საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2020 წლის 30 მარტის ბრძანება №74 - საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს თავდაცვის ძალების გამოყენების შესახებ

 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის

ბრძანება №74 

2020 წლის 30 მარტი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს თავდაცვის ძალების გამოყენების შესახებ

1. „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“  საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტითა და  „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებით  გათვალისწინებული ღონისძიებების ეფექტიანი აღსრულების, ქვეყნის მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხის შემცირების, სიტუაციის ნორმალიზებისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს კონსტიტუციის 72-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოყენებულ იქნეს საქართველოს თავდაცვის ძალები.

2. ბრძანება ძალაშია 2020 წლის 31 მარტიდან.

პრემიერ-მინისტრი                გიორგი გახარია

 

Order No 74

of the Prime Minister of Georgia

30 March 2020

Tbilisi

On the Use of the Defence Forces of Georgia throughout the Whole Territory of Georgia

1. In order to ensure the effective implementation of the measures determined by Decree No 1 of 21 March 2020 of the President of Georgia ‘On Measures to be Implemented in connection with the Declaration of a State of Emergency throughout the Whole Territory of Georgia’ and Ordinance No 181 of 23 March 2020 of the Government of Georgia ‘On the Approval of Measures to be Implemented in connection with the Prevention of the Spread of the Novel Coronavirus (COVID-19) in Georgia’, to reduce the possible threat to the life and health of the population of the country, to normalise the situation and to ensure the public safety, the defence forces of Georgia shall be used throughout the whole territory of Georgia on the basis of Article 72(2) of the Constitution of Georgia and Article 2(2) of the Law of Georgia on State of Emergency.

2. This order shall enter into force on 31 March 2020.

 

Prime Minister                                                              Giorgi Gakharia

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.