„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ − ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადის, სახეების, საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ − ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადის, სახეების, საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 14/01/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 470000000.10.003.021736
28
14/01/2020
ვებგვერდი, 15/01/2020
470000000.10.003.021736
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ − ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადის, სახეების, საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ − ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადის, სახეების, საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №28

2020 წლის 14 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ − ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადის, სახეების, საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ − ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადის, სახეების, საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №468 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 16/09/2015; 470000000.10.003.018854) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული:

1. №1 (კვლევები) და №1.1 (სწავლების კურსი/ტრენინგი) დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. №2 დანართს (ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადები და საფასური) დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტები:

„6. ცენტრის მიერ ბიოლოგიური მასალების იმპორტ-ექსპორტისათვის დოკუმენტაციის მომზადებისა და საბაჟო პროცედურებისათვის წერილის გაცემის საფასური განისაზღვრება 25 ლარით (5 კალენდარული დღის ვადაში).

7. იმ შემთხვევაში, თუ ტესტირება (№1 დანართის 122-ე გრაფა) სასწრაფოა და ჩატარდება ამ დანართით განსაზღვრულ ვადებზე მოკლე ვადაში, ტესტის ღირებულება გაიზრდება 5000 ლარამდე.

8. ტრენინგების კურსს (№1.1 დანართის მე-2 – მე-15 გრაფები) თარჯიმნის საჭიროების შემთხვევაში ემატება დღიურად 350 დოლარის ეკვივალენტი ლარში.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარიადანართი №1 

 

 

ტარიფები

კვლევები

ფასი(ლრი)

1.

HR.3.6

თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში, TSH

25.00

2.

HR.1.3

თიროქსინის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში FT4

25.00

3.

IM.4.1.1

ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ, anti Tg

30.00

4.

IM.4.1.2

ანტისხეულები თირეოიდული პეროქსიდაზის მიმართ, anti TPO

30.00

5.

MB.9.67.g

წითურას ვირუსის საწინააღმდეგო IgG ანტისხეულების განსაზღვრა

30.00

6.

MB.9.67.m

წითურას ვირუსის საწინააღმდეგო IgM ანტისხეულების განსაზღვრა

30.00

7.

MB.9.92

Clostridium difficile, Toxin A/B Stool, ELISA

30.00

8.

MB.9.19.m

ებშტეინ ბარის ვირუსის ადრეული ანტიგენის საწინააღმდეგო IgM ანტისხეულების განსაზღვრა ELISA მეთოდით

35.00

9.

MB.9.19.m.c

ებშტეინ ბარის ვირუსის კაფსიდური ანტიგენის საწინააღმდეგო IgM ანტისხეულების განსაზღვრა ELISA მეთოდით

30.00

10.

MB.9.19.g

ებშტეინ ბარის ვირუსის ადრეული ანტიგენის საწინააღმდეგო IgG ანტისხეულების განსაზღვრა ELISA მეთოდით

30.00

11.

MB.9.19.g.c

ებშტეინ ბარის ვირუსის კაფსიდური ანტიგენის საწინააღმდეგო IgG ანტისხეულების განსაზღვრა ELISA მეთოდით

30.00

12.

MB.9.72.g

ჩუტყვავილას ვირუსის საწინააღმდეგო IgG ანტისხეულების დეტექცია ELISA მეთოდით

30.00

13.

MB.9.72.m

ჩუტყვავილას ვირუსის საწინააღმდეგო IgM ანტისხეულების დეტექცია ELISA მეთოდით

25.00

14.

MB.9.207.g

ლეპტოსპირას საწინააღმდეგო IgG ანტისხეულების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი განსაზღვრა ELISA მეთოდით

25.00

15.

MB.9.207.m

ლეპტოსპირას საწინააღმდეგო IgM ანტისხეულების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი განსაზღვრა ELISA მეთოდით

45.00

16.

MB.9.52.g

ბორელიას საწინააღმდეგო ანტისხეულების IgG ანტისხეულების განსაზღვრა ELISA მეთოდით

45.00

17.

MB.9.52.m

ბორელიას საწინააღმდეგო ანტისხეულების IgM ანტისხეულების განსაზღვრა ELISA მეთოდით

35.00

18.

MB.9.29.ab

ლეიშმანიას საწინააღმდეგო IgG ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა ELISA მეთოდით

35.00

19.

A23.MB.4

ბრუცელოზის დიაგნოსტიკა აგლუტინაციის მეთოდით

25.00

20.

A23.MB.4m

ბრუცელას საწინააღმდეგო IgM ანტისხეულების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი განსაზღვრა ELISA მეთოდით

45.00

21.

A23.MB.4g

ბრუცელას საწინააღმდეგო IgG ანტისხეულების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი განსაზღვრა ELISA მეთოდით

45.00

22.

MB.2.UR.1

შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

23.

MB.2.UR.3

შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

24.

MB.2.UR.4

შარდის ნიმუშიდან გამოყოფილი პათოგენის კვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

25.

MB.2.UR.pr

შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით ორსულთათვის

25.00

26.

MB.2.ЕF.1

ბიოლოგიური სითხეების (პუნქტატები, ექსუდატები, ასციტური,ენდოტრაქეალური ასპირატი და სხვა) ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

27.

MB.2.ЕF.2

ბიოლოგიური სითხეების (პუნქტატები, ექსუდატები, ასციტური,ენდოტრაქეალური ასპირატი და სხვა) ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

28.

MB.2.ЕF.3

ბიოლოგიური სითხეების (პუნქტატები, ექსუდატები, ასციტური,ენდოტრაქეალური ასპირატი და სხვა) ნიმუშიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ბაქტეკის და ფენიქსის აპარატით

65.00

29.

МВ.2.ВL.1

სისხლის კულტურის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

30.

МВ.2.ВL.2

სისხლის კულტურის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

31.

МВ.2.ВL.3

სისხლის კულტურის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ბაქტეკის და ფენიქსის აპარატით

65.00

32.

MB.2.LQ.1

ლიქვორის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

33.

MB.2.LQ.2

ლიქვორის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

34.

MB.2.LQ.3

ლიქვორის ნიმუშიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ბაქტეკის და ფენიქსის აპარატით

65.00

35.

IMВ.01

ნაღვლის წვენის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

36.

IMВ.02

ნაღვლის წვენის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

37.

IMВ.03

ნაღვლის წვენიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

65.00

38.

МВ.2.МТ.1

პირის ღრუს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

39.

МВ.2.МТ.2

პირის ღრუს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

40.

МВ.2.МТ.3

პირის ღრუს ნაცხიდან გამოყოფილი პათთოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

41.

МВ.2.R.1

ცხვირის ლორწოვანის ნაცხის, ცხვირის ღრუს გამონარეცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

42.

МВ.2.R.2

ცხვირის ლორწოვანის ნაცხის, ცხვირის ღერუს გამონარეცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

43.

МВ.2.R.3

ცხვირის ლორწოვანის ნაცხიდან, ცხვირის ღრუს გამონარეცხიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

44.

МВ.2.O.1

ყურის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

45.

МВ.2.O.2

ყურის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

46.

МВ.2.O.3

ყურის ნაცხიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

47.

МВ.2.1

თვალის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

48.

МВ.2.2

თვალის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

49.

МВ.2.3

თვალის ნაცხიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

50.

МВ.2.L.1

ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

51.

МВ.2.L.2

ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

52.

МВ.2.L.3

ხახის ნაცხიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

53.

МВ.2.W.1

ნებისმიერი ჭრილობის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

54.

МВ.2.W.2

ნებისმიერი ჭრილობის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

55.

МВ.2.W.3

ნებისმიერი ჭრილობის ნაცხიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

56.

МВ.2.362.1

საშოს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა Streptococcus agalactiae (В ჯგუფის სტრეპტოკოკის) არმოსაჩენად და ანტიბიოტიკომგრძნობელობა

30.00

57.

МВ.2.362.2

საშოს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა Streptococcus agalactiae (В ჯგუფის სტრეპტოკოკის) არმოსაჩენად ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

15.00

58.

МВ.2.362.3

საშოს ნაცხიდან გამოყოფილი B ჯგუფის სტრეპტოკოკზე საეჭვო კულტურის კვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

59.

МВ.2.FM.1

საშოს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით.

45.00

60.

МВ.2.FM.2

საშოს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე.

30.00

61.

МВ.2.FM.3

საშოს ნაცხიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

62.

МВ.2.GМ.1

ურეთრის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

63.

МВ.2.GМ.2

ურეთრის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

64.

МВ.2.GМ.3

ურეთრის ნაცხიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

65.

МВ.2.GМ.sp.1

სპერმის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

66.

МВ.2.GМ.sp.2

სპერმის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

67.

МВ.2.GМ.sp.3

სპერმის ნიმუშიდან გამოყოფილი პათოგენის გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

65.00

68.

МВ.2.FA.1

ფეკალური მასების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

69.

МВ.2.FA.2

ფეკალური მასების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

70.

МВ.2.FA.3

 ფეკალური მასების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე ფენიქსის აპარატით

56.00

71.

МВ .2.FA.1 46

განავალში Еschеrichia coli H7:0157-ს აღმოჩენა (ჰემოლიზურ-ურიმიული სინდრომი)

30.00

72.

МВ .2.FA

ნაწლავის ნორმალური მიკროფლორის გამოკვლევა

45.00

73.

МВ.2.FА.336.1

ფეკალური მასების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა შიგელას მტარებლობაზე ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

30.00

74.

МВ.2.FА.336.2

ფეკალური მასების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა შიგელას მტარებლობაზე ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

15.00

75.

МВ.2.FА.336.3

ფეკალური მასების შიგელას მტარებლობაზე გამოკვლევა ფენიქსის აპარატით

56.00

76.

МВ.2.FА.70.1

ფეკალური მასების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა Campylobacter spp–ის აღმოსაჩენად ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

77.

МВ.2.FА.70.2

ფეკალური მასების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა Campylobacter spp–ის აღმოსაჩენად ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

78.

МВ .2.SP.1

ნახველის, ბრონქოალვეოლარული ლავაჟის, ტრანსტრაქეალური ასპირატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

79.

МВ .2.SP.2

ნახველის, ბრონქოალვეოლარული ლავაჟის, ტრანსტრაქეალური ასპირატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

80.

МВ .2.SP.3

ნახველის, ბრონქოალვეოლარული ლავაჟის, ტრანსტრაქეალური ასპირატის ნიმუშიდან გამოყოფილი პათოგენის კვლევა ფენიქსის აპარატით

74.00

81.

МВ.2.m.1

ქალის რძის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

82.

МВ.2.m.1

ქალის რძის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

83.

МВ.2.m.2

ქალის რძის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

84.

МВ.2.m.3

ქალის რძის ნიმუშიდან გამოყოფილი პათოგენის კვლევა ფენიქსის აპარატით

65.00

85.

МВ. 2.69.1

სხვადასხვა ნიმუშის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლეეა CANDIDA -ს გვარის სოკოს აღმოსაჩენად აანტიფუნგური პრეპარატების გარეშე

45.00

86.

МВ. 2.69.2

სხვადასხვა ნიმუშიდან გამოყოფილი CANDIDA-ს გვარის სოკოების იდენტიფიკაცია ფენიქსის აპარატით მგრძნობელობის გარეშე

56.00

87.

МВ.1.2

საკვლევი ნიმუშის ბაქტერიოსკოპია (შეღებვა გრამის წესით, გიმზა -რომანოვსკით და სხვა)

15.00

88.

MB.2.AST

ანტიბიოტიკომგრძნობელობის ტესტი /ანტიფუნგური პრეპარატებით მგრძნობელობის ტესტი

15.00

89.

MB.2/1

კულტურის იდენტიფიკაცია /დადასტურება ანტიბიოტიკომგრძნობელობით

45.00

90.

MB.2/2

კულტურის იდენტიფიკაცია /დადასტურება ანტიბიოტიკომგრძნობელობის გარეშე

30.00

91.

MB.2/3

კულტურის იდენტიფიკაცია /დადასტურება ფენიქსის აპარატით

56.00

92.

MB.2/A.1

აუტოფსიური მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა - სისხლი ან ნებისმიერი ბიოლოგიური სითხე

30.00

93.

MB.2/A.2

აუტოფსიური მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა - ნებისმიერი ბიოლოგიური ქსოვილი

30.00

94.

МВ.2.EN.S.1

სტერილური ქირურგიული იარაღებიდან აღებული ჩამონარეცხების და სტერილური ქირურგიული მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

25.00

95.

МВ.2.EN.S.2

ჰაერის გამოკვლევა სედიმენტაციის მეთოდით

25.00

96.

МВ.2.EN.S.3

გარემო ნიმუშებიდან ( სამედიცინო ინვენტარი და სხვა) აღებული ჩამონარეცხების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

25.00

97.

МВ.2.EN.S.4

წყლის და ნებისმიერი კლინიკური ნიმუშის ბაქტერიოლოგიური კვლევა Legionella-ს აღმოსაჩენად.

98.00

98.

МВ.2.EN.S.5

ცხვირის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა S. aureus მტარებლობაზე

25.00

99.

PR.1.3

ჰელმინთების აღმოსაჩენად ფეკალური ნიმუშის ბაქტერიოსკოპია

10.00

მოლეკულური კვლევები

100.

MoD.1

მოლეკულური დიაგნოსტიკა (რეაგენტების გარეშე)

50.00

101.

MoD.2

დნმ/რნმ-ის გამოყოფა

100.00

102.

PCR.1

პჯრ რეალურ დროში ინფექციური აგენტის დეტექციისთვის

250.00

103.

PCR.2

პჯრ რეალურ დროში, ინფექციური აგენტების მულტიპლექსური ნაკრებით დეტექციისთვის

450.00

104.

PCR.3

პჯრ რეალურ დროში, ონკოლოგიური მარკერების მულტიპლექსური ნაკრებით დეტექციისთვის (პარაფინის ბლოკიდან დნმ ექსტრაქციით)

620.00

105.

PCR.4

პჯრ ტესტი არსებული პრაიმერებით ნუკლეინის მჟავების ამპლიფიკაციისათვის და გელ-ელექტროფორეზი (მაქსიმუმ 800bp)

160.00

106.

SSeq.1

დნმ ნიმუშის სექვენირება სენგერის მეთოდით (ABI 3130xl) 1 ნიმუშის ფასი:

175.00

107.

NGSLP1

დნმ ნიმუშების მომზადება ახალი თაობის სექვენირებისათვის - 6 ან ნაკლები ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

715.00

108.

NGSLP2

დნმ ნიმუშების მომზადება ახალი თაობის სექვენირებისათვის - 7 და მეტი ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

605.00

109.

NGSLP3

რნმ ნიმუშების მომზადება ახალი თაობის სექვენირებისათვის - 6 ან ნაკლები ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

775.00

110.

NGSLP4

რნმ ნიმუშების მომზადება ახალი თაობის სექვენირებისათვის - 7 და მეტი ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

665.00

111.

NGSmg1

მეტაგენომური დნმ/რნმ 1 ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq) 1 ნიმუშის ფასი:

7100.00

112.

NGSmg2

მეტაგენომური 3 ან მეტი რნმ ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში: RiboZero ნაკრებით დამუშავება და სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq) 1 ნიმუშის ფასი:

3050.00

113.

NGSmg3

მეტაგენომური დნმ/რნმ-ის ნიმუშის სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq), (რეაგენტების გარეშე) 1 ნიმუშის ფასი:

1000.00

114.

NGSbv1

ბაქტერიული/ვირუსული კულტურების დნმ-ის სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq) 1 ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

5150.00

115.

NGSbv2

ბაქტერიული/ვირუსული კულტურების დნმ-ის სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq) 3 ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

2540.00

116.

NGSbv3

ბაქტერიული/ვირუსული კულტურების დნმ-ის სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq) 6 ან მეტი ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

2020.00

117.

NGSbv4

ბაქტერიული/ვირუსული კულტურების დნმ-ის სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq) (რეაგენტების გარეშე) 1 ნიმუშის ფასი:

1000.00

118.

NGSs1

მცირე ზომის (მაქსიმუმ 50,000bp) დნმ/რნმ-ის სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq), 10-ზე ნაკლები ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

1100.00

119.

NGSs2

მცირე ზომის (მაქსიმუმ 50,000bp) დნმ/რნმ-ის სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq), 10 ან მეტი ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

755.00

120.

NGSs3

ამპლიკონების (მაქსიმუმ 800bp) დნმ/რნმ-ის სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq), 10-ზე ნაკლები ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

550.00

121.

NGSs4

ამპლიკონების (მაქსიმუმ 800bp) დნმ/რნმ-ის სექვენირება ახალი თაობის ტექნოლოგიის გამოყენებით (MiSeq), 10 ან მეტი ნიმუშის შეკვეთის შემთხვევაში 1 ნიმუშის ფასი:

350.00

122.

NGScl1

კლინიკური კვლევა - მუტაციების ანალიზი ახალი თაობის სექვენირებით

2200.00

123.

DNA2

დნმ-ის ანალიზი ბიოანალიზატორზე (ფრაგმენტის ზომის განსაზღვრა) (Bioanalyzer)

30.00

124.

DNA3

დნმ-ის კონცენტრაციის განსაზღვრა (ქიუბითი, ნანოდროპი) (Covaris M220)

25.00

125.

RNA2

რნმ-ის ანალიზი ბიოანალიზატორზე (ფრაგმენტის ზომის განსაზღვრა) (Bioanalyzer)

30.00

126.

RNA3

რნმ-ის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Qubit; NanoDrop)

25.00

127.

BiA.1

მონაცემთა პირველადი ბიოინფორმატიკული ანალიზი (ხარისხის ანალიზი, აწყობა)

300.00

128.

BiA 2

მონაცემთა სრული ბიოინფორმატიკული ანალიზი (ხარისხის ანალიზი, აწყობა, ფილოგენეტიკა, ანოტაცია)

800.00

129.

BiA 3

მონაცემთა სრული ბიოინფორმატიკული ანალიზი (ხარისხის ანალიზი, აწყობა, ფილოგენეტიკა, ანოტაცია, შედარებითი გენომიკა, ვირულენტობის და რეზისტენტობის გენების ანალიზი)

1200.00

130.

ect1

ექტოპარაზიტის სახეობის განსაზღვრა

50.00

131.

ect2

ექტოპარაზიტიდან დნმ/რნმ გამოყოფა

100.00

132.

ect3

ექტოპარაზიტების სრული კვლევა ვირუსებზე (სახეობის განსაზღვრა, რნმ გამოყოფა, პჯრ ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიულ ცხელებასა და სხვა არბოვირუსებზე)

350.00

133.

ect4

ექტოპარაზიტების გამოკვლევა ბორელიოზზე, სრული კვლევა (დნმ გამოყოფა, პჯრ)

250.00

134.

ect 5

ექტოპარაზიტების დნმ-ის გამოკვლევა რიკეტსიოზებზე (დნმ გამოყოფა, პჯრ)

 

250.00

სხვა სახის კვლევა და კონსულტაცია

ღირებულება (ლარი)

135.

XXDE9X

ულტრასონოგრაფიული კვლევა

25.00

136.

ZYZX90

სპეციალისტის კონსულტაცია

40.00

შტამები

ღირებულება (ლარი)

137.

შტამები (გარდა განსაკუთრებით საშიში ინფექციების გამომწვევთა შტამებისა)

120.00

სადეზინფექციო ხსნარების ეფექტურობის განსაზღვრა

ღირებულება (ლარი)

138.

სადეზინფექციო ხსნარის ეფექტურობის განსაზღვრა (ერთი პათოგენით)

(S.aureus, E.coll, P. aeruginosa, B. Anthracis) და სხვ.

150.00

განსაკუთრებით საშიში და მასთან გათანაბრებული ინფექციების გამომწვევების გამოვლენის და ადეკვატური ეპიდსაწინააღმდეგო სამუშაოს ღირებულება

 

ღირებულება (ლარი)

139.

განსაკუთრებით საშიში და მასთან გათანაბრებული ინფექციების გამომწვევების გამოვლენის და ადეკვატური ეპიდსაწინააღმდეგო სამუშაოს ღირებულება ერთი ერთეული გამოკვლევა (მათ შორის ველზე გასვლა)

1667.00

 

დანართი №1.1

 

ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკატორების შესწავლა

სამედიცინო სტატისტიკური

კლასიფიკატორი

ტრენინგის კურსის ხანგრძლივობა

ღირებულება 1 (ერთი) მსმენელზე

1.

ერთი კლასიფიკატორის შესწავლა

6 საათი (ერთი დღე)

70.00

ლაბორატორიულ კვლევებზე სწავლების კურსი

 

დასახელება

ერთი მსმენელის ფასი (ლარი)/დღე

ქართულ ენაზე

ინგლისურ ენაზე

2.

ბაქტერიოლოგიური კვლევების თანამედროვე მეთოდების შესწავლა გრამ დადებითი და გრამ უარყოფითი მიკროორგანიზმების აღმოსაჩენად. ანტიბიოტიკორეზისტენტობის მექანიზმები.

50.00

120.00

3.

ეტალონური კულტურების მართვა (ლიოფილიზირებული კულტურის აღდგენა, სამუშაო კულტურის მარაგის შექმნა, კულტურის მომზადება მიზნობრივი გამოყენებისთვის, ხარისხის კონტროლი)

50.00

120.00

4.

ბიოუსაფრთხოების ზოგადი კურსი

50.00

120.00

5.

პრეპარატორის მომზადება (ლაბორატორიული ჭურჭლის მომზადება, საკვები ნიადაგების დამზადება, უსაფრთხოების ნორმების შესწავლა)

50.00

120.00

6.

ვირუსოლოგიური კვლევის მეთოდები (ვირუსის იზოლაცია და ტიპირება)

300.00

450.00

7.

სეროლოგიური კვლევის მეთოდები (ELISA, Western Blot)

50.00

120.00

8.

მოლეკულური კვლევის მეთოდები (პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR))

150.00

300.00

9.

დნმ / რნმ-ის გამოყოფა

150.00

300.00

10.

ნიმუშების მომზადება, სექვენირება და მონაცემთა ანალიზი (სენგერის მეთოდი)

300.00

900.00

11.

ნიმუშების მომზადება და სექვენირება (ახალი თაობის სექვენირების მეთოდი)

400.00

1000.00

12.

მონაცემთა ბიოინფორმატიკული ანალიზი

400.00

1000.00

სამეცნიერო პროექტების, ლაბორატორიული მომსახურების მენეჯმენტის, ბიოუსაფრთხოებისა და/ან ბიოდაცვის კურსი

ფასი(ლარი)/ერთი დღე

ქართულად

ინგლისურად

13.

5-მდე მონაწილეზე

500.00

1800.00

14.

6-15 მონაწილეზე

1500.00

3000.00

15.

16-30 მონაწილეზე

2000.00

4000.00

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.