„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/01/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016477
1
13/01/2020
ვებგვერდი, 14/01/2020
190020020.35.137.016477
„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2020 წლის 13 იანვარი

დაბა ადიგენი

 

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის 23 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, 190020020.35.137.016474), კერძოდ: დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეიმედა მღებრიშვილიდანართი

თავი I

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 479.2

2 906.6

4 572.6

10 329,7

4 289,7

6 040,0

9 282,1

2 766,3

6 5 15,8

გადასახადები

582.3

0.0

582.3

4 972,7

0.0

4 972,7

5 775,8

0,0

5 775,8

გრანტები

6 284.1

2 906.6

3 377.5

4 455,3

4 289,7

165,6

2 906,3

2 766,3

140,0

სხვა შემოსავლები

612.8

0.0

612.8

901,7

0.0

901,7

600.0

0,0

600.0

ხარჯები

3 981.8

545.7

3 436.1

4 644,3

383,0

4 261,3

5 017,4

61,7

4 955.7

შრომის ანაზღაურება

1 052.9

0.0

1 052.9

1 200,6

0.0

1 200,6

1 359,8

0,0

1 359,8

საქონელი და მომსახურება

755.3

0.0

755.3

1 234,2

369,3

865,0

1 198,4

47,7

1 150,7

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

27,8

0.0

27,8

31,8

0,0

31,8

სუბსიდია

969.6

0.0

969.6

1 306,9

0.0

1 306,9

1 667,9

0,0

1 667,9

გრანტები

40.0

0.0

40.0

80,5

0.0

80,5

77,5

0,0

77,5

სოციალური უზრუნველყოფა

223.4

0.0

223.4

312,2

0.0

312,2

327.5

0,0

327.5

სხვა ხარჯები

888.0

545.7

342.3

482,1

13,8

468,3

354,5

14,0

340,5

საოპერაციო სალდო

3 497.4

  2 360.9

  1 136.5

5 685,4

3 906,7

1 778,8

4 264,7

2 704,6

1 560,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 238.4

2 318.1

-79.7

5 148,1

3 564,9

1 583,2

5 963.6

3 080,1

2 883.5

ზრდა

3 022.0

2 318.1

703.8

6 738,1

3 564,9

3 173,2

5 963.6

3 080,1

  2 883.5

კლება

783.5

0.0

783.5

1 590,0

0.0

1 590,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

1 259.0

42.8

1 216.2

537,3

341,8

195,6

- 1 698.9

-375,5

-1 323.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 259.0

42.8

1 216.2

509,5

341,8

167,8

- 1 754.5

-375,5

- 1 379.0

ზრდა

1 259.0

42.8

1 216.2

509,5

341,8

167,8

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 259.0

42.8

1 216.2

509,5

341,8

167,8

0,0

0,0

0,0

კლება

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

1 754.5

375,5

1 379.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

1 754.5

375,5

1 379.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

- 27,8

0,0

- 27,8

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები გადასახდელები და ნაშთის ცვილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება შემოსულობები

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლი ს გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

8262.7

2 906.6

5 356.1

11 919,7

4 289,7

7 630,0

9 282,1

2 766,3

6 5 15,8

შემოსავლები

7 479.2

2 906.6

4 572.6

10 329,7

4 289,7

6 040,0

9 282,1

2 766,3

6 515,8

არაფინანსური აქტივების კლება

783.5

0.0

783.5

1 590,0

0.0

1 590,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

582.3

0.0

582.3

11 410,2

3 947,9

7 462,2

11 036.6

3 141,8

7 894.8

ხარჯები

3 981.8

545.7

3 436.1

4 644,3

383,0

4 261,3

5 017,4

61,7

4 955,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 022.0

2 318.1

703.8

6 738,1

3 564,9

3 173,2

5 963.6

3 080,1

2 883.5

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

27,8

0,0

27,8

55,6

0,0

55,6

ნაშთის ცვლილება

1 259.0

42.0

1 216.2

509,5

341,8

167,8

- 1 754.5

-375,5

-1 379.0

 

  თავი II

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 282,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 479.2

2 906.6

4 572.6

10 329,7

4 289,7

  6 040,0

9 282,1

2 766,3

6 5 15,8

გადასახადები

582.3

0.0

582.3

4 972,7

0.0

4 972,7

5 775,8

0,0

5 775,8

გრანტები

6 284.1

2 906.6

3 377.5

4 455,3

4 289,7

165,6

2 906,3

2 766,3

140,0

სხვა შემოსავლები

612.8

0.0

612.8

901,7

0.0

901,7

600.0

0,0

600.0

  

მუხლი 4. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 775,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

582.3

0.0

582.3

4 972,7

0.0

4 972,7

5 775,8

0,0

5 775,8

საშემოსავლო გადასახადი

234.9

0.0

234.9

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0.0

0.0

0.0

4 479,4

0.0

4 479,4

5 375,8

0,0

5 375,8

ქონების გადასახადი

347.4

0.0

347.4

493. 4

0.0

493. 4

400,0

0,0

400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

224.3

0.0

224.3

339,7

0.0

339,7

393,0

0,0

393,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4.9

0.0

4.9

7. 7

0.0

7. 7

3,0

0,0

3,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

7.6

0.0

7.6

7,5

0.0

7,5

1,5

0,0

1,5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

110.6

0.0

110.6

138,5

0.0

138,5

2,5

0,0

2,5

 

 მუხლი 5. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 906,3 ათასი ლარის ოდენობით:

  დასახელება

201 8 წლის ფაქტი

201 9 წლის ფაქტი

20 20 წლის გეგმა

გრანტები

6 284,1

4 455,3

2 906,3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 284,1

4 455,3

2 906,3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 377,5

137,0

140,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 240,5

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

137,0

137,0

140,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 906,6

4 318,3

2 766,3

 

მუხლი 6. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით:

  დასახელება

201 8 წლის ფაქტი

201 9 წლის ფაქტი

20 20 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

612,8

901,7

6 00,0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

422,6

591,2

395.0

 

რენტა

290,2

347,0

275.0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

264,2

318,3

250.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

26,0

28,7

25,0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

75,0

165,7

105.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

73,6

159,9

105.0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

37,1

131,2

75.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,0

27,7

30,0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,1

0,0

0,0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3,9

0,0

0,0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

111,1

106,5

100.0

 

ტრანსფერები რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

38,3

0,0

 

  

თავი III

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 017,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 981.8

545.7

3 436.1

4 644,3

383,0

4 261,3

5 017,4

61,7

4 955,7

შრომის ანაზღაურება

1 052.9

0.0

1 052.9

1 200,6

0,0

1 200,6

1 359,8

0,0

1 359,8

საქონელი და მომსახურება

755.3

0.0

755.3

1 234,2

369,3

865,0

1 198,4

47,7

1 150,7

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

27,8

0,0

27,8

31,8

0,0

31,8

სუბსიდიები

969.6

0.0

969.6

1 306,9

0,0

1 306,9

1 667,9

0,0

1 667,9

გრანტები

40.0

0.0

40.0

80,5

0,0

80,5

77,5

0,0

77,5

სოციალური უზრუნველყოფა

223.4

0.0

223.4

312,2

0,0

312,2

327.5

0,0

327.5

სხვა ხარჯები

888.0

545.7

342.3

482,1

13,8

468,3

354,5

14,0

340,5

 

მუხლი 8. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 963.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

201 8 წლის ფაქტი

201 9 წლის ფაქტი

20 20 წლის გეგმა

01 00

მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

13,9

242,0

132,0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

13,9

242,0

132,0

01 01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

6,3

6,7

0,0

01 01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

7,6

235,4

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

01 02 02 02

მგფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0 2 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

3 007,6

6 255,0

5 708.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 485,2

3 574,5

3 140,5

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

173,1

540,1

607.1

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

43,9

28,4

183,6

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემები

1,3

0,0

79,2

02 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

60,8

113,5

101,5

02 02 05

სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

22,4

28,7

80.0

02 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

42,7

355,4

9,1

02 02 07

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

2,0

14,0

53,7

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

349,2

1 658,7

1 323,2

02 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება-გამაგრება

104,8

529,5

163,8

02 03 02

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი 

165,8

569,0

377,0

02 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

78,6

560,2

782,4

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

0,0

481,7

638,0

04 00

განათლება

0,0

176,6

122,9

04 04

საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

0,0

176,6

122,9

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობ და სპორტი

0,5

64,4

0,0

05 02 01

ა(ა)იპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

0,5

0,5

0,0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,0

63,9

0,0

           

ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

  201 8 წლის ფაქტი

  201 9 წლის ფაქტი

20 20 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

783,5

1 590,0

0,0

ძირითადი აქტივები

2,7

1 439,1

0,0

არაწარმოებული აქტივები

780,8

150,9

0,0

მიწა

780,8

150,9

0,0

 

მუხლი 9. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ადიგენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 582.9

0.0

1 582.9

2 048,9

0.0

2 048,9

2 410.4

0,0

2 410.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 582.9

0.0

1582.9

1 993,3

0.0

1 993,3

2 323.0

0,0

2 323.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 529.7

0.0

1 529.7

1 993,3

0.0

1 993,3

2 223,0

0,0

2 223,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

53.2

0.0

53.2

0,0

0.0

0.0

100,0

0,0

100,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

55,6

0.0

55,6

87,4

0,0

87,4

702

თავდაცვა

70.2

0.0

70.2

77,1

0,0

77,1

81,9

0,0

81,9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 582.9

2 863.8

719.0

6 461,5

3 584,4

2 877,1

5 513,7

2 971,3

2 542,3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

2 524.8

2 274.9

250.0

3 585,6

2 201,5

1 384,1

3 237,6

2 241,6

996,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 524.8

2 274.9

250.0

3 585,6

2 201,5

1 384,1

3 237,6

2 241,6

996,0

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

12.5

0.0

12.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 058.0

588.9

469.1

2 863,4

1 382,9

1 480,5

2 263,6

729,6

1 534,0

705

გარემოს დაცვა

1.3

0.0

1.3

0,0

0,0

0,0

79,2

0,0

79,2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1.3

0.0

1.3

0,0

0,0

0,0

79,2

0,0

79,2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

597.8

0.0

597.8

823,8

6,2

817,6

1 169,4

0,0

1 169,4

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

159.0

0.0

159.0

182,0

6,2

175,9

396,3

0,0

396,3

7064

გარე განათება

221.4

0.0

221.4

296,9

0,0

296,9

342,6

0,0

342,6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

217.4

0.0

217.4

344,9

0,0

344,9

430,6

0,0

430,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71.5

0.0

71.5

71,7

0,0

71,7

81,7

0,0

81,7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.5

0.0

71.5

71,7

0,0

71,7

81,7

0,0

81,7

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

406.4

0.0

406.4

733,0

0,0

733,0

438,1

0,0

438,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

93.6

0.0

93.6

140,9

0,0

140,9

180,0

0,0

180,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

133.5

0.0

133.5

203,6

0,0

203,6

213,9

0,0

213,9

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

179.3

0.0

179.3

388,5

0,0

388,5

44,2

0,0

44,2

709

განათლება

428.5

0.0

428.5

856,3

357,4

498,9

822,7

170,6

652,1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

425.5

0.0

425.5

495,9

0,0

495,9

652.1

0,0

652.1

7092

ზოგადი განათლება

3.0

0.0

3.0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3.0

0.0

3.0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

357,4

357,4

0,0

170,6

170,6

0,0

710

სოციალური დაცვა

262.3

0.0

262.3

337,8

0,0

337,8

439,5

0,0

439,5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

166.6

0.0

166.6

233,6

0,0

233,6

254.0

0,0

254.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

149.5

0.0

149.5

213,7

0,0

213,7

230,0

0,0

230,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

17.1

0.0

17.1

20,0

0,0

20,0

24,0

0,0

24,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.9

0.0

33.9

33,0

0,0

33,0

43,8

0,0

43,8

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

61.8

0.0

61.8

71,2

0,0

71,2

141,7

0,0

141,7

 

სულ

7 003.7

2 863.8

4 139.9

11 410,2

3 947,9

7 462,2

11 036,6

3 141,8

7 894,8

 

თავი IV

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი და საოპერავიო სალდო თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

3 497,4

5 685,4

4 264,7

მთლიანი სალდო

1 259,0

537,3

- 1698,9

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 1 754,5 ათასი ლარის ოდენობით.

  დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 259,0

509,5

- 1 754,5

კლება

0,0

0,0

1 754,5

ზრდა

1 259,0

509,5

 

  

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 754,5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის პროექტი

ვალდებულების ცვლილება

0,0

-27,8

-55,6

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

 კლება

0,0

27,8

55,6

 

2. განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2020 წელს 87 396 ლარი

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი
31.12.2019

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

87 396

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

87 396

 

 

 

 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 140,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 71,7 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 68,3 ათასი ლარი.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

თავი V

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2020 წელს

მუხლი 16. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

v ინფრასტრუქტურის განვითარება

v მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

v დასუფთავება და გარემოს დაცვა

v განათლება

v კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

v ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6 319,2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 319,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3 237,5

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 090,8

02 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 352,8

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

638,0

 

  პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 01

3 237,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა, რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება, ქუჩების გზების ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, გრუნტის საფარის მოსწორება, მოხრეშვა მოშანდაკება, აგრეთვე რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით განხორციელდება სოფლების ხევაშენი-ნაქურდევის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზების მთლიანი რეაბილიტაცია (მოასფალტება); აგრეთვე სოფელ ბენარის შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, საყრდენი კედლის მოწყობა და საავტომობილო-საინჟინრო ნაგებობების მოწყობა.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება. მოწყობილია საგზაო ინფრასტრუქტურა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი

2019 წელს განხორციელდა 5,7 კმ სიგრძის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მოასფალტება

2020 წელს განხორციელდება 5,3 კმ სიგრძის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მოასფალტება

2%

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02

1 090,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია;

- საკანალიზაციო სისტემები;

  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

-სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია;

-შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება;

-ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგება;

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

მოსალოდნელი შედეგი

ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდგრადი და განვითარებული კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 01

221,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ვარხნის სასმელი წყლის ქსელის შეცვლა, რისთვისაც საჭიროა ნაწილობრივი მილების შეძენა, ხოლო ნაწილობრივ უნდა ჩაუტარდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესასყიდი მილების სავარაუდო ღირებულებაა 34 000 ლარი, ხოლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება 80 000 ლარი ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდეში სასმელი წყლის ქსელის სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო პლასტმასის მილების შესყიდვა; ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბასთუმანში „კურცხანას“ სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არლში ქვედა უბნის სასმელი წყლის ქსელის მოწყობისა და სოფელ უნწაში სასმელი წყლის არსებული რეზერვუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული წყალმომარაგების მომსახურება

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

სოფლების: ვარხანის, სოფელ აბასთუმნის, ხარჯამის, წახანი, ხევაშენის, უნწის, შოლავერის, მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სასმელი წყით უზრუნველყოფა

2019 წელს 300 ოჯახი დამატებით უზრუნველყოფილი იქნა სასმელი წყლის მიწოდებით

2020 წელს დამატებით 917 ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნება სასმელი წყლის მიწოდებით

2%

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემები

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 0 2

79,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ადიგენში ბალახაშვილის ქუჩა 8-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 75 გრ. მეტრი აბასთუმნის საბავშვო ბაღის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ადიგენში ჭავჭავაძის, ნინოშვილისა და ყაზბეგის ქუჩების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაბა ადიგენის საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტში

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

გამართული საკანალიზაციო ქსელით კმაყოფილი მოსახლეობა

 

2020 წელს 16 ოჯახი დამატებით ისარგებლებს გამართილი საკანალიზაციო სისტემით

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური                                                            

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 03

174,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის კომპლექსური მომსახურება, ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა, სარემონტო სამუშაოების შესრულება მათი გამართული და ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფა. სასმელი წყლის რესურსის ხარჯვაზე კონტროლის განხორციელება, მოსახლეობისთვის შეუფერხებელი და დროული მომარაგება სასმელი წყლით.“.

  ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის სასმელი და სარწყვი წყლით უზრუნველყოფა.                                                               

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

მუნიციპალიტეტის ტერტტორიაზე არსებული სოფლების, მოსახლეობის საერთო რაოდენობის %-ლი მაჩვენებელი, რომელთაც მიეწოდება სასმელი წყალი

55%

65

5%

2

საუბნო გამანაწილებლებისა (ცხაურების) რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

35%

40

5%

 

 ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 04

342,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების წერტილების (ქუჩებზე, მოედნებზე, შენეობა-ნაგებობებზე, სოფლებში) ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა, გარე განათების ახალი სისტემის მოწყობა სოფლებში: სოფ. წახანწყარო, სოფ აბასთუმანი. სოფ საირმე.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელი გაფართოება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

მუნიციპალიტეტში განათებული წერტილების რაოდენობა რომელთ ექსპლოატაცია მოვლა-შენახვა ხორციელდება

2019 წელს განხორციელდა 1703 სანათი წერტილების ექსპლოატაცია მოვლა-შენახვა

2020 წელს განხორციელდება1703 სანათი წერტილების ექსპლოატაცია მოვლა-შენახვა

2

2

წლის განმავლობაში დამონტაჟებული ახალი ქსელი

2019 წლის განმავლობაში დამონტაჟდა დამატებით 269 სანათი წერტილი

2020 წლის განმავლობაში განხორციელდება დამატების 97 განატების წერტილი დამონტაჟება

2

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა-რეაბილიტაცია    

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 05

210,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (თრიალის, სოფელ აბასთუმნის-შოლავრის, გორგული-არალი, ბოლაჯური) სარწყავი არხების გაწმენდა წყალგაყვანილების მილების მონტაჟი ბეტონის სათავეების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სარწყავი არხების რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარწყავი არხები

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

რეაბიილტირებული სარწყავი არხებით მორწყული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები

2019 წლის განმავლობში 1600ჰა მიწის ფართობის მორწყვა განხორციელდება

2020 წლის განმავლობში 1700 ჰა მიწის ფართობის მორწყვა განხორციელდება

3

  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 07

53,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება სამფაზიანი მრიცხველით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება ცალფაზიანი მრიცხველით.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გამრიცხველიანებული შენობა-ნაგებობები

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

გამრიცხველიანებული შენობები

2019 წელს განხორციელდმუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული 8 შენობა-ნაგებობის გამრიცხველიანება

2020 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული 6 შენობა-ნაგებობის გამრიცხველიანება

2

 

  

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03

1 352,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკომეტებისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის საექსპეტო მომსახურებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრსტრუქტურული ღონისძიებიბი.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობისა და განვითარების პროგრამები ხორციელდება შეუფერხებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03 01

178,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ნომერ 1 ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეკეთება, ადიგენის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის დასრულება; სოფლებში ამბულატორიების მშენებლობების დასრულება.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული არასაცხოვრებელი შენობები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

შეკთებული არასაცხოვრებელი შენობა

2019 წელს განხორციელდა 1 საცხოვრებელი შენობის შეკეთება და 5 არასაცხოვრებელი შენობის შეკეთება

2020 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ნომერ 1 ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეკეთება

 

2,5

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 3 02

391,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო მომსახურება 2020 წლისათვის დაგეგმილი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის მზაობას.

მოსალოდნელი შედეგი

2021 წლისათვის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის მზა საპროექტო დოკუმენტაცია.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

მომზადებლი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა

2019 წელს განხორციელდა 120 საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

2020 წელს განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო მომსახურეობა 2020 წლისათვის დაგეგმილი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

3

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები         

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03 03

782,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებსა და სოფლებში გარე გამოყენებსი ფიტნესტრენაჟორების მონტაჟი; აგრეთვე მოეწყობა ხელოვნული მინი მოედნები; სამეთვალყურეო კამერები შეძენა-ინსტალაცია; მზის პანელების დამონტაჟება;

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი მომავალი თაობა                                                                            

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

ჯანსაღი ახალგაზრდების რაოდენობა

2019 წელს განხორციელდა 3 მინი მოედნის მოწყობა 1 გარე გამოყენების ფიტნეს-ტრენეჟორის მონტაჟი და 3 ბავშვთა გასართობი ატრაქციონის მოწყობა

2020 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებსა და სოფლებში გარე გამოყენების 5 ფიტნესტრენაჟორის მონტაჟი; აგრეთვე მოეწყობა 4 ხელოვნული მინი მოედნები.

 

 

2. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 492,3 ათასი ლარი. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 304,7

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 117,3

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

187,4

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მ.გ.ფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

დაფინანსება
  ათას ლარში

 

01 02 02 02

87,4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხზე საპროცენტო და ძირი თანხების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულებების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა

 

მოსალოდნელი შედეგი

სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხული პროცენტის და ძირი თანხის დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პერიოდში

 

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხული პროცენტის დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დარიცხული პირგასამტეხლო

0

0

2

 

 3. დასუთავება და გარემოს დაცვა

 დასუთავება და გარემოს დაცვა პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 430,6 ათასი ლარი. დასუთავება და გარემოს დაცვა პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

03 00

დასუთავება და გარემოს დაცვა

430,6

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

430,6

03 01 01

ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური

 

430,6

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  ადიგენის დასუფთავების სამსახური 

დაფინანსება
  ათას ლარში

03 01 01

430,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დ.ადიგენისა და კურორტ აბასთუმნის ქუჩებისა და ტროტურების ასევე სოფლებში არსებული სკვერებისა და მიმდებარე ტერიტორიების, რეკრეაციული ზონების, გზის პირების დაგვა-დასუფთავება;ნარჩენების შეგროვება და დროული გატანა. დ.ადიგენში არსებული ადმინისტრაციული შენობების დალაგება; სანიაღვრე არხების წმენდა; მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ნაგავსაყრელების აღმოჩენა, აღრიცხვა და შემდგომ დახურვა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვა.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მაშტაბების გაზრდა და გამართული ფუნქციონირება; არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მსაშტაბით მეტი დასუფთავებული ტერიტორიები ; აღმოჩენილი და დახურული არალეგალური ნაგავსაყრელები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

დასუფთავებული ფართობი

2019 წელს მოხდა 8000 კვმ ფართობის დასუფთავება

2020 წელს განხორციელდება 8500 კვმ ფართობის დასუფთავება

5

2

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა(ტონა)

2019 წელს განხორციელდა 1720 ტონა ნარჩენების გატანა

2020 წელს განხორციელდება 2110 ტონა ნარჩენების გატანა

10

 

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 822,7 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

04 00

განათლება

822,7

04 01

სკოლამდელი განათლება

652,1

04 02

სასკოლო ღონისძიებები

0,0

04 03

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

47,7

04 04

საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

122,9

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

დაფინანსება
  ათას ლარში

04 01 01

652,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 800 3 წლის ზემოთ და სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 10 (2020 წლიდან იხსნება 1 საბავშვო ბაღი მეთერთმეტე) საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 650 ბავშვის სწავლება. ხოლო 120 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. შესწავლილ იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ საბავშვო ბაღი დამთავრებული 160 ბავშვიდან მხოლოდ 30 პროცენტი აკმაყოფილებს განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ სტანდარტს. რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული ამასთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს თანამშრომელთა გადამზადება. ასევე სტანდარტებს ნაწილობრივ შეესაბამება კვების მენიუები, ხოლო პროდუქცია არის ხარისხიანი, ასევე არ შეესაბამება სტანდარტებს ბაღების ინფრასტრუქტურა და აღჭურვა, ეზოები არ არის შესაბამისად მოწყობილი. უნდა მოხდეს ბავშვების ტრანსპორტირება მეზობელი სოფლებიდან. ჩვენი მიზანი საშუალო ვადიან პერიოდში მოვახდინოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარება და სტანდარებში მოქცევა. გამოკითხული იქნა ბაღის აღსაზრდელების მშობლები, საიდანაც 65 პროცენტი უკმაყოფილოა არსებული მდგომარეობით.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მომზადებული სკოლაში მისასვლელად.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა

2019 წელს 176 ბავშვი იყო მზად სკოლისათვის

2020 წელს 180 ბავშვი იქნება მზად სკოლისათვის

2

2

ხელმისაწვდომობის ინდექსი

40%

40%

2

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 450,6 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

450,6

05 01

სპორტის განვითრების ხელშეწყობა

180,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

213,9

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები

44,2

05 04

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

0,0

05 05

ტურიზმის განვითარბეს ხელშეწყობა

12,5

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01

115,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალგაზრდების სხვადასხვა ასაკობრივი კლასიფიკაციის მიხედვით რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაინტერესება და ჩართვა სპორტულ ღონისძიებებში, მუნიციპალიტეტში შიდა ჩემპიონატის ორგანიზება სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში.რეგიონში და საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და შედეგზე ორიენტირება ისეთი სპორტული სახეობების დანერგვა მუნიციპალიტეტში, რომელიც პოპულარულია და აქამდე არ არსებობდა ინტერესი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება – პოპულარიზაცია

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების სხვადასხვა ასაკობრივი კლასიფიკაციის მიხედვით რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაინტერესება და ჩართვა სპორტულ ღონისძიებებში,მუნიციპალიტეტში შიდა ჩემპიონატის ორგანიზება სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში.რეგიონში და საქართველოს მაშტაბით სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და შედეგზე ორიენტირება ისეთი სპორტული სახეობების დანერგვა მუნიციპალიტეტში რომელიც პოპულარულია და აქამდე არ არსებობდა ინტერესი

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

გამარჯვებების რაოდენობა

3

 

12

9%

2

ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა

500

1500

13%

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურული განვითარების პროცესი მიმდინარეობს მოზარდი ახალგაზრდობისათვის და ზოგადად მთლიანი მოსახლეობისათვის; მოსახლეობის კულტურულ განვითარებისთვის ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკები, სადაც ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები. ჩვენი მიზანია შევინარჩუნოთ არსებული მდგომარეობა და ხელი შევუწყოთ მის მომავალ განვითარებას და გამრავალფეროვნებას, მათ შორის, ახალ ინიციატივებს, რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსახლეობის ინტერესი და ჩართულობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა,რის შედეგად ბიბლიოთეკას ეყოლება მეტი მკითხველი და ექნება მჭიდრო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

წიგნით სარგებლობის რაოდენობა

70521

74050

5%

2

მკითხველთა რაოდენობა

5120

5380

5%

 

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 0 2

64,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამებს:

რეგიონალურ კონკურსებში მონაწილეობა, გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების წარმატებით ჩატარება (საახალწლო, სარვამარტო და წლის საანგარიშო კონცერტები, კონცერტი პედაგოგების მიხედვით, შიდასასკოლო კონკურსები). პედაგოგთა სერტიფიცირება სამუსიკო სკოლისათვის ფორტეპიანოების აწყობა

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ექვსწლიანი სამუსიკო განათლება, მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, კლასიკური მუსიკის განვითარება და ხელშეწყობა, წარმატებული მოსწავლეების რაოდენობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

გაიზრდება მოსწავლეთა რაოდენობა

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების წარმატებით ჩატარება (საახალწლო, სარვამარტო და წლის საანგარიშო კონცერტები, კონცერტი პედაგოგების მიხედვით, შიდასასკოლო კონკურსები).

125

130

 

2

რეგიონალურ კონკურსებში მონაწილეობა

5

6

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 03

69,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამებს:

საქართველოს მასშტაბით გამართულ ფესტივალებზე და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება – ამ ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეობას მიიღებენ კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ჯგუფები. კულტურის ცენტრის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი მონაწილე ჩართოს დაგეგმილ ღონისძიებებში. ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდება მონაწილეების ტრანსპორტირება, ფოტო და ვიდეოგადაღება. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ექვსწლიანი სამუსიკო განათლება, მომავალი თაობების მუსიკალურ, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, კლასიკური მუსიკის განვითარება და ხელშეწყობა, წარმატებული მოსწავლეების რაოდენობის გაზრდა.

  მარტი დედის დღე – კულტურის ცენტრში ჩატარდება დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ კულტურის ცენტრის აღსაზრდელები. ღონისძიებაზე მოწვეული იქნებიან მრავალშვილიანი დედები, ღვაწლმოსილი ქალბატონები და მონაწილე ბავშვების დედები. მოწვეულ ქალბატონებს გადაეცემათ თაიგულები. დარბაზის სათანადოდ გაფორმება და სამახსოვრო ფოტოების გადაღება.

26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე – ამ ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ჯგუფები. მოხდება მათი ტრანსპორტირება.

1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე – კულტურის ცენტრი განახორციელებს გასართობ ღონისძიებებს, სათანადოდ გააფორმებს სცენას და გადასცემს საჩუქრებს მოწვეულ სკოლამდელ აღსაზრდელებს და ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვებს. მოხდება სამახსოვრო ფოტოების გადაღება.

2 აგვისტო „ზეკარობა“ ამ დღესასწაულს სულ რამდენიმე წელია ჩაეყარა საფუძველი, რომელიც ითვალისწინებს ორი რაიონის „ადიგენის“ და „ბაღდათის“ დამეგობრებას. გაიმართება სახალხო ზეიმი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ კულტურის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ჯგუფები.

საახალწლო ზეიმი – რაიონის მასშტაბით გაიმართება საახალწლო ზეიმი. მონაწილეობას მიიღებს კულტურის ცენტრთან არსებული ყველა შემოქმედებითი კოლექტივი. ღონისძიებაში მონაწილეებს გადაეცემათ საჩუქრები. წარმატებული ბავშვები დასაჩუქრდებიან ფასიანი საჩუქრებით. მოხდება მათი ტრასპორტირება და სამახსოვრო ფოტოების გადაღება.

მატერიალური ბაზის მოვლა-პატრონობა, განახლება – მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა, შეკეთება და შემოქმედებითი კოლექტივის კოსტიუმირება. ქორეოგრაფიული ანსამბლის ჩამოყალიბება – სამომავლოდ იგეგმება სარაიონო ანსამბლის ჩამოყალიბება, რომელიც ითვალისწინებს ფინანსურ ხელშეწყობას და სათანდო ბაზით აღჭურვას. მუსიკოსების და ქორეოგრაფების გადამზადებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს რაიონის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და ქვეყნის კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

 

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებულია საქართველოს მასშტაბით ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ქვეყნის კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა

14

16

 

2

კულტურის სფეროში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კულტურული აქტივობების რაოდენობა

30

60

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 03

44,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:

- მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის

- დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

-მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფრენბურთში

-სახალხო დღესასწაული „ანთიმოზობა“

-მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა რაგბში

-მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი ფეხბურთში(ორგანიზაციებს შორის)

-მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში

-მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში

-სახალხო დღესასწაული „შუამთობა“

-სახალხო დღესასწაული „ზეკარობა“

-„ზარზმობის“ ღონისძიება

-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

-ახალგაზრდული კულტურული ფესტივალი

- მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მკლავჭიდში

-ახალგაზდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

-ლაშქრობები და საინფორმაციო შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან

-“ევროპის სპორტის კვირეული“-ის ფარგლებში გასამართი ღონისძიებები

-ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტის დაფინანსება

  -ჩემპიონატი სპორტინგშიქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება – პოპულარიზაცია

  საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და სპორტულ ცხოვრებაში.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა

2019 წელს ღონისძიებაში ჩართული იყო 900 ახალგაზრდა

2020 წელს იგეგმება 950 ახალგაზრდის ჩართვა ღონისძიებები

 

2

ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების რაოდენობა

7

8

 

3

საინფორმაციო შეხვედრების და თემების რაოდენობა

4

5

 

4

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების მრავალფეროვნება და რაოდენობა.

7

8

 

 

 6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 521,2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

521,2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

81,7

06 02

სოციალური პროგრამები

 

439,5

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

დაფინანსება
  ათას ლარში

 

06 01 01

81,7

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება, მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნება ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილების მიზნით, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და უნარ-ჩვევების დამკვიდრება, მავნე ჩვევათა კორექციისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით სოციალური მობილიზაციის ორგანიზება და წარმართვა, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინსექციის ღონისძიებათა ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა სოციალური სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალის მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განორციელება ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიული ფუნქციების ხელშეწყობა, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცის ცენტრალურ სტრუქტურებთან, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა, მუნიციპალრი მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფოლაქტიკა, მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადექვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია, ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკის გატარება.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგნეს მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება კმაყოფილი მოსახლეობა

80%

90%

5

 

2

გადამდები დაავადებებით დაავადებულების რაოდენობა

1050

940

5

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური პროგრამები

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02

439,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევა, მკურნალობა და მედიკამენტების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება, ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ომის მონაწილეთა დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით, ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება, სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დაფინანსება, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი


გაუმჯობესებულია მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიის სოციალური მდგომარეობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა, მშობიარეთა გამოკვლევა, მკურნალობა, ოპერაციების და მედიკამენტების ხარჯი

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02 01

230.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები ნაწილობრივ დაფინანსდნენ ამბულატორიული მკურნალობით, სტანციონარული მკურნალობით, ლაბორატორიული კვლევებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ფიზიოთერაპიის, მინდობით აღსაზრდელად მიბარებული ბავშვების სამედიცინო მომსახურების, სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნების თერაპიისა და ფსიქოთერაპიის სეანსები და სააფთიაქო ხარჯებით.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაეხმაროს და ხელი შეუწყოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას კვალიფიციური და სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით

მოსალოდნელი შედეგი


განხორციელდა ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევის, მკურნალობის, ოპერაციებისა და მედიკამენტების თანადაფინანსება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა

425

600

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02 02

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ახალშობილთა ოჯახებს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწიოს ერთჯერადად – 100 (ასი)ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

მოსალოდნელი შედეგი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებ

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციართა რაოდენობა

2019 წლის განმავლობაში 170 ახალშობილის ოჯახს გაეწია მატერიალური დახმარება

2020 წლის განმავლობაში 200 ახალშობილის ოჯახს გაეწევა მატერიალური დახმარება

2

 

 

 ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის მონაწილეთა მატერიალური დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02 03

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწიოს ერთჯერადად – ფაშიზმზე გამარჯვების (9 მაისი) დღესასწაულზე.

  ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ომის მონაწილეთა მატერიალური დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით

მოსალოდნელი შედეგი

მეორე მსოფლიო ომიში მონაწილე მებრძოლების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

ვეტერანების რაოდენობა, რომლებზეც 9 მაისს გაიცემა მატერიალური დახმარება

1

1

 

  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02 04

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებს დაკრძალვის სახით გაეწიოს ერთჯერადი დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

  ქვპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) ოჯახის წევრის რაოდენობა რომელზეც გაიცემა მატერიალური დახმარება

2

1

 

               

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02 05

1,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირებზე დახმარების გაწევას ერთჯერადად – საახალწლო დღესასწაულზე 200 (ორასი)ლარის ოდენობით. ქვპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ოჯახს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ახალ წელს).

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებული ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა რომელზეც გაიცემა მატერიალური დახმარება

2019 წელს დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ 8 ოჯახს გაეწია დახმარება

2020 წელს დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ 8 ოჯახს გაეწევა დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დახმარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02 06

24,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დახმარება

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირებზე მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

შშმ პირთა რაოდენობა, რომელთა დახმარებაც ხორციელდება

10

10

 

   

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02 07

138,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადად დახმარებას:

ა) ოჯახის, რომლის ეკონომიური მდგომარეობა მძიმეა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ფულადი ფორმით – ერთსულიან ოჯახზე 50 (ორმოცდაათი) ლარის, ორსულიან ოჯახზე 70 (სამოცდაათი) ლარის, სამ და მეტსულიან ოჯახზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ოჯახს რომლესაც გარდაეცვალა წევრი და არ გააჩნია მისი დაკრძალვის სარჯები სარიტუალო ღონისძიებისათვის ახმარება მიეცემა 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

გ) საცხოვრებელ სახლზე მომხდარი ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის გათვალისწინებით ფართის მთლიანად განადგურბის შემთხვევაში არაუმეტეს 10 000 (ათი ათასი) ლარისა და საცხოვრებელი ფართის ნაწილობრივ განადგურების შემთხვევაში – 5000 (ხუთი ათასი) ლარისა;

დ) უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლის სიძველისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად დახმარება მიეცემა არაუმეტეს 10 000 (ათი ათასი) ლარისა;

ე) უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სიძველისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღსადგენად დახმარება გაეწევა სამშენებლო მასალით (თუნუქით), არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ღირებულებამდე.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად გაჭირვებული ბენეფიციარების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

მატერიალური დახმარების (სამშენებლო მასალა და თუნუქი) მიმღები ბენეფიციართა რაოდენობა

150

300

3

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02 08

16,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილი, საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწიოს ერთჯერადად – 200 (ორასი)ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

მრავალშვილიან ოჯახებთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციართა რაოდენობა

2019 წელს განხორციელდა 55 მრავალშვილიანი ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება

2020 წელს განხორციელდება 80 მრავალშვილიანი ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება

2

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

06 02 09

2,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგემის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე დახმარების გაწევას ერთჯერადად – აღდგომის დღესასწაულზე 200 ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

1

ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ მატერიალური დახმარებით