ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/02/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი 200140030.35.105.016551
11
07/02/2020
ვებგვერდი, 13/02/2020
200140030.35.105.016551
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2020 წლის 7 თებერვალი

ქ. ზუგდიდი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის, ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-6 პუნქტის, ,,სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის  წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 8 ოქტომბრის №784 ბრძანებულების და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად,  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დადგინდეს  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი (დანართი №1).
მუხლი 2
დამტკიცდეს  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის ზონირება (დანართი №2).
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 თებერვლის №5 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიას.
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2020 წლის პირველი იანვრიდან  წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერიადანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი

მუხლი 1

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ერთი მეტრი კვადრატი მიწის ნორმატიული ფასი („მიწის ნორმატიული ფასი“) დიფერენცირებულია ქალაქ ზუგდიდის ზონირების საფუძველზე შესაბამისი ზონების (ქვეზონების) მიხედვით, დგინდება შესაბამის ადგილზე არსებული მიწის საბაზო ფასის გათვალისწინებით და გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:

Cn=IMGXITLXCXK,  სადაც:

1. Cn - არის ერთი კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი.

2. IMG-არის ქ. ზუგდიდის  მაკრომდებარეობის ინდექსი, რომელიც უდრის 0.63-ს.

3. ITL-არის ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი, რომელიც უდრის:

ა) ცენტრალურიზონის I ქვეზონისათვის – 1,4-ს;

ბ) ცენტრალურიზონისIIქვეზონისათვის – 1,25-ს;

გ) შუალედურიზონისათვის – 1-ს;

დ) პერიფერიულიზონის Iქვეზონისათვის – 0,9-ს;

ე) პერიფერიულიზონის II ქვეზონისათვის – 0,7-ს.

4. C არის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე დადგენილი საბაზისო განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა უდრის 0,24 ლარს.

5. K არის მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი და მისი მნიშვნელობა ცენტრალური ზონის I ქვეზონაში უდრის 350-ს, ცენტრალური ზონის II ქვეზონაში- 300-ს, შუალედურ ზონაში - 250-ს, ხოლო პერიფერიულ ზონაში - 200-ს.

მუხლი 2

პირველი მუხლის მიხედვით ქ. ზუგდიდში მიწის ნორმატიული ფასი დადგინდეს შემდეგი სახით:

ზონა

IMG

ITL

C

K

Cn (ლარი)

 

ნორმ. ფასის

ნორმ. ფასი

1

ცენტრალური ზონა

1.1

I  ქვეზონა

0,63

1,4

0,24

350

74,088

1.2

II ქვეზონა

0,63

1,25

0,24

300

56,7

2

შუალედური ზონა

 

 

0,63

1

0,24

250

37,8

3

პერიფერიული ზონა

3.1

Iქვეზონა

0,63

0,9

0,24

200

27,216

3.2

II  ქვეზონა

0,63

0,7

0,24

200

21,168

მუხლი 3

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია ქ. ზუგდიდის შუალედური ზონისთვის დადგენილი ფასის 35%-ის ოდენობით და შეადგენს 13,23 ლარს, ხოლო სოფლებში: ანაკლია, განმუხური, რუხი ქ. ზუგდიდის შუალედური ზონისთვის დადგენილი ფასის 80%-ის ოდენობით და შეადგენს    30,24 ლარს.

 მუხლი 4

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი  დადგენილია ქ. ზუგდიდის შუალედური ზონისთვის დადგენილი ფასის  25%-ის ოდენობით და  შეადგენს 9,45 ლარს.

მუხლი 5

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში გამავალ „საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2014 წლის 18 ივნისის №407 დადგენილებით განსაზღვრულ საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 50 მეტრის რადიუსში (თითოეულ მხარეს) არსებული მიწის ნორმატიული ფასი განისაზღვროს ქ. ზუგდიდის შუალედური ზონისთვის დადგენილი ფასის 50%-ის ოდენობით და შეადგენს 18,9 ლარს; ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება  მე-3 და მე-4 მუხლებით დადგენილი ფასი.


დანართი №2
 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ალაქის  ადმინისტრაციული  ერთეულის  ტერიტორიის ზონირება

ცენტრალური  ზონა

I  ქვეზონა

1

კ. გამსახურდია

1-29

2-12

1.4

2

ზ.გამსახურდიას გამზირი

5-37

8-36

1.4

3

ც.დადიანი

1-9

2-6

1.4

4

ს. დადვანი

მთლიანად

1.4

5

ს. დადვანის ჩიხი

მთლიანად

1.4

6

ვახტანგ მეექვსე

მთლიანად

1.4

7

თბილისი

1-5

2-8

1.4

8

რევაზ თაბუკაშვილი

თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე

1.4

9

მ.კოსტავა

1-13

40-82

1.4

10

ს.კედია

1-19

2-40

1.4

11

ს.კედიას | ჩიხი

მთლიანად

1.4

12

შ.კიტია

1-15

2-20

1.4

13

ლაზი

1-3

2-4

1.4

14

მეუნარგია

1  დან-ბოლომდე

2-4

1.4

15

მარცხენა სანაპირო

1-31

1.4

16

ნარმანია

მთლიანად

1.4

17

რუსთაველი

77-103

84-100

1.4

18

გამარჯვება

1-7

2-32

1.4

19

თეატრი

1-5

2

1.4

 II  ქვეზონა

 

1

დ.აღმაშენებელი

1

2-12

1.25

2

ბესიკი

მთლიანად

1.25

3

გურამიშვილი

1-15

2-16

1.25

4

გ.გულუა

მთლიანად

1.25

5

შ.გულუა

მთლიანად

1.25

6

კ. კამსახურდია

31-51

14-46

1.25

7

ზ. გამსახურდიას გამზირი

1-3

2-6

1.25

8

მ.დოჩია

მთლიანად

1.25

9

ც.დადიანი

11-ბოლომდე

8-ბოლომდე

1.25

10

ეგრისი

მთლიანად

1.25

11

ეგრისის |შეს.

მთლიანად

1.25

12

ეგრისის || შეს.

მთლიანად

1.25

13

თბილისი

7-ბოლომდე

10-ბოლომდე

1.25

14

ხეივანი

მთლიანად

1.25

15

თავისუფლება

1-39

2-30

1.25

16

მ. კოსტავა

2-38

84-122

1.25

17

მ.კოსტავას ჩიხი

მთლიანად

1.25

18

კლდიაშვილი

მთლიანად

1.25

19

კლდიაშვილის ჩიხი

მთლიანად

1.25

20

ს. კეიდია

21-ბოლომდე

42-ბოლომდე

1.25

21

ს.კედიას | შეს.

მთლიანად

1.25

22

ს.კედიას || ჩიხი

მთლიანად

1.25

23

შ. კიტია

17-ბოლომდე

22-ბოლომდე

1.25

24

ლაზიკა

5-49

6-34

1.25

25

რევაზ თაბუკაშვილი

თავისუფლების ქუჩიდან ლაზის ქუჩის გადაკვეთამდე

1.25

26

ლევან მეორე

მთლიანად

1.25

27

ლევან მეორის | შეს.

მთლიანად

1.25

28

მედეა

მთლიანად

1.25

29

დ.მეგრელი

მთლიანად

1.25

30

დ.მეგრელის | შეს.

მთლიანად

1.25

31

მეუნარგია

6-ბოლომდე

1.25

32

მარჯვენა სანაპირო

2-44

1.25

33

მარცხენა სანაპირო

33-57

2-ბოლომდე

1.25

34

შ.მოსია

მთლიანად

1.25

35

წმინდა ნინო

1-33

2-46

1.25

36

წმინდა ნინოს ჩიხი

მთლიანად

1.25

37

ნიკოლაძე

1-17

2-18

1.25

38

ნიკოლაძის | შეს.

მთლიანად

1.25

39

ნინოშვილი

1-5

1.25

40

ორბელიანი

მთლიანად

1.25

41

სანკტ-პეტერბურგი

25-ბოლომდე

16-ბოლომდე

1.25

42

რუსთაველი

27-75 105-133

24-82 102-130

1.25

43

რუსთაველის | შეს.

მთლიანად

1.25

44

რუსთაველის | ჩიხი

მთლიანად

1.25

45

გამარჯვება

9-21

34-44

1.25

46

სოხუმი

2

1.25

47

პ.უბერი

მთლიანად

1.25

48

ფერდინანდი

მთლიანად

1.25

49

რევაზ ლაღიძე

მთლიანად

1.25

50

ჩიქავა

მთლიანად

1.25

51

ჩარგაზია

1-19

2-18

1.25

52

ს.ჯანაშია

მთლიანად

1.25

53

ჯორჯიაშვილი

მთლიანად

1.25

54

ც. დადიანის I–შეს. (ფ.ძაძამიძე)

მთლიანად

1.25

55

თეატრისქ.

7-ბოლომდე

4-ბოლომდე

1.25

შუალედური  ზონა

1

ი.ანთელავა

მთლიანად

1.0

2

ნიკოლოზ აფაქიძე

მთლიანად

1.0

3

გ.ანთელავა

მთლიანად

1.0

4

დ.აღმაშენებელი

3-65

14-126

1.0

5

დ.აღმაშენებელის ჩიხი

მთლიანად

1.0

6

ბარათაშვილი

მთლიანად

1.0

7

ბაშაურის ჩიხი

მთლიანად

1.0

8

ბაქო

მთლიანად

1.0

9

ბათუმი

მთლიანად

1.0

10

ბორჯომი

მთლიანად

1.0

11

ბორჯომის | შეს.

მთლიანად

1.0

12

ბორჯომის || შეს.

მთლიანად

1.0

13

ბაკურიანი

მთლიანად

1.0

14

ბერია

1-71

2-50

1.0

15

გურამიშვილი

17-ბოლომდე

18-ბოლომდე

1.0

16

გურამიშვილის ჩიხი

მთლიანად

1.0

17

კ.გამსახურდია

53-151

48-136

1.0

18

გორკი

მთლიანად

1.0

19

გორკის | შეს.

მთლიანად

1.0

20

გორკის || შეს.

მთლიანად

1.0

21

ბორის სიჭინავა

მთლიანად

1.0

22

გრიბოედოვი

1-59

2-48

1.0

23

ნოდარ დუმბაძე

მთლიანად

1.0

24

წმინდა გიორგი

მთლიანად

1.0

25

გორი

მთლიანად

1.0

26

ნოდარ დუმბაძის ჩიხი

მთლიანად

1.0

27

თეთრი გიორგი

1-33

2-28

1.0

28

შ.დადიანი

მთლიანად

1.0

29

დარასელი

მთლიანად

1.0

30

ზ.გამსახურდია

1-85

2-108

1.0

31

ზ.გამსახურდიას | შეს

მთლიანად

1.0

32

ერევანი

მთლიანად

1.0

33

ერევნის | შეს

მთლიანად

1.0

34

ვნუკოვი

მთლიანად

1.0

35

ვარშავა

მთლიანად

1.0

36

ივლიანე თოდუა

მთლიანად

1.0

37

თბილისის ჩიხი

მთლიანად

1.0

38

თამარ მეფე

1-3

1.0

39

თავისუფლება

41-123

32-84

1.0

40

კუბა

მთლიანად

1.0

41

კოლხიდა

მთლიანად

1.0

42

მ.კოსტავა

15-ბოლომდე

122-ბოლომდე

1.0

43

კიკვიძე

მთლიანად

1.0

44

ლაზი

51-95

36-52

1.0

45

რევაზ თაბუკაშვილი

ლაზის ქუჩიდან ქირიას ქუჩის გადაკვეთამდე

1.0

46

რევაზ თაბუკაშვილის შესახვევი

მთლიანად

1.0

47

რევაზ თაბუკაშვილის | ჩიხი

მთლიანად

1.0

48

ლომონოსოვი

მთლიანად

1.0

49

ლეონიძე

მთლიანად

1.0

50

ლერმონტოვი

მთლიანად

1.0

51

ლერმონტოვის | შეს

მთლიანად

1.0

52

მაცხოვრისკარი

მთლიანად

1.0

53

მესხია

1-21

2

1.0

54

1 მაისი

მთლიანად

1.0

55

8 მარტი

მთლიანად

1.0

56

მაჩაბელი

მთლიანად

1.0

57

მარჯვენა სანაპირო

46-ბოლომდე

1-ბოლომდე

1.0

58

მარჯვენა სანაპიროს ჩიხი

მთლიანად

1.0

59

მარცხენა სანაპირო

59-ბოლომდე

1.0

60

მელიქიშვილი

მთლიანად

1.0

61

წმინდა ნინო

35-ბოლომდე

48-ბოლომდე

1.0

62

ნიკოლაძე

20-ბოლომდე

19-ბოლომდე

1.0

63

ნიკოლაძის || შეს

მთლიანად

1.0

64

ნინოშვილი

7-ბოლომდე

2-ბოლომდე

1.0

65

ნინოშვილის | შეს

მთლიანად

1.0

66

პაატაცუცქირიძე

მთლიანად

1.0

67

ოსტროვსკი

მთლიანად

1.0

68

პეტრიაშვილი

მთლიანად

1.0

69

სანკტ-პეტერბურგი

1-23

2-14

1.0

70

პუშკინი

მთლიანად

1.0

71

დავით ჯიქია

მთლიანად

1.0

72

დავით ჯიქიას | შეს

მთლიანად

1.0

73

დავით ჯიქიას || შეს

მთლიანად

1.0

74

დავით ჯიქიას ||| შეს

მთლიანად

1.0

75

დავით ჯიქიას IV შეს

მთლიანად

1.0

76

დავით ჯიქიას ჩიხი

მთლიანად

1.0

77

რუსთაველი

10-22

135-303 132-286

1.0

78

რუსთაველის || შეს

მთლიანად

1.0

79

რუსთაველის || ჩიხი

მთლიანად

1.0

80

სამეგრელო

მთლიანად

1.0

81

სამეგრელოს | შეს

მთლიანად

1.0

82

სამეგრელოს || შეს

მთლიანად

1.0

83

სამეგრელოს ||| შეს

მთლიანად

1.0

84

სამეგრელოს ჩიხი

მთლიანად

1.0

85

გამარჯვება

23-129

46-138

1.0

86

საირმე

მთლიანად

1.0

87

სოხუმი

4-95

1-119

1.0

88

სამგორი

მთლიანად

1.0

89

შოთასართანია

მთლიანად

1.0

90

სარაჯიშვილი

მთლიანად

1.0

91

სააკაძე

მთლიანად

1.0

92

ამბროსი ხელაია

მთლიანად

1.0

93

ტურგენევი

მთლიანად

1.0

94

რაფავა  

მთლიანად

1.0

95

ფოთი

მთლიანად

1.0

96

ფალიაშვილი

მთლიანად

1.0

97

ლ.ქობალია

მთლიანად

1.0

98

ი.ქორთუა

მთლიანად

1.0

99

შ.ქირია

მთლიანად

1.0

100

ქუჯი

მთლიანად

1.0

101

გ.ღურწკაია

მთლიანად

1.0

102

გ.ღურწკაიას | შეს

მთლიანად

1.0

103

ყაზბეგი

მთლიანად

1.0

104

ჟ.შარტავა

1-35

2-26

1.0

105

ჩეხოვი

მთლიანად

1.0

106

ჩიქავას ჩიხი

მთლიანად

1.0

107

ჩაიკოვსკი

მთლიანად

1.0

108

ჩოდრიშვილი

მთლიანად

1.0

109

ჩარგაზია

21-ბოლომდე

20-ბოლომდე

1.0

110

ცაიშვილი

მთლიანად

1.0

111

ცისკარიშვილი

მთლიანად

1.0

112

ცაბაძე

მთლიანად

1.0

113

შ. ჩიტაძე

1-39

2-50

1.0

114

ჭონქაძე

მთლიანად

1.0

115

ალ.ჭავჭავაძე

მთლიანად

1.0

116

ჭყონდიდელი

1-69

2-68

1.0

117

მ. ჯავახიშვილი

მთლიანად

1.0

118

მ. ჯავახიშვილის | შეს

მთლიანად

1.0

119

გ.ჯიქია

მთლიანად

1.0

120

წაღვერი

მთლიანად

1.0

121

წურწუმია

მთლიანად

1.0

122

წერეთელი

1-49

2-44

1.0

123

წულუკიძე

მთლიანად

1.0

124

აკაკიჭანტურია

მთლიანად

1.0

125

ლომონოსოვის | შეს

მთლიანად

1.0

126

ბორისპაიჭაძე

მთლიანად

1.0

 

პერიფერიული  ზონა

I  ქვეზონა

 

1

არსაკიძე

მთლიანად

0.9

2

შ. ჩიტაძის I შეს

მთლიანად

0.9

3

შ.არაგვისპირელი

მთლიანად

0.9

4

დ. აღმაშენებელი

67-93

128-184

0.9

5

ზ.ბენდელიანი

მთლიანად

0.9

6

ბუქარესტი

1-9

2-16

0.9

7

ბაგრატიონი

1-7

2-14

0.9

8

ბაგრატიონისI შეს.

მთლიანად

0.9

9

ჭ.ბენდელიანი

მთლიანად

0.9

10

ჭ.ბენდელიანის ჩიხი

მთლიანად

0.9

11

კორნელი კეკელიძე

მთლიანად

0.9

12

კორნელი კეკელიძე  I შეს

მთლიანად

0.9

13

ბერია

73-ბოლომდე

52-ბოლომდე

0.9

14

ბუდაპეშტი

მთლიანად

0.9

15

გოგებაშვილი

მთლიანად

0.9

16

გოგოლი

მთლიანად

0.9

17

ლაშა- გიორგი

მთლიანად

0.9

18

გრიშაშვილი

მთლიანად

0.9

19

კ.გამსახურდია

153-199

138-166

0.9

20

გრიბოედოვი

61-ბოლომდე

50-ბოლომდე

0.9

21

გაბაშვილი

მთლიანად

0.9

22

თეთრი გიორგი

35-75

30-76

0.9

23

თეთრი გიორგისIშეს.

მთლიანად

0.9

24

თეთრი გიორგისII შეს.

მთლიანად

0.9

25

თეთრი გიორგის ჩიხი

მთლიანად

0.9

26

დგებუაძე

მთლიანად

0.9

27

შ.დარასელია

მთლიანად

0.9

28

ზ.გამსახურდია

87-ბოლომდე

110-ბოლომდე

0.9

29

ერისთავი

1-15

2-22

0.9

30

ვ.ესებუა

მთლიანად

0.9

31

ერეკლე მეორე

მთლიანად

0.9

32

ერეკლე მეორესIშეს.

მთლიანად

0.9

33

ვეკუა

მთლიანად

0.9

34

ზაქარაია

მთლიანად

0.9

35

ზაქარაიას ჩიხი

მთლიანად

0.9

36

თაყაიშვილი

მთლიანად

0.9

37

თამარმეფე

5-81

2-98

0.9

38

რევაზ თაბუკაშვილი

ქირიას ქუჩის გადაკვეთიდან ბოლომდე

0.9

39

რევაზ თაბუკაშვილისII ჩიხი

მთლიანად

0.9

40

თავისუფლება

125-141

86-134

0.9

41

ივერიელი

მთლიანად

0.9

42

კობახიძე

მთლიანად

0.9

43

კობახიძის | შეს.

მთლიანად

0.9

44

კონსტიტუცია

მთლიანად

0.9

45

კუტალია

მთლიანად

0.9

46

ლაზი

97-139

54-102

0.9

47

ლომოური

1-19

2-24

0.9

48

ლესელიძე

მთლიანად

0.9

49

ლვოვი

მთლიანად

0.9

50

ლომთათიძე

მთლიანად

0.9

51

ლერმონტოვის || შეს.

მთლიანად

0.9

52

9 მაისი

მთლიანად

0.9

53

9 მაისის | შეს.

მთლიანად

0.9

54

9 მაისის ჩიხი

მთლიანად

0.9

55

მოსაშვილი

მთლიანად

0.9

56

მოსაშვილის | შეს .

მთლიანად

0.9

57

მოსაშვილის || შეს.

მთლიანად

0.9

58

მ.მესხი

მთლიანად

0.9

59

მესხია

29-ბოლომდე

4-ბოლომდე

0.9

60

მოსკოვი

მთლიანად

0.9

61

მცხეთა

მთლიანად

0.9

62

მირცხულავა

მთლიანად

0.9

63

ოდესა

მთლიანად

0.9

64

პუშკინის | შეს.

მთლიანად

0.9

65

კ.ჟვანიას | ჩიხი

მთლიანად

0.9

66

რიგა

მთლიანად

0.9

67

ანთ.როგავა

მთლიანად

0.9

68

რუხაძე

მთლიანად

0.9

69

რუსთაველი

288-332

305-ბოლომდე

0.9

70

დემეტრე თავდადებული

მთლიანად

0.9

71

დემეტრე თავდადებულის I შეს.

მთლიანად

0.9

72

დემეტრე თავდადებულის ჩიხი

მთლიანად

0.9

73

ვ.სიჭინავა

მთლიანად

0.9

74

გამარჯვება

131-ბოლომდე

140-ბოლომდე

0.9

75

სოსელია

მთლიანად

0.9

76

საჯაია

მთლიანად

0.9

77

სოხუმი

121-ბოლომდე

96-ბოლომდე

0.9

78

სოხუმისI შეს.

მთლიანად

0.9

79

სოხუმისII შეს.

მთლიანად

0.9

80

სოხუმისIII შეს.

მთლიანად

0.9

81

სოხუმისIVშეს.

მთლიანად

0.9

82

სოხუმისVშეს.

მთლიანად

0.9

83

ტოლსტოი

2-ბოლომდე

1-67

0.9

84

ტოლსტოის I შეს.

მთლიანად

0.9

85

ტოლსტოის II შეს.

მთლიანად

0.9

86

ტოლსტოის III შეს.

მთლიანად

0.9

87

ტოლსტოის I ჩიხი

მთლიანად

0.9

88

ტოლსტოის II ჩიხი

მთლიანად

0.9

89

ტაბიძე

მთლიანად

0.9

90

ტრეტიაკოვი

მთლიანად

0.9

91

ტაშკენტი

მთლიანად

0.9

92

ტაშკენტისI შეს.

მთლიანად

0.9

93

უნივერსიტეტი

მთლიანად

0.9

94

ლ.უკრაინკა

მთლიანად

0.9

95

ფიროსმანი

მთლიანად

0.9

96

ფურცელაძე

მთლიანად

0.9

97

ფურცელაძისI შეს.

მთლიანად

0.9

98

ფაზისი

მთლიანად

0.9

99

ვ.ფიფია

მთლიანად

0.9

100

ვ.ფიფიას I შეს.

მთლიანად

0.9

101

ვ.ფიფიას II შეს.

მთლიანად

0.9

102

ფალიაშვილი

მთლიანად

0.9

103

ვ.ფშაველა

მთლიანად

0.9

104

გიორგი ჩიტაია

მთლიანად

0.9

105

გიორგი ჩიტაიასI ჩიხი

მთლიანად

0.9

106

გიორგი ჩიტაიასII ჩიხი

მთლიანად

0.9

107

ა. ფირცხელავა

მთლიანად

0.9

108

ქუთაისი

მთლიანად

0.9

109

ქიაჩელი

მთლიანად

0.9

110

ყუფუნია

მთლიანად

0.9

111

ყურწუა

მთლიანად

0.9

112

შევჩენკო

მთლიანად

0.9

113

ჟ.შარტავა

37-ბოლომდე

28-ბოლომდე

0.9

114

ჟ.შარტავას I შეს.

მთლიანად

0.9

115

ჟ.შარტავას IIშეს.

მთლიანად

0.9

116

ჟ.შარტავას ჩიხი

მთლიანად

0.9

117

ნატა ჯიჭონაია

მთლიანად

0.9

118

ჩაჩიბაია

მთლიანად

0.9

119

ჩილაჩავა

1-21

2-18

0.9

120

ჩიქობავა

მთლიანად

0.9

121

ჩიქობავასI შეს.

მთლიანად

0.9

122

ჩიქოვანი

1-ბოლომდე

2-34

0.9

123

ჩიქოვანის I შეს.

მთლიანად

0.9

124

ცაბაძისI შეს.

მთლიანად

0.9

125

ი.გოროზია

30-ბოლომდე

46-ბოლომდე

0.9

126

ი.გოროზია Iშეს.

მთლიანად

0.9

127

ი.ჭავჭავაძე

2-10

0.9

128

ი.ჭავჭავაძის I შეს.

მთლიანად

0.9

129

ი.ჭავჭავაძის II შეს.

მთლიანად

0.9

130

ჭალადიდელი

მთლიანად

0.9

131

ა.ხორავა

მთლიანად

0.9

132

ჭყონდიდელი

71-ბოლომდე

70-ბოლომდე

0.9

133

ბუკია

მთლიანად

0.9

134

მ.წყნეთელი

მთლიანად

0.9

135

მ.წყნეთელის I შეს.

მთლიანად

0.9

136

მ.წყნეთელის II შეს.

მთლიანად

0.9

137

მ.წყნეთელის IIIშეს.

მთლიანად

0.9

138

სერგი გოროზია

მთლიანად

0.9

139

ს.გოროზიას I შეს.

მთლიანად

0.9

140

წითელიჯვრის

მთლიანად

0.9

141

წერეთელი

51-69

46-62

0.9

142

წერეთლის I შეს.

მთლიანად

0.9

143

წერეთლის II შეს.

მთლიანად

0.9

144

იაგო ზარქუა

მთლიანად

0.9

145

იაგო ზარქუას I შეს.

მთლიანად

0.9

146

იაგო ზარქუას ჩიხი

მთლიანად

0.9

147

ივანე ჯავახიშვილი

მთლიანად

0.9

148

ივანე ჯავახიშვილის I შეს.

მთლიანად

0.9

149

ივანე ჯავახიშვილის II შეს.

მთლიანად

0.9

150

ივანე ჯავახიშვილის III შეს.

მთლიანად

0.9

151

ივ. ჯავახიშვილისI ჩიხი

მთლიანად

0.9

152

ივ. ჯავახიშვილის II ჩიხი

მთლიანად

0.9

153

ივ. ჯავახიშვილისIII ჩიხი

მთლიანად

0.9

154

ივ. ჯავახიშვილისIV ჩიხი

მთლიანად

0.9

155

ივ. ჯავახიშვილის V ჩიხი

მთლიანად

0.9

156

ივ. ჯავახიშვილის VI ჩიხი

მთლიანად

0.9

157

ივ. ჯავახიშვილის VII ჩიხი

მთლიანად

0.9

158

ივანე ჯავახიშვილის VIII ჩიხი

მთლიანად

0.9

159

ივანე ჯავახიშვილის IX ჩიხი

მთლიანად

0.9

160

ივანე ჯავახიშვილის X ჩიხი

მთლიანად

0.9

161

ქირია

ყაზბეგის  ქუჩის გადაკვეთიდან ვაჟაფშაველას ქუჩის გადაკვეთამდე

0.9

II  ქვეზონა

1

დავით აღმაშენებელი

95-ბოლომდე

186-ბოლომდე

0.75

2

დავით აღმაშენებლის I შეს.

მთლიანად

0.75

3

ბარამია

მთლიანად

0.75

4

ბარნოვი

მთლიანად

0.75

5

ბუქარესტი

11-ბოლომდე

18-ბოლომდე

0.75

6

ბაგრატიონი

9-ბოლომდე

16-ბოლომდე

0.75

7

გიორგი ბრწყინვალე

მთლიანად

0.75

8

გიორგი ბრწყინვალე  I შეს .

მთლიანად

0.75

9

გიორგი ბრწყინვალე  I ჩიხი

მთლიანად

0.75

10

ბიგვავა

მთლიანად

0.75

11

გუბაზ-მეფე

მთლიანად

0.75

12

კ.გამსახურდია

201-ბოლომდე

168-ბოლომდე

0.75

13

მამიადოჩია

მთლიანად

0.75

14

კ.გამსახურდიასIშეს.

მთლიანად

0.75

15

კ.გამსახურდიასII შეს.

მთლიანად

0.75

16

ნოეჟორდანია

მთლიანად

0.75

17

ნოეჟორდანიას ჩიხი

მთლიანად

0.75

18

ტ.გრანელი

მთლიანად

0.75

19

ტ.გრანელისIშეს.

მთლიანად

0.75

20

ტ.გრანელისII შეს.

მთლიანად

0.75

21

ტ.გრანელის ჩიხი

მთლიანად

0.75

22

ვ.გორგასალი

მთლიანად

0.75

23

ვ.გორგასლისIშეს.

მთლიანად

0.75

24

ვ.გორგასლისIIშეს.

მთლიანად

0.75

25

თეთრი გიორგი

77-ბოლომდე

78-ბოლომდე

0.75

26

თეთრი გიორგის IIIშეს.

მთლიანად

0.75

27

თეთრი გიორგისIVშეს.

მთლიანად

0.75

28

თეთრი გიორგისV შეს.

მთლიანად

0.75

29

25 დეკემბერი

მთლიანად

0.75

30

მ.დემურია

მთლიანად

0.75

31

ერისთავი

17-ბოლომდე

24-ბოლომდე

0.75

32

ენგური

მთლიანად

0.75

33

ვაჩნაძე

მთლიანად

0.75

34

ვოლგოგრადი

მთლიანად

0.75

35

ვეკუასI შეს.

მთლიანად

0.75

36

ვეკუას ჩიხი

მთლიანად

0.75

37

თათარიშვილი

მთლიანად

0.75

38

თათარიშვილის I შეს.

მთლიანად

0.75

39

თამარ მეფე

83-ბოლომდე

100-ბოლომდე

0.75

40

თამარ მეფის I შეს.

მთლიანად

0.75

41

თავისუფლება

143-ბოლომდე

136-ბოლომდე

0.75

42

თავისუფლების I შეს.

მთლიანად

0.75

43

თავისუფლების II შეს.

მთლიანად

0.75

44

თავისუფლების III შეს.

მთლიანად

0.75

45

თავისუფლების ჩიხი

მთლიანად

0.75

46

პაულო იაშვილი

მთლიანად

0.75

47

ივერიელის I შეს.

მთლიანად

0.75

48

ივერიელის II შეს.

მთლიანად

0.75

49

ივერიელის ჩიხი

მთლიანად

0.75

50

კალანდაძე

მთლიანად

0.75

51

კიევი

მთლიანად

0.75

52

კრასნოდარი

მთლიანად

0.75

53

კრილოვი

მთლიანად

0.75

54

კრილოვის I შეს.

მთლიანად

0.75

55

ბადრი ბერანძე

მთლიანად

0.75

56

კავკასიონი

მთლიანად

0.75

57

ლაზი

141-ბოლომდე

104-ბოლომდე

0.75

58

ლემონჯავა

მთლიანად

0.75

59

ლომოური

21-ბოლომდე

26-ბოლომდე

0.75

60

ლომოურისIშეს.

მთლიანად

0.75

61

ლომთათიძის I შეს.

მთლიანად

0.75

62

მექაღალდეთა

მთლიანად

0.75

63

მექაღალდეთა I შეს.

მთლიანად

0.75

64

მიხეილ ჩემინავა

მთლიანად

0.75

65

მარჯანიშვილი

მთლიანად

0.75

66

მეტრეველი

მთლიანად

0.75

67

მეტრეველის ჩიხი

მთლიანად

0.75

68

ე.მანჯგალაძე

მთლიანად

0.75

69

ე.მანჯგალაძისIშეს.

მთლიანად

0.75

70

ე.მანჯგალაძისIIშეს.

მთლიანად

0.75

71

ე.მანჯგალაძის III შეს.

მთლიანად

0.75

72

ნუცუბიძე

მთლიანად

0.75

73

შოთახუბულავა

მთლიანად

0.75

74

ნუგზარშანავა

მთლიანად

0.75

75

შოთა ხუბულავას I შეს.

მთლიანად

0.75

76

კ.პერტია

მთლიანად

0.75

77

კ.ჟვანია

მთლიანად

0.75

78

კ. ჟვანიას II ჩიხი

მთლიანად

0.75

79

კ.ჟვანიას III ჩიხი

მთლიანად

0.75

80

რუსთაველი

334-ბოლომდე

0.75

81

კობასერგია

მთლიანად

0.75

82

სუვოროვი

მთლიანად

0.75

83

სუვოვოვის I შეს.

მთლიანად

0.75

84

სპეციალისტები

მთლიანად

0.75

85

სპეციალისტების | შეს.

მთლიანად

0.75

86

სპეციალისტების II შეს.

მთლიანად

0.75

87

სპეციალისტების III შეს.

მთლიანად

0.75

88

ვ.სიჭინავას I შეს.

მთლიანად

0.75

89

ვ.სიჭინავას ჩიხი

მთლიანად

0.75

90

სალია

მთლიანად

0.75

91

სალიას I შეს.

მთლიანად

0.75

92

სახოკია

მთლიანად

0.75

93

სახოკიასIშეს.

მთლიანად

0.75

94

სახოკიას II შეს.

მთლიანად

0.75

95

სახოკიას III შეს.

მთლიანად

0.75

96

სხულუხია

მთლიანად

0.75

97

სხულუხიას I შეს.

მთლიანად

0.75

98

სხულუხიასIIშეს.

მთლიანად

0.75

99

სოხუმისVIშეს.

მთლიანად

0.75

100

ტექსელი

მთლიანად

0.75

101

ტოლსტოი

69-ბოლომდე

0.75

102

ტოლსტოის III ჩიხი

მთლიანად

0.75

103

ეგ.ფიფია

მთლიანად

0.75

104

ეგ.ფიფიასIშეს.

მთლიანად

0.75

105

ეგ.ფიფიასIIშეს.

მთლიანად

0.75

106

ეგ.ფიფიასIIIშეს.

მთლიანად

0.75

107

ვ.ფიფიასIIIშეს.

მთლიანად

0.75

108

ქობულეთი

მთლიანად

0.75

109

ქობულეთისIშეს.

მთლიანად

0.75

110

დ.შენგელაია

მთლიანად

0.75

111

დ.შენგელაიასIშეს.

მთლიანად

0.75

112

დ.შენგელაიასIIშეს.

მთლიანად

0.75

113

დ.შენგელაიასIIIშეს.

მთლიანად

0.75

114

დ.შენგელაიასIVშეს.

მთლიანად

0.75

115

ჩილაჩავა

23-ბოლომდე

20-ბოლომდე

0.75

116

ჩიქოვანი

36-ბოლომდე

0.75

117

ი.ჭავჭავაძე

12-ბოლომდე

1-ბოლომდე

0.75

118

ი.ჭავჭავაძისIIIშეს.

მთლიანად

0.75

119

ვ.ხორავა

მთლიანად

0.75

120

ვ.ხორავასIშეს.

მთლიანად

0.75

121

ლადო გუდიაშვილი

მთლიანად

0.75

122

ლადო გუდიაშვილიI ჩიხი

მთლიანად

0.75

123

ლადო გუდიაშვილიII ჩიხი

 

0.75

124

ხერგიანი

მთლიანად

0.75

125

ხერგიანისIშეს.

მთლიანად

0.75

126

ხერგიანისII შეს.

მთლიანად

0.75

127

ხერგიანის ჩიხი

მთლიანად

0.75

128

მარია დალეხ კაჩინსკი

მთლიანად

0.75

129

მარია დალეხ კაჩინსკი ჩიხი

მთლიანად

0.75

130

ი.ხვიჩია

მთლიანად

0.75

131

ბ.ჯანაშია

მთლიანად

0.75

132

ბ.ჯანაშიასI შეს.

მთლიანად

0.75

133

ბ.ჯანაშიასII შეს.

მთლიანად

0.75

134

ბ.ჯანაშიასIIIშეს.

მთლიანად

0.75

135

ბ.ჯანაშიას ჩიხი

მთლიანად

0.75

136

წერეთელი

71-ბოლომდე

64-ბოლომდე

0.75

137

წერეთლისIIIშეს.

მთლიანად

0.75

138

წერეთლისIVშეს.

მთლიანად

0.75

139

შოთა აკობია

მთლიანად

0.75

140

შოთა აკობიას   ჩიხი

 

0.75

141

კალისტრატე სამუშია

მთლიანად

0.75

142

კალისტრატე სამუშიაI ჩიხი

მთლიანად

0.75

143

კალისტრატე სამუშიაII ჩიხი

მთლიანად

0.75

144

ანდრია პირველწოდებული

მთლიანად

0.75

145

პავლე ინგოროყვა

მთლიანად

0.75

146

პავლე ინგოროყვა I ჩიხი

მთლიანად

0.75

147

პაოლო იაშვილი

მთლიანად

0.75

148

გრიგოლ ხანძთელი

მთლიანად

0.75

149

გრიგოლ ხანძთელი I ჩიხი

მთლიანად

0.75

150

გრიგოლ ხანძთელი II ჩიხი

მთლიანად

0.75

151

ბესარიონ ქებურია

მთლიანად

0.75

152

ბესარიონ ქებურია I ჩიხი

მთლიანად

0.75

153

ბესარიონ ქებურია II ჩიხი

მთლიანად

0.75

154

გივი კარტოზია

მთლიანად

0.75

155

შ. ქირია

ვაჟა-ფშაველას ქუჩის გადაკვეთიდან ბოლომდე

0.75

156

ვახტანგ ჭაბუკიანი

მთლიანად

0.75

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.