„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 14 იანვრის №2-29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 14 იანვრის №2-29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2-163
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიღების თარიღი 21/02/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი 340120000.22.023.016623
2-163
21/02/2020
ვებგვერდი, 25/02/2020
340120000.22.023.016623
„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 14 იანვრის №2-29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-163

2020 წლის 21 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 14 იანვრის №2-29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ :


მუხლი 1

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 14 იანვრის №2-29 ბრძანებით (ვებგვერდი, 15/01/2020, სარეგისტრაციო კოდი: 340120000.22.023.016616) დამტკიცებულ „საქართველოში  გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგში“ შეტანილ იქნეს ცვლილება დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრილევან დავითაშვილი
დანართი

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის:

1. 22-ე მუხლ(ი)ს:
ა) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 871 პუნქტი:

871

ბაიტი 100 ეკ

ბიფენტრინი (100 გ/ლ)

II

ბ) 92-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

92

ბატალიონი 100 ეკ

ბიფენტრინი (100 გ/ლ)

II

გ) 154-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

154

გლადიუსი, ეკ

ბიფენტრინი (100 გ/ლ)

II

დ) 361-ე ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

361

ზონდერი 100 ეკ

ბიფენტრინი (100 გ/ლ)

II

ე) 364-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

364

თეიქოფ 100 ეკ

ბიფენტრინი (100 გ/ლ)

II

ვ) 383-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

383

ინსაკარი, ეკ

ბიფენტრინი (100 გ/ლ)

II

ზ) 487-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

487

კურა-კურა, ეკ

ბიფენტრინი (100 გ/ლ)

II

თ) 862-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

862

ტალსტარი 10 ეკ

ბიფენტრინი (100 გ/ლ)

II

ი) 920-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

920

ფენდი, ეკ

ბიფენტრინი (100 გ/ლ)

II

2. 29-ე მუხლის შენიშვნა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„შენიშვნა: კატალოგის 29-ე მუხლში მოყვანილი პრეპარატების იმპორტი არ დაიშვება მათი ხელახალ რეგისტრაციაში გატარებამდე“.