„ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის №437 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის №437 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 101
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/02/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/02/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი 080080050.10.003.021810
101
10/02/2020
ვებგვერდი, 13/02/2020
080080050.10.003.021810
„ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის №437 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №101

2020 წლის 10 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის №437 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის №437 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 14/09/2016, 080080050.10.003.019502) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების“:

1. მე-3 მუხლის:

ა) „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„კ) სააგენტო – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;“;

ბ) „ნ“, „ო“  და „პ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ნ)  ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება – სააღმზრდელო დაწესებულება (მათ შორის, მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფარი), კრიზისული ცენტრი, დღის ცენტრი, ტრანზიტული ცენტრი, კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი და დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი, აგრეთვე  სააგენტოს ფილიალი – ბავშვთა სახლი;

ო) თავშესაფარი − სააგენტოს მომსახურების დაწესებულება, რომელიც სთავაზობს შესაბამის მომსახურებებს ტრეფიკინგის, ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლებს, დაზარალებულებსა და მათზე დამოკიდებულ პირებს;

პ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირისოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი პირი − საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს სპეციალური უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი, რომელიც დადგენილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად ახორციელებს ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა-შეფასებას;“.

2. მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თ) უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ოჯახის შეფასების პროცესში ბავშვზე ძალადობის ფაქტების გამოვლენასა და სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულის ინფორმირებას.“.               

3. მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების პროცესში ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი პირი სააგენტოს ინფორმაციას აწვდის შიდა ინსტრუქციით დადგენილი წესით.“.

4. მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) სსიპ − სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ცხელი ხაზი: − 116-006;“.

5.  დანართები: №1; №2, №3 და №4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №1

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სსიპ – სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

აქტი

მშობლ(ებ)ისაგან, სხვა კანონიერი წარმომადგენლ(ებ)ისაგან ან სხვა პირ(ებ)ისგან ბავშვ(ებ)ის განცალკევების შესახებ

----- ------------------ 20 --- .       მუნიციპალიტეტი, დასახლება

1. სსიპ  − სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (აქტის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

2. ბავშვ(ებ) (ძალადობის მსხვერპლი) ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(სახელი, გვარი, სქესი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი რეგისტრაციის მიხედვით და ფაქტობრივი მდგომარეობით, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში))

 

3. პირ(ებ), რომლ(ებ)ისგანაც უნდა განხორციელდეს ბავშვის განცალკევება (მოძალადე(ები))  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი რეგისტრაციის მიხედვით და ფაქტობრივი მდგომარეობით, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კავშირი ბავშვთან (ასეთი კავშირის არსებობის შემთხვევაში))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მოწმეები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) -----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი)

4. აქტის შედგენის ადგილი, დრო და არსი: ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. გარემოებების აღწერა, რომლის დროსაც ბავშვის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ემუქრება საფრთხე

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები: ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  ახსნა-განმარტება: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

პირ(ებ) უფლება აქვს/აქვთ, წარადგინოს/წარადგინონ აქტისთვის დასართავი ახსნა-განმარტება და შენიშვნები აქტის შინაარსთან დაკავშირებით.

8. პირ(ებ), რომლისგანაც/რომლებისგანაც ხდება ბავშვის განცალკევება, განემარტა() საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. შესაძლებელია აქტის გასაჩივრება მისი შედგენიდან ნებისმიერ დროს სასამართლოში, სარჩელის წარდგენის გზით

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   10. აქტის შემდგენელი:             /---------------------------/             /--------------------------/

                                                             (სახელი და გვარი)                    (ხელმოწერა

   

 

 11. მშობელი:                                       /---------------------------/                    /-------------------------/

         (მოძალადე)                                         (სახელი და გვარი)                      (ხელმოწერა

                                              /---------------------------/                   /-------------------------/

                                                   (სახელი და გვარი)                  (ხელმოწერა)

   12. კანონიერი წარმომადგენელი :  /---------------------------/                     /-------------------------/

             (მოძალადე)                                (სახელი და გვარი)                       (ხელმოწერა

                                                          /---------------------------/                         /-------------------------/

                                                              (სახელი და გვარი)                                (ხელმოწერა)

13. სხვა პირი:                                           /---------------------------/                     /-------------------------/

                                                                       (სახელი და გვარი)                      (ხელმოწერა)

                                                  /---------------------------/                               /-------------------------/

                                                     (სახელი და გვარი)                                   (ხელმოწერა)

14. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს  წარმომადგენელი (რომელიც ესწრება აქტის შედგენას)     

                                                                     /---------------------------/                      /---------------------/

                                                                        (სახელი და გვარი)                      (ხელმოწერა)

15. მოწმეები  (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

––––––––––––––––––                –––––––––––––––––––––--                   –––––––––––––––––––

  (სახელი და გვარი)                              (მისამართი)                                            (ხელმოწერა)       

––––––––––––––––––               –––––––––––––––––––––--                   –––––––––––––––––––

 (სახელი და გვარი)                                 (მისამართი)                                     (ხელმოწერა)       

 

16. ჩანაწერი იმ შემთხვევაში, თუ პირი უარს იტყვის ოქმის ხელმოწერაზე:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------------------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

დანართი №2

ბავშვთა დაცვის მიმართვის ბარათი

 

ინფორმაცია მომმართველის შესახებ: დაწესებულების ტიპი: □ სკოლა/მანდატურის სამსახური □  საბავშვო ბაღი □ საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო და/ან სასპორტო დაწესებულება □ ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება   □ სამედიცინო სერვისების მომწოდებელი (მათ შორის, სოფლის ექიმები) □ მუნიციპალიტეტის ორგანო/დაწესებულება □ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  □ საქართველოს პროკურატურა □ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი□

 

 

დაწესებულების დასახელება და მისამართი:

 

საკონტაქტო პირის სახელი___________________გვარი___________________________თანამდებობა_________________

 

საკონტაქტო ტელეფონი ___________________________

 

 

ინფორმაცია  ბავშვის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):    

სახელი_____________         გვარი  ___________________  ასაკი  ________ 

 

პირ. № (ასეთის არსებობისას ან არქონის მიზეზი)________________   სახლის მისამართი  

 

___________________________________

 

მშობლის/მეურვის/მზრუნველის სახელი _____________________   გვარი _______________________________ 

 

ტელეფონის ნომერი_________________________

 

ეჭვის წყარო: 

1.      ადრეული ქორწინება ან ასეთის რისკი.

 

2.       ძალადობის სხვა სახეები.

 

(აღნიშნეთ, თუ ჩამონათვალში რომელიმე შეესაბამება აღნიშნულ მდგომარეობას)

 

 

ბავშვის სხეულის დაზიანებების ნიშნები:

 

□ სილურჯეები;   

□ ახალი ჭრილობები; 

□ ახალი ნაკაწრები;      

□ ახალი იარები; 

□  მოძრაობის გაძნელება; 

□  სხეულის ნაწილის შეშუპება;

□ მოტეხილობები;

□ სხვა ნიშნები  (მიუთითეთ)

 

ბავშვის საეჭვო ქცევა:

 

□ ბავშვი აღგზნებულია;                                          

□ აქვს შიშები;                                                    

□ არარეგულარულად დადის სკოლაში;                  

 □ არ სწავლობს;    

□  არ უნდა სახლში დაბრუნება;                           

□  დათრგუნულია;

□ ასაკის შეუფერებლად სექსუალურია/აქვს სექსის შესახებ ასაკის შეუფერებელი ცოდნა;

□ რადიკალურად შეეცვალა ხასიათი;

□ ვერ ხსნის ტრავმის მიზეზებს;

□  მოუვლელია;

□ არ არის რეგისტრირებული (არ აქვს დაბ. მოწმობა), არ არის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ;

□ დროს ატარებს უმეთვალყურეოდ/გადაადგილდება უცხო პირთან ერთად;

□ ჩართულია შრომით/ ანტისაზოგადოებრივ  საქმიანობაში (ითხოვს მოწყალებას);

 □ სხვა ნიშნები  (მიუთითეთ)

 

მშობლის, კანონიერი წარმომადგენლის/ სხვა პასუხისმგებელი პირის არაადეკვატური ქცევა:

□ ტრავმის სიმძიმე არ შეესაბამება ტრავმის მიღების შესახებ  მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა პასუხისმგებელი პირის მონათხრობს;

□ მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა პასუხისმგებელი პირის მონათხრობის დეტალები მუდმივად იცვლება;

□ მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი/სხვა პასუხისმგებელი პირი არაადეკვატურად რეაგირებს ბავშვის ტრავმაზე;

□ ტრავმა ფასდება უფრო მსუბუქად, ვიდრე არის 

□ ტრავმის მიზეზის ახსნა არ ხდება;

□ სხვა ნიშნები  (მიუთითეთ).

 

 

 

სხვა ფაქტორები (აღწერეთ):

1.  ძალადობაზე ეჭვის წყაროს გამოვლენისას რა ღონისძიებები იქნა  გატარებული სუბიექტების მხრიდან,  რათა დადგენილიყო საფუძვლიანია თუ არა ეჭვი? (აღწერეთ გატარებული ღონისძიებები და შედეგი).

 

2. ძალადობაზე ეჭვის წყაროს გამოვლენისას, რა ღონისძიებები იქნა გატარებული საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური ცენტრის (სოციალური მუშაკის, ფსიქოლოგის) მხრიდან,  რათა დადგენილიყო, საფუძვლიანია თუ არა ეჭვი? (აღწერეთ გატარებული ღონისძიებები და შედეგი).

 

 

 

საფუძვლიანი ეჭვის წყარო:

 

თუ ღონისძიებების ჩატარების შემდეგ გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, შემოხაზეთ რომელ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე:  ერთ-ერთის  შემოხაზვა სავალდებულოა, შეიძლება ერთდროულად რამდენიმეს შემოხაზვაც:

 

1.      ბავშვზე სხეულის დაზიანების არსებობისას წარმოებული გამოკითხვის შედეგად სახეზეა დამატებითი ფაქტორი: ბავშვის განცხადება, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა;

2.      ბავშვზე სხეულის დაზიანების არსებობისას წარმოებული გამოკითხვის შედეგად სახეზეა დამატებითი ფაქტორი: მოწმის განცხადება, რომ იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს;

3.      ბავშვზე სხეულის დაზიანების არსებობისას წარმოებული გამოკითხვის შედეგად სახეზეა დამატებითი ფაქტორი: მშობლის არაადეკვატური ქცევა;

4.      ბავშვის საეჭვო ქცევის არსებობისას წარმოებული გამოკითხვის შედეგად სახეზეა დამატებითი ფაქტორი: ბავშვის განცხადება, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა;

5.      ბავშვის საეჭვო ქცევის არსებობისას წარმოებული გამოკითხვის შედეგად სახეზეა დამატებითი ფაქტორი: მოწმის განცხადება, რომ იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს;

6.      ბავშვის პირდაპირი განცხადება, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა;

7.      მოწმის განცხადება, რომ იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს;

8.      სხვა (დაასაბუთეთ).

 

 

 

 

                 საკონტაქტო პირის ხელმოწერა: ______________________                      თარიღი:  _______________

 

                 დაწესებულების დირექტორის ხელმოწერა: __________________     

 

 

                  ორგანიზაციის ბეჭედი:

 

 

                                                                                                                                დანართი №3

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სსიპ – სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

აქტი

პოლიციის  მიერ შემაკავებელი ან სასამართლოს მიერ დამცავი ორდერის გამოწერისა და ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, მისი მესამე პირთან (ნათესავი, მეზობელი და სხვა) გადაყვანის შესახებ

----- ------------------ 20 ---- .      მუნიციპალიტეტი/დასახლება

1. სსიპ − სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს -----------------------------------------------------------------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

                                (აქტის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

2. ბავშვ(ებ) (ძალადობის მსხვერპლი) ---------------------------------------------------------------------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

  (სახელი, გვარი, სქესი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი რეგისტრაციის მიხედვით და ფაქტობრივი მდგომარეობით, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)).

3. პირ(ებ), რომლისგანაც/რომლებისგანაც უნდა განხორციელდეს ბავშვის დროებით გამოყვანა (მოძალადე(ები))

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

  (სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი რეგისტრაციის მიხედვით და ფაქტობრივი მდგომარეობით, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)), კავშირი ბავშვთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მოწმეები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) -------------------------------------------------------------------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––

----------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––

                                        (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი)

4. აქტის შედგენის ადგილი, დრო და არსი: ----------------------------------------------------------------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

5. გარემოებების აღწერა, რომლის დროსაც ხდება ბავშვის ოჯახიდან/სხვა ძალადობრივი გარემოდან დროებით გამოყვანა

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

6. მიზეზი, რის გამოც ბავშვი თავსდება მესამე პირთან (ნათესავი, მეზობელი და სხვა)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

 7. საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------

 8. ახსნა-განმარტება: -------------------------------------------------------- --------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

პირ(ებ) უფლება აქვს/აქვთ, წარადგინოს/წარადგინონ აქტისათვის დასართავი ახსნა-განმარტება და შენიშვნები აქტის შინაარსთან დაკავშირებით.

9. აქტის შემდგენელი:                         /---------------------------/                 /--------------------------/

                                                                    (სახელი და გვარი)                              (ხელმოწერა)              

10. მშობელი:                                         /---------------------------/                /-------------------------/

 (მოძალადე)                                              (სახელი და გვარი)                            (ხელმოწერა

                                                    /---------------------------/             /-------------------------/

                                                       (სახელი და გვარი)                           (ხელმოწერა)

11. კანონიერი წარმომადგენელი:  /---------------------------/               /-------------------------/

          (მოძალადე)                                   (სახელი და გვარი)                         (ხელმოწერა

                                                     /---------------------------/                        /-------------------------/

                                                          (სახელი და გვარი)                                   (ხელმოწერა)

 12. სხვა პირი:                               /--------------------------------/                    /-------------------------/

                                                              (სახელი და გვარი)                                      (ხელმოწერა)

                                                                     /---------------------------/             /-------------------------/

                                                                       (სახელი და გვარი)                             (ხელმოწერა)

 13. მესამე პირი, ვისთანაც თავსდება ბავშვი (მეზობელი, ნათესავი, სხვა)                                 

                                      /---------------------------/            /-------------------------/

                                         (სახელი და გვარი)                         (ხელმოწერა)

 14. მოწმეები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

                       ––––––––––––––––––                    –––––––––––––––––––––--                   –––––––––––––––––––

                          (სახელი და გვარი)                                      (მისამართი)                                           (ხელმოწერა)       

         ––––––––––––––––––               –––––––––––––––––––––--                          ––––––––––––––––

             (სახელი და გვარი)                              (მისამართი)                                                   (ხელმოწერა)       

15. ჩანაწერი იმ შემთხვევაში, თუ პირი უარს იტყვის ოქმის ხელმოწერაზე: –––––––––––––---

------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

                                                                                                                                დანართი №4

 

 

სსიპ − სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ___________________________________________

 

შ  ე  ტ  ყ  ო  ბ  ი  ნ  ე  ბ  ა

 

ბავშვის პოვნის ან ბავშვის მიტოვების შესახებ

 

      ადგილი __________________________________________________________________________________

   (მიეთითება მუნიციპალიტეტი, დასახლება და ზუსტი მისამართი (თუ ეს შესაძლებელია)                                                                            

 

 

თარიღი  ______________

  

 

1. ბავშვის პოვნის ადგილი ან დაწესებულების დასახელება, სადაც ხდება/მოხდა ბავშვის მიტოვება

 

 

 

2. მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

3. ინფორმაცია ნაპოვნი ბავშვის ან მიტოვებული ბავშვის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

 

სახელი ______________

 

გვარი_________________________

 

სქესი ______________________________

 

დაბადების თარიღი ___________________

 

საცხოვრებელი ადგილი რეგისტრაციის მიხედვით__________________________________________

 

ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ბავშვის პოვნის ან მიტოვების დრო ____________________________

 

ნაპოვნი ან მიტოვებული ბავშვის მდგომარეობის აღწერა ______________________________________

 

 

გატყობინებთ ბავშვის პოვნის/ბავშვის მიტოვების შესახებ

(უფლებამოსილი (კომპეტენტური) საკონტაქტო პირი და თანამდებობა)

 

 

ხელმოწერა________________                                                                     ბეჭდის ადგილი“.

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 თებერვლიდან.

 


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია