„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/02/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016549
9
07/02/2020
ვებგვერდი, 13/02/2020
010250050.35.105.016549
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №9

2020 წლის 7 თებერვალი

ქ.ზუგდიდი

 

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 14/11/2017; ს/კ: 010250050.35.105.016358) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და აქტის მოქმედება გავრცელდეს 2020 წლის 7 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერიადანართი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირება, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობა და საშტატო ნუსხა

             ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

N

რანგი

კატეგორია

საშტატო ერთეული

სარგო

თვიური სარგო

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

1

 

მერი

1

2750

2750

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

2500

2500

3

 

მერის მოადგილე

1

2400

2400

ადმინისტრაციული სამსახური

4

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

5

II რანგი -  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

საქმისწარმოების განყოფილება

6

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

7

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

9100

8

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქივზე პასუხისმგებელი პირი)

1

1300

1300

9

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1000

4000

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილება

10

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

11

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

იურიდიული განყოფილება

12

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

13

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

14

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

15

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

16

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

17

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

18

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

19

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

20

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის კოორდინაციის განყოფილება

21

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

22

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

23

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

24

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

შრომის უსაფრთხოების განყოფილება

25

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

26

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

ადმინისტრაციული ერთეულები

/მერის წარმომადგენელი/

27

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

53

1300

68900

/წარმომადგენლის ასისტენტი/

28

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

35

900

31500

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

29

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

30

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

31

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

32

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

33

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სახაზინო მომსახურების, ქონებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

34

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

35

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

9100

შემოსულობების განყოფილება

36

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

37

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

38

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სამშენებლო პროექტების და სამუშაოების შესყიდვის განყოფილება

39

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

40

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

41

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1000

2000

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის განყოფილება

42

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

43

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური

44

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

45

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება

46

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

47

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

48

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

49

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილება

50

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

51

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

52

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

არქიტექტურის განყოფილება

53

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

54

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

 

ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

55

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

56

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

ქონების მართვის განყოფილება

57

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

58

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

59

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

60

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების მართვის განყოფილება

61

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

62

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

63

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ტრანსპორტის განყოფილება

64

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

65

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

საინვესტიციო პროექტების და დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება

66

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

67

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

68

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

69

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

70

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

განათლების განყოფილება

71

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

72

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

73

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ძეგლთა დაცვის განყოფილება

74

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

75

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

76

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

77

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

78

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

79

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

კულტურის განყოფილება

80

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

81

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

82

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახური

83

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

84

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

85

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

86

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

87

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

88

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

სოციალური დაცვის და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

89

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

90

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

91

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

92

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ზედამხედველობის სამსახური

93

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

94

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

95

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

96

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

9100

97

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება

98

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

99

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

საორგანიზაციო განყოფილება

100

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

101

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

102

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური

103

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

104

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

შიდა აუდიტის განყოფილება

105

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

106

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

ინსპექტირების განყოფილება

107

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

108

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

109

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

110

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

111

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

112

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

113

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

114

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

რეზერვის რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება

115

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

116

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

117

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.