„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 45
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 20/02/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017287
45
20/02/2020
ვებგვერდი, 25/02/2020
190040000.22.033.017287
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №45

2020 წლის 20 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:

1. დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ამოღებულ იქნეს შემდეგი განმკარგველი:

„254

0865

სსიპ  – ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი“;

 

ბ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 5115 – ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

„1476

5116

სსიპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო“

1477

5117

ა(ა)იპ „ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

1478

5118

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“

1479

5119

ა(ა)იპ „გურჯაანის დასუფთავების სამსახური“

1480

5120

ა(ა)იპ „ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა ტალახაძის სახელობის

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი“.

 

2. დანართ №3-დან ამოღებულ იქნეს  ბიუჯეტის შემოსულობის განმსაზღვრელი შემდეგი კოდი:

„სსიპ  – ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7220“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.