საფურაჟე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე

საფურაჟე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 46
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 20/01/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/01/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/06/2024
სარეგისტრაციო კოდი 240110000.10.003.021754
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
46
20/01/2020
ვებგვერდი, 22/01/2020
240110000.10.003.021754
საფურაჟე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (22/01/2020 - 15/08/2023)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №46

2020 წლის 20 იანვარი

ქ. თბილისი

 

საფურაჟე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და  „სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, დამტკიცდეს თანდართული „საფურაჟე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების  პირობები“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 ივნისიდან.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარიასაფურაჟე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობები

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. საფურაჟე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობები (შემდგომში − წესი) არეგულირებს საფურაჟე კულტურების თესლის (შემდგომში − თესლი) ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

2. ამ წესის მიზანია ბაზარზე განთავსებისათვის განკუთვნილი თესლის წარმოება და მისი ბაზარზე განთავსებისათვის შესაბამისი მოთხოვნების დადგენა.

3. ეს წესი ვრცელდება მიმწოდებლის მიერ ადგილობრივ ბაზარზე განთავსებისთვის განკუთვნილ თესლზე.

4. ეს წესი არ ვრცელდება ექსპორტისთვის განკუთვნილ თესლზე.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

1. ამ წესის მიზნებისათვის გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ბაზარზე განთავსება − კომერციული მიზნებისათვის მასალის მიწოდება, გაყიდვის მიზნით განთავსება და გასაყიდად შეთავაზება ან გადაცემის სხვა ფორმები, გარდა მიწოდების ისეთი ფორმებისა, როგორიც არის კონტროლის ორგანოებისთვის გადაცემა, დამუშავების ან შეფუთვის მომსახურებების მიმწოდებლებისთვის გადაცემა;

ბ) საფურაჟე კულტურები − გვარები და სახეობები, რომლებიც განსაზღვრულია „სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 9 აგვისტოს №411 დადგენილების შესაბამისად;

გ) წინასაბაზისო თესლი“ − საბაზისო თესლის წინა თაობის თესლი, რომელიც დამზადებულია სელექციონერის/შემნარჩუნებლის პასუხისმგებლობით ჯიშის შენარჩუნებისათვის საჭირო საწყისი მასალისგან, აკმაყოფილებს საბაზისო თესლის მიმართ ამ წესის „მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სათესლე ნაკვეთი“ დანართ №1-ითა და „მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს თესლი“ დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს;

დ) საბაზისო თესლი“ − საბაზისო თესლი არის შემდეგნაირი: 

დ.ა) სელექციური ჯიშების თესლი, რომელიც დამზადებულია სელექციონერის/შემნარჩუნებლის პასუხისმგებლობით, განკუთვნილია სერტიფიცირებული თესლის მისაღებად, აკმაყოფილებს საბაზისო თესლის მიმართ ამ წესის დანართ №1-ითა და დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს;

დ.ბ) ადგილობრივი ჯიშების თესლი, რომელიც დამზადებულია მისი გავრცელების დადგენილ არეალში, განკუთვნილია სერტიფიცირებული თესლის მისაღებად, აკმაყოფილებს საბაზისო თესლის მიმართ დანართ №1-ითა და დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს;

ე) სერტიფიცირებული თესლი“ − „სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 9 აგვისტოს №411 დადგენილებით. „3. საფურაჟე კულტურებში“ ჩამოთვლილი ყველა სახეობის თესლი, გარდა: Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. და Medicago sativa-ისა, რომელიც დამზადებულია პირდაპირ საბაზისო თესლისგან ან, სელექციონერის მოთხოვნის შემთხვევაში, წინასაბაზისო თესლისგან, რომელიც აკმაყოფილებს საბაზისო თესლის მიმართ ამ წესის დანართ №1-ითა და დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს, ასევე გამიზნულია საერთო დანიშნულების ნათესების მისაღებად და აკმაყოფილებს „სერტიფიცირებული თესლის“ მიმართ ამ წესის დანართ №1-ითა და დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს;

ვ) პირველი თაობის სერტიფიცირებული თესლი“ − (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. და Medicago sativa) − თესლი, რომელიც დამზადებულია პირდაპირ საბაზისო თესლისგან ან, სელექციონერის მოთხოვნის შემთხვევაში, წინასაბაზისო თესლისგან და აკმაყოფილებს საბაზისო თესლის მიმართ დანართ №1-ითა და დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს, ასევე განკუთვნილია მეორე თაობის სერტიფიცირებული თესლის ან საერთო დანიშნულების ნათესების მისაღებად და აკმაყოფილებს პირველი თაობის სერტიფიცირებული თესლის მიმართ ამ წესის დანართ №1-ითა და დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს;

ზ) მეორე თაობის სერტიფიცირებული თესლი“ − (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. და Medicago sativa) − თესლი, რომელიც დამზადებულია საბაზისო თესლისგან ან პირველი თაობის სერტიფიცირებული თესლისგან ან, სელექციონერის მოთხოვნის შემთხვევაში, საბაზისო თესლის წინა თაობების თესლისგან და აკმაყოფილებს საბაზისო თესლის მიმართ ამ წესის დანართ №1-ითა და დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს, ასევე განკუთვნილია საერთო დანიშნულების ნათესების მისაღებად და აკმაყოფილებს მეორე თაობის სერტიფიცირებული თესლის მიმართ ამ წესის დანართ №1-ითა და დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს;

თ) კომერციული თესლი“ − თესლი, რომელიც იდენტიფიცირდება სახეობის მიხედვით, აკმაყოფილებს კომერციული თესლის მიმართ ამ წესის დანართ №2-ით დადგენილ მოთხოვნებს;

ი) არასრულად სერტიფიცირებული თესლი“ − თესლი, რომელსაც ნაწილობრივ აქვს გავლილი სერტიფიცირების პროცედურები.

2. ამ წესის მიზნებისთვის ასევე გამოიყენება „სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერმინები, თუ ამ წესით სხვაგვარად არ არის დადგენილი.

მუხლი 3. ზოგადი მოთხოვნები

1. ბაზარზე შეიძლება განთავსდეს საფურაჟე კულტურების თესლი, რომელიც კლასიფიცირდება შემდეგ კატეგორიებად:

ა) „წინასაბაზისო თესლი“;

ბ) „საბაზისო თესლი“, რომელიც მოიცავს:

ბ.ა) სელექციური ჯიშების თესლს;

ბ.ბ) ადგილობრივი ჯიშების თესლს;

გ) „სერტიფიცირებული თესლი“;

დ) „პირველი თაობის სერტიფიცირებული თესლი“ (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. და Medicago sativa);

ე) „მეორე თაობის სერტიფიცირებული თესლი“ (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. and Medicago sativa);

ვ) „კომერციული თესლი“;

ზ) „არასრულად სერტიფიცირებული თესლი“.

  2. გვარებისა და სახეობების: Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb., Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L., Dactylis glomerata L., Dactylis glomerata L., Festuca arundinacea Schreber, Festuca pratensis Hudson, Festuca rubra L., Galega orientalis Lam.fodder galega, Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L., Lolium x hybridum Hausskn, Phleum pratense L., Medicago sativa L., Medicago × varia T. Martyn, PisumRaphanus sativus L. var. oleiformis Pers.sativum L., Trifolium repens L., Trifolium pratense L. თესლი შეიძლება განთავსდეს ბაზარზე, თუ ის სერტიფიცირებულია, როგორც „საბაზისო“ ან „სერტიფიცირებული თესლი“. სხვა გვარებისა და სახეობების თესლი შეიძლება, განთავსდეს ბაზარზე, თუ ის სერტიფიცირებულია როგორც „საბაზისო“, „სერტიფიცირებული“ ან „კომერციული თესლი“.

3. ბაზარზე დასაშვებია განთავსდეს თესლის ნარევები, რომლის შემადგენელი კომპონენტები არის სერტიფიცირებული. კომპონენტების დასახელებები და ნარევში მათი წონითი თანაფარდობა უნდა მიეთითოს ეტიკეტზე.

4. იმ შემთხვევაში, თუ სათესლე ნაკვეთმა გაიარა საველე ინსპექტირება და ის აკმაყოფილებს ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებს, ასეთი ნაკვეთიდან აღებული თესლი შეიძლება იქნეს სერტიფიცირებული და განთავსდეს ბაზარზე, როგორც არასრულად სერტიფიცირებული თესლი.

5. თესლის პარტიის მაქსიმალური წონა და თესლის ნიმუშის მინიმალური წონა უნდა შეესაბამებოდეს ამ წესის „პარტიის და ნიმუშის წონები“ დანართ №3-ში მითითებულ მოთხოვნებს.

მუხლი 4. სახელმწიფო კონტროლი

 თესლის ბაზარზე განთავსებისას საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − სურსათის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.


დანართი 1
მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სათესლე ნაკვეთი

1. წინამორბედი კულტურა  არ უნდა იყოს  შეუსაბამო ამ წესში მოყვანილი კულტურათა ჯიშების სათესლე ნაკვეთებისათვის. სათესლე ნაკვეთი არ უნდა იყოს  დასარევლიანებული წინამორბედი კულტურების  მცენარეებით.

2. მინიმალური საიზოლაციო მანძილები სათესლე ნაკვეთებისათვის არასასურველი გადამტვერავი წყაროდან:

სათესლე ნაკვეთი

მინიმალური საიზოლაციო მანძილი (მეტრი)

Brassica spp., Phacelia tanacetifolia:

  • „საბაზისო თესლის“ წარმოებისთვის
  • „სერტიფიცირებული თესლის“ წარმოებისთვის

 

400

200

სახეობები ან ჯიშები გარდა Brassica spp., Phacelia tanacetifolia; Pisum sativum; Poa pratensis ჯიშებისა:

  • გამრავლებისათვის გამიზნული თესლის წარმოებისათვის, ორ ჰექტრამდე ნაკვეთი

 

  • გამრავლებისთვის გამიზნული თესლის  წარმოებისთვის, ორ ჰექტარზე მეტი ნაკვეთი

 

  • არასათესლე დანიშნულების ნაკვეთების დასათესად განკუთვნილი  თესლის საწარმოებლად, ორ ჰექტრამდე ნაკვეთი

 

  • არასათესლე დანიშნულების ნაკვეთების დასათესად განკუთვნილი  თესლის საწარმოებლად, ორ ჰექტრზე მეტი ნაკვეთი.

 

 

200

 

100

 

 

100

 

 

50

 

შენიშვნა: ეს მანძილები შეიძლება შეიცვალოს, თუ არსებობს საკმარისი ბარიერი არასასურველი გადამტვერვის წყაროსადმი.

3. სხვა სახეობების მინარევი მცენარეები, რომელთა თესლი ძნელად განირჩევა სათესლე მცენარეებიდან მიღებული თესლისაგან, სათესლე ნაკვეთებში უნდა იყოს რაც შეიძლება მცირე რაოდენობით. 

4. Lolium - ის  სახეობების ან × Festulolium -ის სათესლე ნაკვეთები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: lolium  სახეობების ან × Festulolium თესლის მისაღები სათესლე ნაკვეთებისათვის, სხვა სახეობების მცენარეები არ უნდა აღემატებოდეს:

ა) 1 მცენარეს 50 კვ.მ. ფართობზე „საბაზისო თესლის“ დასამზადებლად;

ბ) 1 მცენარეს 10 კვ.მ. „სერტიფიცირებული თესლის“ დასამზადებლად.

5. სათესლე ნაკვეთს უნდა ჰქონდეს საკმარისი ჯიშობრივი იდენტურობა და სიწმინდე.

6. სათესლე ნაკვეთებში ჯიშები, გარდა Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Poa pratensis სახეობებისა, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:  არატიპური მცენარეთა  ჯიშობრივი მინარევების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს:

ა) ერთ მცენარეს 30კვ.მ ფართობზე საბაზისო თესლის მისაღებ სათესლე ნაკვეთზე;

ბ) ერთ მცენარეს 10კვ.მ. ფართობზე სერტიფიცირებული თესლის მისაღებ სათესლე ნაკვეთზე.

7. Poa pratensis სათესლე ნაკვეთებისათვის არატიპური მცენარეთა ჯიშობრივი მინარევები არ უნდა აღემატებოდეს:

ა) ერთ მცენარეს 20კვ.მ ფართობზე საბაზისო თესლის მისაღებ სათესლე ნაკვეთზე;

ბ) ოთხ მცენარეს 10კვ.მ ფართობზე სერტიფიცირებული თესლის მისაღებ სათესლე ნაკვეთზე.

8. ჯიშები, რომლებიც არიs ოფიციალურად კლასიფიცირებული, როგორც „აპომიქტური მონოკლონალური ჯიშეები’’ და მათ სათესლე ნაკვეთებში ჯიშობრივი მინარევები არ აღემატება 6 მცენარეს 10 კვ. მეტრ ფართობზე, უნდა აკმაყოფილებდნენ „სერტიფიცირებული თესლისათვის“ ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებს.

9. მინიმუმამდე უნდა იქნeს დაყვანილი ის მავნე ორგანიზმები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან თესლის სარგებლიანობას.

10. სათესლე ნაკვეთების შესამოწმებლად უნდა ჩატარდეს სულ მცირე ერთი საველე ინსპექტირება.

 

            

დანართი 2

მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს თესლი

ნაწილი

„სერტიფიცირებული თესლი“

1. თესლს უნდა ჰქონდეს საკმარისი ჯიშობრივი იდენტურობა და სიწმინდე. მინიმალური ჯიშობრივი სიწმინდის ნორმებია:

სახეობები

მინიმალური ჯიშობრივი სიწმინდე

(%)

1

Poa pratensis, ჯიშები Brassica napus var. napobrassica და Brassica oleracea convar. acephala

98

2

Pisum sativum, Vicia faba:

პირველი თაობის სერტიფიცირებული თესლი

მეორე  თაობის სერტიფიცირებული თესლი

99

98

3

Trifolium subterraneum, Medicago spp., გარდა M. lupulina, M. sativa, M. x varia:

 საბაზისო თესლის წარმოებისთვის

შემდგომი გამრავლების მიზნით  სერტიფიცირებული თესლის წარმოებისთვის

 სერტიფიცირებული თესლის წარმოებისთვის

99,5

98

95

                  

2. სხვადასხვა ჯიშების თესლი, მათ შორის Lupinus spp.-ს ტკბილ ჯიშებში არსებული მწარე თესლი უნდა აკმაყოფილებდეს აღმოცენების უნარისადმი, ანალიზური სიწმინდისადმი და სხვა სახეობების თესლის შემცველობისადმი დადგენილ მოთხოვნებს, თესლის შემცველობისადმი ცხრილ №1-ში მითითებულ მოთხოვნებს:

 

 

ცხრილი 1

 

 

სახეობები

აღმოცენების უნარი

ანალიზური სიწმინდე

სხვა სახეობების მცენარეთა თესლის მაქსიმალური შემცველობა ამ წესის  დანართი№3-ის მე-4 სვეტში განსაზღვრული წონის ნიმუშში (სულ ყოველ სვეტზე)

Lupinus spp.-ის მწარე და სხვა ფერის თესლის რაოდენო-ბასთან დაკავშირე-ბული მოთხოვ-ნები

სხვა სახეობების მცენარეთა თესლის მაქსიმალური შემცველობა (% წონის მიხედვით)

მინიმა-ლური აღმოცე-ნების უნარი (% სუფთა თესლში)

მაგარი თესლის მაქსიმა-ლური შემცვე-ლობა (% სუფთა თესლში)

მინიმა-ლური ანალი-ზური სიწმინდე (% წონის მიხედვით)

სულ

ცალკე-ული სახეო-ბები

Elytrigia repens

Alopecu-rus myosu-roides

Melilotus  spp.

Raphanus raphanis- trum

Sinapis arvensis

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. გარდა Rumex acetosella და Rumex maritimus

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrostis canina

75 (ა)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

2 (ო)

 

Agrostis capillaris

75 (ა)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

2 (ო)

 

Agrostis gigantea

80 (ა)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

2 (ო)

 

Agrostis stolonifera

75 (ა)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

2 (ო)

 

Alopecurus pratensis

70(ა)

 

75

2,5

1,0 (ვ)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Arrhenatherum elatius

75(ა)

 

90

3,0

1,0 (ვ)

0,5

0,3

 

 

 

0 (ზ)

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Bromus catharticus

75 (ა)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (ზ)

0 (კ)(ლ)

10 (ო)

 

Bromus sitchensis

75(ა)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (ზ)

0 (კ)(ლ)

10 (ო)

 

Cynodon dactylon

70 (ა)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0 (ზ)

0 (კ)(ლ)

2

 

Dactylis glomerata

80 (ა)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Festuca arundinacea

80 (ა)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Festuca filiformis

75 (ა)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Festuca ovina

75 (ა)

 

85

2,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Festuca pratensis

80 (ა)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Festuca rubra

75(ა)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Festuca trachyphylla

75(ა)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

× Festulolium

75(ა)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Lolium multiflorum

75(ა)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Lolium perenne

80 (ა)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Lolium × hybridum

75 (ა)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5 (ო)

 

Phalaris aquatica

75 (ა)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5

 

Phleum nodosum

80(ა)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5

 

Phleum pratense

80(ა)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5

 

Poa annua

75(ა)

 

85

2,0 (გ)

1,0 (გ)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

5(ო)

 

Poa nemoralis

75 (ა)

 

85

2,0 (გ)

1,0 (გ)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

2 (ო)

 

Poa palustris

75 (ა)

 

85

2,0 (გ)

1,0 (გ)

0,3

0,3

 

 

 

0

0(კ)(ლ)

2(ო)

 

Poa pratensis

75 (ა)

 

85

2,0 (გ)

1,0 (გ)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

2(ო)

 

Poa trivialis

75 (ა)

 

85

2,0 (გ)

1,0 (გ)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

2(ო)

 

Trisetum flavescens

70 (ა)

 

75

3,0

1,0 (ვ)

0,3

0,3

 

 

 

0 (თ)

0 (კ)(ლ)

2(ო)

 

Fabaceae (Leguminosae)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Galega orientalis

60 (ა)(ბ)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (მ)(ნ)

10 (ო)

 

Hedysarum coronarium

75 (ა)(ბ)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (ლ)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (ი)

0(კ)(ლ)

20

 

Lotus corniculatus

75 (ა)(ბ)

40

95

1,8 (დ)

1,0 (დ)

 

 

0,3

 

 

0

0 (მ)(m)

10

 

Lupinus albus

80 (ა)(ბ)

20

98

0,5 (ე)

0,3 ( ე)

 

 

0,3

 

 

0 (ი)

0 (კ)

5 (ო)

(პ)(ჟ)

Lupinus angustifolius

75 (ა)(ბ)

20

98

0,5 (ე)

0,3 (ე)

 

 

0,3

 

 

0 (ი)

0 (კ)

5 (ო)

(პ)(ჟ)

Lupinus luteus

80 (ა)(ბ)

20

98

0,5 (ე)

0,3 (ე)

 

 

0,3

 

 

0 (ი)

0 (კ)

5 (ო)

(პ)(ჟ)

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Medicago italica

70 (ბ)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Medicago lupulina

80 (ა)(ბ)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (კ)(ნ)

10

 

Medicago murex

70 (ბ)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Medicago polymorpha

70 (ბ)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0  (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Medicago rugosa

70 (ბ)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Medicago sativa

80 (ა)(ბ)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (მ)(ნ)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Medicago truncatula

70 (ბ)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Medicago × varia

80 (ა)(ბ)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (კ)(ნ)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (ა)(ბ)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (კ)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Pisum sativum

80(ა)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (კ)

5 (ო)

 

Trifolium alexandrinum

80 (ა)(ბ)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(ნ)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (ბ)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Trifolium hybridum

80 (ა)(ბ)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(ნ)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (ა)(ბ)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(ნ)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

10

 

Trifolium michelianum

75 (ბ)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Trifolium pratense

80 (ა)(ბ)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (მ)(ნ)

10

 

Trifolium repens

80 (ა)(ბ)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (მ)(ნ)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (ა)(ბ)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (მ)(ნ)

10

 

Trifolium squarrosum

75(ბ)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (მ)(ნ)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (ბ)

40

97

0,5

 

 

 

0,3

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0(ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (ა)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (კ)

5

 

Vicia benghalensis

80 (ბ)

20

97 (ე)

1

 

 

 

 

 

 

0(ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Vicia faba

80 (ა)(ბ)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (კ)

5 (ო)

 

Vicia pannonica

85 (ა)(ბ)

20

98

1,0 (ე)

0,5 (ე)

 

 

0,3

 

 

0 (ი)

0(კ)

5 (ო)

 

Vicia sativa

85 (ა)(ბ)

20

98

1,0(ე)

0,5 (ე)

 

 

0,3

 

 

0 (ი)

0 (კ)

5 (ო)

 

Vicia villosa

85 (ა)(ბ)

20

98

1,0 (ე)

0,5 (ე)

 

 

0,3

 

 

0 (ი)

0 (კ)

5 (ო)

 

Other species

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassica napus var. napobrassica

80 (ა)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (კ)(ლ)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (ა)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (კ)(ლ)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (ა)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (კ)(ლ)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (ი)

0 (კ)(ლ)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (ა)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (კ)

5

 

 

შენიშვნა: სხვა პირობები, რომლებიც გამოიყენება იქ, სადაც მინიშნება კეთდება ამ ცხრილის მეორე სვეტის „ა“- ნაწილებზე:

ა) ყველა ახალი და ჯანსაღი თესლი, რომელიც წინასწარი დამუშავების  შემდეგ არ აღმოცენდება, ჩაითვლება აღმოცენების უნარის მქონედ;

ბ) მაქსიმალურ  რაოდენობამდე წარმოდგენილი მყარი თესლი ჩაითვლება აღმოცენების უნარის მქონედ;

გ) ყველა Poa-ს სახეობების თესლის 0.8%-მდე მინარევი წონის მიხედვით, არ ჩაითვლება დასარევლიანებად. 

დ) Trifolium pretense -ს  თესლის 1%-მდე მინარევი წონის მიხედვით, არ ჩაითვლება დასარევლიანებად;

ე) Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum  sativum,   Vicia faba, Vicia spp.-ის თესლის საერთო ჯამში 0,5%-მდე  მინარევი, წონის მიხედვით, სხვა შესაბამის სახეობებში არ ჩაითვლება დასარევლიანებად;

ვ) დადგენილი მაქსიმალური პროცენტი ერთი სახეობის თესლის წონის მიხედვით არ უნდა იქნეს გამოყენებული Poa spp.-ის თესლის მიმართ;

ზ) Avena fatua-ს და Avena sterili-ს  თესლის ორი მარცვალი ჯამში, მოცემული წონის თესლში არ ჩაითვლება მინარევად, თუ იმავე წონის მეორე ნიმუშში არ აღმოჩნდება ამ სახეობების თესლი;

თ) Avena fatua-ს და Avena sterili-ს  თესლის ერთი მარცვალი არ ჩაითვლება მინარევად, თუ სხვა ორჯერ მეტი წონის ნიმუშში არ აღმოჩნდება ამ სახეობების თესლი;

ი) Avena fatua-ს და Avena sterili-ს  თესლის რაოდენობის განსაზღვრა არ არის საჭირო, თუ მე-12 სვეტში მოცემული პირობები სრულდება;

კ) Cuscuta spp .-ის თესლის რაოდენობის განსაზღვრა არ არის საჭირო, თუ მე-13 სვეტში მოცემული პირობები სრულდება;                                            

ლ) Cuscuta spp. -ის თესლის ერთი მარცვლის მინარევი დადგენილი წონის  ნიმუშში  არ ჩაითვალება დასარევლიანებად, თუ  იმავე წონის მეორე ნიმუშში არ აღმოჩნდება Cuscuta spp.-ს (აბრეშუმა) თესლი;

მ) Cuscuta spp. -ის  თესლის რაოდენობის განსაზღვრისთვის, ნიმუშის წონა უნდა იყოს ორჯერ მეტი, ამ წესის „პარტიის და ნიმუშის წონები“ დანართი №3-ის ცხრილის მე-4 სვეტში სახეობებისთვის  დადგენილ წონებზე;

ნ)  Cuscuta spp. -ის თესლის ერთი მარცვლის მინარევი  დადგენილი წონის  ნიმუშში არ ჩაითვლება დასარევლიანებად, თუ  სხვა ორჯერ მეტი წონის ნიმუშში არ აღმოჩნდება Cuscuta spp.-ს (აბრეშუმა) თესლი;

ო) Rumex spp.-ის თესლი, გარდა Rumex acetosella და Rumex maritimus Rumex spp. თესლისა, რაოდენობის განსაზღვრას არ საჭიროებს, თუ მე-14 სვეტში მოცემული პირობები სრულდება;                                

პ) სხვა ფერის Lupinus spp.-ს თესლის პროცენტული შემცველობა რაოდენობის მიხედვით არ უნდა აღემატებოდეს:

– მწარე ხანჭკოლაში 2%-ს;

– მწარე ხანჭკოლის გარდა სხვა Lupinus spp.-ში 1%-ს;

ჟ) Lupinus spp.-ს სახეობებში მწარე თესლის პროცენტული შემცველობა რაოდენობის მიხედვით არ უნდა აღემატებოდეს 2,5%-ს.

3. მავნე ორგანიზმები, რომლებიც ამცირებენ თესლის სარგებლიანობას უნდა იყოს ყველაზე დაბალ დონეზე.

 

 

ნაწილი №2

 

 „საბაზისო თესლი“

1. ამ დანართის ნაწილ №1-ში მითითებული მოთხოვნები ვრცელდება, ასევე „საბაზისო თესლის“ მიმართაც.

2. Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba და Poa pratensis ჯიშების,  მინიმალური ჯიშური სიწმინდე უნდა იყოს 99,7%.

3. „საბაზისო თესლი“ უნდა აკმაყოფილებდეს  ამ დანართის ცხრილ №2-ში მითითებულ პირობებს:

ცხრილი 2

სახეობები

სხვა სახეობების მცენარეთა თესლის მაქსიმალური შემცველობა

სხვა სტანდარტები ან პირობები

 

თესლის შემცველობა რაოდენობის მიხედვით მე-3 დანართის  მე-4 სვეტში მითითებულ წონის ნიმუშში

(სულ ყოველ სვეტში)

სულ

(% წონის მიხედვით)

ერთეული სახეობები

Rumex spp. გარდა Rumex acetosella დაRumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae

 

 

 

 

 

 

 

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(კ)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(კ)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(კ)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(კ)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (ა)

2

5

5

 

(კ)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (ა)

2

5

5

 

(ი) (კ)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(კ)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(კ)

Cynodon dactylon

0,3

20(ა)

1

1

1

 

(კ)

Dactylis glomerata

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Festuca arundinacea

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Festuca filiformis

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Festuca ovina

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Festuca pratensis

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Festuca rubra

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Festuca trachyphylla

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

× Festulolium

 

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Lolium multiflorum

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Lolium perenne

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Lolium × hybridum

0,3

20(ა)

2

5

5

 

(კ)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(კ)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(კ)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(კ)

Poa annua

0,3

20(ბ)

1

1

1

 

(ვ)(კ)

Poa nemoralis

0,3

20(ბ)

1

1

1

 

(ვ) (კ)

Poa palustris

0,3

20(ბ)

1

1

1

 

(ვ)(კ)

Poa pratensis

0,3

20(ბ)

1

1

1

 

(ვ)(კ)

Poa trivialis

0,3

20(ბ)

1

1

1

 

(ვ)(კ)

Trisetum flavescens

0,3

20(გ)

1

1

1

 

(ი)(კ)

Fabaceae (Leguminosae)

 

 

 

 

 

 

 

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0(ე)

(კ)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (ე)

(კ)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

-

-

0(დ)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0(ე)

(ზ)(კ)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0(დ)

(თ)(ლ)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0(დ)

(თ)(ლ)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0(დ)  

(თ)(ლ)

Medicago doliata

0,3

20

5

-

-

0(ე)

 

Medicago italica

0,3

20

5

-

-

0(ე)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

-

-

0(ე)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

-

-

0(ე)

(კ)

Medicago murex

0,3

20

5

-

-

0(ე)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

-

-

-

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

-

 

 

 

Medicago sativa0,3

0,3

20

3

 

 

0(ე)

(კ)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0(ე)

(კ)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0(დ)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0(დ)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0(ე)

(კ)

Trifolium fragiferum

 0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0(ე)

(კ)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0(ე)

(კ)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

-

-

-

(კ)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

-

-

-

-

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0(ე)

(კ)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0(ე)

(კ)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0(ე)

(კ)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

-

-

-

-

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

-

-

-

(კ)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

-

-

-

(კ)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0(დ)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

-

-

0(დ)

-

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0(დ)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0(დ)

(თ)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0(დ)

(თ)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0(დ)

(თ)

სხვა სახეობები

 

 

 

 

 

 

 

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(კ)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(კ)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

 

4. სხვა პირობები, რომლებიც გამოიყენება იქ, სადაც მინიშნება კეთდება ამ ცხრილი №2-ის მეორე სვეტის „ა“- ნაწილებზე:

ა) თუ Poa spp. - ს თესლის  მაქსიმალური საერთო რაოდენობა არ აღემატება 80 მარცვალს, თესლი არ ჩაითვლება დასარევლიანებულად;                                    

ბ)  ამ ცხრილი №2-ის მე-3 სვეტში მითითებული მოთხოვნა არ გამოიყენება Poa spp. -ს თესლის მიმართ.  Poa spp. - ს თესლის მაქსიმალური საერთო შემცველობა, გარდა შესწავლილი  სახეობებისა, არ უნდა აღემატებოდეს ერთს 500 მარცვლიან ნიმუშში;

გ) თუ Poa spp.-ს თესლის მაქსიმალური საერთო  რაოდენობა არ აღემატება 20 მარცვალს, თესლი არ უნდა ჩაითვალოს დასარევლიანებულად;

დ) Melilotus spp. -ს თესლის რაოდენობის განსაზღვრა არ არის საჭირო, თუ მე-7 სვეტში მითითებული პირობები სრულდება;

ე) Melilotus spp.-ს თესლის ერთი მარცვალი დადგენილი წონის ნიმუშში არ ჩაითვლება მინარევად, თუ მეორე ნიმუშში, რომელიც ორჯერ  აღემატება დადგენილ წონას, არ აღმოჩნდება Melilotus spp.-ს თესლი;

ვ) Lupinus spp.-ს ჯიშებში მწარე თესლის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1%-ს.                                         

 

 ნაწილი №3

 

„კომერციული თესლი“

1. კომერციული თესლი უნდა აკმაყოფილებდეს ამ დანართის ნაწილი №1-ის მე-2 და მე-3 პუნქტებში მითითებულ პირობებს:

ა) ამ დანართის ცხრილი №1-ის მე-5 და მე-6 სვეტებში მითითებული პროცენტული მონაცემები  გაიზარდა 1%-ით;

ბ) Poa annua-ს  თესლში, Poa - ს სხვა  სახეობების   თესლის არაუმეტეს 10% მინარევი წონის მიხედვით,   არ უნდა ჩაითვალოს დასარევლიანებად;

გ)  Poa spp.-ს თესლში, გარდა Poa annua-ს სახეობისა, სხვა Poa სახეობების თესლის არაუმეტეს 3%-მდე მინარევი წონის მიხედვით,  არ უნდა ჩაითვალოს დასარევლიანებად; 

დ) Hedysarum coronarium-ს თესლში, Melilotus spp. -ის თესლის 1% მინარევი წონის მიხედვით, არ უნდა ჩაითვალოს დასარევლიანებად;

ე)  ამ დანართის  ნაწილი №1-ის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში მოცემული პირობები არ ეხება Lotus corniculatus  თესლს;

ვ) Lupinus spp- თესლისათვის:

ვ.ა) მინიმალური ანალიზური სიწმინდე წონის მიხედვით უნდა იყოს 97%;

ვ.ბ) სხვა ფერის  Lupinus spp. -ს თესლის პროცენტული შემცველობა თესლის რაოდენობის მიხედვით, არ უნდა აღემატებოდეს:

ვ.ბ.ა) მწარე ხანჭკოლა თესლში  4%-ს;

ვ.ბ.ბ) Lupinus spp. თესლში, გარდა მწარე ხანჭკოლასი, 2%-ს.

2. Vicia spp.-ის სახეობებისათვის, Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis-ის ან მსგავსი კულტურული სახეობების  თესლის 6%-მდე  მინარევი წონის მიხედვით არ უნდა ჩაითვალოს დასარევლიანებად.

3. Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis-ის თესლის მინიმალური ანალიზური სიწმინდე უნდა იყოს 97,0% წონის მიხედვით.

4. Lathyrus cicera-ს თესლის  მინიმალური ანალიზური სიწმინდე უნდა იყოს 90%  წონის მიხედვით. მსგავსი კულტურული სახეობების თესლის 5%-მდე მინარევი საერთო წონის მიხედვით,   არ უნდა ჩაითვალოს  დასარევლიანებად. 

 

 

დანართი №3

პარტიის და ნიმუშის წონები

სახეობები

პარტიის მაქსიმალური წონა

(ტონა)

პარტიიდან აღებული ნიმუშის მინიმალური წონა

(გრამი)

ნიმუშის წონა (გრამებში), ამ წესის დანართი № 2-ის ცხრილი №1-ის 12 – 14 სვეტების  და დანართი №2-ის,

ცხრილი № 2-ის 3 - 7

სვეტების მიხედვით თესლის რაოდენობის განსაზღვრისათვის

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae) ( 1 )

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

× Festulolium

10

100

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × hybridum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

10

30

3

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

10

1 000

300

ნაყოფი

10

400

120

თესლი

Lathyrus cicera

25

1 000

140

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

                        Medicago doliata

10

100

10

Medicago italica

10

100

10

Medicago littoralis

10

70

7

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago murex

10

50

5

Medicago polymorpha

10

70

7

Medicago rugosa

10

180

18

Medicago sativa

10

300

50

Medicago scutellata

10

400

40

Medicago truncatula

10

100

10

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

ნაყოფი

10

600

600

თესლი

10

400

400

Ornithopus compressus

10

120

12

Ornithopus sativus

10

90

9

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium fragiferum

10

40

4

Trifolium glanduliferum

10

20

2

Trifolium hirtum

10

70

7

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium isthmocarpum

10

100

3

Trifolium michelianum

10

25

2

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trifolium squarrosum

10

150

15

Trifolium subterraneum

10

250

25

Trifolium vesiculosum

10

100

3

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia benghalensis

20

1 000

120

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

სხვა სახეობები

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

 Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Plantago lanceolata

5

20

2

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

 

(1) პარტიის მაქსიმალური წონა შეიძლება გაიზარდოს 25 ტონამდე, თუ მწარმოებელს ამისი უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს კომპეტენტური ორგანოს მიერ.

 

პარტიის წონა არ უნდა აჭარბებდეს მაქსიმალური წონის 5%-ს.