ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით ;ბოლნისის მუნიციპალიტეტში (გარდა მასში შემავალი ნახიდურის ადმინისტრაციული ერთეულისა (სოფლებისა: ნახიდურისა, ხიდისყურისა, მუხრანისა, ბალახაურისა, ჭაპალისა, მწყნეთისა), თამარისის ადმინისტრაციული ერთეულისა (დაბა თამარისისა, სოფლებისა: ცურტავისა, ფარიზისა), მამხუტის ადმინისტრაციული ერთეულისა (სოფლებისა: მამხუტისა, ზემო არქევანისა, ქვემო არქევანისა, ხატავეთისა), სოფელ სამტრედოსა და სოფელ ტალავერისა) გასატარებელი საკარანტინო ღონისძიებები შესახებ

პირველადი სახე (23/03/2020 - 24/03/2020)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №180

2020 წლის 23 მარტი

ქ. თბილისი

 

ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში გასატარებელი საკარანტინო ღონისძიებების შესახებ

მუხლი 1
„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის  № 1 დეკრეტის საფუძველზე სახელმწიფოს მიერ თავისი კონსტიტუციური ვალდებულების – დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ქვეყნის მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხის შემცირების მიზნით:

1. მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის ვადით:

ა) აიკრძალოს ყველა სახის მიმოსვლა, რომელიც გულისხმობს:

ა.ა) მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას. აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ/ფაქტობრივად მცხოვრებ პირებზე;

ა.ბ) მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გასვლის აკრძალვას;

ბ) აიკრძალოს მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გადაადგილება. აღნიშნული შეზღუდვა არ ეხება:

ბ.ა) სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით გადაადგილებას;

ბ.ბ) სურსათისა და ფარმაცევტული პროდუქტების შეძენის მიზნით გადაადგილებას;

ბ.გ) ამ პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის უზრუნველყოფის ან ამავე ქვეპუნქტში მითითებული საქონლის შეძენის/მომსახურების მიღების/საქმიანობის განხორციელების მიზნით გადაადგილებას;

გ) აიკრძალოს მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება;

დ)  სატრანსპორტო საშუალებების შესვლა/გამოსვლა/გადაადგილება განხორციელდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით;

ე) შეჩერდეს ეკონომიკური საქმიანობა, ნებისმიერი საქონლის/პროდუქტის მიწოდება/რეალიზაცია, გარდა:

ე.ა) სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობისა;

ე.ბ) სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციისა;

ე.გ) სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის, ვეტერინარული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სათესლე და სარგავი მასალების საცალო რეალიზაციისა;

ე.დ) მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული საწარმოებისა, რომელთა ჩამონათვალსა და ფუნქციონირების წესს განსაზღვრავენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროები;

ე.ე) სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებასა და მეცხოველეობა/მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობისა;

ე.ვ) ელექტროკომუნიკაციის, ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის, ბენზინის, დიზელის, თხევადი აირის მიწოდებისა;

ე.ზ) ბანკომატების უწყვეტი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქმიანობისა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვები არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მიმოსვლას ახორციელებენ ამ დადგენილებით გათვალისწინებული საკარანტინო ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით. ამ პირთა მიმოსვლას არეგულირებენ საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროები.

3. ყველა დაშვებული საქმიანობა უნდა განხორციელდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად.

 

მუხლი 2
მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე აუცილებლობის შემთხვევაში, საკარანტინო, საიზოლაციო და სამედიცინო მიზნებისათვის შეიზღუდოს საკუთრების უფლება და გამოყენებულ იქნეს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონება და მატერიალური საშუალებები.
მუხლი 3
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიეცეს უფლება,  საჭიროების შემთხვევაში, ადგილობრივი და სხვა მუნიციპალიტეტებიდან მოახდინოს შესაბამისი სამედიცინო განათლებისა და უფლებამოსილების მქონე პირების მობილიზაცია მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე.

 

მუხლი 4
ამ დადგენილებით გათვალისწინებული ღონისძიებები განახორციელონ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა,   საქართველოს ფინანასთა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებმა, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და მათ სისტემაში შემავალმა დაწესებულებებმა/უწყებებმა, ასევე მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა, ხოლო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ განახორციელოს დამხმარე ფუნქცია.

 

მუხლი 5
ამ დადგენილებით განსაზღვრული ღონისძიებების აღსრულების მიზნით, შესაბამის დაწესებულებებს მიეცეთ უფლება, საჭირო მომსახურების/საქონლის შესყიდვები განახორციელონ გადაუდებელი აუცილებლობით ან/და  „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თანხმობით. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ − სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, ამ მუხლით გათვალისწინებულ შესყიდვებთან დაკავშირებით გასაფორმებელი ხელშეკრულებების მიმართ არ გავრცელდეს ამავე ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტით, მე-11 მუხლის პირველი და 1​1 პუნქტებით, მე-12 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებითა და ასევე მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნები.
მუხლი 6
დადგენილება ამოქმედდეს  2020 წლის 23 მარტიდან.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია

 

 

Government of Georgia

Ordinance No 180

23 March 2020

Tbilisi

Quarantine measures to be implemented in order to prevent the spread of the novel coronavirus in the municipalities of Marneuli and Bolnisi

 

Article 1

On the basis of Decree No 1 of 21 March of 2020 of the President of Georgia on Measures to be Implemented in connection with the Declaration of a State of Emergency throughout the Whole Territory of Georgia, and in order for the State to fulfil its constitutional obligations to ensure necessary public security in a democratic society, and to reduce any possible threat to the life and health of the country’s population:

1. for the period of the state of emergency, in the territories of the municipalities of Marneuli and Bolnisi:

a) all types of travel shall be prohibited, namely:

a.a) it shall be prohibited to enter the territories of the municipalities of Marneuli and Bolnisi, which prohibition shall not apply to persons registered as or actually living in the territories of the municipalities of Marneuli and Bolnisi;

a.b) it shall be prohibited to leave the territories of the municipalities of Marneuli and Bolnisi;

b) it shall be prohibited to move from one place to another in the territories of the municipalities of Marneuli and Bolnisi, which prohibition shall not apply to:

b.a) moving from one place to another in order to obtain healthcare services;

b.b) moving from one place to another in order to acquire food and pharmaceutical products;

b.c) moving from one place to another in order to provide activities as provided for by sub-paragraph (e) of this paragraph, or to acquire goods or services, or to carry out activities provided for by the same sub-paragraph;

c) public transportation shall be prohibited in the territories of the municipalities of Marneuli and Bolnisi;

d) vehicles shall only enter or leave or move from one place to another by a decision of the Ministry of the Internal Affairs;

e) economic activities shall be suspended, as well as the supply and sale of all goods, except for:

e.a) the activities of a medical institution;

e.b) the sale of medical products and pharmaceutical products;

e.c) the retail sale of food and feed, animals, animal and plant products, household cleaning and hygiene products, veterinary drugs, pesticides and agrochemicals, and seed and planting materials;

e.d) the activities of enterprises in the territories of the said municipalities, the list and the rules of operation of which shall be determined by the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia, the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia and the Ministry of Internal Affairs of Georgia;

e.e) agricultural activities and activities related to animal husbandry and poultry;

e.f) supply from power utilities, electricity, natural gas, water, petrol, diesel, liquefied gas;

e.g.) activities necessary for the continuous operation of automated teller machines (ATMs).

2. The restrictions determined by sub-paragraph (a) of this paragraph shall not apply to persons who travel in the territories of the municipalities of Marneuli and Bolnisi in order to ensure the smooth implementation of quarantine measures provided for by this Ordinance. The movement of these persons shall be regulated by the Ministry of Internal Affairs of Georgia and the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia.

3. All permitted economic activities shall be carried out in accordance with the recommendation issued by the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia.

Article 2

In the territories of the municipalities of Marneuli and Bolnisi, rights to property shall be restricted as appropriate, and the property and material means of natural and legal persons shall be used for quarantine, isolation and medical purposes.

Article 3

The Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia shall be authorised to mobilise persons with appropriate medical qualifications and competence in the territories of the municipalities of Marneuli and Bolnisi, as appropriate.

Article 4

The measures provided for by this Ordinance shall be implemented by the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia, the Ministry of Internal Affairs of Georgia, the Ministry of Finance of Georgia, the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia, the State Security Service of Georgia and other institutions/agencies within their system, as well as the local self-government bodies of the municipalities of Marneuli and Bolnisi. And the Ministry of Defence of Georgia shall perform support functions.

Article 5

In order to execute the measures determined by this Ordinance, the relevant institutions shall be allowed to procure necessary services and/or goods where urgent and/or in accordance with Article 10 1(3)(d) of the Law of Georgia on Public Procurement, under simplified procedures, with the consent of LEPL State Procurement Agency. In accordance with Article 21(4) of the Law of Georgia on Public Procurement and Article 10(8) of the procedure approved by Order No 13 of 17 August 2015 of the Chairperson of LEPL State Procurement Agency on the Approval of the Procedure for Determining Simplified Procurement Criteria and for Performing a Simplified Procurement, the requirements established by Article 10(2), Article 11(1) and (1 1), Article 12(1) and (2), and Article 13(3) of the procedure approved by the same Order shall not apply to contracts concluded with regard to the procurement of goods and/or services as provided for by this article.

Article 6

This Ordinance shall enter into force on 23 March 2020.

 

Prime Minister                        Giorgi Gakharia

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.