„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 183
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 23/03/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.021895
183
23/03/2020
ვებგვერდი, 24/03/2020
330110000.10.003.021895
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №183

2020 წლის 23 მარტი

   ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 154, 25/11/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების დანართ N3-ის:       

1. პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ცხელი ხაზების ნუმერაცია:

ორგანოების დასახელება

მოკლე ნომრები

საქართველოს პარლამენტი

141

საქართველოს მთავრობა

151

საქართველოს სამინისტროები

1400-1409, 1500-1509

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახურინომერი,  რომელიც დროებით გადაეცემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ „112-ს,  საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების შედეგად გამოწვეულ მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების  მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის ამოქმედებისთვის

144

აჭარისა და აფხაზეთის ( დროებით ქ . თბილისში )

 ა. რ.-ების უმაღლესი საბჭოები

142

აჭარისა და აფხაზეთის ( დროებით ქ . თბილისში )

ა. რ.- ების მთავრობები

143

აჭარისა და აფხაზეთის ( დროებით ქ . თბილისში )

ა. რ.- ების სამინისტროები

1450-1459

სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციები

146

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

1471

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

1472

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ − იუსტიციის სახლი

1474

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

1551

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ – შემოსავლების სამსახური

1555;

(1552-1554, 1556-1559 გაფორმების ეკონომიკური ზონები )

სსიპ – საპენსიო სააგენტო

1480

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1481

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

1482

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო

1483

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

1499

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში

1525

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – მომსახურების სააგენტოს ცხელი ხაზი

1272

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1484-1489, 1490-1498, 1520-1524, 1526-1529, 154, 156-159

.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია1.

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების)  პირველი და მეორე ციფრები


1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების)  მესამე ციფრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

საოპერატორო კომპანიების არჩევის პრეფიქსული კოდი

სახანძრო-

სამაშველო

სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

საავტომ. ტრანპორტის მოძრავი ტექ. დახმარება

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

მოკლე ნომრები არაავტო-რიზებადი საქმიანო-ბისათვის

მოკლე ნომრები ავტო-რიზებადი საქმია-ნობი-სათვის

რეზერვი

რეზერვი

2

გადაუდებელი დახმარების ევრონომერი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

ტაქსის გამოძახება

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების უმაღლესი საბჭოები

1525

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში

1520-1524, 1526-1529

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

3

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

ტრანსპორტის (აეროპორტები, ავტოსადგურები, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის) მოძრაობის საინფორმაციო -საცნობარო სამსახურები

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების მთავრობები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

4

გაზის საავარიო სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს აღმასრულებელი   ხელისუფლების  ერთიანი საინფორმაციო სამსახურის ნომერი, რომელიც დროებით გადაეცემა „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს  საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს  „112",  საქართველოში   ახალი კორონავირუსის   გავრცელების   შედეგად გამოწვეულ მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის ამოქმედებისთვის

საქართველოს

 მთავრობის რეზერვი

5

კომუნალური მეურნეობის (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება, სანიაღვრე მეურნეობა) საავარიო სამსახურები

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

რეზერვი

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების სამინისტროები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური და შემოსავლების სამსახური

6

საზოგადოებრივი მომსახურება (ევრონომერი)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)

რეზერვი

სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციები

საქართველოს  მთავრობის  რეზერვი

7

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1270-1271-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს  რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპები: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, იუსტიციის სახლი

1272 -საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ „მომსახურების სააგენტოს“ ცხელი ხაზი

1273-1279 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს   რეზერვი

8

გაერთიანებ. საინფორმ-საცნობარო (ევრონომერი)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს   რეზერვი

რეზერვი

1480

სსიპ - საპენსიო სააგენტო

საფოსტო კავშ. ოპერატო-რების საინფორ-მაციო სამსახური

1481

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1482

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

1483

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო

1484-1489

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

9

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების სამსახურების რეზერვი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

რეზერვი

1490-1498

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

რეზერვი

სახელმ-წიფო ინსპექ-ტორის სამსახური

1499

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

10

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო სამსა-ხური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

ადგილობრივი თვითმმართვ-ელობის ორგანოების ცხელი ხაზები

საქართველოს სამინისტროები

საქართველოს სამინისტროები

რეზერვი