„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/02/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.161.016458
5
07/02/2020
ვებგვერდი, 13/02/2020
190040000.35.161.016458
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2020 წლის 7 თებერვალი

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ “ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის შესაბამისად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისა  და საკრებულოს    აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 23/01/2018; სარეგისტრაციო კოდი: 190040000.35.161.016380) და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 

„დანართი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხა, საშტატო რაოდენობა და თანამდებობრივი სარგოები

 

საშტატო   ნუსხა

 

საშტატო რაოდენობა

 

თანამდებობრივი სარგოები (ლარი)

საკრებულოს თავმჯდომარე

 

4500

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

 

3750

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

 

3000

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

 

3000

  საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე

 

1700

საკრებულოს აპარატი

პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2600

 

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2000

მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

მეოთხე რანგი მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

900

                                       საორგანიზაციო განყოფილება

მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2000

მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

9

1200

მესამე რანგი მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1100

მეოთხე რანგი მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

900

 

სულ

 

   

 

20

 

 

    

 

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ჯანხოთელი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.