„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ვანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/02/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/02/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.121.016391
6
12/02/2020
ვებგვერდი, 14/02/2020
190020020.35.121.016391
„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ვანის მუნიციპალიტეტი
„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2020 წლის 12 თებერვალი

ქ. ვანი

 

„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ.ბ“, „დ.ე“ და „დ.დ“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტებისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და 23-ე მუხლის შესაბამისად, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03.01.2018 წელი, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.121.016268) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის სათაური შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირების და  პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №2 შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი №2).

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 მარტიდან.

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ლილუაშვილი დანართი №2  

 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირების,  პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  საშტატო ნუსხა

იერარქიული  რანგი

თანამდებობის დასახელება

შტატი

1

                       2

         3

      4

1

 

მერი

1

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

3

 

მერის მოადგილე

1

 

 

სულ

3

ადმინისტრაციული და შესყიდვების  სამსახური

4

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

5

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში

21

6

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქ. ვანის ადმ.ერთ.)

1

7

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

39

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

8

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

9

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

10

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

11

მეორე რანგის

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

12

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

13

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

14

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება

15

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

                         

16

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება

17

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

18

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

 

სულ

79

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

1

2

3

4

19

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება

20

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

21

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

22

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება

23

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

24

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

25

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

 

სულ

8

 ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური

26

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

27

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

28

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

 

სულ

5

                                სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

1

2

3

4

29

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

ინფრასტრუქტურის განყოფილება

30

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

31

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

32

მეოთხე რანგი

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1

2

3

4

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება

33

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

34

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

35

მეოთხე რანგი

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

 

სულ

9

ზედამხედველობის სამსახური

36

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

არქიტექტურულ და საამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება

37

მეორე  რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

38

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

უნებართვო საქმიანობისა და მოსაკრებლების კონტროლის  განყოფილება

39

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი

1

40

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

41

მეოთხე რანგი

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

 

სულ

6

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

42

პირველი რანგის

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

43

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

 

 

სულ

5

1

2

3

4

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

44

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

45

მესამე რანგი  

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

 

 

სულ

4

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

46

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

47

მესამე რანგი 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

48

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

 

სულ

5

სამხედრო სამსახური

49

პირველი რანგის

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

50

მესამე რანგი 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

51

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

52

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

 

 

სულ

7

 

 

სულ  მერიაში

131

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.