ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიული საჯარო მოხელეების, შრომითი და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიული საჯარო მოხელეების, შრომითი და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/01/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.127.016345
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
3
13/01/2020
ვებგვერდი, 15/01/2020
010250050.35.127.016345
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიული საჯარო მოხელეების, შრომითი და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (15/01/2020 - 07/02/2020)

 

   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2020 წლის 13 იანვარი

ქ. ზესტაფონი  

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიული საჯარო მოხელეების და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“, „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, 29-ე მუხლის მე-4 პუნქტის,  „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიული  საჯარო მოხელეების  საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები დანართი №1-ის შესაბამისად.

 

მუხლი 2
დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მერიაში  შრომითი ხელშეკრულებით  დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და პოზიციები დანართი №2-ის შესაბამისად.

 

მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიული საჯარო მოხელეების და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №3 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 07/02/2018წ., სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.127016276).
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2020 წლის 21 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

 


ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძედანართი №1

 


ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეების

  საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

 

 

 

 

 

 

თანამდებობა

 

რაოდენობა

 

თანამდებობრივი  სარგო

1

მერი

1

2 800

2

მერის  პირველი   მოადგილე

1

1 900

3

მერის მოადგილე

1

1 800

 

 

სულ:

3

 

                                                                                      ადმინისტრაციული  სამსახური

 

 

4

 

 

საჯარო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

სამსახურის უფროსი

 

 

1

 

 

 

 

1 700

 

 

5

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის II კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

 

 2

900

 

6

მატერიალურ-ტექნიკური, ადმინისტრაციული შენობის დაცვის და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

II რანგის II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე)

განყოფილების უფროსი

1

1 300

7

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის III  კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

850

8

მეოთხე რანგის მესამეს  კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი

IV რანგის III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

6

500

    9

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლებთან და სპეციალისტებთან კოორდინაციის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

II რანგის II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე)

განყოფილების უფროსი

 

1

 

1300

10

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის III  კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

 

2

850

11

 

მერის წარმომადგენელი ქ.ზესტაფონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

1000

12

 

მერის წარმომადგენელი ქვედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

13

 

მერის წარმომადგენელი როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

14

 

მერის წარმომადგენელი ქვედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

15

 

მერის წარმომადგენელი შორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

16

 

მერის წარმომადგენელი მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

17

 

მერის წარმომადგენელი პირველი სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

18

 

მერის წარმომადგენელი კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

19

 

მერის წარმომადგენელი ცხრაწყაროს, ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

20

 

მერის წარმომადგენელი კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

21

 

მერის წარმომადგენელი ილემის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

22

 

მერის წარმომადგენელი ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

23

 

მერის წარმომადგენელი ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

24

 

მერის წარმომადგენელი სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

25

 

მერის წარმომადგენელი ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

26

 

მერის წარმომადგენელი დილიკაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

27

 

მერის წარმომადგენელი შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1000

28

 

მერის წარმომადგენელი ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

              1000

29

 

მერის წარმომადგენელი ზორვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

               1000

30

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი ქ.ზესტაფონის ადმ.ერთეულში) 

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

31

 

 

 

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი პირველი სვირის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

32

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი პირველი სვირის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

33

 

 მეოთხე რანგის

მესამე კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი სანახშირის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი    სპეციალისტი             

1

800

34

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი სანახშირის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

35

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი  ქვ. საქარის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

36

 

 მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი ზედა საქარის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

37

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი ზოვრეთის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

38

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი ზოვრეთის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

39

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი ქვედა საზანოს ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

40

 მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი დილიკაურის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

41

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი დილიკაურის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

    42

 

  მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი კვალითის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

43

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი კვალითის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

44

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი ფუთის ადმ.ერთეულში) 

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

45

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი ფუთის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

    46

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი ძირულის ადმ.ერთეუში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

47

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი ძირულის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

48

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი შროშის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

49

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი შროშის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

    50

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი ილემის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

51

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი კლდეეთის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

52

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი ცხრა-წყაროს ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

53

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი ცხრაწ-ყაროს ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

     54

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი როდინაულის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

55

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი მეორე სვირის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

56

 

  მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია ( უმცროსი  სპეციალისტი  დაბა შორაპანში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

57

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი დაბა შორაპნის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

58

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი ბოსლევის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

59

 

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია  (უმცროსი  სპეციალისტი ბოსლევის ადმ.ერთეულში)

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

60

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული   ერთეულის ხელმძღვანელი

 

II რანგი II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე)

განყოფილების უფროსი

1

 

 

1300

 

 

61

 

 

მესამე კატეგორიის უფროსი    სპეციალისტი

 

III რანგი III  კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

       5

 

850

 

 

                                                                                               სულ       77

იურიდიული მომსახურებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

62

 

საჯარო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

  I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

 

 სამსახურის უფრო

        1

 

1700

63

იურიდიული განყოფილება

 

 

 

მეორადი სტრუქტურული   ერთეულის ხელმძღვანელი

 

  II რანგი II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე)

განყოფილების  უფროსი

1

1300

64

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი II

კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

 

900

65

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

           III რანგი III

კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

850

66

სახელმწიფო     შესყიდვების განყოფილება

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

II რანგი II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე)

განყოფილების უფროსი

   1

 

 

1300

 

 

67

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 III რანგი I  კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

1000

68

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 III რანგი II  კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

900

                                                                                  სულ   7

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

69

 

საჯარო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

 

 სამსახურის უფრო

1

 

 

1700

 

 

70

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგის I  კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი)

 

2

800

    71

 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

           III რანგი I

კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

                  1000

    72

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

           III რანგი III

კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

850

    73

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების   განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

II რანგი II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე) განყოფილების უფროსი

1

1300

74

 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

III რანგი I  კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

1000

75

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი III  კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

850

                                                                                                                                      სულ  8

სოციალური დაცვის სამსახური

 

76

 

 

საჯარო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

1

1 700

77

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი II კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

3

900

78

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი III კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

2

850

79

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 IV რანგის I  კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი

1

800

                                                                                    სულ    7

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური

 

80

 

 

საჯარო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

1

1700

81

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი I კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

3

1000

                                                                                                                               სულ       4

ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და  საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური

82

 

საჯარო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

1

1700

83

 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი I კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

 

 

1

1000

84

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი II კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

4

 

900

85

ინფრასტრუქტურის

განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

II რანგი II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე)

1

1300

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი I კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

4

1000

86

                                                                                                                           სულ    11

ეკონომიკის, ქონების მართვისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახური

     87

 

 

საჯარო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

1

1700

     88

ზედამხედველობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

II რანგი II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე)

1

1300

 

89

 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი I კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

2

1000

90

 

 

 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის განყოფილება

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

II რანგი II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

1

 

 

1300

 

91

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი I კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

 

1

1000

 

92

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი III კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

850

                                                                                                                                       სულ   7

 

განათლების, კულტურის,  ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

   93

 

საჯარო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

1

1700

     94

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი III  კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

850

     95

სპორტისა და ტურიზმის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

II რანგი II კატეგორია (საშუალო მმართველობითი დონე)

                     1

 

1300

    96

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი II კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

 

900

97

 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

III რანგი III კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

850

                                                                                                                      სულ      5

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

     98

 

 

საჯარო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

1

1600

     99

 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი I კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

1000

    100

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგი III  კატეგორია (უფროსი სპეციალისტი)

1

850

101

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგის I კატეგორია (უმცროსი  სპეციალისტი

5

800

                                                                                                                         სულ      8       

                                                                                                                                                                                                                                                       ჯამში: 137 .


 დანართი №2

 


ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მერიაში  შრომითი ხელშეკრულებით

 დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და პოზიციები

 

არსებული თანამდებობა

რაოდენობა

1.

მერის თანაშემწე

3

 

2.

 

მერის კონსულტანტი

 

1

3

ოპერატორი

1

4

ვებდეველოპერი

1

5.

დამხმარე მოსამსახურე (IT სპეციალისტი)

1

6.

დამხმარე მოსამსახურე (მდივანი)

2

7.

დამხმარე  მოსამსახურე (მერის მძღოლი)

1

8.

დამხმარე  მოსამსახურე(მორიგე მანქანის მძღოლი)

1

9.

დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი)

4

10.

დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის

სამსახურში)

1

11.

დამხმარე მოსამსახურე (დარაჯი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურში)

2

12.

საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი (კომისიის

მდივანი)

1

 

სულ:

19

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.