ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 82
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 25/03/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017307
82
25/03/2020
ვებგვერდი, 25/03/2020
190040000.22.033.017307
ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №82

2020 წლის 25 მარტი

ქ. თბილისი

 

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ბიუჯეტის განმკარგველის - 0975 – ა(ა)იპ „მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის“-ს შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველი:

 

64

0976

ა(ა)იპ „ბიზნეს კვლევების სახლი“

 

2. ამოღებულ იქნას შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

860

4500

ა(ა)იპ  –  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება

861

4501

ა(ა)იპ  – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

 

3. ბიუჯეტის განმკარგველის - 5125 – ა(ა)იპ „ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია“-ს შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

1486

5126

ა(ა)იპ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლა“

1487

5127

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და

დასუფთავების გაერთიანება“

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.