,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/05/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016426
7
15/05/2020
ვებგვერდი, 19/05/2020
190020020.35.149.016426
,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

    კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №7

2020 წლის 15 მაისი

ქ. კასპი

 

,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისმე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ქვეპუნქტის,   24-ე მუხლის   1-ლი პუნქტის .ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი, მე-2 პუნქტების საქართველოს კანონის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63- და საქართველოს ორგანული კანონის ნორმატიული აქტების შესახებ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 26/12/2019; 190020020.35.149.016418) დამტკიცებული დანართი №1-ი, შეიცვალოს ახალი დანართი №1-ით;
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლეონიძედანართი №1
კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებელი

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

  2018 წლის ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  I. შემოსავლები

      15,666.9  

      20,836.1  

      12,989.7  

        7,846.4  

23235,8

15008.3

8227,5

  გადასახადები

        5,213.1  

      10,892.5  

       10,892.5  

 

      12,603.1  

      12,603.1  

 

  გრანტები

        7,588.3  

        7,846.4  

 

        7,846.4  

8227,5

 

8227,5

  სხვა  შემოსავლები

        2,865.5  

        2,097.2  

        2,097.2  

 

2405.2

        2,405.2  

 

  II. ხარჯები

        8,355.7  

      10,007.0  

      10,007.0  

                -    

10542,3

10468,3

            74.0  

  შრომის ანაზღაურება

        1,363.6  

        1,478.9  

        1,478.9  

                -    

1721,6

1721,6

                -    

  საქონელი და მომსახურება

        1,073.2  

        1,313.5  

        1,313.5  

                -    

1380,0

1380,0

                -    

  პროცენტი

           176.6  

           141.9  

           141.9  

                -    

           123.3  

           123.3  

                -    

  სუბსიდიები

        4,838.6  

        5,850.5  

        5,850.5  

                -    

        5,897.2  

        5,823.2  

            74.0  

  სოციალური უზრუნველყოფა

           675.4  

            912.8  

           912.8  

                -    

        1,017.0  

        1,017.0  

                -    

  სხვა ხარჯები

           228.4  

           265.4  

           265.4  

                -    

403,2

403,2

                -    

  III. საოპერაციო სალდო

        7,311.2  

      10,829.1  

        2,982.7  

        7,846.4  

12693,5

4540,0

8153,5

  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        4,376.9  

      13,867.1  

        5,632.3  

        8,234.8  

13914,6

5648,0

8266,6

  ზრდა

        4,418.3  

      13,887.1  

        5,652.3  

        8,234.8  

13934,6

5668,0

8266,6

  კლება

             41.4  

             20.0  

             20.0  

                -    

             20.0  

             20.0  

                -    

  V. მთლიანი სალდო

        2,934.2  

-       3,038.0  

-       2,649.6  

-         388.4  

1221.1

1108.0

113.1

  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

        2,823.3  

-       3,182.0  

-       2,793.6  

-         388.4  

1403.1

1290.0

113.1

  ზრდა

        2,823.3  

                 -    

                 -    

                -    

-

                 -    

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

        2,823.3  

                 -    

                 -    

                -    

                  -    

                 -    

-

  კლება

                 -    

        3,182.0  

        2,793.6  

           388.4  

1403.1

1290.0

113.1

      ვალუტა და დეპოზიტები

                 -    

        3,182.0  

        2,793.6  

           388.4  

1403.1

1290.0

113.1

  VII. ვალდებულებების ცვლილება

-          111.0  

-          144.0  

-          144.0  

                -    

-          182.0  

-          182.0  

                -    

  კლება

           111.0  

           144.0  

            144.0  

                -    

           182.0  

           182.0  

                -    

     საშინაო

           111.0  

           144.0  

           144.0  

                -    

           182.0  

           182.0  

                -    

           სესხები

           111.0  

           144.0  

           144.0  

                -    

           182.0  

           182.0  

                -    

  VIII. ბალანსი

-              0.0  

-              0.0  

               0.0  

                -    

-              0.0  

                 -    

                -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

                                                                                                                                           ათასი ლარი

დასახელება

  2018
წლის
  ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსულობები

      15,708.3  

      20,856.1  

      13,009.7  

        7,846.4  

23255,8

15028.3

8227,5

  შემოსავლები

      15,666.9  

      20,836.1  

      12,989.7  

        7,846.4  

23235,8

15008.3

8227,5

  არაფინანსური აქტივების კლება

             41.4  

             20.0  

             20.0  

 

             20.0  

             20.0  

 

  გადასახდელები

      12,885.0  

      24,038.1  

      15,803.3  

        8,234.8  

24658,9

16318.3

8340,6

  ხარჯები

        8,355.7  

      10,007.0  

      10,007.0  

                -    

10542,3

10468,3

            74.0  

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,418.3  

      13,887.1  

        5,652.3  

        8,234.8  

13934,6

5668,0

8266.6

  ვალდებულებების კლება

           111.0  

           144.0  

           144.0  

                -    

           182.0  

           182.0  

                -    

  ნაშთის ცვლილება

        2,823.3  

-       3,182.0  

-       2,793.6  

-         388.4  

1403.1

1290.0

113.0


 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

  ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 23235.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

შემოსავლის სახეები

  2018 წლის ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  შემოსავლები

          15,666.9  

          20,836.1  

23235.8

      გადასახადები

            5,213.1  

          10,892.5  

          12,603.1  

      გრანტები

            7,588.3  

             7,846.4  

8227.5

      სხვა შემოსავლები

            2,865.5  

            2,097.2  

            2,405.2  


 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

  ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 12603,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

შემოსავლის სახეები

  2018 წლის ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  გადასახადები , მათ შორის :

            5,213.1  

          10,892.5  

          12,603.1  

      საშემოსავლო გადასახადი

               820.2  

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 

            5,382.5  

            7,103.1  

      ქონების გადასახადი

            4,392.9  

            5,510.0  

            5,500.0  

                 საწარმოთა ქონებაზე

            3,477.1  

            4,780.0  

             4,790.0  

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

                 43.2  

                 30.0  

                 10.0  

                სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

               366.8  

               250.0  

               250.0  

                არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

               505.8  

               450.0  

               450.0  


 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)

ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 8227.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

შემოსავლის სახეები

  2018 წლის ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  გრანტები ( ტრანსფერები ), მათ შორის :

            7,588.3  

            7,846.4  

8227.5

        საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან  

                   9.9  

 

 

        გრანტები ( ტრანსფერები ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან :

            7,578.4  

            7,846.4  

8227.5

                   გათანაბრებითი ტრანსფერი

            3,546.0  

 

 

                   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

               175.0  

               175.0  

               175.0  

                  კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 

            3,697.7  

            5,879.0  

7118.5

                  სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

                159.7  

            1,792.4  

               934.0  

                            სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

               934.0  

               934.0  

                            სხვა სპეციალური ტრანსფერები

               159.7  

                858.4  

 


 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

   ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2405.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

შემოსავლის სახეები

  2018 წლის ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  სხვა შემოსავლები , მათ შორის :

            2,865.5  

            2,097.2  

            2,405.2  

        შემოსავლები საკუთრებიდან

               557.3  

               540.0  

               520.0  

  პროცენტები

               105.1  

               120.0  

                100.0  

  რენტა

               452.2  

               420.0  

               420.0  

        მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

               438.1  

               415.0  

               415.0  

        შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

                 14.1  

                   5.0  

                   5.0  

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

               204.7  

               155.2  

               155.2  

  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

               196.5  

               150.2  

               150.2  

      სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                    0.6  

                    0.2  

                    0.2  

      მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

                 159.1  

                 130.0  

                 130.0  

                       სანებართვო მოსაკრებელი

                  36.8  

                  20.0  

                  20.0  

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

                   8.2  

                   5.0  

                   5.0  

                       შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                    8.2  

                    5.0  

                    5.0   

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

            2,074.9  

            1,350.0  

            1,700.0  

                     შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

              2,019.9  

              1,350.0  

              1,700.0  

                    სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

                  55.1  

 

 

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 28.5  

                 52.0  

                 30.0  

                    შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

                  16.0  

                  52.0  

                  30.0  

                   წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

                   12.5  

 

 მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
 ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10542,3 ლარის ოდენობით. მათ შორის:

 

ხრჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 2018
 
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

         8,355.7  

      10,007.0  

      10,007.0  

                 -    

      10,542.3  

      10,468.3  

             74.0  

 შრომის ანაზღაურება

         1,363.6  

        1,478.9  

        1,478.9  

                 -    

        1,721.6  

        1,721.6  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

         1,073.2  

        1,313.5  

        1,313.5  

                 -    

        1,380.0  

        1,380.0  

                 -    

 პროცენტები

            176.6  

           141.9  

           141.9  

                 -    

           123.3  

           123.3  

                 -    

 სუბსიდიები

         4,838.6  

        5,850.5  

        5,850.5  

                 -    

        5,897.2  

        5,823.2  

             74.0  

 გრანტები

                  -    

             44.0  

             44.0  

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            675.4  

           912.8  

           912.8  

                 -    

        1,017.0  

        1,017.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

            228.4  

           265.4  

           265.4  

                 -    

403,2

403,2

                 -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 13914,6 ათასი ლარით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 13934.6 ათასი ლარით,  არაფინანსური აქტივების კლება  20,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

პროგ . კოდი

  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

  2018 წლის
ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  01 00

  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

              11.4  

                 39.0  

49,0   

  01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              11.4  

                 39.0  

            49.0  

  02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

         4,364.5  

          12,321.6  

10 236 .0

  02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         2,916.1  

            5,059.5  

6106.7

  02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

            299.5  

             2,305.2  

2290.3

  02 03

    გარე განათება

            243.9  

               292.0  

30.0

  02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

              47.6  

               300.0  

64.0

  02 07

  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

            103.9  

             1,466.3  

       1,064.0  

  02 08

  სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                 -    

               560.0  

40.0

  02 09

  საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები

            202.7  

            1,087.9  

640.0

02 10

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

550,9

1180,7

1,0

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                 -    

                    -    

                 -    

  03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                 -    

                    -    

                -    

  03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                 -    

                    -    

                 -    

  04 00

  განათლება

              10.1  

            1,317.8  

2542.1

  04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

              10.1  

                 25.0  

            50.0  

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

 

409,5

1538,0

  04 03

  ზოგადი განთლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

                 -    

               883.3  

954.1

  05 00

  კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

              32.2  

                 58.6  

1107.5

  05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                6.2  

                 28.6  

          130.0  

  05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

              11.0  

                 30.0  

897.5

  06 00

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

                150.1  

                -    

  06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                 -    

               150.1  

                -    

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა , ჯამი

         4,418.3  

          13,887.1  

1 3934 .6

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

  2018 წლის
ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  არაფინანსური აქტივების კლება , ჯამი

              41.4  

                 20.0  

            20.0  

  ძირითადი აქტივები

 

 

 

  არაწარმოებული აქტივები

               41.4  

                 20.0  

            20.0