

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

350.0

05 01 04

ტურიზმი

9.1

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის,

მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

283.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,043.7

05 02 01

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

55.7

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

157.8

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

372.7

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

65.8

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

164.5

05 02 06

ა(ა)იპ  – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

128.0

05 02 07

ძეგლთა დაცვა  

3.0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

25.2

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის,

რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

43.1

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

27.9

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10.0

05 04

ეპარქიის ხარჯი

165.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

2020

05 01 05

283,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა,  მინი სტადიონის მოწყობა,

ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების

 კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების  ჩართულობა.

ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.


მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით  უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2020 წლის
გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,072.3

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

187.7

06 01 01

 საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვა

158.2

06 01 02

 ამბულატორიები

29.5

06 02

  სოციალური პროგრამები

1,884.6

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება

588.4

06 02 02

ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები

80.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

78.6

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით‘’ უზრუნველყოფა

119.5

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

50.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

35.2

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უსინათლოთა დახმარება

165.6

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების  ფინანსური დახმარება

38.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

306.4

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება

10.7

06 02 14

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

15.0

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

353.2

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.  

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020

 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

15,921.6

3,623.7

12,297.9

23,856.8

7,623.2

16,233.6

29,022.7

10,605.3

18,417.4

 

ხარჯები

10,614.9

94.1

10,520.8

12,821.2

917.5

11,903.7

13,049.3

1,038.6

12,010.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,213.5

0.0

2,213.5

 

საქონელი და მომსახურება

574.4

0.0

574.4

1,831.7

863.7

968.0

1,910.7

960.0

950.7

 

პროცენტი

411.8

0.0

411.8

179.6

0.0

179.6

166.8

0.0

166.8

 

სუბსიდიები

5,487.3

0.0

5,487.3

5,765.6

0.0

5,765.6

6,398.6

0.0

6,398.6

 

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,477.7

0.0

1,477.7

1,753.8

0.0

1,753.8

1,601.8

0.0

1,601.8

 

სხვა ხარჯები

783.9

94.1

689.8

1,095.9

53.8

1,042.1

740.5

78.6

661.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,048.9

3,529.6

1,519.3

10,803.0

6,705.7

4,097.3

15,754.7

9,566.7

6,188.0

 

ძირითადი აქტივები

5,048.9

3,529.6

1,519.3

10,803.0

6,705.7

4,097.3

15,754.7

9,566.7

6,188.0

 

ვალდებულებების კლება

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

 

საშინაო

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

218.7

0.0

218.7

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,621.2

0.0

2,621.2

3,323.7

0.0

3,323.7

3,423.9

0.0

3,423.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

 

ხარჯები

2,589.1

0.0

2,589.1

3,164.5

0.0

3,164.5

3,262.2

0.0

3,262.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,213.5

0.0

2,213.5

 

საქონელი და მომსახურება

500.3

0.0

500.3

809.6

0.0

809.6

831.3

0.0

831.3

 

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57.4

0.0

57.4

42.7

0.0

42.7

58.6

0.0

58.6

 

სხვა ხარჯები

151.6

0.0

151.6

117.6

0.0

117.6

141.3

0.0

141.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.1

0.0

32.1

159.2

0.0

159.2

161.7

0.0

161.7

 

ძირითადი აქტივები

32.1

0.0

32.1

159.2

0.0

159.2

161.7

0.0

161.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,621.2

0.0

2,621.2

3,174.8

0.0

3,174.8

3,273.9

0.0

3,273.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

 

ხარჯები

2,589.1

0.0

2,589.1

3,015.6

0.0

3,015.6

3,112.2

0.0

3,112.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,878.6

0.0

1,878.6

2,187.2

0.0

2,187.2

2,213.5

0.0

2,213.5

 

საქონელი და მომსახურება

500.3

0.0

500.3

660.7

0.0

660.7

681.3

0.0

681.3

 

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57.4

0.0

57.4

42.7

0.0

42.7

58.6

0.0

58.6

 

სხვა ხარჯები

151.6

0.0

151.6

117.6

0.0

117.6

141.3

0.0

141.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.1

0.0

32.1

159.2

0.0

159.2

161.7

0.0

161.7

 

ძირითადი აქტივები

32.1

0.0

32.1

159.2

0.0

159.2

161.7

0.0

161.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

592.9

0.0

592.9

708.9

0.0

708.9

717.1

0.0

717.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

592.2

0.0

592.2

679.6

0.0

679.6

688.0

0.0

688.0

 

შრომის ანაზღაურება

427.6

0.0

427.6

499.3

0.0

499.3

495.3

0.0

495.3

 

საქონელი და მომსახურება

64.6

0.0

64.6

88.3

0.0

88.3

94.1

0.0

94.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

6.5

0.0

6.5

 

სხვა ხარჯები

100.0

0.0

100.0

89.5

0.0

89.5

92.1

0.0

92.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.0

0.7

29.3

0.0

29.3

29.1

0.0

29.1

 

ძირითადი აქტივები

0.7

0.0

0.7

29.3

0.0

29.3

29.1

0.0

29.1

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

1,878.3

0.0

1,878.3

2,289.1

0.0

2,289.1

2,370.3

0.0

2,370.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

 

121.0

121.0

 

121.0

123.0

 

123.0

 

ხარჯები

1,846.9

0.0

1,846.9

2,161.2

0.0

2,161.2

2,237.7

0.0

2,237.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,338.4

0.0

1,338.4

1,567.6

0.0

1,567.6

1,599.2

0.0

1,599.2

 

საქონელი და მომსახურება

398.5

0.0

398.5

518.3

0.0

518.3

521.2

0.0

521.2

 

გრანტები

1.2

0.0

1.2

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57.2

0.0

57.2

40.0

0.0

40.0

50.8

0.0

50.8

 

სხვა ხარჯები

51.6

0.0

51.6

27.9

0.0

27.9

49.0

0.0

49.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.4

0.0

31.4

127.9

0.0

127.9

132.6

0.0

132.6

 

ძირითადი აქტივები

31.4

0.0

31.4

127.9

0.0

127.9

132.6

0.0

132.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

150.0

0.0

150.0

176.8

0.0

176.8

186.5

0.0

186.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

150.0

0.0

150.0

174.8

0.0

174.8

186.5

0.0

186.5

 

შრომის ანაზღაურება

112.6

0.0

112.6

120.3

0.0

120.3

119.0

0.0

119.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.2

0.0

37.2

54.1

0.0

54.1

66.0

0.0

66.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

1.3

0.0

1.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

148.9

0.0

148.9

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

148.9

0.0

148.9

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

148.9

0.0

148.9

150.0

0.0

150.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

148.9

0.0

148.9

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

148.9

0.0

148.9

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

148.9

0.0

148.9

150.0

0.0

150.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,125.5

3,058.9

2,066.6

8,298.2

4,986.3

3,311.9

14,125.7

8,236.8

5,888.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

850.6

94.1

756.5

822.0

53.8

768.2

313.5

78.6

234.9

 

საქონელი და მომსახურება

8.0

0.0

8.0

96.8

0.0

96.8

35.0

0.0

35.0

 

პროცენტი

333.0

0.0

333.0

134.8

0.0

134.8

118.0

0.0

118.0

 

სუბსიდიები

11.0

0.0

11.0

14.1

0.0

14.1

14.8

0.0

14.8

 

სხვა ხარჯები

498.6

94.1

404.5

576.3

53.8

522.5

145.7

78.6

67.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,017.1

2,964.8

1,052.3

7,274.3

4,932.5

2,341.8

13,678.8

8,158.2

5,520.6

 

ძირითადი აქტივები

4,017.1

2,964.8

1,052.3

7,274.3

4,932.5

2,341.8

13,678.8

8,158.2

5,520.6

 

ვალდებულებების კლება

257.8

0.0

257.8

201.9

0.0

201.9

133.4

0.0

133.4

 

საშინაო

257.8

0.0

257.8

201.9

0.0

201.9

133.4

0.0

133.4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,229.9

2,927.6

1,302.3

6,364.2

4,159.4

2,204.8

12,597.1

7,382.0

5,215.1

 

ხარჯები

321.0

0.0

321.0

227.2

0.0

227.2

153.0

0.0

153.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.8

0.0

7.8

95.3

0.0

95.3

35.0

0.0

35.0

 

პროცენტი

313.2

0.0

313.2

131.9

0.0

131.9

118.0

0.0

118.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,801.8

2,927.6

874.2

6,017.4

4,159.4

1,858.0

12,310.7

7,382.0

4,928.7

 

ძირითადი აქტივები

3,801.8

2,927.6

874.2

6,017.4

4,159.4

1,858.0

12,310.7

7,382.0

4,928.7

 

ვალდებულებების კლება

107.1

0.0

107.1

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

 

საშინაო

107.1

0.0

107.1

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

4,229.9

2,927.6

1,302.3

6,364.2

4,159.4

2,204.8

2,108.2

0.0

2,108.2

 

ხარჯები

321.0

0.0

321.0

227.2

0.0

227.2

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.8

0.0

7.8

95.3

0.0

95.3

35.0

0.0

35.0

 

პროცენტი

313.2

0.0

313.2

131.9

0.0

131.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,801.8

2,927.6

874.2

6,017.4

4,159.4

1,858.0

2,073.2

0.0

2,073.2

 

ძირითადი აქტივები

3,801.8

2,927.6

874.2

6,017.4

4,159.4

1,858.0

2,073.2

0.0

2,073.2

 

ვალდებულებების კლება

107.1

0.0

107.1

119.6

0.0

119.6

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

107.1

0.0

107.1

119.6

0.0

119.6

0.0

0.0

0.0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,488.9

7,382.0

3,106.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

118.0

0.0

118.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

118.0

0.0

118.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,237.5

7,382.0

2,855.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,237.5

7,382.0

2,855.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133.4

0.0

133.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133.4

0.0

133.4

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

689.9

96.4

593.5

743.1

4.9

738.2

325.0

4.8

320.2

 

ხარჯები

500.3

92.0

408.3

521.8

4.9

516.9

71.9

4.8

67.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.2

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

19.8

0.0

19.8

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

480.3

92.0

388.3

517.4

4.9

512.5

71.9

4.8

67.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.9

4.4

34.5

139.0

0.0

139.0

253.1

0.0

253.1

 

ძირითადი აქტივები

38.9

4.4

34.5

139.0

0.0

139.0

253.1

0.0

253.1

 

ვალდებულებების კლება

150.7

0.0

150.7

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

150.7

0.0

150.7

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

170.5

0.0

170.5

85.2

0.0

85.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19.8

0.0

19.8

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

19.8

0.0

19.8

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

150.7

0.0

150.7

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

150.7

0.0

150.7

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

447.4

92.0

355.4

515.4

4.9

510.5

69.4

4.8

64.6

 

ხარჯები

447.4

92.0

355.4

515.4

4.9

510.5

69.4

4.8

64.6

 

სხვა ხარჯები

447.4

92.0

355.4

515.4

4.9

510.5

69.4

4.8

64.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

წყალმომარაგება

70.1

4.4

65.7

108.2

0.0

108.2

210.4

0.0

210.4

 

ხარჯები

33.1

0.0

33.1

3.5

0.0

3.5

2.5

0.0

2.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.2

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

32.9

0.0

32.9

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.0

4.4

32.6

104.7

0.0

104.7

207.9

0.0

207.9

 

ძირითადი აქტივები

37.0

4.4

32.6

104.7

0.0

104.7

207.9

0.0

207.9

02 02 04

გარე განათება

1.9

0.0

1.9

34.3

0.0

34.3

45.2

0.0

45.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.0

1.9

34.3

0.0

34.3

45.2

0.0

45.2

 

ძირითადი აქტივები

1.9

0.0

1.9

34.3

0.0

34.3

45.2

0.0

45.2

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

11.0

0.0

11.0

881.9

822.0

59.9

867.7

850.0

17.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

11.0

0.0

11.0

63.0

48.9

14.1

88.6

73.8

14.8

 

სუბსიდიები

11.0

0.0

11.0

14.1

0.0

14.1

14.8

0.0

14.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

48.9

48.9

0.0

73.8

73.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

818.9

773.1

45.8

779.1

776.2

2.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

818.9

773.1

45.8

779.1

776.2

2.9

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

0.0

0.0

0.0

867.8

822.0

45.8

850.0

850.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

48.9

48.9

0.0

73.8

73.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

48.9

48.9

0.0

73.8

73.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

818.9

773.1

45.8

776.2

776.2

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

818.9

773.1

45.8

776.2

776.2

0.0

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

11.0

0.0

11.0

14.1

0.0

14.1

17.7

0.0

17.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

 

ხარჯები

11.0

0.0

11.0

14.1

0.0

14.1

14.8

0.0

14.8

 

სუბსიდიები

11.0

 

11.0

14.1

 

14.1

14.8

 

14.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

194.7

34.9

159.8

309.0

0.0

309.0

335.9

0.0

335.9

 

ხარჯები

18.3

2.1

16.2

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

18.3

2.1

16.2

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.4

32.8

143.6

299.0

0.0

299.0

335.9

0.0

335.9

 

ძირითადი აქტივები

176.4

32.8

143.6

299.0

0.0

299.0

335.9

0.0

335.9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,711.9

0.0

1,711.9

1,718.1

0.0

1,718.1

2,216.8

0.0

2,216.8

 

ხარჯები

1,707.7

0.0

1,707.7

1,684.9

0.0

1,684.9

1,921.5

0.0

1,921.5

 

პროცენტი

78.8

0.0

78.8

44.8

0.0

44.8

48.8

0.0

48.8

 

სუბსიდიები

1,628.9

0.0

1,628.9

1,640.1

0.0

1,640.1

1,872.7

0.0

1,872.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

0.0

4.2

2.4

0.0

2.4

210.0

0.0

210.0

 

ძირითადი აქტივები

4.2

0.0

4.2

2.4

0.0

2.4

210.0

0.0

210.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

30.8

0.0

30.8

85.3

0.0

85.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

30.8

0.0

30.8

85.3

0.0

85.3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,633.1

0.0

1,633.1

1,642.5

0.0

1,642.5

2,082.7

0.0

2,082.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

140.0

0.0

140.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

1,628.9

0.0

1,628.9

1,640.1

0.0

1,640.1

1,872.7

0.0

1,872.7

 

სუბსიდიები

1,628.9

0.0

1,628.9

1,640.1

0.0

1,640.1

1,872.7

0.0

1,872.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

0.0

4.2

2.4

0.0

2.4

210.0

0.0

210.0

 

ძირითადი აქტივები

4.2

0.0

4.2

2.4

0.0

2.4

210.0

0.0

210.0

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,633.1

0.0

1,633.1

1,642.5

0.0

1,642.5

1,422.1

0.0

1,422.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

 

138.0

140.0

 

140.0

139.0

 

139.0

 

ხარჯები

1,628.9

0.0

1,628.9

1,640.1

0.0

1,640.1

1,237.1

0.0

1,237.1

 

სუბსიდიები

1,628.9

 

1,628.9

1,640.1

 

1,640.1

1,237.1

 

1,237.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

0.0

4.2

2.4

0.0

2.4

185.0

0.0

185.0

 

ძირითადი აქტივები

4.2

0.0

4.2

2.4

0.0

2.4

185.0

0.0

185.0

 03 01 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

410.6

0.0

410.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

410.6

0.0

410.6

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

410.6

 

410.6

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

234.2

0.0

234.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

209.2

0.0

209.2

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

209.2

 

209.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

15.8

 

15.8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

78.8

0.0

78.8

75.6

0.0

75.6

134.1

0.0

134.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

78.8

0.0

78.8

44.8

0.0

44.8

48.8

0.0

48.8

 

პროცენტი

78.8

0.0

78.8

44.8

0.0

44.8

48.8

0.0

48.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

30.8

0.0

30.8

85.3

0.0

85.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

30.8

0.0

30.8

85.3

0.0

85.3

04 00

განათლება

2,571.9

188.5

2,383.4

5,534.5

2,046.4

3,488.1

4,986.6

2,280.2

2,706.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

411.3

0.0

411.3

451.3

0.0

451.3

455.3

0.0

455.3

 

ხარჯები

2,308.1

0.0

2,308.1

3,311.7

863.7

2,448.0

3,657.0

960.0

2,697.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

2.0

866.4

863.7

2.7

971.1

960.0

11.1

 

სუბსიდიები

2,302.8

0.0

2,302.8

2,444.0

0.0

2,444.0

2,684.7

0.0

2,684.7

 

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

3.3

1.3

0.0

1.3

1.3

0.0

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263.8

188.5

75.3

2,222.8

1,182.7

1,040.1

1,329.6

1,320.2

9.4

 

ძირითადი აქტივები

263.8

188.5

75.3

2,222.8

1,182.7

1,040.1

1,329.6

1,320.2

9.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,314.0

0.0

2,314.0

2,526.2

0.0

2,526.2

2,689.3

0.0

2,689.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

411.3

 

411.3

451.3

 

451.3

455.3

 

455.3

 

ხარჯები

2,302.8

0.0

2,302.8

2,438.6

0.0

2,438.6

2,680.7

0.0

2,680.7

 

სუბსიდიები

2,302.8

0.0

2,302.8

2,438.6

0.0

2,438.6

2,680.7

0.0

2,680.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.2

0.0

11.2

87.6

0.0

87.6

8.6

0.0

8.6

 

ძირითადი აქტივები

11.2

0.0

11.2

87.6

0.0

87.6

8.6

0.0

8.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

252.6

188.5

64.1

911.0

282.7

628.3

12.4

11.6

0.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.6

188.5

64.1

911.0

282.7

628.3

12.4

11.6

0.8

 

ძირითადი აქტივები

252.6

188.5

64.1

911.0

282.7

628.3

12.4

11.6

0.8

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

5.3

0.0

5.3

9.4

0.0

9.4

16.3

0.0

16.3

 

ხარჯები

5.3

0.0

5.3

9.4

0.0

9.4

16.3

0.0

16.3

 

საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

2.0

2.7

0.0

2.7

11.1

0.0

11.1

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

5.4

 

5.4

4.0

 

4.0

 

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

3.3

1.3

0.0

1.3

1.3

0.0

1.3

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

863.7

863.7

0.0

960.0

960.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

863.7

863.7

0.0

960.0

960.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

863.7

863.7

0.0

960.0

960.0

0.0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

1,224.2

900.0

324.2

1,308.6

1,308.6

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1,224.2

900.0

324.2

1,308.6

1,308.6

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1,224.2

900.0

324.2

1,308.6

1,308.6

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,327.0

376.3

1,950.7

2,931.1

483.5

2,447.6

2,197.4

63.5

2,133.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

270.5

0.0

270.5

296.0

0.0

296.0

297.5

0.0

297.5

 

ხარჯები

1,597.1

0.0

1,597.1

1,911.7

0.0

1,911.7

1,852.3

0.0

1,852.3

 

საქონელი და მომსახურება

64.1

0.0

64.1

59.0

0.0

59.0

73.3

0.0

73.3

 

სუბსიდიები

1,441.3

0.0

1,441.3

1,539.0

0.0

1,539.0

1,668.2

0.0

1,668.2

 

სხვა ხარჯები

91.7

0.0

91.7

313.8

0.0

313.8

110.8

0.0

110.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

729.9

376.3

353.6

1,019.4

483.5

535.9

345.1

63.5

281.6

 

ძირითადი აქტივები

729.9

376.3

353.6

1,019.4

483.5

535.9

345.1

63.5

281.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,187.5

376.3

811.2

1,777.8

483.5

1,294.3

978.7

63.5

915.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.5

0.0

77.5

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

 

ხარჯები

580.5

0.0

580.5

828.8

0.0

828.8

695.7

0.0

695.7

 

საქონელი და მომსახურება

6.9

0.0

6.9

14.3

0.0

14.3

22.3

0.0

22.3

 

სუბსიდიები

559.4

0.0

559.4

599.0

0.0

599.0

641.6

0.0

641.6

 

სხვა ხარჯები

14.2

0.0

14.2

215.5

0.0

215.5

31.8

0.0

31.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

607.0

376.3

230.7

949.0

483.5

465.5

283.0

63.5

219.5

 

ძირითადი აქტივები

607.0

376.3

230.7

949.0

483.5

465.5

283.0

63.5

219.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

36.0

0.0

36.0

31.0

0.0

31.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

24.0

0.0

24.0

31.0

0.0

31.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

0.0

5.6

10.5

0.0

10.5

13.2

0.0

13.2

 

სუბსიდიები

4.2

 

4.2

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

14.2

0.0

14.2

15.5

0.0

15.5

31.8

0.0

31.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

260.4

0.0

260.4

273.5

0.0

273.5

286.6

0.0

286.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.5

 

36.5

40.0

 

40.0

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

260.3

0.0

260.3

273.5

0.0

273.5

286.6

0.0

286.6

 

სუბსიდიები

260.3

 

260.3

273.5

 

273.5

286.6

 

286.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

294.9

0.0

294.9

323.6

0.0

323.6

350.0

0.0

350.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

 

41.0

48.0

 

48.0

48.0

 

48.0

 

ხარჯები

294.9

0.0

294.9

320.5

0.0

320.5

350.0

0.0

350.0

 

სუბსიდიები

294.9

 

294.9

320.5

 

320.5

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ტურიზმი

1.3

0.0

1.3

3.8

0.0

3.8

9.1

0.0

9.1

 

ხარჯები

1.3

0.0

1.3

3.8

0.0

3.8

9.1

0.0

9.1

 

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

1.3

3.8

0.0

3.8

9.1

0.0

9.1

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

594.9

376.3

218.6

1,145.9

483.5

662.4

283.0

63.5

219.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

594.9

376.3

218.6

945.9

483.5

462.4

283.0

63.5

219.5

 

ძირითადი აქტივები

594.9

376.3

218.6

945.9

483.5

462.4

283.0

63.5

219.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

972.5

0.0

972.5

976.3

0.0

976.3

1,043.7

0.0

1,043.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

193.0

0.0

193.0

208.0

0.0

208.0

209.5

0.0

209.5

 

ხარჯები

849.6

0.0

849.6

905.9

0.0

905.9

981.6

0.0

981.6

 

საქონელი და მომსახურება

48.9

0.0

48.9

36.4

0.0

36.4

42.1

0.0

42.1

 

სუბსიდიები

796.0

0.0

796.0

862.5

0.0

862.5

933.5

0.0

933.5

 

სხვა ხარჯები

4.7

0.0

4.7

7.1

0.0

7.1

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.9

0.0

122.9

70.4

0.0

70.4

62.1

0.0

62.1

 

ძირითადი აქტივები

122.9

0.0

122.9

70.4

0.0

70.4

62.1

0.0

62.1

05 02 01

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

50.4

0.0

50.4

50.4

0.0

50.4

55.7

0.0

55.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

50.4

0.0

50.4

50.4

0.0

50.4

55.7

0.0

55.7

 

სუბსიდიები

50.4

 

50.4

50.4

 

50.4

55.7

 

55.7

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

144.5

0.0

144.5

155.1

0.0

155.1

157.8

0.0

157.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

25.5

 

25.5

 

ხარჯები

144.5

0.0

144.5

150.1

0.0

150.1

152.8

0.0

152.8

 

სუბსიდიები

144.5

 

144.5

150.1

 

150.1

152.8

 

152.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

324.7

0.0

324.7

363.2

0.0

363.2

372.7

0.0

372.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.0

 

75.0

90.0

 

90.0

91.0

 

91.0

 

ხარჯები

324.7

0.0

324.7

359.1

0.0

359.1

364.7

0.0

364.7

 

სუბსიდიები

324.7

 

324.7

359.1

 

359.1

364.7

 

364.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

8.0

0.0

8.0

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

59.1

0.0

59.1

62.1

0.0

62.1

65.8

0.0

65.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

59.1

0.0

59.1

62.1

0.0

62.1

65.8

0.0

65.8

 

სუბსიდიები

59.1

 

59.1

62.1

 

62.1

65.8

 

65.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

124.5

0.0

124.5

135.2

0.0

135.2

164.5

0.0

164.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

 

ხარჯები

124.5

0.0

124.5

135.2

0.0

135.2

164.5

0.0

164.5

 

სუბსიდიები

124.5

 

124.5

135.2

 

135.2

164.5

 

164.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

92.8

0.0

92.8

101.0

0.0

101.0

128.0

0.0

128.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

92.8

0.0

92.8

101.0

0.0

101.0

125.0

0.0

125.0

 

სუბსიდიები

92.8

 

92.8

101.0

 

101.0

125.0

 

125.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

0.3

0.0

0.3

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.3

0.0

0.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.3

0.0

0.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

25.1

0.0

25.1

23.1

0.0

23.1

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

25.1

0.0

25.1

23.1

0.0

23.1

25.2

0.0

25.2

 

საქონელი და მომსახურება

22.1

0.0

22.1

14.0

0.0

14.0

17.7

0.0

17.7

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

6.1

0.0

6.1

4.5

0.0

4.5

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

109.3

0.0

109.3

60.6

0.0

60.6

43.1

0.0

43.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.3

0.0

109.3

60.6

0.0

60.6

43.1

0.0

43.1

 

ძირითადი აქტივები

109.3

0.0

109.3

60.6

0.0

60.6

43.1

0.0

43.1

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

41.8

0.0

41.8

23.6

0.0

23.6

27.9

0.0

27.9

 

ხარჯები

28.2

0.0

28.2

22.9

0.0

22.9

27.9

0.0

27.9

 

საქონელი და მომსახურება

26.5

0.0

26.5

20.4

0.0

20.4

24.4

0.0

24.4

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

1.6

 

1.6

2.0

 

2.0

 

სხვა ხარჯები

1.7

0.0

1.7

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

0.0

13.6

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

13.6

0.0

13.6

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8.8

0.0

8.8

9.5

0.0

9.5

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.8

0.0

8.8

9.5

0.0

9.5

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.3

0.0

8.3

8.3

0.0

8.3

8.9

0.0

8.9

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.0

0.5

1.2

0.0

1.2

1.1

0.0

1.1

05 04

ეპარქიის ხარჯები

158.2

0.0

158.2

167.5

0.0

167.5

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

158.2

0.0

158.2

167.5

0.0

167.5

165.0

0.0

165.0

 

სუბსიდიები

85.9

0.0

85.9

77.5

 

77.5

93.1

 

93.1

 

სხვა ხარჯები

72.3

0.0

72.3

90.0

0.0

90.0

71.9

0.0

71.9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,564.1

0.0

1,564.1

2,051.3

107.0

1,944.3

2,072.3

24.8

2,047.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

1,562.3

0.0

1,562.3

1,926.4

0.0

1,926.4

2,042.8

0.0

2,042.8

 

სუბსიდიები

103.3

0.0

103.3

128.4

0.0

128.4

158.2

0.0

158.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,420.3

0.0

1,420.3

1,711.1

0.0

1,711.1

1,543.2

0.0

1,543.2

 

სხვა ხარჯები

38.7

0.0

38.7

86.9

0.0

86.9

341.4

0.0

341.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

124.9

107.0

17.9

29.5

24.8

4.7

 

ძირითადი აქტივები

1.8

0.0

1.8

124.9

107.0

17.9

29.5

24.8

4.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

105.1

0.0

105.1

253.3

107.0

146.3

187.7

24.8

162.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

103.3

0.0

103.3

128.4

0.0

128.4

158.2

0.0

158.2

 

სუბსიდიები

103.3

0.0

103.3

128.4

0.0

128.4

158.2

0.0

158.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

124.9

107.0

17.9

29.5

24.8

4.7

 

ძირითადი აქტივები

1.8

0.0

1.8

124.9

107.0

17.9

29.5

24.8

4.7

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

104.7

0.0

104.7

128.4

0.0

128.4

158.2

0.0

158.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

103.3

0.0

103.3

128.4

0.0

128.4

158.2

0.0

158.2

 

სუბსიდიები

103.3

 

103.3

128.4

 

128.4

158.2

 

158.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიები

0.4

0.0

0.4

124.9

107.0

17.9

29.5

24.8

4.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

0.0

0.4

124.9

107.0

17.9

29.5

24.8

4.7

 

ძირითადი აქტივები

0.4

0.0

0.4

124.9

107.0

17.9

29.5

24.8

4.7

06 02

სოციალური პროგრამები

1,459.0

0.0

1,459.0

1,798.0

0.0

1,798.0

1,884.6

0.0

1,884.6

 

ხარჯები

1,459.0

0.0

1,459.0

1,798.0

0.0

1,798.0

1,884.6

0.0

1,884.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,420.3

0.0

1,420.3

1,711.1

0.0

1,711.1

1,543.2

0.0

1,543.2

 

სხვა ხარჯები

38.7

0.0

38.7

86.9

0.0

86.9

341.4

0.0

341.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

466.1

0.0

466.1

595.0

0.0

595.0

588.4

0.0

588.4

 

ხარჯები

466.1

0.0

466.1

595.0

0.0

595.0

588.4

0.0

588.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

465.1

0.0

465.1

595.0

0.0

595.0

588.4

0.0

588.4

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

76.5

0.0

76.5

139.0

0.0

139.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

76.5

0.0

76.5

139.0

0.0

139.0

80.0

0.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76.5

0.0

76.5

139.0

0.0

139.0

80.0

0.0

80.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

46.1

0.0

46.1

46.0

0.0

46.0

78.6

0.0

78.6

 

ხარჯები

46.1

0.0

46.1

46.0

0.0

46.0

78.6

0.0

78.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.1

0.0

46.1

46.0

0.0

46.0

78.6

0.0

78.6

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

104.3

0.0

104.3

106.1

0.0

106.1

119.5

0.0

119.5

 

ხარჯები

104.3

0.0

104.3

106.1

0.0

106.1

119.5

0.0

119.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104.3

0.0

104.3

106.1

0.0

106.1

119.5

0.0

119.5

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

59.8

0.0

59.8

60.0

0.0

60.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

59.8

0.0

59.8

60.0

0.0

60.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.8

0.0

59.8

60.0

0.0

60.0

50.0

0.0

50.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

29.4

0.0

29.4

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

29.4

0.0

29.4

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

29.4

0.0

29.4

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

8.1

0.0

8.1

19.0

0.0

19.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

8.1

0.0

8.1

19.0

0.0

19.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.1

0.0

8.1

19.0

0.0

19.0

12.0

0.0

12.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

34.6

0.0

34.6

35.0

0.0

35.0

35.2

0.0

35.2

 

ხარჯები

34.6

0.0

34.6

35.0

0.0

35.0

35.2

0.0

35.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.3

0.0

26.3

25.0

0.0

25.0

25.2

0.0

25.2

 

სხვა ხარჯები

8.3

0.0

8.3

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

109.2

0.0

109.2

163.6

0.0

163.6

165.6

0.0

165.6

 

ხარჯები

109.2

0.0

109.2

163.6

0.0

163.6

165.6

0.0

165.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109.2

0.0

109.2

163.6

0.0

163.6

165.6

0.0

165.6

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

35.6

0.0

35.6

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

35.6

0.0

35.6

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.6

0.0

35.6

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

126.1

0.0

126.1

201.9

0.0

201.9

306.4

0.0

306.4

 

ხარჯები

126.1

0.0

126.1

201.9

0.0

201.9

306.4

0.0

306.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

126.1

0.0

126.1

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

51.9

0.0

51.9

306.4

0.0

306.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

06 02 14

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

9.6

0.0

9.6

10.0

0.0

10.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

9.6

0.0

9.6

10.0

0.0

10.0

15.0

0.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.6

0.0

9.6

10.0

0.0

10.0

15.0

0.0

15.0

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

346.6

0.0

346.6

352.4

0.0

352.4

353.2

0.0

353.2

 

ხარჯები

346.6

0.0

346.6

352.4

0.0

352.4

353.2

0.0

353.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

346.6

0.0

346.6

352.4

0.0

352.4

353.2

0.0

353.2

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.