იზოლაციისა და კარანტინის წესების განსაზღვრის შესახებ

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-31/ნ

2020 წლის 25 მარტი

ქ. თბილისი

 

იზოლაციისა და კარანტინის წესების განსაზღვრის შესახებ

„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტის, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების“ მე-6 მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

 


მუხლი 1
ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, დამტკიცდეს იზოლაციისა და კარანტინის თანდართული წესები. 
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 25 მარტიდან.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრიეკატერინე ტიკარაძე
იზოლაციისა და კარანტინის წესები

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. წინამდებარე იზოლაციისა და კარანტინის წესები (შემდგომ – წესი) არეგულირებს ქვეყანაში ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) (შემდგომ – კორონავირუსი) ეპიდემიოლოგიური (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) კონტროლის, რეაგირებისა და მზადყოფნის მიზნით, იზოლაციასა და კარანტინთან დაკავშირებულ საკითხებს და პირობებს.

2. ეს წესი ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ ყველა პირზე.

3. ამ წესის მოქმედება ასევე ვრცელდება იმ პირებზეც, რომლებიც ამ წესის ამოქმედების დროისთვის იმყოფებიან იზოლაციაში (მათ შორის, კარანტინში). აღნიშნული პირებისთვის იზოლაციაში (მათ შორის, კარანტინში) ფაქტობრივი ყოფნის პერიოდი ჩაითვლება ამ წესის მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ იზოლაციაში ყოფნის ვადაში.

4. ეპიდემიოლოგიური კონტროლის მიზნით ყველა პირი ვალდებულია:

ა) არ განახორციელოს ისეთი საქმიანობა, რომელიც ქმნის გადამდები დაავადებების გავრცელების საფრთხეს, იწვევს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების წარმოქმნას ან გაზრდას;

ბ) დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია ისეთი გარემოებების შესახებ, რაც აუცილებელია დაავადების გავრცელების რისკების შესაფასებლად.

გ) გადამდები დაავადებების აღმოცენებისა და გავრცელების საშიშროების შემთხვევაში, კომპეტენტური ორგანოების მოთხოვნით, ჩაიტაროს ყველა სამედიცინო პროცედურა, რომელიც აუცილებელია სხვა პირის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად;

დ) შეწყვიტოს საქმიანობა, თუ ის საფრთხეს უქმნის საზოგადოების ჯანმრთელობას;

ე) ამ წესის მოთხოვნათა შესაბამისად დაიცვას იზოლაციისა და საკარანტინო ღონისძიებები;

ვ) დაიცვას სანიტარიული და ეპიდემიოლოგიური ნორმები.

მუხლი 2. იზოლაციისა და საკარანტინო ღონისძიებები

1. ამ წესის მიზნებისთვის, იზოლაცია ხორციელდება კორონავირუსის გავრცელების რისკის აღკვეთის მიზნით, კორონავირუსზე საეჭვო ან მაღალი რისკის მატარებელი პირების მიმართ.

2. ამ წესის მიზნებისთვის, საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში იზოლაცია შეიძლება მოხდეს სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ საკარანტინე სივრცეში (კარანტინი) ან თავად ამ პირის მიერ უზრუნველყოფილ სივრცეში ამ სივრცის შეფასების შემდეგ (თვითიზოლაცია).

3. იზოლაციის ღონისძიებები ხორციელდება ფიზიკური პირის, ფიზიკური პირთა ჯგუფების, საცხოვრებელი სახლის/კორპუსის, სამედიცინო დაწესებულების, თავშესაფრებისა და დასახლებული პუნქტების/დასახლებების/მუნიციპალიტეტის მიმართ.

4. უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული ან/და კორონავირუსის შემთხვევასთან კონტაქტირებული ყველა ფიზიკური პირი, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის №164 განკარგულებით განსაზღვრული გამონაკლისების გარდა, ექვემდებარება 14 დღის განმავლობაში იზოლაციას (კარანტინს ან თვითიზოლაციას).

5. უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსული პირები სასაზღვრო პუნქტებზე ექვემდებარებიან თერმულ სკრინინგს, სსიპ - შემოსავლების სამსახურის ეპიდემიოლოგების მიერ ჩაღრმავებულ გამოკითხვას და აღრიცხვას „საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 სექტემბრის №454 დადგენილებით დამტკიცებული „დასენიანებული რეგიონიდან ჩამოსული მგზავრის სააღრიცხვო ბარათის“ (დანართი №9) შევსებით, რომელიც ასევე წარმოადგენს გადაწყვეტილებას აღნიშნული პირების იზოლაციის შესახებ.

6. კონტაქტირებული პირების დადგენას ახორციელებენ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურების (სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის შესაბამისი სამსახურები; მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები) უფლებამოსილი პირები (ეპიდემიოლოგები), რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას აღნიშნული პირების იზოლაციის შესახებ.

7. თვითიზოლაციის სურვილის შემთხვევაში, პირი ავსებს თვითიზოლაციის მოთხოვნის ფორმას (ხელმისაწვდომია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.moh.gov.ge), რომლის საფუძველზეც სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი ახორციელებს თვითიზოლაციისთვის მითითებული საცხოვრებელი გარემოს შესწავლას და შესაფერისი პირობების არსებობის შემთხვევაში, იღებს გადაწყვეტილებას პირის თვითიზოლაციაში მოთავსების/გადაყვანის შესახებ.

8. საკარანტინო სივრცეებში შესაბამისი პირების გადაყვანას ახორციელებს სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი, საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის თანხლებით.

9. იზოლაციამდე (კარანტინი, თვითიზოლაცია) ფიზიკური პირი ხელს აწერს ინფორმირების ფორმას (დანართი №1). ხელმოწერაზე უარის შემთხვევაში, ფორმაში კეთდება შესაბამისი შენიშვნა, უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით.

10. იზოლაციამდე პირს განემარტება/გადაეცემა შესაბამისი ინფორმაცია მისი უფლება-მოვალეობების შესახებ, რომელიც უნდა დაიცვას იზოლაციის ან/და კარანტინში ყოფნის პერიოდში.

11. იზოლაციაში პირი თავსდება 14 დღით. კარანტინიდან თვითიზოლაციაში, ან თვითიზოლაციიდან კარანტინში გადაყვანის შემთხვევაში, თვითიზოლაციის/კარანტინის დღეებს დააკლდება თვითიზოლაციაში/კარანტინში გატარებული დღეების რაოდენობა.

12. ფიზიკური პირის იზოლაციის (კარანტინი, თვითიზოლაცია) შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი უფლებამოსილი სამსახური (სსიპ - შემოსავლების სამსახური, სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი) წერილობით ან ზეპირად. გადაწყვეტილების ზეპირად მიღების შემთხვევაში, არაუმეტეს 5 დღისა გადაწყვეტილების მიმღები პირის მიერ ხდება ამ გადაწყვეტილების წერილობითი სახით გაფორმება.

13. გადაწყვეტილებაში აღინიშნება ფიზიკური პირის იზოლაციაში მოთავსების თარიღი და ვადა.

14. ამ მუხლის მე-13 პუნქტის მიზნებისთვის, გადაწყვეტილებად ჩაითვლება „საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 სექტემბრის №454 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №9-ის გაფორმება ან სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ან სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მიერ განსაზღვრული ფორმის შევსება (რაც შესაძლებელია იყოს მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით).

15. ამ მუხლის მე-13 პუნქტით განსაზღვრული აქტის გამოცემა არ არის სავალდებულო, როდესაც კარანტინი ცხადდება მასობრივად, ან კონკრეტული ტერიტორიის (მუნიციპალიტეტი, დასახლება) მიმართ, აგრეთვე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ შემთხვევებში. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შესაბამისი პირების მიმართ მოქმედებს ამ წესით დადგენილი მოთხოვნები, თუ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი სამართლებრივი აქტით, სხვა რამ არ არის დადგენილი.

16. პირის იზოლაციას (თვითიზოლაცია, კარანტინი) დაქვემდებარებული ფიზიკური პირების შესახებ ინფორმაცია  ეგზავნება სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს, რომელიც აღნიშნულ ინფორმაციასუგზავნის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფს, უთიერთიერთშეთანხმებული ფორმატით.

17. პირის მიმართ იზოლაციის გადაწყვეტილების აღსრულებას უზრუნველყოფენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფები.

18. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კომპეტენციის ფარგლებში უფლებამოსილია შესაბამის ფაქტის ან/და ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში გააკონტროლოს იზოლაციაში (თვითიზოლაციაში, კარანტინში) მყოფი პირის მიერ იზოლაციაში ყოფნის პირობების დაცვა, რაც მოიცავს, მათ შორის, მის ფიზიკურად ადგილზე გადამოწმებას, პერიოდული სატელეფონო ზარების განხორციელებასა და სხვა ლეგიტიმური საშუალებებით შემოწმებას, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული არ არის.

მუხლი 3. იზოლაციაში მყოფი პირის უფლება-მოვალეობები

1. იზოლაციის (თვითიზოლაცია, კარანტინი) სივრცეში იკრძალება ვიზიტორების მიღება.

2. დასაშვებია იზოლაციაში მყოფი პირის არაპირდაპირი კონტაქტით საკვებისა და პირადი საჭიროების საგნების/ტანსაცმლის, ხოლო საჭიროებისას – მედიკამენტების გადაცემა.

3. საცხოვრებელ სივრცეში მყოფ სხვა ადამიანებთან კონტაქტი შეზღუდულია მინიმუმამდე. დაუშვებელია 1 მეტრზე ახლო კონტაქტი 15 წუთზე მეტი დროით.

4. იზოლაციის პერიოდში პირი სარგებლობს განცალკევებული ჭურჭლით (ჭიქა, თეფში, კოვზი და ა.შ.), პირსახოცით და საწოლით, ერთჯერადი ინვენტარით.

5. იზოლაციაში მყოფ პირს შეუზღუდავად შეუძლია ისარგებლოს სატელეკომუნიკაციო კავშირით (მათ შორის, ინტერნეტით)

6. იზოლაციის პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესაბამისი სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს იზოლაციაში მყოფი პირის პერიოდულ მონიტორინგს. საჭიროებისამებრ, კომპეტენციის ფარგლებში, მონიტორინგი ასევე შესაძლებელია განახორციელონ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ უფლებამოსილმა სამსახურებმა.

7. იზოლაციაში მყოფი პირის სამედიცინო დახმარების საჭიროების შემთხვევაში, კლინიკაში/კლინიკიდან ტრანსპორტირება ხორციელდება სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მიერ, სპეციალური ავტოტრანსპორტით, საჭიროებისამებრ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის თანხლებით. იზოლაციაში მყოფი პირი სტაციონარში განთავსდება ბოქსირებულ პალატაში, საიზოლაციო პერიოდის ვადის გასვლამდე.

8. იზოლაციაში მყოფ პირს მოეთხოვება თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარებისგან თავის შეკავება და ეკრძალება ექიმის დანიშნულების გარეშე ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოყენება.

9. იზოლაციაში მყოფი პირის მიერ იზოლაციის ადგილის დატოვება დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აუცილებელია მისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა, რის თაობაზეც დაუყოვნებლივ ეცნობება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესაბამის სამსახურს.

10. იზოლაციაში მყოფ პირს იზოლაციის პერიოდში ეკრძალება სხვა პირებთან ურთიერთობა, ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის მიერ რეკომენდებული დამცავი საშუალებების გამოყენების გარეშე.

მუხლი 4. პასუხისმგებლობა იზოლაციისა და კარანტინის წესების დარღვევისთვის

1. იზოლაციისა და კარანტინის წესების დარღვევა „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტის შესაბამისად გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას – ჯარიმას ფიზიკური პირებისთვის 3 000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირებისთვის – 15 000 ლარის ოდენობით.

 2. ადმინისტრაციულსახდელდადებული ფიზიკური პირის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, კერძოდ, თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით, ხოლო ამ პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებისთვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციითა და ჯარიმით.

3. იზოლაციისა და კარანტინის წესების დარღვევის ფაქტის ან/და წესების დარღვევაზე ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში რეაგირებას ახდენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფი, რომელიც უფლებამოსილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილოს ადგილზე და სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდოს ადმინისტრაციული სახდელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

4. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურისთვის დაუმორჩილებლობის ან/და წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში, ასეთი პირის მიმართ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ფიზიკური ძალა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფიზიკური შეზღუდვის სხვა საშუალებები.

5. პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში, ჩადენილი ქმედების ხასიათიდან გამომდინარე, შესაბამის პირს დაეკისრება პასუხისმგებლობა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ან/და სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად.

მუხლი 5. ინფორმაციის გაცვლა

ამ წესით გათვალისწინებული უწყებები, დაკისრებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, ურთიერთკოორდინაციის მიზნით, უზრუნველყოფენ მოპოვებული ინფორმაციის ურთიერთგაცვლას.

დანართი №1

იზოლაციას დაქვემდებარებული პირის ინფორმირების ფორმა[1]

საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების შეჩერების მიზნით, ქვეყანა, როგორც დანარჩენი მსოფლიოს ნაწილი, მიმართავს კანონმდებლობით განსაზღვრულ იზოლაციის (შემზღუდავ) ღონისძიებას (კარანტინი), რაც გულისხმობს ქვეყნის ტერიტორიაზე თქვენი გადაადგილებისა და განთავსების შეზღუდვას 14 დღის განმავლობაში. იზოლაციის პერიოდში (თვითიზოლაცია ან კარანტინი).

 • იზოლაციის (თვითიზოლაცია, კარანტინი) სივრცეში იკრძალება ვიზიტორების მიღება.
 • დასაშვებია იზოლაციაში მყოფი პირის არაპირდაპირი კონტაქტით საკვებისა და პირადი საჭიროების საგნების/ტანსაცმლის, ხოლო საჭიროებისას - მედიკამენტების გადაცემა.
 • საცხოვრებელ სივრცეში მყოფ სხვა ადამიანებთან კონტაქტი შეზღუდულია მინიმუმამდე. დაუშვებელია 1 მეტრზე ახლო კონტაქტი 15 წუთზე მეტი დროით.
 • იზოლაციის პერიოდში პირი სარგებლობს განცალკევებული ჭურჭლით (ჭიქა, თეფში, კოვზი და ა.შ.), პირსახოცით და საწოლით, ერთჯერადი ინვენტარით.
 • იზოლაციაში მყოფ პირს შეუზღუდავად შეუძლია ისარგებლოს სატელეკომუნიკაციო კავშირით (მათ შორის ინტერნეტით)
 • იზოლაციის პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ან/და სამინისტროს შესაბამისი სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს იზოლაციაში მყოფი პირის პერიოდულ მონიტორინგს.
 • იზოლაციაში მყოფი პირის სამედიცინო დახმარების საჭიროების შემთხვევაში, კლინიკაში/კლინიკიდან ტრანსპორტირება ხორციელდება სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მიერ, სპეციალური ავტოტრანსპორტით, საჭიროებისამებრ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის თანხლებით. იზოლაციაში მყოფი პირი სტაციონარში განთავსდება ბოქსირებულ პალატაში, საიზოლაციო პერიოდის ვადის გასვლამდე.
 • იზოლაციაში მყოფ პირს მოეთხოვება თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარებისგან თავის შეკავება და ეკრძალება ექიმის დანიშნულების გარეშე ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოყენება.
 • იზოლაციაში მყოფი პირის მიერ იზოლაციის ადგილის დატოვება დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აუცილებელია მისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა, რის თაობაზეც დაუყოვნებლივ ეცნობება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესაბამის სამსახურს.
 • იზოლაციაში მყოფ პირს იზოლაციის პერიოდში ეკრძალება სხვა პირებთან ურთიერთობა, ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის მიერ რეკომენდებული დამცავი საშუალებების გამოყენების გარეშე.

ინფორმირებული ვარ, რომ სახელმწიფო იზრუნებს ჩემს განთავსებაზე იზოლაციის მიზნით, და კარანტინის პერიოდის განმავლობაში ბაზისური საჭიროებებით უზრუნველყოფაზე.

ჩემთვის ცნობილია, რომ იზოლაციის/კარანტინის წესების დარღვევა გამოიწვევს:

 • ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას – ჯარიმას ფიზიკური პირებისთვის 3 000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირებისთვის – 15 000 ლარის ოდენობით.
 • ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის მიერ იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, კერძოდ, თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით, ხოლო ამ პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებისთვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციითა და ჯარიმით.

გავეცანი/ვეთანხმები: გვარი, სახელი (გარკვევით)

საკონტაქტო ტელეფონი:

 

ხელმოწერა:

 

თარიღი:

 [1] ფორმა, ქართულ ენასთან ერთად, აგრეთვე შესაძლოა იყოს არასახელმწიფო ენაზეც.

 

 


 

Minister of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia

Order No 01-31/

25 March 2020

Tbilisi

On Determining Isolation and Quarantine Rules

In accordance with Decree No 1 of the President of Georgia on Measures to be Implemented in connection with the Declaration of a State of Emergency throughout the Whole Territory of Georgia and Article 6 of the ‘Measures to be Implemented in connection with the Prevention of the Spread of the Novel Coronavirus (COVID-19) in Georgia’ approved by Ordinance No 181 of 23 March 2020 of the Government of Georgia, I do hereby order:

Article 1

In order to prevent the spread of the infection (COVID-19) caused by the novel coronavirus (SARS-COV-2), the annexed Isolation and Quarantine Rules shall be approved. 

Article 2

This Order shall enter into force on 25 March 2020.

 

Minister of Internally Displaced Persons

from the Occupied Territories,

Labour, Health and Social Affairs of Georgia             Ekaterine Tikaradze

 

Isolation and Quarantine Rules

 

Article 1 – General provisions

1. These Isolation and Quarantine Rules (‘the Rules’) regulate matters and conditions related to isolation and quarantine for the purpose of epidemiological (epidemic, pandemic, and epidemic outbreak) control of, response to and preparedness for the infection (COVID-19) caused by the novel coronavirus (‘coronavirus’) in the country.

2. These Rules shall apply to all persons in the territory of Georgia.

3. These Rules shall also apply to persons who have been staying in isolation (including in quarantine) at the time of their entry into force. For such persons, the period of actual isolation (including in quarantine) shall be counted towards the period of placement in isolation provided for by Article 2 of these Rules.

4. For the purpose of epidemiological control, all person shall be obliged to:

a) not carry out such activities as to create a risk of spreading contagious diseases or causing or increasing health risks;

b) immediately provide information about circumstances that are required to assess the risks of the spread of the disease.

c) undergo, upon the request of competent authorities, all medical procedures required to prevent a danger to the health of other persons, if there is a threat of the emergence and spread of contagious diseases;

d) terminate activities if they pose a threat to public health;

e) comply with isolation and quarantine measures in accordance with the requirements of these Rules.

f) comply with sanitary and epidemiological norms.

 

Article 2 – Isolation and quarantine measures

1. For the purposes of these Rules, isolation shall be applied to persons suspected of being infected with coronavirus or persons at high risk in order to prevent the risk of the spread of coronavirus.

2. For the purposes of these Rules, during the period of the state of emergency, isolation may take place in a quarantine area (quarantine) allocated by the State or in a space provided by the person himself/herself after the assessment of that space (self-isolation).

3. Isolation measures shall be applied to natural persons, groups of natural persons, residential houses and blocks of flats, medical facilities, shelters and built-up areas, settlements, and municipalities.

4. Every natural person arriving from a foreign country and/or having been in contact with a coronavirus case shall be subject to isolation (quarantine or self-isolation) for a period of 14 days, except in cases specified in Decree No 164 of 28 January 2020 of the Government of Georgia on the Approval of Measures to Prevent the Possible Spread of the Novel Coronavirus in Georgia and the Emergency Response Plan for the Cases of Novel Coronavirus Disease.

5. Persons having arrived from foreign countries shall be subject to thermal screening at border points, to in-depth interviews by the epidemiologists of the LEPL Revenue Service, and to registration through the completion of a Registration Card of a Traveller Arriving from an Infected Area (Annex No 9) approved by Ordinance No 454 of the Government of Georgia of 16 September 2019 on the Approval of the Technological Scheme for Carrying out Sanitary and Quarantine Control in the Border Line and Customs Control Areas of Georgia and the Procedure for Carrying out Sanitary and Quarantine Control, which shall also constitute a decision placing such persons in isolation.

6. Persons who have been in contact with a coronavirus case shall be identified by the authorised persons (epidemiologists) of public health care services (the relevant services of the LEPL L. Sakvarelidze National Center for Disease Control and Public Health; municipal public health centres), who make decisions about placing such persons in isolation.

7. If a person opts for self-isolation, he/she shall complete a self-isolation request form (available on the official website of the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia: www.moh.gov.ge), on the basis of which the LEPL Emergency Situations Coordination and Urgent Assistance Center shall examine the residential space specified for self-isolation and, if the conditions are appropriate, shall make a decision as to whether to place or the person in or transfer the person to self-isolation.

8. Relevant persons shall be transferred to quarantine areas by the LEPL Emergency Situations Coordination and Urgent Assistance Center and, if necessary, with the escort of the relevant service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia.

9. Before being placed in isolation (quarantine, self-isolation), a natural person shall sign an information form (Annex No 1). If the person refuses to sign the form, a respective note thereon shall be made and signed by the authorised person.

10. Before being placed in isolation, the person shall be provided with an explanation/appropriate information about his/her rights and duties that he/she is to comply with while in isolation and/or quarantine.

11. A person shall be placed in isolation for a period of 14 days. If a person is transferred from quarantine to self-isolation, or from self-isolation to quarantine, the number of days spent in self-isolation/quarantine shall be deducted from the period of self-isolation/quarantine.

12. Decisions placing natural persons in isolation (quarantine, self-isolation) shall be made by a relevant authorised service (the LEPL Revenue Service, the LEPL L. Sakvarelidze National Center for Disease Control and Public Health, the LEPL Emergency Situations Coordination and Urgent Assistance Center) in writing or orally. If a decision is made orally, the person who has made the decision shall draw it up in written form not later than 5 days after making the decision.

13. A decision shall specify the date and the period of placement of a person in isolation.

14. For the purpose of paragraph 13 of this article, a decision shall require the completion of Annex No 9 approved by Ordinance No 454 of the Government of Georgia of 16 September 2019 on the Approval of the Technological Scheme for Carrying out Sanitary and Quarantine Control in the Border Line and Customs Control Areas of Georgia and the Procedure for Carrying out Sanitary and Quarantine Control, or the completion of a form determined by the LEPL L. Sakvarelidze National Center for Disease Control and Public Health or by the LEPL Emergency Situations Coordination and Urgent Assistance Center (which may be in tangible or electronic form).

15. Issuing an act under paragraph 13 of this article shall not be required where quarantine is announced en masse or with respect to a particular territory (municipality, settlement), or in cases determined by a decision of the Government of Georgia. In cases provided for by this paragraph, the requirements established by these Rules shall be applicable to the persons concerned, unless otherwise established by a respective legal act of the Government of Georgia.

16. Information on persons subject to isolation (self-isolation, quarantine) shall be sent to the LEPL L. Sakvarelidze National Center for Disease Control and Public Health, which shall forward the information to the relevant division of the Ministry of Internal Affairs of Georgia in a mutually agreed format.

17. The relevant divisions of the Ministry of Internal Affairs of Georgia shall ensure the enforcement of isolation decisions with respect to the persons concerned.

18. The Ministry of Internal Affairs of Georgia shall be authorised, within its competence, and on the basis of relevant facts or information, to control compliance by persons placed in isolation (self-isolation, quarantine) with the conditions of placement in isolation, which involves, inter alia, checking the person’s physical presence, making periodic telephone calls and checks by other legitimate means allowed by the legislation of Georgia.

 

Article 3 – Rights and obligations of a person placed in isolation

1. Receiving visitors in the isolation (self-isolation, quarantine) area shall be prohibited.

2. The provision of food, items of personal care, clothing and, where necessary, medicines, through indirect contact with persons placed in isolation, shall be permitted.

3. Contact with other persons staying in the same living space shall be minimised. Close contact with other persons within less than a distance of one metre for more than 15 minutes shall be prohibited.

4. During the isolation period, a person shall use individual utensils (cups, plates, spoons, etc.), towels, beds, and disposables.

5. A person placed in isolation shall have the right to the unlimited use of means of telecommunication (including the internet).

6. During the isolation period, a relevant public health care service shall, within its competence, carry out periodic monitoring of the persons placed in isolation. If necessary, the monitoring may be also carried out by the services authorised by the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia, within their competence.

7. If a person placed in isolation needs medical assistance, transportation to/from a hospital shall be carried out by the LEPL Emergency Situations Coordination and Urgent Assistance Center, in a special vehicle and, if necessary, with the escort of the relevant service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia. A person subject to isolation shall be placed in the isolation ward of the inpatient facility until the expiration of the isolation period.

8. A person placed in isolation shall be required to refrain from tobacco and alcohol consumption, and shall be prohibited from consuming psychoactive substances without a prescription.

9. A person placed in isolation may not leave the place of isolation except if he/she needs medical care, regarding which the relevant public health care service shall be immediately notified.

10. During the isolation period, a person placed in isolation may not communicate with other persons without the personal protective equipment recommended by the relevant public health care service.

 

Article 4 – Liability for the violation of isolation and quarantine rules

1. In accordance with Decree No 1 of 21 March 2020 of the President of Georgia On Measures to be Implemented in connection with the Declaration of a State of Emergency throughout the Whole Territory of Georgia, the violation of the isolation and quarantine rules shall result in the imposition of an administrative liability: a fine of GEL 3000 for a natural person, and GEL 15000 for a legal person.

2. If a natural person, who is subject to an administrative penalty, repeatedly commits a violation as determined by paragraph 1 of this Article, he/she shall be subject to criminal liability, in particular, imprisonment for up to 3 years. For repeated violations as specified in this paragraph a legal person shall be punished by a fine, with the deprivation of the right to carry out its activities or with liquidation and a fine.

3. An appropriate division of the Ministry of Internal Affairs of Georgia shall respond to incidents of violation of isolation and quarantine rules and/or to any information on violation of isolation and quarantine rules, and shall be authorised to review an administrative offence case on site and to impose an administrative penalty on an offender on site, in accordance with the procedures established by the legislation of Georgia.

4. If a person disobeys and/or resists an employee of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, physical force and other means of physical restraint determined by the legislation of Georgia may be used against such person.

5. If a person resists the police, depending on the nature of the committed act, he/she shall be subject to liability under the Administrative Offences Code of Georgia and/or the Criminal Code of Georgia.

 

Article 5 – Exchange of information

In order to exercise the powers granted to them, the authorities determined by these Rules shall exchange information obtained by them for the purpose of mutual coordination.

 

Annex No 1

Form of Provision of Information to a Person Subject to Isolation 1

 

In order to stop the spread in the territory of Georgia of the infection (COVID-19) caused by the novel coronavirus (SARS-COV-2), the country, as a part of the rest of the world, shall apply measures of restraint, isolation and quarantine determined by legislation, which means the restriction of movement and accommodation in the territory of Georgia for 14 days. During the isolation period (self-isolation or quarantine):

 • Receiving visitors in the isolation (self-isolation, quarantine) area shall be prohibited.
 • The provision of food, items of personal care, clothing, and, where necessary, medicines, through indirect contact with persons placed in isolation shall be permitted.
 • Contact with other persons staying in the same living space shall be minimised. Close contact with other persons within less than a distance of one metre for more than 15 minutes shall be prohibited.
 • During the isolation period, a person shall use individual utensils (cups, plates, spoons, etc.), towels, beds, and disposables.
 • A person placed in isolation shall have the right to the unlimited use of means of telecommunication (including the internet).
 • During the isolation period, the relevant service of the public health care and/or the ministry shall, within its competence, carry out periodic monitoring of persons placed in isolation.
 • If a person placed in isolation needs medical assistance, transportation to/from a hospital shall be carried out by the the LEPL Emergency Situations Coordination and Urgent Assistance Center, in a special vehicle and, if necessary, with the escort of the relevant service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia. A person subject to isolation shall be placed in the isolation ward of the inpatient facility until the expiration of the isolation period.
 • A person placed in isolation shall be required to refrain from tobacco and alcohol consumption, and shall be prohibited from consuming psychoactive substances without a prescription.
 • A person placed in isolation may not leave the place of isolation except if he/she needs medical care, regarding which the relevant public health care service shall be immediately notified.
 • During the isolation period, a person placed in isolation may not communicate with other persons without the personal protective equipment recommended by the relevant public health care service.

 

I am informed that the state shall ensure my accommodation for the purpose of isolation and provide me with the basic necessities during the period of quarantine.

I am aware that the violation of the isolation/quarantine rules will result in:

 • The imposition of an administrative liability: a fine of GEL 3 000 for a natural person, and GEL 15 000 for a legal person.
 • If a natural person, who is subject to an administrative penalty, repeatedly commits a violation, he/she shall be subject to criminal liability, in particular, imprisonment for up to 3 years. For repeated violations as specified in this paragraph a legal person shall be punished by a fine, with the deprivation of the right to carry out its activities or with liquidation and a fine.

 

I am informed/I hereby confirm:        Surname, name (full signature)

 

Contact phone number:

 

Signature:

 

Date:

 

 


1 In addition to the Georgian language, the form may be also drawn up in a non-official language.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.