„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები აჟარის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/02/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.102.016179
1
07/02/2020
ვებგვერდი, 13/02/2020
190020020.35.102.016179
„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აჟარის მუნიციპალიტეტი
 

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2020 წლის 7 თებერვალი

ქ. თბილისი

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლისა და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ” აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №3 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge  23/12/2019; 190020020.35.102.016177) დამტკიცებული №1 დანართი შეიცვალოს შესაბამისად ახალი  №1 დანართით. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესპარტაკ გურჩიანი                                                                                                                                                                   დანართი №1


თავი I
აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათ. ლარი

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

1099.60

25.00

1074.60

1108.20

1108.00

0.20

1110.00

1110.00

0.00

გრანტები

1099.60

25.00

1074.60

1108.00

1108.00

0.00

1110.00

1110.00

0.00

სხვა შემოსავლები

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

II.

ხარჯები

1089.90

25.00

1064.90

1110.50

1091.80

18.70

1122.90

1110.00

12.90

შრომის ანაზღაურება

502.70

25.00

477.70

508.50

507.60

0.90

509.80

509.80

0.00

საქონელი და მომსახურება

134.10

0.00

134.10

119.40

116.40

3.00

123.80

123.60

0.20

სუბსიდიები

71.30

0.00

71.30

77.50

77.50

0.00

91.00

91.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

267.20

0.00

267.20

285.20

272.60

12.60

272.10

272.10

0.00

სხვა ხარჯები

114.60

0.00

114.60

119.90

117.70

2.20

126.20

113.50

12.70

III. საოპერაციო სალდო

9.70

0.00

9.70

-2.30

16.20

-18.50

-12.90

0.00

-12.90

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0.00

0.00

0.00

32.40

16.20

16.20

-5.50

0.00

-5.50

ზრდა

0.00

0.00

0.00

37.40

16.20

21.20

4.50

0.00

4.50

კლება

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

10.00

0.00

10.00

V. მთლიანი სალდო

9.70

0.00

9.70

-34.70

0.00

-34.70

-7.40

0.00

-7.40

VI.ფინანსური აქტივების ცვლილება

9.70

0.00

9.70

-34.70

0.00

-34.70

-13.40

-6.00

-7.40

ზრდა

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება

0.20

0.00

0.20

34.70

0.00

34.70

13.40

6.00

7.40

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.20

0.00

0.20

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

           

-6.00

-6.00

 

ზრდა

0

               

კლება

           

6.0

6.0

 

ნაშთის გამოყენება

0.00

0.00

0.00

34.70

0.00

34.70

13.40

6.00

7.40

VII. ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:                                     

   ათ.ლარი

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1099.60

25.00

1074.60

1108.20

1108.00

0.20

1110.00

1110.00

0.00

გრანტები

1099.60

25.00

1074.60

1108.00

1108.00

0.00

1110.00

1110.00

0.00

სხვა შემოსავლები

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

ხარჯები

1089.90

25.00

1064.90

1110.50

1091.80

18.70

1122.90

1110.00

12.90

შრომის ანაზღაურება

502.70

25.00

477.70

508.50

507.60

0.90

509.80

509.80

0.00

საქონელი და მომსახურება

134.10

0.00

134.10

119.40

116.40

3.00

123.80

123.60

0.20

სუბსიდიები

71.30

0.00

71.30

77.50

77.50

0.00

91.00

91.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

267.20

0.00

267.20

285.20

272.60

12.60

272.10

272.10

0.00

სხვა ხარჯები

114.60

0.00

114.60

119.90

117.70

2.20

132.20

119.50

12.70

საოპერაციო სალდო

9.70

0.00

9.70

-2.30

16.20

-18.50

-12.90

0.0

-12.90

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0.00

0.00

0.00

32.40

16.20

16.20

-5.50

0.00

-5.50

ზრდა

0.00

0.00

0.00

37.40

16.20

21.20

4.50

0.00

4.50

კლება

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

10.00

0.00

10.00

მთლიანი სალდო

9.70

0.00

9.70

-34.70

0.00

-34.70

-13.40

0.00

-7.40

ფინანსური აქტივების ცვლილება

9.70

0.00

9.70

-34.70

0.00

-34.70

-13.40

-6.00

-7.40

ზრდა

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

კლება

0.20

0.00

0.20

34.70

0.00

34.70

13.40

6.00

7.40

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების ცვლილება

           

-6.00

-6.00

 

ზრდა

0

               

კლება

           

6.0

6.00

 

ნაშთის ცვლილება

9.90

0.00

9.90

-34.70

0.00

-34.70

-13.40

-6.00

-7.40

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 2020 წელს – 1,120.0ათასი ლარის ოდენობით:

ათ.ლარი

აჟარის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება

კოდი

2018წლის ფაქტი

 

2019წლის გეგმა

 

2020წლის გეგმა

 

 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

1,099.8

25.0

1,074.8

1,147.9

1,108.0

39.9

1,120.0

1,100.0

10.0

შემოსავლები

 

1,099.6

25.0

1,074.6

1,108.2

1,108.0

0.2

1,110.0

1,110.0

0.0

გრანტები

13

1,099.6

25.0

1,074.6

1,108.0

1,108.0

0.0

1,110.0

1,110.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

1,099.6

25.0

1,074.6

1,108.0

1,108.0

0.0

1,110.0

1,110.0

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1,099.6

25.0

1,074.6

1,108.0

1,108.0

0.0

1,110.0

1,110.0

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

1,074.6

 

1,074.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

25.0

25.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

 

0.0

 

 

1,078.0

1,078.0

 

1,080.0

1,080.0

00.0

სხვა შემოსავლები

14

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

0.0

 

0.0

0.2

 

0.2

0.0

 

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

ძირითადი აქტივები

311

0.0

 

0.0

5.0

 

5.0

10.0

0.0

10.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
2020 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გადასახადების  სახით შემოსავლები გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1100.0 ათასი ლარით:

ათ. ლარი

დასახელება

კკოდი

2018წლის ფაქტი

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოს.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკ. შემოსავლები

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფ.

1311

1,099.6

25.0

1,074,6

1,108.0

1,108.0

0.0

1,110.0

1,110.0

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,074.6

 

1,074.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

25.0

25.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

 

1,078.0

1,078.0

 

1,080.0

1,080.0

0.0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2020 წელს გათვალისწინებული  არ არის.

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  1122,9 ათასი ლარით:

ათ.ლარი

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1089.90

25.00

1064.90

1110.50

1091.80

18.70

1122.90

1110.00

12.90

შრომის ანაზღაურება

502.70

25.00

477.70

508.50

507.60

0.90

509.80

509.80

0.00

საქონელი და მომსახურება

134.10

0.00

134.10

119.40

116.40

3.00

123.80

123.60

0.20

სუბსიდიები

71.30

0.00

71.30

77.50

77.50

0.00

91.00

91.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

267.20

0.00

267.20

285.20

272.60

12.60

272.10

272.10

0.00

სხვა ხარჯები

114.60

0.00

114.60

119.90

117.70

2.20

126.20

113.50

12.70

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს -5,5 ათასი ლარით. ამასთან არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 10,0 ათასი ლარით:

ათ.ლარი

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0.00

0.00

0.00

32.40

16.20

16.20

-5.50

0.00

-5.50

ზრდა

0.00

0.00

0.00

37.40

16.20

21.20

4.50

0.00

4.50

კლება

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

10.00

0.00

10.00

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათ.ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

593.6

0

593.6

620.8

596.6

24.2

595.6

588.2

7.4

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

593.6

0

593.6

620.8

596.6

24.2

595.6

588.2

7.4

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

593.6

0

593.6

619.6

595.4

24.2

592.9

588.2

4.7

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

1.2

1.2

0

2.7

0

2.7

7.2

თავდაცვა

30.3

25

5.3

30

29.1

0.9

28.8

28.8

0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

0

0

0

3.1

3.1

0

6

6

0

7.6.1

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0

0

0

3.1

3.1

0

6

6

0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

69.6

0

69.6

70.7

70.7

0

74

74

0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

33.8

0

33.8

35.5

35.5

0

36.6

36.6

0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

35.8

0

35.8

35.2

35.2

0

37.4

37.4

0

7.9

განათლება

21.3

0

21.3

29.1

29.1

0

37

37

0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

21.3

0

21.3

29.1

29.1

0

37

37

0

7.10

სოციალური

დაცვა

375.1

0

375.1

394.2

379.4

14.8

386

376

10

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

92.7

0

92.7

99.1

92.3

6.8

95

95

0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.7

0

40.7

41.5

40.5

1

40.5

40.5

0

7.10.3

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

47.7

0

47.7

51.8

48.5

3.3

51

51

0

7.10.4

ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება

14.5

0

14.5

14.5

14.5

0

14.5

14.5

0

7.10.5

სოციალური დახმარებები

163.5

0

163.5

170.8

167.1

3.7

169

159

10

7.10.6

დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება

16

0

16

16.5

16.5

0

16

16

0

 

სულ

1,089.90

25

1,064.90

1,147.90

1,108.00

39.9

1,127.40

1,110.00

17.4

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -7,4,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -12,9 ათასი ლარით:

ათ. ლარი

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

9.70

0.00

9.70

-2.30

16.20

-18.50

-12.90

0.00

-12.90

მთლიანი სალდო

9.70

0.00

9.70

-34.70

0.00

-34.70

-7.40

0.00

-7.40

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება(კლება) განისაზღვროს -13,4 ათასი ლარით:

ათ.ლარი

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

9.70

0.00

9.70

-34.70

0.00

-34.70

-13.40

-6.00

-7.40

ზრდა

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

კლება

0.20

0.00

0.20

34.70

0.00

34.70

13.40

6.00

7.40

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ნაშთის გამოყენება

9.90

0.00

9.90

-34.70

0.00

-34.70

-13.40

-6.00

-7.40

 

ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოყენება) – 13,4 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე 2019 წლის   ნაშთს,  რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში. 7.4 ათ.ლარით დაფინანსდება 2020წლის ბიუჯეტის დეფიციტი, 6.0 ათ.ლარი მოხმარდება 2019 წლის ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  ვალდებულებების დასაფარავად  2020 წელს განსაზღვრულია-6,0ათ.ლარით. ვალდებულება წარმოიშვა 2019 წლის 31 დეკემბერს, ხაზინიდან მობრუნებული (06 01 05კოდში) მოთხოვნების გამო. აღნიშნული ვალდებულება შესრულდება 2020 წელს.    

თავი II
აჟარის  (ზემო აფხაზეთის)  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები საშუალოვადიან პერიოდში, პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები 

მუხლი 13. აჟარის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები:
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილი მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის,   კულტურის,  დასვენებისა და სპორტის სფეროების, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის განვითარებისათვის, 2020-2023 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია  და აჟარის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

ა) ინფრასტრუქტურის განვითარება;

ბ) განათლება;

გ) კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი;

დ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

ე) მმართველობითი  ხარჯები.


მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( კოდი 02 00)
პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებული, ზემო აფხაზეთიდან დევნილი და საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული დევნილი მოსახლეობისათვის  საბინაო-კომუნალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ათ.ლარი

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავის დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მ.შ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1.50

1.50

3.10

0.00

3.10

6.00

6.00

 

ხარჯები

1.50

1.50

3.10

0.00

3.10

6.00

6.00

 

სხვა ხარჯები

1.50

1.50

3.10

0.00

3.10

6.00

6.00

02 01

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ღონისძიებების დაფინანსება დევნილთა კომპაქტურ   დასახლებებში

1.50

1.50

3.10

0.00

3.10

6.00

6.00

 

ა) საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში) (კოდი 02 01)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ღონისძიებების თანადაფინანსება დევნილთა კომპაქტურ   დასახლებებში

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

6,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით არასამთავრობო და საბიუჯეტო ორგანიზაცია მუშაობს, რომელთა საქმიანობა მიმართულია ინფრასტრუქტურული, საყოფაცხოვრებო და სხვა  სახის პროექტების განხორციელებით. მათი მიზანია ხელი შეუწყონ მუნიციპალიტეტში არსებული ძირითადი პრობლემების გადაჭრას, როგორიცაა დევნილთა ჩასახლებებში მათი საცხოვრისის გარე და შიდა რემონტების და შემოგარენის მოწყობის დაფინანსებას, სპორტთან, კულტურასთან, განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას და შექმნან მექანიზმები შემდგომში ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკუთარი საქმიანობის დაგეგმვა და განხორციელება ძირითადად დაკავშირებულია საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ კონკურსებთან, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელებასთან  და მათი დაფინანსების ძირითადი წყარო ამ კონკურსში გამარჯვების შედეგად  და მუნიციპალიტეტების მიერ თანადაფინანსებით  მოპოვებული თანხებია. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი დადებითად აფასებს ამ ორგანიზაციების მიერ გამოჩენილ აქტიურობას და მათ საქმიანობას და ხელშეწყობის მიზნით აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო საბავშო ბაგა-ბაღები, ბიბლიოთეკები, სკოლები, და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული), მუნიციპალიტეტების გამგეობები და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილების საცხოვრებელი პირობების, მოზარდთა განათლების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისათვის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

  • მოსახლეობის მოტივაციის გაზრდა მსგავსი პროექტების შექმნისა და დაფინანსების მოპოვების მიზნით;
  • დევნილი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება;

 


მუხლი 15. განათლება (კოდი 03 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ვინაიდან თეთრი წყაროს რაიონის სოფ. წინწყაროში კომპაქტურად ჩასახლებულია აჟარის მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობა, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტსა და აჟარის მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც  გათვალისწინებულია  ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო ბაღის მომსახურე პერსონალის ხელფასებით უზრუნველყოფა. ეს ბაღი მდებარეობს თეთრი წყაროს რაიონის სოფ .წინწყაროში, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაღში  დასაქმებულია 6 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

ათ.ლარი

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავის დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მ.შ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

03 00

განათლება

21.40

21.40

30.00

0.90

29.1

37.00

37.00

 

ხარჯები

21.40

21.40

30.00

0.90

29.1

37.00

37.00

 

სუბსიდიები

21.40

21.40

30.00

0.90

29.1

37.00

37.00

03 01

სკოლამდელი განათლება

21.40

21.40

30.00

0.90

29.1

37.00

37.00

 

ხარჯები

21.40

21.40

30.00

0.90

29.1

37.00

37.00

 

სუბსიდიები

21.40

21.40

30.00

0.90

29.1

37.00

37.00

 

 ა) სკოლამდელი განათლება ( კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2020წლის განმავლობაში სუბსიდირების წესით დაფინანსებას მიიღებს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – აჟარის საბავშვო ბაღი, რომელიც ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ფუნქციონირებს თეთრიწყაროს რაიონის მუნიციპალიტეტის სოფ.წინწყაროს საბავშვო ბაღში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ – აჟარის საბავშვო ბაღის დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

37.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – სოფ.  აჟარის საბავშვო ბაღი

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ბაღში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

 

 ბაღში სანიტარшული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

 

     ბაღში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

 

 

 

 

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

საბავშვო  ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;

საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაციის გაზრდა;

სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში  დასაქმებულია 6 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

 

 


მუხლი 16. კულტურა ,  ახალგაზრდობ ის ხელშეწყობა   და სპორტი (0 4 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ათ.ლარი

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავის დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მ.შ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

04 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

71.90

71.90

70.70

0.00

70.70

73.80

73.80

 

ხარჯები

71.90

71.90

70.70

0.00

70.70

73.80

73.80

 

საქონელი და მომსახურება

17.50

17.50

18.20

0.00

18.20

16.30

16.30

 

სუბსიდიები

50.00

50.00

48.40

0.00

48.40

54.00

54.00

 

სხვა ხარჯები

4.40

4.40

4.10

0.00

4.10

3.50

3.50

04 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

35.90

35.90

35.50

0.00

35.50

36.60

36.60

 

ხარჯები

35.90

35.90

35.50

0.00

35.50

36.60

36.60

 

საქონელი და მომსახურება

9.80

9.80

10.60

0.00

10.60

8.10

8.10

 

სუბსიდიები

24.80

24.80

23.40

0.00

23.40

28.00

28.00

 

სხვა ხარჯები

1.30

1.30

1.50

0.00

1.50

0.50

0.50

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

11.10

11.10

12.10

0.00

12.10

8.60

8.60

 

ხარჯები

11.10

11.10

12.10

0.00

12.10

8.60

8.60

 

საქონელი და მომსახურება

9.80

9.80

10.60

0.00

10.60

8.10

8.10

 

სხვა ხარჯები

1.30

1.30

1.50

0.00

1.50

0.50

0.50

04 01 02

სპორტული სკოლა

24.80

24.80

23.40

0.00

23.40

28.00

28.00

 

ხარჯები

24.80

24.80

23.40

0.00

23.40

28.00

28.00

 

სუბსიდიები

24.80

24.80

23.40

 

23.40

28.00

28.00

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

36.00

36.00

35.20

0.00

35.20

37.20

37.20

 

ხარჯები

36.00

36.00

35.20

0.00

35.20

37.20

37.20

 

საქონელი და მომსახურება

7.70

7.70

7.60

0.00

7.60

8.20

8.20

 

სუბსიდიები

25.20

25.20

25.00

0.00

25.00

26.00

26.00

 

სხვა ხარჯები

3.10

3.10

2.60

0.00

2.60

3.00

3.00

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

10.80

10.80

10.20

0.00

10.20

11.20

11.20

 

ხარჯები

10.80

10.80

10.20

0.00

10.20

11.20

11.20

 

საქონელი და მომსახურება

7.70

7.70

7.60

0.00

7.60

8.20

8.20

 

სხვა ხარჯები

3.10

3.10

2.60

0.00

2.60

3.00

3.00

04 02 02

კულტურის ცენტრი

25.20

25.20

25.00

0.00

25.00

26.00

26.00

 

ხარჯები

25.20

25.20

25.00

0.00

25.00

26.00

26.00

 

სუბსიდიები

25.20

25.20

25.00

 

25.00

26.00

26.00

 

ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 01 01)

2020 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები: 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები ს დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარებში

04 01 01

8.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური, ა(ა)იპ ,,ს. აჟარის სპორტსკოლასთან“  ერთად.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა) „ძიუდოსა და თავისუფალ ჭიდაობაში ვარჯიში და სხვადასხვა  ტურნირებში მონაწილეობა“ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის  მოსწავლე ბავშვები. შეიქმნება მათთვის ვარჯიშისათვის და ტურნირებში მონაწილეობისათვის საჭირო პირობები;

ბ) ,,ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში“ ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში, რომელშიც მონაწილეობს მიიღებენ ა(ა)იპ  აჟარის სპორტსკოლის  მოსწავლე ბავშვები და აჟარის (ზემოაფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული სკოლის მოსწავლე ბავშვები, მოხდება გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება;

გ)  ,,ზემო აფხაზეთის გარდამავალი თასი და სხვადასხვა ტურნირი ფეხბურთში“ ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მოსწავლე ახალგაზრდების საფეხბურთო წვრთნა, რისთვისაც შექმნილი იქნება სათანადო პირობები. გაიმართება საფეხბურთო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ  აჟარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები, მოხდება საპრიზო ადგილის მფლობელთა გამოვლენა და დაჯილდოება. ა(ა)იპ  აჟარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ტურნირებში.

დ) ,,ლაშქრობა“ ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებილი ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ

აღმოსავლეთ საქართველოში ლაშქრობა სამშვილდეში. აჟარის სპორტსკოლის და სხვა მოსწავლეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან სპორტის სხვადასხვა სეხეობებში, ღამით მოთავსდებიან აჟარის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ კარვებში.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების  პოპულარიზააციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად     ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების    აქტიურად ჩართვა სპორტულ  და კულტურულ ღონისძიებებში.  სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე.

 

ბ) ა(ა)იპ  აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება (კოდი 04 01 02)

ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ  აჟარის სპორტსკოლა.

ამ სკოლაში დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში  ვარჯიშებს , სპეციალურ წვრთნას და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას გაივლიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 01 02

28.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აჟარის  სპორტ სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული სკოლა აერთიანებს 4 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (22 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (8 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ძიუდო (6 ბავშვი). სულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 60 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 5 ადამიანი, მათ შორის, 2 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 3 მწვრთნელი. სკოლის  აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, რამდენიმე წელია მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით აჭარაში , გონიოში უტარდებათ შეკრება ფეხბურთის და ჭიდაობის სექციის ბავშვებს. აღსაზრდელები მონაწილეობას იღებენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით . ვინაიდან მუნიციპალიტეტს არა აქვს საკუთარი სპორტული ნაგებობანი , მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათ მეცადინეობას სხვადასხვა დარბაზებში.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა  მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის  მომსახურებით; ამ რეგიონში მცხოვრები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილი მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია უსასყიდლოდ სპორტული წრეებით სარგებლობა.

 

გ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება ( კოდი 04 02 01)

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი კულტურული ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები ს დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 02 01

11. 4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური, ა(ა)იპ ,,ს. აჟარის კულტურის ცენტრთან“ ერთად.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა)  ,,დედაენის დღე“ დედაენის დღესთან დაკავშირებით ზემო აფხაზეთის რესურსცენტრის ხელშეწყობით გაიმართება ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ახალგაზრდები;

ბ) ,,ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა“ ღონისძიების ფარგლებში, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების წაყვანა მთაწმინდის პარკში, მათთვის სხვადასხვა სახის ატრაქციონებზე გასართობად ბარათების შეძენა და ნაყინით გამასპინძლება;

გ) ,,1991-2008 წლის მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები“ ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია 1991-2008  წლებში მომხდარი საომარი მოქმედებების დროს და საქართველოს მთლიანობისთვის შეწირული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მშვიდობიანი აქციის მოწყობა და გმირთა მემორიალის ყვავილებით შემკობა;

დ) ,,სიმღერის და ცეკვის სწავლება“ ღონისძიების ფარგლებში ა(ა)იპ  აჟარის (ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის წრეებისათვის მოწვეულები იქნებიან ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის პედაგოგები. მათთვის  შექმნილი იქნება  ყველა პირობა, რათა ბავშვებმა შეისწავლონ ცეკვა -სიმღერა  და ხალხურ საკრავებზე დაკვრა; მოსწავლეები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში.

ე) ,,ინტელექტულურ-შემეცნებითი პროექტი „ერუდიტი“ ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი სკოლის მოსწავლე 100-150 ბავშვის მონაწილეობა ინტელექტულურ-შემეცნებით პროექტ „ერუდიტში“ მონაწილეობა, მოხდება დებულების შემუშავება, თამაშის ორგანიზება, გამარჯვებულთა დაჯილდოება;

ვ)  ,,გასართობი ღონისძიება“ ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის შეძენილ იქნება  ქ. თბილისში ცირკის წარმოდგენაზე  დასასწრები ბილეთები.   აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შერჩეული იქნება წარმოდგენა სათანადო ასაკობრივი ჯგუფისათვის და მოხდება დასწრების ორგანიზება;ქუთაისში მცხოვრები მოზარდებისთვის მოეწყობა თეატრის წარმოდგენაზე დასასწრები ბილეთების შეძენა და სპექტაკლის ორგანიზებულად დასწრება.

ზ) საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი 2020“ 2020 წლის გაზაფხულზე ქ.თბილისში ჩატარდება „კოდორის ხეობის ეტალონი მოსწავლის“გამოსავლენი ინტელექტუალური კონკურსი, კონკურსში გამარჯვებული დაჯილდოვდება და მონაწილეობას მიიღებს „საქართველოს 2020 წლის ეტალონი მოსწავლეს“ გამოსავლენ კონკურსში.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის  შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში.

 

დ) ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაფინანსება (04 02 02)

დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ „ს.აჟარის კულტურის ცენტრი“. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობაში სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. ამისთვის მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 02 02

26,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში    სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები.      

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრე, ფოლკლორული ანსამბლი. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 40 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 40-მდე მონაწილე. დაფინანსება 26,0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ქართული ქორეოგრაფიიისადმი და, ფოლკლორისადმი  მოსახლეობის დაინტერესების  და ჩართულობის გაზრდა. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი, ადგილი და სხვა)

 

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების  პოპულარიზააციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად     ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების    აქტიურად ჩართვა სპორტულ  და კულტურულ ღონისძიებებში.  სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე. ყველა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოზარდისთვის ხელმისაწვდომია უსასყიდლოდ კულტურის ცენტრის მომსახურება.

 


მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (კოდი 05 01)
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების და მოქალაქეების მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს დევნილი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სოციალური დახმარების მიმღებ (ბენეფიციარი) პირს შეუძლია ერთჯერადად ისარგებლოს სოცილური დახმარების  რამდენიმე მუხლით. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების.

დახმარებას, მარტოხელა პენსიონერების დახმარებას, მარჩენალდაკარგული პირების დახმარებას, ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების, ახალშობილთა ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახის დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

375.1

0.0

375.1

394.2

379.4

14.8

392.0

382.0

10.0

 

ხარჯები

375.1

0.0

375.1

394.2

379.4

14.8

386.0

376.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

263.9

0

263.9

282.8

270.2

12.6

272.1

272.1

0

 

სხვა ხარჯები

111.2

0

111.2

111.4

109.2

2.2

113.9

103.9

10

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

6

6

0

 

საშინაო

0

0

0

0

0

0

6

6

0

05 01 01

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

92.7

0

92.7

99.1

92.3

6.8

95

95

0

 

ხარჯები

92.7

0

92.7

99.1

92.3

6.8

95

95

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91

0

91

97.6

90.8

6.8

93.5

93.5

0

 

სხვა ხარჯები

1.7

0

1.7

1.5

1.5

0

1.5

1.5

0

05 01 02

მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.7

0

40.7

41.5

40.5

1

40.5

40.5

0

 

ხარჯები

40.7

0

40.7

41.5

40.5

1

40.5

40.5

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.7

0

40.7

41.5

40.5

1

40.5

40.5

0

06 01 03

ოჯახების და ბავშების სოციალური დაცვა

47.7

0

47.7

51.8

48.5

3.3

51

51

0

 

ხარჯები

47.7

0

47.7

51.8

48.5

3.3

51

51

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45.1

0

45.1

49.3

46

3.3

46.6

46.6

0

 

სხვა ხარჯები

2.6

0

2.6

2.5

2.5

0

4.4

4.4

0

05 01 04

 ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა

14.5

0

14.5

14.5

14.5

0

14.5

14.5

0

 

ხარჯები

14.5

0

14.5

14.5

14.5

0

14.5

14.5

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.5

0

14.5

14.5

14.5

0

14.5

14.5

0

05 01 05

სოციალური დახმარებები

163.5

0

163.5

170.8

167.1

3.7

175

165

10

 

ხარჯები

163.5

0

163.5

170.8

167.1

3.7

169

159

10

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.6

0

56.6

63.4

61.9

1.5

61

61

0

 

სხვა ხარჯები

106.9

0

106.9

107.4

105.2

2.2

108

98

10

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

6

6

0

 

საშინაო

0

0

0

0

0

0

6

6

0

05 01 06

დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება

16

0

16

16.5

16.5

0

16

16

0

 

ხარჯები

16

0

16

16.5

16.5

0

16

16

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16

0

16

16.5

16.5

0

16

16

0

 

ა) ავადმყოფთა და შ შმ პირთა სოციალური დახმარებები ( კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის დაფინანსდება:

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა და შშმ პირთა სოციალური დახმარებების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 01

95,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა) ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომლებიც დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდებიან, მოხდება სპეციალური სავარძლის შეძენა, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს;

ბ) ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ონკოლოგიურად დაავადებული პირების ოპერაციის, მკურნალობის, დიაგნოსტიკისა და დაავადებასთან დაკავშირებული გამოკვლევებისა და მედიკამენტების  ხარჯები. დახმარების ოდენობა  არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს;

გ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად და ბავშვობიდან ზომიერად   გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იძულებით გადაადგილებული პირები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების ერთჯერადი დაფინანსება (თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით);

დ) ქვეპროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირთათვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად საწოლიდან ადგომა  აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან შეძენილი იქნება სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობა (ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 250 ლარს);

ე) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების ოპერაციები(გარდა საკეისრო კვეთისა) და მასთან დაკავშირებული ხარჯები და ასევე ოპერაციასთან დაკავშირებული მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯები, თუ ოპერაციული ჩარევიდან, მუნიციპალიტეტშიმომართვის თარიღამდე გასული პერიოდი არ აღემატება სამ თვეს.. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ, რაც ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს, ხოლო ცალკე მედიკამენტოზური მკურნალობის ნაწილში 250 ლარს;

ვ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე, დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, სხეულის ერთი ან რამდენიმე ორგანოს მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევა. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2020წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარისა;

ზ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების კორონაროგრაფიული კვლევის ხარჯები, მათ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2020წლის განმავლობაში და ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 900 ლარს;

თ)  აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით ანაზღაურდეს, იძულებით გადაადგილებული მცირეწლოვანი ბავშვების (0-10 წლამდე), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, სამედიცინო მომსახურების (მათ შორის სარეაბილიტაციო პროცედურები, მედიკამენტების შეძენა, დაავადებათა შემდგომი პრევენცია) ხარჯები, მათთვის განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში, ჯანმრთელობის მოშლის ისეთი ფორმის არსებობისას, როდესაც მათი სიცოცხლე საფრთხეშია და დაუყოვნებელი მკურნალობის გარეშე სიკვდილი გარდაუვალია, ან/და როდესაც სახეზეა დაინვალიდების ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზული გაუარესების აშკარა და გარდაუვალი საფრთხე და რასაც უპირობოდ უკავშირდება დაავადებების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების აუცილებელი განხორციელება;

ი) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, 1992 წლიდან-2004 წლამდე საომარი მოქმედებისა და სამხედრო დავალების შესრულების დროს მიღებული მძიმე ტრავმის(კიდურების: ხელის,ფეხის ამპუტაცია) დაინვალიდებულ   პირთა   ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს არაუმეტეს  500 ლარის ოდენობით);

კ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად ფულად დახმარება გაეწევათ  ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის იძულებით გადაადგილებული შემდეგი კატეგორიის ბავშვებს;

ა) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობა დაქვეითებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, იშვიათი დაავადებებითა და  დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვებს გაეწევათ  სოციალური ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, იშვიათი დაავადებებით და  დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო და სოციალური დახმარების ფარგლებში, მოხდება: ოპერაციული მკურნალობის, სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის, სპეციალიზებულ დაწესებულებებში მომსახურების ანაზღაურება  ერთჯერადად არაუმეტეს  1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური მდგომარეობის   გაუმჯობესება

 

ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (კოდი 05 01 02)

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02

40,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აჟარის  მუნიციპალიტეტში ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული:

ა) ერთჯერად (200 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები 80- დან 100 წლამდე,  ხოლო ერთჯერად (500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები, რომელთაც შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი;

ბ) ერთჯერად ფულად დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა პენსიონერები (თითოეული 200 ლარის ოდენობით).

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

 

გ) ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (კოდი 05 01 03)

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა

2020წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 03

51 .0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის კუთხით ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის

ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ მარტოხელა მშობელს (დედებს/მამებს) ერთჯერადი ფულადი დახმარება, თითოეულს 200 ლარის ოდენობით;

ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებული მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი 0-დან 18 წლამდე), ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს სამ შვილზე 200 ლარი და ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარით მეტი;

გ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს დახმარება- მე-3 და მეტი შვილის შეძენისას. (დახმარება განისაზღვრება მე-3 ბავშვის დაბადებისათვის 200 ლარის ოდენობით, მე-4 ბავშვის დაბადებისათვის 400 ლარის ოდენობით და ა.შ. ყოველშემდგომ ბავშვზე 200 ლარით მეტი);

დ) პროგრამის ფარგლებში, აგრეთვე, ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ პირველკლასელი ბავშვები (დახმარება გაეწევათ თითოეულს არაუმეტეს 40 ლარის ღირებულების სასკოლო ჩანთით);

ე) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად, 200 ლარის ოდენობით, დახმარება გაეწევათ იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს 0-დან 18 წლამდე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და არიან მარჩენალდაკარგული პირები.

ვ) ერთჯერად (1500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი (0-დან 18 წლამდე) იძულებით გადაადგილებულ ბავშვები.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 250 მდე  მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვზე გაწეულიქნება სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარება

 

დ) ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა (კოდი 05 01 04)

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 04

             14,5 0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ერთჯერადი (500 ლარის ოდენობით) ფინანსური დახმარება გაეწევათ ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 80 ოჯახის დახმარება.

 

ე) სოციალური დახმარებები (კოდი 05 01 05)

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დახმარებები (სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას     (კოდი 0 5 01 05)

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 05

                           169,0      

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ:

ა) ერთჯერად  დაფინანსებას მიიღებენ კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და აქვთ ბუნებრივი აირი. დახმარებას მიიღებენ გაზის გამათბობლის სახით (ოჯახზე ერთი), თითოეულის საცხოვრებელი ბინის ფართობის გათვალისწინებით;

ბ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ოჯახების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება,  ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების განმახორციელებელი ორგანიზაციის ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს (ერთი ოჯახისათვის) 400 ლარს.

გ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების დახმარება ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწევათ პროფესიული საგნმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით,  საკრებულოს მიერ დადგენილი  2020 წლის ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან  სოციალური  დახმარების გაცემის წესის  შესაბამისად;

დ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2015-2020  წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გაეწევათ  მატერიალური დახმარება 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით და ასევე მათ უშუალო მწვრთნელებს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით; სპორტსმენებს, რომლებიც 2015-2020  წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გაეწევათ მატერიალური დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით და ასევე მათ უშუალო მწვრთნელებს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; სპორტსმენებს, რომლებიც 2015-2020  წლებში გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გაეწევათ მატერიალური დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით,  პრიზიორებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, ხოლო   მათ უშუალო მწვრთნელებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;“

ე) ავტორიზებული სასწავლებლებისა  და აკრედიტებული დაწესებულებების მაგისტრატურის, რეზიდენტურის ან რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომის შემდგომი განათლების (პროფესიული მზადება) პროგრამაში რიცხულ პირებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, გაეწევათ დახმარება სწავლის საფასურის თანადაფინანსების სახით,  წელიწადში არაუმეტეს 1125 ლარის ოდენობით.

ვ)  ერთჯერადად  (ორასი) ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი დევნილი მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენლებად და რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001-ზე ნაკლებია.

ზ) ერთჯერად დახმარებას (საკვები პროდუქტების სასაქონლო პაკეტით)  მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარები: 2003-2020  წლებში  დაბადებული დევნილი ბავშვები,  ომში დაღუპული პირის ოჯახი, ხანდაზმული პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი (შშმპ), მარტოხელა პენსიონერი. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება, შესაბამისი კატეგორიებით გათვალისწინებულ ოჯახებს/პირებს,  გაეწევათ საახალწლოდ, სოციალური  დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოძიებული მონაცემების  და საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად. თითოეული პაკეტის ღირებულება განისაზღვრება არაუმეტეს 70 ლარისა.

თ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფულადი დახმარება (500 ლარის ოდენობით) გაეწევათ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სასულიერო პირებს, მათ რელიგიურ საქმიანობაში ხელშეწყობის მიზნით,საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად.

მოსალოდნელი შედეგი

შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების მოგვარებისთვის, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების,  დევნილი სტუდენტების, წარმატებული სპორტსმენების, ასევე დევნილი  ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;                              

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

ვ) დაკრძალვის მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება (კოდი 05 01 06)

პროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილ ოჯახებისთვის   სარიტუალო მომსახურეობის ნაწილობრივი   დაფინანსების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 06

                              16,0      

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული გარდაცვლილი პირების, სარიტუალო მომსახურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით).

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილ  მიცვალებულთა ოჯახებისათვის სარიტუალო მომსახურებაში დახმარება

 


მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს  სამხედრო  აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსებას. სამხედრო  აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსება მთლიანად მოხდება მიზნობრივი ტრანსფერიდან.

ათ.ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

01 00

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯები

623.9

25

598.9

650.8

625.7

25.1

624.4

617

7.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

0

33

33

33

0

33

33

0

 

ხარჯები

623.9

25

598.9

613.4

609.5

3.9

619.9

617

2.9

 

შრომის ანაზღაურება

502.7

25

477.7

508.5

507.6

0.9

509.8

509.8

0

 

საქონელი და მომსახურება

117.8

0

117.8

101.2

98.2

3

107.3

107.1

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

0

3.3

2.4

2.4

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0.1

0

0.1

1.3

1.3

0

2.8

0.1

2.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

37.4

16.2

21.2

4.5

0

4.5

 

ძირითადი აქტივები

0

0

0

37.4

16.2

21.2

4.5

0

4.5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

623.9

25

598.9

649.6

624.5

25.1

621.7

617

4.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

0

33

33

33

0

33

33

0

 

ხარჯები

623.9

25

598.9

612.2

608.3

3.9

617.2

617

0.2

 

შრომის ანაზღაურება

502.7

25

477.7

508.5

507.6

0.9

509.8

509.8

0

 

საქონელი და მომსახურება

117.8

0

117.8

101.2

98.2

3

107.3

107.1

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

0

3.3

2.4

2.4

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

37.4

16.2

21.2

4.5

0

4.5

01 01 01

აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

246

0

246

259.8

256.9

2.9

243.8

243.8

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

 

11

11

11

0

11

11

0

 

ხარჯები

246

0

246

243.3

243.3

0

243.8

243.8

0

 

შრომის ანაზღაურება

204.1

0

204.1

202.2

202.2

0

202

202

0

 

საქონელი და მომსახურება

41.9

0

41.9

41.1

41.1

0

41.8

41.8

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

16.5

13.6

2.9

0

0

0

01 01 02

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

347.6

0

347.6

359.8

338.5

21.3

349.1

344.4

4.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

20

0

20

20

0

 

ხარჯები

347.6

0

347.6

338.9

335.9

3

344.6

344.6

0.2

 

შრომის ანაზღაურება

268.6

0

268.6

276.6

276.6

0

279

279

0

 

საქონელი და მომსახურება

75.6

0

75.6

59.8

56.8

3

65.5

65.3

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

0

3.3

2.4

2.4

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

20.9

2.6

18.3

4.5

0

4.5

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

30.3

25

5.3

30

29.1

0.9

28.8

28.8

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

 

2

2

2

0

2

2

0

 

ხარჯები

30.3

25

5.3

30

29.1

0.9

28.8

28.8

0

 

შრომის ანაზღაურება

30

25

5

29.7

28.8

0.9

28.8

28.8

0

 

საქონელი და მომსახურება

0.3

0

0.3

0.3

0.3

0

0

0

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

0

0

1.2

1.2

0

2.7

0

2.7

 

ხარჯები

0

0

0

1.2

1.2

0

2.7

0

2.7

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

1.2

1.2

0

2.7

0

2.7

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

1

1

0

2.5

0

2.5

 

ხარჯები

0

0

0

1

1

0

2.5

0

2.5

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

1

1

0

2.5

0

2.5

 01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდი

0

0

0

0.2

0.2

0

0.2

0

0.2

 

ხარჯები

0

0

0

0.2

0.2

0

0.2

0

0.2

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0.2

0.2

0

0.2

0

0.2

 


მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათ.ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

 

აჟარის  მუნიციპალიტეტი

1,089.90

25

1,064.90

1,147.90

1,108.00

39.9

1,133.40

1,116.00

17.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

0

33

33

33

0

33

33

0

ხარჯები

1,089.90

25

1,064.90

1,110.50

1,091.80

18.7

1,122.90

1,110.00

12.9

შრომის ანაზღაურება

502.7

25

477.7

508.5

507.6

0.9

509.8

509.8

0

საქონელი და მომსახურება

134.1

0

134.1

119.4

116.4

3

123.8

123.6

0.2

სუბსიდიები

71.3

0

71.3

77.5

77.5

0

91

91

0

სოციალური უზრუნველყოფა

267.2

0

267.2

285.2

272.6

12.6

272.1

272.1

0

სხვა ხარჯები

114.6

0

114.6

119.9

117.7

2.2

126.2

113.5

12.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

37.4

16.2

21.2

4.5

0

4.5

ძირითადი აქტივები

0

0

0

37.4

16.2

21.2

4.5

0

4.5

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

საშინაო

 

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

01 00

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯები

623.9

25

598.9

650.8

625.7

25.1

624.4

617

7.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

0

33

33

33

0

33

33

0

ხარჯები

623.9

25

598.9

613.4

609.5

3.9

619.9

617

2.9

შრომის ანაზღაურება

502.7

25

477.7

508.5

507.6

0.9

509.8

509.8

0

საქონელი და მომსახურება

117.8

0

117.8

101.2

98.2

3

107.3

107.1

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

0

3.3

2.4

2.4

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0.1

0

0.1

1.3

1.3

0

2.8

0.1

2.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

37.4

16.2

21.2

4.5

0

4.5

ძირითადი აქტივები

0

0

0

37.4

16.2

21.2

4.5

0

4.5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელისაქმიანობის უზრუნველყოფა

623.9

25

598.9

649.6

624.5

25.1

621.7

617

4.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

0

33

33

33

0

33

33

0

ხარჯები

623.9

25

598.9

612.2

608.3

3.9

617.2

617

0.2

შრომის ანაზღაურება

502.7

25

477.7

508.5

507.6

0.9

509.8

509.8

0

საქონელი და მომსახურება

117.8

0

117.8

101.2

98.2

3

107.3

107.1

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

0

3.3

2.4

2.4

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

37.4

16.2

21.2

4.5

0

4.5

ძირითადი აქტივები

0

0

0

37.4

16.2

21.2

4.5

0

4.5

01 01 01

აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

246

0

246

259.8

256.9

2.9

243.8

243.8

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

 

11

11

11

0

11

11

0

ხარჯები

246

0

246

243.3

243.3

0

243.8

243.8

0

შრომის ანაზღაურება

204.1

0

204.1

202.2

202.2

0

202

202

0

საქონელი და მომსახურება

41.9

0

41.9

41.1

41.1

0

41.8

41.8

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

16.5

13.6

2.9

0

0

0

ძირითადი აქტივები

0

0

0

16.5

13.6

2.9

0

0

0

01 01 02

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

347.6

0

347.6

359.8

338.5

21.3

349.1

344.4

4.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

20

0

20

20

0

ხარჯები

347.6

0

347.6

338.9

335.9

3

344.6

344.4

0.2

შრომის ანაზღაურება

268.6

0

268.6

276.6

276.6

0

279

279

0

საქონელი და მომსახურება

75.6

0

75.6

59.8

56.8

3

65.5

65.3

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

0

3.3

2.4

2.4

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

20.9

2.6

18.3

4.5

0

4.5

ძირითადი აქტივები

0

0

0

20.9

2.6

18.3

4.5

0

4.5

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

30.3

25

5.3

30

29.1

0.9

28.8

28.8

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

 

2

2

2

0

2

2

0

ხარჯები

30.3

25

5.3

30

29.1

0.9

28.8

28.8

0

შრომის ანაზღაურება

30

25

5

29.7

28.8

0.9

28.8

28.8

0

საქონელი და მომსახურება

0.3

0

0.3

0.3

0.3

0

0

0

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

0

0

1.2

1.2

0

2.7

0

2.7

 

ხარჯები

0

0

0

1.2

1.2

0

2.7

0

2.7

სხვა ხარჯები

0

0

0

1.2

1.2

0

2.7

0

2.7

   01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

1

1

0

2.5

0

2.5

 

ხარჯები

0

0

0

1

1

0

2.5

0

2.5

სხვა ხარჯები

0

0

0

1

1

0

2.5

0

2.5

 01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდი

0

0

0

0.2

0.2

0

0.2

0

0.2

 

ხარჯები

0

0

0

0.2

0.2

0

0.2

0

0.2

სხვა ხარჯები

0

0

0

0.2

0.2

0

0.2

0

0.2

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

3.1

3.1

0

6

6

0

 

ხარჯები

0

0

0

3.1

3.1

0

6

6

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

3.1

3.1

0

6

6

0

02 01

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში)

0

0

0

3.1

3.1

0

6

6

0

 

ხარჯები

0

0

0

3.1

3.1

0

6

6

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

3.1

3.1

0

6

6

0

03 00

განათლება

21.3

0

21.3

29.1

29.1

0

37

37

0

 

ხარჯები

21.3

0

21.3

29.1

29.1

0

37

37

0

სუბსიდიები

21.3

0

21.3

29.1

29.1

0

37

37

0

03 01

სკოლამდელი განათლება (ააიპ)აჟარის საბავშვო ბაღი)

21.3

0

21.3

29.1

29.1

0

37

37

0

 

ხარჯები

21.3

0

21.3

29.1

29.1

0

37

37

0

სუბსიდიები

21.3

 

21.3

29.1

29.1

0

37

37

0

04 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

69.6

0

69.6

70.7

70.7

0

74

74

0

 

ხარჯები

69.6

0

69.6

70.7

70.7

0

74

74

0

საქონელი და მომსახურება

16.3

0

16.3

18.2

18.2

0

16.5

16.5

0

სუბსიდიები

50

0

50

48.4

48.4

0

54

54

0

სხვა ხარჯები

3.3

0

3.3

4.1

4.1

0

3.5

3.5

0

04 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

33.8

0

33.8

35.5

35.5

0

36.6

36.6

0

 

ხარჯები

33.8

0

33.8

35.5

35.5

0

36.6

36.6

0

საქონელი და მომსახურება

8

0

8

10.6

10.6

0

8.1

8.1

0

სუბსიდიები

24.8

0

24.8

23.4

23.4

0

28

28

0

სხვა ხარჯები

1

0

1

1.5

1.5

0

0.5

0.5

0

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

9

0

9

12.1

12.1

0

8.6

8.6

0

 

ხარჯები

9

0

9

12.1

12.1

0

8.6

8.6

0

საქონელი და მომსახურება

8

0

8

10.6

10.6

0

8.1

8.1

0

სხვა ხარჯები

1

0

1

1.5

1.5

0

0.5

0.5

0

04 01 02

ა (ა)იპ აჟარის სპორტული სკოლა

24.8

0

24.8

23.4

23.4

0

28

28

0

 

ხარჯები

24.8

0

24.8

23.4

23.4

0

28

28

0

სუბსიდიები

24.8

 

24.8

23.4

23.4

0

28

28

0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

35.8

0

35.8

35.2

35.2

0

37.4

37.4

0

 

ხარჯები

35.8

0

35.8

35.2

35.2

0

37.4

37.4

0

საქონელი და მომსახურება

8.3

0

8.3

7.6

7.6

0

8.4

8.4

0

სუბსიდიები

25.2

0

25.2

25

25

0

26

26

0

სხვა ხარჯები

2.3

0

2.3

2.6

2.6

0

3

3

0

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

10.6

0

10.6

10.2

10.2

0

11.4

11.4

0

 

ხარჯები

10.6

0

10.6

10.2

10.2

0

11.4

11.4

0

საქონელი და მომსახურება

8.3

0

8.3

7.6

7.6

0

8.4

8.4

0

სხვა ხარჯები

2.3

0

2.3

2.6

2.6

0

3

3

0

04 02 02

ა(ა)იპ აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

25.2

0

25.2

25

25

0

26

26

0

 

ხარჯები

25.2

0

25.2

25

25

0

26

26

0

სუბსიდიები

25.2

 

25.2

25

25

0

26

26

0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

375.1

0

375.1

394.2

379.4

14.8

392

382

10

 

ხარჯები

375.1

0

375.1

394.2

379.4

14.8

386

376

10

სოციალური უზრუნველყოფა

263.9

0

263.9

282.8

270.2

12.6

272.1

272.1

0

სხვა ხარჯები

111.2

0

111.2

111.4

109.2

2.2

113.9

103.9

10

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

საშინაო

 

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

05 01

სოციალური პროგრამები

375.1

0

375.1

394.2

379.4

14.8

392

382

10

 

ხარჯები

375.1

0

375.1

394.2

379.4

14.8

386

376

10

 

სოციალური უზრუნველყოფა

263.9

0

263.9

282.8

270.2

12.6

272.1

272.1

0

 

სხვა ხარჯები

111.2

0

111.2

111.4

109.2

2.2

113.9

103.9

10

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

საშინაო

 

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

05 01 01

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

92.7

0

92.7

99.1

92.3

6.8

95

95

0

 

ხარჯები

92.7

0

92.7

99.1

92.3

6.8

95

95

0

სოციალური უზრუნველყოფა

91

0

91

97.6

90.8

6.8

93.5

93.5

0

სხვა ხარჯები

1.7

0

1.7

1.5

1.5

0

1.5

1.5

0

05 01 02

მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.7

0

40.7

41.5

40.5

1

40.5

40.5

0

 

ხარჯები

40.7

0

40.7

41.5

40.5

1

40.5

40.5

0

სოციალური უზრუნველყოფა

40.7

0

40.7

41.5

40.5

1

40.5

40.5

0

05 01 03

ოჯახების და ბავშების სოციალური დაცვა

47.7

0

47.7

51.8

48.5

3.3

51

51

0

 

ხარჯები

47.7

0

47.7

51.8

48.5

3.3

51

51

0

სოციალური უზრუნველყოფა

45.1

0

45.1

49.3

46

3.3

46.6

46.6

0

 

სხვა ხარჯები

2.6

0

2.6

2.5

2.5

0

4.4

4.4

0

05 01 04

 ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა

14.5

0

14.5

14.5

14.5

0

14.5

14.5

0

 

ხარჯები

14.5

0

14.5

14.5

14.5

0

14.5

14.5

0

სოციალური უზრუნველყოფა

14.5

0

14.5

14.5

14.5

0

14.5

14.5

0

05 01 05

სოციალური დახმარებები

163.5

0

163.5

170.8

167.1

3.7

175

165

10

 

ხარჯები

163.5

0

163.5

170.8

167.1

3.7

169

159

10

სოციალური უზრუნველყოფა

56.6

0

56.6

63.4

61.9

1.5

61

61

0

სხვა ხარჯები

106.9

0

106.9

107.4

105.2

2.2

108

98

10

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

საშინაო

 

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

05 01 06

დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება

16

0

16

16.5

16.5

0

16

16

0

 

ხარჯები

16

0

16

16.5

16.5

0

16

16

0

სოციალური უზრუნველყოფა

16

0

16

16.5

16.5

0

16

16

0


 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
2020 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი - 0,0 ლარის ტოლია.

მუხლი 22. ჯილდოებიდანამატები და დახმარებები
2020 წლის განმავლობაში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე ჯილდოს, დანამატების, დახმარების  და სხვა ანაზღაურების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. ადგილობრივი შესყიდვები
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით შესყიდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. ასიგნებების დაფინანსება
აჟარის(ზემო აფხაზეთის)  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.