„ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/01/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.119.016412
1
29/01/2020
ვებგვერდი, 30/01/2020
010250020.35.119.016412
„ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2020 წლის 29 იანვარი

ქ. ხონი

 

„ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე,   ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის  №54   დადგენილებაში (www. matcne. gov. ge. 010250020.35.119.016210, 03/11/2014)  შეტანილ   იქნეს   შემდეგი    ცვლილება:

დადგენილების 1-ლი მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ დადგენილ ადმინისტრაციულ საზღვრებში შეიქმნას შემდეგი ადმინისტრაციული ერთეულები: ქალაქის, გორდის, გოჩა ჯიხაიშის, გუბის, დედალაურის, ივანდიდის, კინჩხის, კუხის, მათხოჯის, ნახახულევის, ქუტირის, ძეძილეთის.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.