„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 06
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.117.016473
06
25/03/2020
ვებგვერდი, 26/03/2020
010260020.35.117.016473
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №06

2020 წლის 25 მარტი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge; 20/11/2017; სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.117.016343) შევიდეს ცვლილება:

ა) დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა“ დანართის შესაბამისად.“.

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2020 წლის 24 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეასლან საგანელიძე



დანართი

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საშტატო ნუსხა

რანგირება თანამდებობათა დასახელება რიცხოვნობა თანამდებობრივი სარგო (ლარი)
1   მერიის თანამდებობის პირები 3  
    მერი 1 2800
    მერის პირველი მოადგილე 1 2550
    მერის მოადგილე 1 2400
2   პირველადი სტრუქტურული ერთეული  ადმინისტრაციული სამსახური 16  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
  მეორე რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 1 1200
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – იურიდიული განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორედი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული -საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული  – მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი   1 750
3   პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საფინანსო  სამსახური 8  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  1 1800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – საბიუჯეტო განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – საბუღალტრო აღრიცხვისა და სახაზინო განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 750
4   პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 7  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კეთილმოწყობის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 750
5   პირველადი სტრუქტურული ერთეული – არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური 10  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული ზედამხედველობის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – სანებართვო განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მეოთხე რანგი მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 650
6   პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური 9  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
  მეოთხე  რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – მოსაკრებლის ადმინისტრირებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – ქონების მართვის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 750
7   პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალური  და ჯანდაცვის სამსახური 6  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალური განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული  – ჯანდაცვის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
8   პირველადი სტრუქტურული ერთეული – განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური 7  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1050
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
9   პირველადი სტრუქტურული ერთეული – შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური 5  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 800
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული – ინსპექტირების  განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
10   პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური 5  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
  მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
11   პირველადი სტრუქტურული ერთეული    შესყიდვების სამსახური 4  
  პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1800
  მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 750
    მეორადი სტრუქტურული ერთეული  დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება    
  მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1100
  მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 850
12   ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები    
    ქალაქ ამბროლაურის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ბუგეულის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი 1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ველევის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ზნაკვის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი 1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    იწის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 800
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ლიხეთის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ნამანევის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ნიკორწმინდის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    სადმელის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    სხვავის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ღადიშის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ცახის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    წესის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ჭელიაღელის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ჭყვიშის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ხვანჭკარის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი  1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ხიდიკრის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი 1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500
    ხოტევის ადმინისტრაციული ერთეული    
    მერის წარმომადგენელი   1 850
    წარმომადგენლის დამხმარე 1 500

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.