„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 222
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/04/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/04/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 23/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი 120160030.10.003.021934
222
07/04/2020
ვებგვერდი, 08/04/2020
120160030.10.003.021934
„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №222

2020 წლის 7 აპრილი

   ქ. თბილისი

 

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/03/2020, 120160030.10.003.021892) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №2 (ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი, რომლებსაც შესაბამისი პირობებით, არ ეზღუდებათ ფუნქციონირება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში) ჩამოყალიბდეს შემდეგი  რედაქციით:

 

„დანართი  №2

 

1

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება, გადამუშავება, სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება,

ასევე მიწოდება/რეალიზაცია

2

შენობების და ნაგებობების მშენებლობა (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის)

3

სამოქალაქო მშენებლობა (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ

განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის)

4

 სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოები (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის

მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის)

5

საშენი მასალის წარმოება/საბითუმო ვაჭრობა (მხოლოდ საქართველოს

მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის)

6

თამბაქოს ნაწარმის წარმოება და ვაჭრობა (გარდა  სპეციალიზებული

სავაჭრო ჯიხურებისა)

7

სასტუმროები და განთავსების სხვა საშუალებებით უზრუნველყოფის საქმიანობები (მხოლოდ საკარანტინო მიზნებისთვის)

8

სატრანსპორტო (საავტომობილო, სარკინიგზო, საჰაერო, საზღვაო)

სატვირთო გადაზიდვები და სხვა მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

9

სადეზინფექციო, ჰიგიენური და ქიმიური საშუალებების წარმოება და საბითუმო რეალიზაცია

10

პირბადეების, პირადი დაცვის საშუალებების, სპეცტანსაცმლის,

სპეციალური დაცვითი საშუალებების და ეკიპირების წარმოება/მიწოდება

11

ტექსტილის რეცხვა და ქიმწმენდა

12

სატელევიზიო პროგრამების წარმოება და ტელემაუწყებლობის საქმიანობები

13

საფოსტო და საკურიერო მომსახურება

14

საგამომცემლო საქმიანობა (პრესის ბეჭდვა)

15

ტელერადიომაუწყებლობა, ელექტრონული კომუნიკაციები

16

IT  და სერვერული ინფრასტურქტურის და უსაფრთხოების

სისტემების მხარდაჭერა (დისტანციურად)

17

საინფორმაციო სამსახურების საქმიანობა (მათ შორის

ბიზნეს პროცესების ოუთსორსინგი) (დისტანციურად)

18

სადაზღვევო და სალიზინგო საქმიანობა (დისტანციურად)

19

ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები; აკრედიტებული საგამოცდო და

საკალიბრებელი ლაბორატორიები, პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოები და ინსპექტირების ორგანოები

20

სარეკლამო სააგენტოების საქმიანობა (დისტანციურად)

21

სააღრიცხვო, საბუღალტრო და სააუდიტო საქმიანობები; საგადასახადო კონსულტირება (დისტანციურად)

22

საკონსულტაციო საქმიანობები ბიზნესის და მართვის სხვა საკითხებში

(დისტანციურად)

23

არქიტექტურული საქმიანობები (დისტანციურად)

24

იურიდიული მომსახურება (დისტანციურად)

25

შენობების საერთო დასუფთავება და დეზინფექცია

26

დაკრძალვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები

27

სახანძრო და უსაფრთხოების სისტემის ტექნიკური მომსახურება

28

24-საათიანი  სპეციალიზებული დაწესებულებები (ბავშვთა სააღმზრდელო, დედათა და ბავშვთა, შშმ, ხანდაზმულთა,

ძალადობის მსხვერპლთა პანსიონატები/

თავშესაფრები/დაწესებულებები)

29

არბიტრაჟი და მედიაცია (დისტანციურად)

30

ტერიტორიის მომსახურების საქმიანობები (გამწვანება, მორწყვა, მოვლა)

31

ვაჭრობა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული

უზრუნველყოფით (დისტანციურად)

32

ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით და ნაწილებით

(დისტანციურად)

33

საკონტროლო-სალარო აპარატების ჩეკის დასაბეჭდი ქაღალდის/რულონის მიწოდება

34

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების (მათ შორის ლიფტი,

გაზსადენი და სხვა) შეკეთება/რემონტი .“.

 

მუხლი 2
1. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2020 წლის 31 მარტიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია