„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/01/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016341
1
10/01/2020
ვებგვერდი, 13/01/2020
190020020.35.129.016341
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №1

2020 წლის 10 იანვარი

ქ. ჭიათურა

 

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4  და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (სსმ, 26/12/2019; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016340) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

       „თავი I

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 I. შემოსავლები

22134.312

27706,745

18319,299

9387,446

25087.233

20357.408

4729.825

 გადასახადები

2813.598

9694,100

9694,100

0,00

11967.700

11967.700

 

 გრანტები

10681.546

9387,446

 

9387,446

4729.825

0,0

4729.825

 სხვა  შემოსავლები

8639.168

8625,199

0,00

8625,199

8389.708

8389.708

 

 II. ხარჯები

10682.433

17309,742

15111,685

2198,057

14584.330

14283.616

300.714

 შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245,500

2155,500

90,000

2322,70

2222,70

100

 საქონელი და მომსახურება

684.629

2279,531

1269,270

1010,261

1336.219

1245.505

90.714

 პროცენტი

70.795

38,458

38,458

 

143,911

143,911

 

 სუბსიდიები

6505.830

7809,945

7709,945

100,000

8709.500

8609.500

100,000

გრანტები

50,551

41,0

41,0

 

50,000

50,000

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

951.940

1509,330

1490,739

18,591

1936,000

1926.000

10,0

 სხვა ხარჯები

279.803

3385,978

2406,773

979,205

86.0

86.0

 

 III. საოპერაციო სალდო

11451.879

10397,003

3207,614

7189,389

10502.903

6073.792

4429.111

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5855.296

20564,448

10894,920

9669,528

14586.653

9297.008

5289.645

 ზრდა

5886.498

20586,448

10916,920

9669,528

14638.653

9349.008

5289.645

 კლება

31.202

22,000

22,000

 

52,0

52,0

 

 V. მთლიანი სალდო

5596.583

-10167,445

-7725,698

-2480,139

-4083.750

-3223.216

-860.534

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

5596.583

-  10205,837

-    7725,698

-   2480,139

-4160.534

3300.000

-860.534

 ზრდა

5596.583

 

 

 

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

5596.583

 

 

 

 

 

 

 კლება

0.0

10205,837

7725,698

2480,139

4160.534

3300.000

860..534

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

10205,837

7725,698

2480,139

4160.534

3300.000

860.534

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.0

 

 

 

0

0

 

 კლება

0.0

 

 

 

76,784

76,784

 

     საშინაო

0.0

 

 

 

 

0

 

           სესხები

0.0

 

 

 

0

0

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

 

     

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

 

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018
წლის

 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

22165.514

27728.745

18341.299

9387.446

25139.233

20409.408

4729.825

შემოსავლები

22134.312

27706.745

18319.299

9387.446

25087.233

20357.408

4729.825

არაფინანსური აქტივების კლება

31.202

22.000

22.000

0.00

52,0

52,0

 

გადასახდელები

16568.931

37934.582

26066.997

11867.585

29299.767

23709.408

5590.359

ხარჯები

10682.433

17309.742

15111.685

2198.057

14584.330

14283.616

300.714

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5886.498

20586.448

10916.920

9669.528

14638.653

9349.008

5289.645

ვალდებულებების კლება

0.0

38.400

38.400

0.00

76,784

76,784

-

ნაშთის ცვლილება

5596.583

10205.837

7725.698

2480.139

4160.534

3300.000

860.534

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 25087.233 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის

 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

22134.312

27706.745

18319.299

9387.446

25087.233

20357.408

4729.825

       გადასახადები

2813.598

9694.100

9694.100

0.0

11967.700

11967.700

 

       გრანტები

10681.550

9387.446

0.00

9387.446

4729.825

0,0

4729.825

       სხვა შემოსავლები

8639.168

8625.199

8625.199

0.0

25087.233

20357.408

4729.825

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11967.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის

 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

2813.598

9694.100

9694.100

0.00

11967.7

11967.7

0.0

      საშემოსავლო გადასახადი

609.293

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.0

7494.100

7494.100

0.0

9367.7

9367.7

0.0

      ქონების გადასახადი

2204.305

2200.000

2200.000

0.0

2600,0

2600,0

0.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1051.790

995.000

995.000

0.0

1275.0

1275.0

0.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.000

0.000

0.0

0,0

0,0

0.0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

13.580

5.000

5.000

0.0

10.0

10.0

0.0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

62.890

20.000

20.000

0.0

65

65

0.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1076.040

1180.000

1180.000

0.0

1250.0

1250.0

0.0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4729.825 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

10681.550

9387.446

4729.825  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

 0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

10681.550

9387.446

0,0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

5415.300

0.00

 0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

232.0

2043.261

   230,0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

5034.246

6349.185

3687.825

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

0.0

995.000

0.0                  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

995.000

 0.0

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

 0.0

      სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

0.0

 0.0

812.000 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 8389.708 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

8639.170

8625,199

8389.708

 შემოსავლები საკუთრებიდან

6959.730

5820,449

6239.308

პროცენტი

442.110

288,5

100.0

 რენტა

6517.620

5531,949

6139.308

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1293.820

2030,000

2050.4

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1293.820

2030,000

2030.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,800

0,00

0.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

7.10

5,000

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1274,670

2000,000

2000.0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

11.240

25,000

25.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

20.4

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

184.080

160,000

100.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

201.540

614,750

0.0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14584.330 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
 წლის

 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        10682,433  

        17309,742  

15111,685  

2198,057  

14584.330

14283.616

300.714

 შრომის ანაზღაურება

        2138,885  

   2245,500  

2155,500  

90,000    

2322,70

2222,70

100.00

 საქონელი და მომსახურება

           684,629  

    2279,531  

 1269,270  

1010,261    

1336.219

1245.505

90.714

 პროცენტები

70,8    

38,5  

   38,5  

   0.0                  

143,911

143,911

 

 სუბსიდიები

        6505,830  

    7809,945  

   7709,945  

100,000    

8709.500

8609.500

100,000

 სოციალური უზრუნველყოფა

           951,940  

1509,330  

1490,739  

18,591    

50,000

50,000

 

 სხვა ხარჯები

           279,803  

3385,978  

   2406,773  

979,205  

1936,000

1926.000

10,0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14586.653 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 14638.653 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 52.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

70,609

692,603

242,0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

70,609

692,603

242,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

5402,304

17983,615

13313.202

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4400,659

15418,171

10033.422

02 01 02

გზების მშენებლობა, კაპიტალური რეაბილიტაცია

4287.566

14366.0

9185.757

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა, მშენებლობა

0,0

15,0

1.5

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობა

113.093

132.900

128.817

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასავლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

0.0

158.500

717.348

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

200.805

684.480

246.255

 02 03

    გარე განათება

79,580

8,000

480.0

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

357,614

2427,080

1176.753

02.07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

295,350

1938,650

1356.772

 02 08

სასაფლაოების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

20,0

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29,956

122,7

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

217,620

500,500

2,0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,5

520,500

0.0

 03 04

    სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

0,0

0,00

2,0

 04 00

 განათლება

72,034

617,332

862,522

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

49,699

918.530

857.572

 04 03

   ზოგადი განათლება, საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

860,0

4,950

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

409,347

699,820

218,929

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

165,758

433,500

176,429

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

243,589

266,320

42.500

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

92,600

0,0     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

92,600

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

6171,914

20586,470

14638,653

                                                                                                                                                                                                                               ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

31,2

321,5

52.0

 ძირითადი აქტივები

6,560

20,0

48.0

 არაწარმოებული აქტივები

24,650

301,5

4.0

        მიწა

24,650

301,5

4.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:                                                                                                                                                                                                                                                                                             ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3014,7

4198,359

4004,900

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3012,4

4089,226

3661,505

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3012,4

4076,360

3661,505

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

51,253

100

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,0

44,746

220,695

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1,3

26,0

22,7

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

4595.7

15788,171

10405.922

7.4 5

ტრანსპორტი

4482.6

14655,259

10277.105

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

42877,6

14405,259

10277.105

7.4 5 5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

195

250,0

0,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

113,1

1163,912

128,817

7.5

გარემოს დაცვა

1399.0

1600

1252,000

75 1

ნარჩენების შეგროვება-გადამუშავება და განადგურება

1399.0

1600,0

1252,000

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

901,830

5216,702

3519,780

7 6 1

ბინათმშენებლობა

357.6

2427,077

1176.753

7 6 2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

7 6 3

წყალმომარაგება

170,849

561,778

246,255

7 6 4

გარე განათება

79.6

8

740,0

7 6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

295.4

2219,847

1356.772

7 7

ჯანმრთელობის დაცვა

155.5

274,578

140,0

7 7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

114.5

132,5

140,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

41,0

142,078

0,0

78

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3225,5

4085,065

3695.929

7 8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1245,0

1762,264

1558,429

7 8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1793,0

2064,801

1935,5

7 8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

147,3

180,0

180,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

40,2

78,0

22,000

7 9

განათლება

2282,5

5188,598

4333,236

7 9 1

სკოლამდელი აღზრდა

2275,5

3298,532

4257,572

7 9 2

ზოგადი განათლება

7,0

0,0

75,664

7 9 2 2

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.0

1890,066

0.0

7 10

სოციალური დაცვა

994,4

1583,104

1928,0

7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

447,7

867,163

421,000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

360,2

625,263

581,200

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

87,5

241,9

234,000

7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

33,6

16,5

14,5

7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

272,0

376,45

38,000

7 10 7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

120,9

161,8

186,300

7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

120,2

161,191

453,0

 

სულ

16568,930

37934,577

22869.005

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -4083.750 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 10502.930 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

11451,879  

10397,003  

10502.930  

 მთლიანი სალდო

5596,583  

-10167,445  

4083.750

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

5596,583

-10205,837  

-4160.534

 ზრდა

5596,583

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0    

0.0    

 კლება

0,0

10205,837  

4160,534  

        ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

                  10205,837  

4160,534 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 120.695 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 460.708 ათას ლარს.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

 

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13

ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01

10033.422

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორეხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო  და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს. ასფალტობეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.


პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მშენებლობა, კაპიტალური რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 02

9185.757

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო  და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.


  ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება

გრძივი მეტრი

ერთეულის ფასი

სულ ღირებულება
(ლარი)

1

ითხვისში, მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

210

185.95

39049

2

კაცხში, ხვადაბუნის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

320

129.78

41529

3

ზედუბანი კეკენაძეების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები

270

156.32

42206

4

ბერეთისაში გლახინეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

300

155.53

46658

5

ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

340

128.56

43710

6

ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

260

132.82

34534

7

თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო  გზის მოწყობის სამუშაოები

210

201.23

42258

8

კვახაჯელეთის საუბნო გზაის მოწყობის სამუშაოები

230

130.43

30000

9

წირქვალში მიროტაძეები უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

350

130.07

45523

10

წირქვალში ხიჭუების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

980

140.89

138073

11

სოფელ სვერში ხოსიკიშვილების უბანში (ჭის ბეგი; დაბლა უბანი;სასაფლაოს გზაზე) ბეტონის საფარის მოწყობა

260

130.50

33929

12

სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260

158.68

41258

13

სოფელ გეზრულში მანჩხაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

180

163.07

29353

14

სოფელ გეზრულში ლომიძეები - კაციების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

200

155.93

31185

15

სოფელ ითხვისში კობერიძეები-დვალაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

220

132.09

29059

16

სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

156.97

37672

17

სოფელ წირქვალში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

190

131.11

24911

18

სოფელ ხალიფაურში მასხარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

160

133.90

21424

19

სოფელ ხალიფაურში გიგილიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

160

129.37

20699

20

სოფელ ხალიფაურში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

150

153.45

23017

21

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ქვედა მაჭარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

150

134.31

20147

22

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

170

130.88

22249

23

სოფელ საკურწეში ბიწაძეები, უნდიაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

230

202.26

46520

24

სოფელ საკურწეში მოდებაძეების (უნაგერა) უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

220

159.36

35059

25

სოფელ ქვაციხეში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

120

157.49

18899

26

სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

210

169.60

35615

27

სოფელ რცხილაში ჩაფიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

157.57

37816

28

სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

200

157.79

31558

29

სოფელ ნავარძეთში ბარათაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

290

129.96

37688

30

სოფელ სალიეთში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

180

128.99

23218

31

სოფელ მოხოროთუბანი აზნარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

178.68

42884

32

სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში   ბეტონის საფარის მოწყობა

150

129.09

19364

33

სოფელ ცხრუკვეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260

129.83

33757

34

სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები-ჭარელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

220

158.56

34883

35

სოფელ ცხრუკვეთში სერის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260

131.09

34084

36

სოფელ სვერში მაქიზეთის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

130.92

31420

37

სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

310

132.30

41014

38

სოფელ ზოდში იობაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

200

152.20

30439

39

სოფელ მოხოროთუბანი გაბრიჭიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

150

176.77

26516

40

სოფელ თვალუეთში პაატაშვილები მადოურის უბნების დამაკავშირებელი გზის მოწყობა

600

173.32

103992

41

სოფელი ითხვისი მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1220

195.64

238675

42

სოფელი ქვაციხე ჩუბინიძეების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

820

252.23

206831

43

სოფელ თვალუეთში ლევანაშვილების უბნის გადასახვევიდან და პაატაშვილები ურიიშვილების უბნების დამაკავშირებელი საუბნო გზის მოწყობა

550

174.99

96247

44

სოფელ სკინდორის ცენტრალური გზის მოწყობა

590

189.67

111908

45

სოფელ ცხრუკვეთში შუაკუთხის უბანში გზის მოწყობა

490

160.79

78785

46

სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები ცხოვრებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

430

222.79

95799

47

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

460

232.35

106879

48

სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

430

237.08

101943

49

სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები ჭარელიძეების უბანში სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

520

190.35

98982

50

მერევში ეკლესია სკოლის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

490

161.24

79009

51

სოფელ წირქვალში გურულების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

520

162.97

84745

52

სოფელ თაბაგრებში სკოლისა და ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

380

191.78

72877

53

სოფელ ზოდი წირქვალის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

320

207.27

66325

54

სოფელ უსახელოში ფხალაძეების მოსაცდელიდან ცერცვაძეების უბნამდე გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

3000

5.00

15000

55

სოფელ უსახელოში  მთავარანგელოზის ეკლესიამდე მისასვლელი გზების  (მაჭავარიანების და ტალახაძეების უბნიდან ) მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

1000

5.00

5000

56

ჭალის უბანში ორ მონაკვეთზე გზის მობეტონების სამუშაოების პროექტირება

100

5.00

500

57

ნიგოზეთში  ტატუნიშვილების უბნის გზის პროექტირება

1300

4.62

6000

58

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა

 

150000.00

150226

59

თანადაფინანსება რგფ

 

317295

250000

60

სოფელ მღვიმევის გადასახვევიდან სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

292676

61

სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

300000

62

სოფელ მერევი ნიგოზეთის (ბირთველიშვილები-წერეთლების უბანი) სავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

300000

63

კაცხის გადასახვევიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

126906

64

სოფელ მღვიმევისე.წ.27-ის ასახვევიდან ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

591794

65

სოფელ ითხვისის მარაროდან სოფელ ითხვისის ახალ დასახლებამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

533444

66

სოფელ ნიგოზეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

178529

67

სოფელ კალაურის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

285565

68

სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის ჩასახვევიდან  ხახიშვილების უბნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

258491

69

სოფელ რცხილათის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

820420

70

ტყემლოვანა ჩხირაულის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტი)

 

 

451594

71

სოფელ მღვიმევის გზის რეაბილიტაცია

 

 

284661

72

გზების პროექტირება 2019 წელში გაფორმებული ხელშეკრულებები

 

 

130845

73

გზების რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო თანხები 2.5%

 

 

54611

74

ავარიონის გზის რეაბილიტაცია

 

 

604930

75

იაშვილისა და თხელიძის ქუჩის შიდა გზებისა და ეზოების საპროექტო სამუშაოები

 

 

15000

76

ჭავჭავაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები

 

 

10000

77

ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარებისა და ეზოების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები

 

 

3000

78

ჭიათურაში კინოს მიმდებარე გზისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები

 

 

3000

79

წერეთლის ქუჩის შიდა გზისა და ეზოს კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები

 

 

2000

80

სოფელ ბჟინევში საუბნო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 1000მეტრი)

 

 

5000

81

სოფელ ითხვისში მახათაძეები გოგატიშვილების უბნის გზის პროექტირება (დაახლოებით 120მეტრი)

 

 

600

82

სოფელ ხრეითში იუსტიციის სახლამდე მისასვლელი გზის (300 მეტრამდე) რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები

 

 

1500

83

სოფელ მანდაეთში გელაშვილების,ციცვიძეების,ზედვაკის უბნის და ძველ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშააოები

 

 

146280

84

სოფელ ქბილარის (ღელის აღმართი) გზის რეაბილიტაცია

 

 

41244

85

სოფელ წასრში ჯალაურთის დამაკავშირებელი გზის საპროექტო სამუშოები

 

 

1500

86

სოფელ ზოდში სამხარაძეების, ბარათაშვილების უბნის გზის საპროექტო სამუშოები

 

 

350

87

სოფელ უსახელოში ციციქიშვილების უბნის გზის გზის საპროექტო სამუშაოები

 

 

2000

88

სოფელ წინსოფელში კოროხის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

 

 

95527

89

სოფელ ბერეთისაში გაჩეჩილაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

 

 

208095

 

სულ ჯამი

9185757

                                             

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 04

1.5

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები რკინიგზის გასწვრივ,  მშენებლობის ტრესტის მხრიდან, გვირაბის მიმდებარედ  და ჭიათურაში მდინარე ყვირილაზე ფეხით მოსიარულეთა  გადასასვლელი ხიდის  მოაჯირის რეკონსტრუქციის საპროექტო სამუშაოები.


პროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 05

128.817

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგამის ფარგლებში განხორციელდება (გაფორმებულია ხელშეკრულება)  ქ.ჭიათურაში ნინოშვილის ქ.№16-ის უკან არსებული საყრდენი კედელის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მდინარე ყვირილას მარცხენა სანაპიროს რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ტრესტის ხიდიდან ე/წ საგუბრამდე (პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს კინოს მიმდებარედ არსებული საცალფეხო ხიდიდან საგუბრამდე მდინარის კალაპოტის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციას და სანაპირო ზოლის მოწყობას); საყრდენი კედლის მოწყობა საბჭოს ქ.№13-დიმიტრი ბიწაძის სახლთან; საბჭოს ქ.№5-თამაზ ფხალაძის სახლთან; საბჭოს ქ.№24-თან; საბჭოს ქ.№5 -რამაზ ფხალაძის სახლთან; საბჭოს ქ.№9-ნუნუ თაბაგარის სახლთან; ერისთავის ქ.№23-ილია მუმლაძის სახლთან; ერისთავის ქ.№29-დავით გაფრინდაშვილის სახლთან; ერისთავის ქ.№11-13-ლია საღირაშვილის სახლთან; ერისთავის ქუჩაზე მართმადიდებლური სკოლის მიმდებარედ; ერისთავის ქ.№35-ის მიმდებარედ; ერისთავის ქ.№31-წყაროსთან; ერისთავის ქ.№18-რამაზ ციცვიძის სახლთან; ერისთავის III-შეს №15-დან №29-მდე; ერისთავის III-შეს №2-ნანა ხვედელიძის სახლთან; ერისთავის III-შეს №4-იასონ ფხალაძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№4-უსინათლოების სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№27-ნუგზარ გამყრელიძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№44-არჩილ გოცაძის სახლთან; 9 აპრილის ქ.№86 -ინეზა ყიფშიძის სახლთან; 9აპრილის ქ.№96-რუსუდან სხირტლაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.№7-თან; ქუთაისის ქ.№54-სიმონ კვიჟინაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.№54-თან; ქუთაისის ქ. I შეს.№7-როსტომ ტაბატაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.№3-მაია ცუხიშვილის სახლთან; აბაშიძის ქ.№16-თან; ცხოვრებაძის ქ.№14-შმაგი ბიწაძის სახლთან; ცხოვრებაძის ქ.№58-ზაზა ცერცვაძის სახლთან; კოსტავას ქ.№10-დავით ხვედელიძის სახლთან; კოსტავას ქ.№5-ჯანრი ცერცვაძის სახლთან; კოსტავას I შეს №5-დალი ღუღუნიშვილის სახლთან; სავადმყოფოს ეზოს არსებულ პროექტზე საყრდენი კედლის გაგრძელება; აღმაშენებლის ქ.№241-ციური ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№56-მედეა ღუღუნიშვილის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№249-ამალია ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№22-გრიგოლ ლომიძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№113-თან; აღმაშენებლის ქ.№48-ნიკოლოზ მეგრელიშვილის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№119-გიორგი შავაძის სახლთან; .აღმაშენებლის ქ.№190-გიორგი ასანიძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№87 - ალიკა ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№202-მზია ბუღაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№58 -თან; აღმაშენებლის ქ.№83-ალიკა ბიწაძის (ნონა ბიწაძე) სახლთან; ბათუმის ქ.№3 - ეკლესიასთან; წმინდა გიორგის ქ.№42-მგალობლიშვილის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ- მოდებაძის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ.№26-გიორგი მუმლაძის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ.№34-ხვიჩა მოდებაძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№4 -ხვიჩა მოდებაძის სახლთან; თბილისის ქ.№21 III ჩიხი-დიანა კირვალიძის სახლთან; თბილისის ქ.-ნანა ნადირაძის სახლთან; თბილისის II შეს №5-მანანა ბუიშვილის სახლთან; თბილისის ქ.№6 -თან ჩასასვლელ გზასთან; ფრანგიშვილის ქუჩაზე-იანგუში ტყემალაძის სახლთან; ფრანგიშვილის ქ.№54-შალვა შავიძის სახლთან; მუხაძის ქ.№30-ლეთოდიანის სახლის მიმდებარედ; ბაქრაძის ქ.№28-კუკური გველესიანის სახლთან; ინტერნაციონალის ქ.№6-ცელინა მესხის და ლიდა მამულაშვილის სახლთან; თავისუფლების ქ.№2-შმაგი პაპიძის სახლთან; ტყაბლაძის I შეს №9-რიმა გურულის სახლთან; ტყაბლაძის ქ.№8-ანდრო კვანტრიშვილის სახლთან; ტყაბლაძის I შეს №3–შოთა კიღურაძის სახლთან; ტოლსტოის ქ.№29-მალხაზ მუმლაძის სახლთან; ლეჟუბნის ქ.№22-ნოდარ კვიჟინაძის სახლთან; ბარათაშვილის ქ.№3-სასაფლაოს კედელი; ჭავჭავაძის ჩიხი №1-ნინო გამყრელიძის სახლთან; გაგარინის ქ.№41-ნოდარ ბიწაძის სახლთან; 26 მაისის ქ.№16 - რამაზ ციცვიძის სახლთან; კეცხოველის ქ.№8-პეტრე მოდებაძის სახლთან; კეცხოველის ქ. №16-ზურაბ მეგრელიშვილის სახლთან; ინტერნაციონალის ქუჩაზე ზაზა ფურცხვანიძის სახლთან; კუპატაძის ქ.№7-აზა ტაბატაძის სახლთან; კუპატაძის ქ.№7-რამაზ ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ; ცხოვრებაძის ქ.№33-იგორ მანასიანის სახლთან; ცხოვრებაძის ქ.№17-კოტე ცუცქირიძის სახლთან;  ბათუმის  ქუჩის I შეს.№12-იზოლდა გამეზარდაშვილის სახლთან; ტყაბლაძის ქ.№7-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე; გოგებაშვილის ქ.№20-ის მიმდებარედ; თავისუფლების ქუჩა პირველი შესახვევი  №12-ის შმაგი პაპიძის სახლის მიმდებარედ; ძუძუანას გამოქვაბულთან ფერდობზე საყრდენი კედლის მოწყობა; სოფელი წირქვალი-რეზო ბრეგვაძის სახლთან; სოფელი სკინდორი-გოგოლია გელაშვილის სახლთან; სოფელი ჭილოვანი-ილია ტყემალაძის სახლთან; სოფელი მორძგვეთი - მზია კაპანაძის სახლთან გაბიონის მოწყობა; სოფელი სალიეთი - ამირან მოდებაძის სახლთან 12 მ2 გაბიონის მოწყობა; სოფელი მორძგვეთი- მდინარე ყვირილას მიმდებარედ 20 მ2 გაბიონის მოწყობა; სოფელი სალიეთი-მუხრან მოდებაძის სახლთან; სოფელი წინსოფელი-მალხაზ ხუციშვილის სახლთან; სოფელი მერევი-ასმათ ნეფარიძის სახლთან; სოფელი რგანი (№2 დასახლება)-ელგუჯა ხვედელიძის სახლთან; სოფელი ნავარძეთი-რეზო ბრეგვაძის სახლთან; სოფელი ცხრუკვეთი გოჩა ბიწაძის სახლის მიმდებარედ; ჭანტურიას ქ.№14-ის მიმდებარედ; ბარათაშვისის ქ.№3-ის მიმდებარედ (სასაფლაოს კედელი);  აღმაშენებლის ქ.№210-ის მიმდებარედ; სოფელ სვერში ღვალაძეების უბანში 60 გრძ. მ-ზე საყრდენი კედლის მოწყობა; სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში 100 გრძ. მ-ზე საყრდენ კედელთან არსებულ სანიაღვრე არხის პროექტირება; თბილისის ქ.№88-მუხრან ლაბაძის სახლთან; ქ.ჭიათურაში გოგებაშვილის ქუჩაზე სტიქიით შედეგად დაზიანებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია 2000 ლარი; საქართველოს მთავრობის 13/06/2017 წლის №1213 განკარგულება (გაფორმებულია ხელშეკრულება). ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქუჩა №51-57-ის მიმდებარედ საყრდენი კედელის რეაბილიტაცია 59319 ლარი საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის №558 განკარგულებით (ხელშეკრულება გაფორმებულია).


პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხით მოსიარულეთათვის

 გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების, რეაბილიტაცია და სხვა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 06

717.348

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქ. ჭიათურაში მაღაროელთა მოედნიდან ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასასვლელისა და 25-ის საბაგიროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები (გაფორმებულია ხელშეკრულება).მღვიმევის მონასტრის ასასვლელი კიბეები(პროექტირება)  (ხელშეკრულება გაფორმებულია).კიბეების მოწყობა ტოლსტოის ქუჩიდან თბილისის ქუჩამდე (პროექტირება). ჩაჩანიძის ქ.№46-ში მდებარე კორპუსში უსინათლოების ბინის შესასვლელში კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ჭიათურაში, მშენებლობის ტრესტიდან ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასავლელის რეაბილიტაცია. ჭიათურაში ყვირილას მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები. ჭიათურაში, თხელიძის ქუჩაზე (საგუბრიდან მეცხრე სკოლის ხიდამდე) სანაპიროს მოწყობის საპროექტო სამუშაოები.


პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02

246.255

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ უსახელოს წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის: სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვნის,  სოფელ წინსოფლის, სოფელ სკინდორისა და სოფელ ცხრუკვეთის წყალმომარაგების სისტემის პროექტირება. სოფელ მერევში, მანდაეთსა და მორძგვეთში  წყალმომარაგების სისტემის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. სოფელ ბერეთისაში ეკლესიის უბანში წყლის მაგისტრალის და ქსელის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.


პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 02

246.255

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ უსახელოს წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის: სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვნის,  სოფელ წინსოფლის, სოფელ სკინდორისა და სოფელ ცხრუკვეთის წყალმომარაგების სისტემის პროექტირება. სოფელ მერევში, მანდაეთსა და მორძგვეთში  წყალმომარაგების სისტემის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. სოფელ ბერეთისაში ეკლესიის უბანში წყლის მაგისტრალის და ქსელის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.


პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

740.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. აგრეთვე განხორციელდება ახალი სანათი წერტილების მოწყობა და არსებული სისტემის რეაბილიტაცია  გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის   ტერიტორიის 95%.

 პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;

ბ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას) ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, აგრეთვე გარე განატების ქსელის რეაბულიტაციაზე. აღნიშნული ასიგნება გაიცემა  მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

260,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 95%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;

ბ) ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

გ) დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

480,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურიდან ორი მიმართულებით, კერძოდ: სოფელ შუქრუთისა და კაცხის მიმართულებით გარე განათების ქსელის მოწყობა.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

372,5    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც  განახორციელებს  ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე  უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას.

ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

372,5    

ქვეპროგრამის

განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს ,,ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და  ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვე სხვა მიმდინარე ხარჯები;

ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე  მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

1176.753    

ქვეპროგრამის განმახორციელ

ებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის

აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის ქუჩა №4, №18; 9 აპრილის ქუჩა №30, №30ა, №32; აღმაშენებლის ქუჩა №31, №89, №100, №104, №106; ჭანტურიას ჩიხის №1; ჭანტურიას ქუჩა №4, №6, №10, №14 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია. გიორგაძის ქუჩაზე №6 საცხოვრებელი კორპუსის გადამაგრება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრათვე განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების პროექტირება (გაფორმებულია ხელშეკრულება) მათ შორის: 9 აპრილის ქუჩაზე 11 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის  საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ჭანტურია ქუჩაზე 10 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; გოგებაშვილის ქუჩაზე 3 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი  კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თბილისის ქუჩაზე №6  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე 4 ოთხსართულიანი კორპუსის და 9 სამსართულიანი საცხოვრებელი  კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; იაშვილის ქუჩაზე №18 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თორღვაშვილის ქუჩაზე №2 და №4 კორპუსების ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და იაშვილის ქუჩაზე №23 კორპუსის ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ბარათაშვილის ქუჩის №17,19,21,23,25,44,46,48,50,56 საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენის საპროექტო სამუშაოები; თხელიძის ქუჩაზე, მდინარე ყვირილას გასწვრივ მდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები. აღმაშენებლის ქუჩაზე №214 თოთხმეტსარტულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები; ფასადების რეაბილიტაცია.   გათვალისწინებულია შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხები 2.5%.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

1176.753    

ქვეპროგრამის განმახორციე

ლებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და

მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის ქუჩა №4, №18; 9 აპრილის ქუჩა №30, №30ა, №32; აღმაშენებლის ქუჩა №31, №89, №100, №104, №106; ჭანტურიას ჩიხის №1; ჭანტურიას ქუჩა №4, №6, №10, №14 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია. გიორგაძის ქუჩაზე №6 საცხოვრებელი კორპუსის გადამაგრება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრათვე განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების პროექტირება (გაფორმებულია ხელშეკრულება) მათ შორის: 9 აპრილის ქუჩაზე 11 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის  საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ჭანტურია ქუჩაზე 10 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; გოგებაშვილის ქუჩაზე 3 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი  კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თბილისის ქუჩაზე №6  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე 4 ოთხსართულიანი კორპუსის და 9 სამსართულიანი საცხოვრებელი  კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; იაშვილის ქუჩაზე №18 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თორღვაშვილის ქუჩაზე №2 და №4 კორპუსების ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და იაშვილის ქუჩაზე №23 კორპუსის ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ბარათაშვილის ქუჩის №17,19,21,23,25,44,46,48,50,56 საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენის საპროექტო სამუშაოები; თხელიძის ქუჩაზე, მდინარე ყვირილას გასწვრივ მდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები. აღმაშენებლის ქუჩაზე №214 თოთხმეტსარტულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები; ფასადების რეაბილიტაცია.   გათვალისწინებულია შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხები 2.5%.


პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07

1356.772

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება, სკვერებისა და პარკების მოხატვა, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის და ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა პატრონობა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07 01

533.065

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება, 2007 წლამდე ყოფილი სააქციო საზოგადოება „ჭიათურმანგანუმის“ მიერ დაზიანებული, დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენის, გამწვანებისა და მოვლა-პატრონობისათვის სამუშოები; სკვერებისა და პარკების მოხატვა; განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები.

სიგულდას სკვერის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია); სკვერების პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) ტაბიძის ქუჩის სკვერის, სოფელ წინსოფლის მემორიალის, ნაგუთის მემორიალის და ნაგუთში ეკლესიის მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სარეაბილიტაციო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის.  გათვალისწინებულია გასულ წლებში შესრულებული სამუშაოების (2.5 პროცენტი) საგარანტიო თანხები. სანატორიუმის მიმდებარედ სკვერისა და გასართობი ატრაქციონების მოწყობის საპროექტო სამუშოები; იაშვილის, ჭავჭავაძისა და ერისთავის ქუჩის ფერდობზე სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშოები; ნინოშვილის ქუჩაზე ეთერ სამხარაძე-ჯღამაძის სახელობის სკვერის პროექტირება; სკვერების საპროექტო სამუშაოები ფანცულაიას და გიორგაძის ქუჩაზე (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ნაგუთის დასახლებაში ყოფილი საბაგირო გზის ტერიტორიაზე არსებული სკვერის გაფართოვების საპროექტო სამუშაოები; შიდა ეზოების მოწესრიგების-სკვერების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები; საჩხერის გზატკეცილზე  (ტროლეუბუსების ყოფილ გარაჟთან) საცხოვრებელი სახლების წინ, სამთო მაშველის მრავალასთულიანი კორპუსების წინ და მეორე ატეკასთან მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების წინ; ნაგუთში სასაფლაოს მოპირდაპირე მხარეს სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07 02

823.707

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსება. 2020 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის 812000 ლარი და 2019 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ნაშთი 11707 ლარი.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 08

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების: უსახელოს, ცხრუკვეთის, ითხვისის სასაფლაოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები.

მუხლი 14.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია „ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1250.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ააიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების აღდგენა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 04

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ გზაზე ცხაურების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები.

მუხლი 15.

განათლება 04 00

სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                                                                                                                                                                                                                  

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

3400

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 650 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

1. ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

2. ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

3. ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

4. ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

5. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

6. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 02

857.572

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია რომელიც წარმოადგენს ორ წლიან პროექტს სრული ღირებულება 419320.7 ლარი, მათ შორის: 2019 წლის თანხა 207000 ლარი და 2020 წლის თანხა 212320.70 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც სოფელ ქვაციხის, აგრეთვე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელმისაწვდომობაში. სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია). საბავშვო ბაღების საპროექტო სამუშოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია):   №6 ბაღის  სრული რეაბილიტაცია;    სოფელ მანდაეთის, სოფელ კაცხის, სოფელ ეწერის, სოფელ რგანის, №11 ბაღის სოფელ უსახელოს და სოფელ მღვიმევის საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია. ჭიათურაში კოსტავას ქუჩის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

75.664

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 18.01.2019 წლის №13 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურაში №3 საჯარო სკოლის ეზოსა და შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები 4950 ლარი.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 70714 ლარი საქართველოს მთავრობის 18.01.2019 წლის №13 განკარგულებით.

მუხლი 16

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (05 00)

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (05 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

1558,429

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

1382.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

750.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.

პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს  და 10 მწვრთნელს;  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

232.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა, საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.

პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

176.429

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია, (ხელშეკრულება გაფორმებულია). სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის:  სოფელ ზოდში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; სოფელ ნიგოზეთში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; საჭადრაკო კლუბის ოთახის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ტაბიძის ქუჩაზე არსებული საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ე.წ ორი ნომრის დასახლებაზე სპორტული მოედნის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომხადება. სოფელ ბერეთისაში საჭიდაო დარბაზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ჭიათურაში თემურ მაღრაძის სახელობის სპორტული მოედნის აღდგენის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები. გიორგაძის და ჭავჭავაძის ქუჩებზე მინი სპორტული მოდნის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. სოფელ უსახელოში და სოფელ ცხრუკვეთში სპორტული მოედნის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები; გიორგაძის ქუჩაზე და სოფელ უსახელოში კალათბურთის მინი სპორტულო მოედნის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები.

კულტურის სფეროს განვითარება 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

2017.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი; ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

1915.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართელოში, ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს, საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიან ოჯახთა 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა.

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 158 მოსწავლეს, საიდანაც 34 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი ოჯახების 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

1000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი, რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, თეატრალური ხელოვნების, საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფელ ხრეითში.

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  - 256 მოსწავლე;

ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124  მოსწავლე

ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 509 მოსწავლე

გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე

სასწავლო სექტორი - 43 მოსწავლე (უფასო)


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის „ჭიათურობის” დაფინანსება


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

22.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებაჭიათურაში კულტურის სახლის ეზოს რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები.

ჭიათურაში ცენტრალური საბიბლიოთეკო ქსელის N6-ის განყოფილების,  (მდებარე ტაბიძის ქ. N12-ში) მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სოფელ ცხრუკვეთში ბიბლიოთეკისა და ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას
 


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

პროექტ „ეტალონის“ დაფინანსება;


მუხლი 17

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (06 01)

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

140.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;  

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა; მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);

2. იმუნიზაციია;

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;


სოციალური პროგრამები  (06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

885,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.


პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 01

581,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000  ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.


პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

132,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის  შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   


პროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

175.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 160-მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.


პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

53,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;


პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

14,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

6,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.


პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

22,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05

699.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;


პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

113.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას 100 ლარი;

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას 150 ლარი;

გ) მესამე შვილის დაბადებისას 200 ლარი;

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას 300 ლარი;

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას 350 ლარი;

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას 500 ლარი;

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას  700 ლარი;

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას 1000 ლარი;

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

58,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში, დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

183,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს:

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

345.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:

ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;

ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;

გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 318000 ლარი ფანცულაიას ქ N13-ში მდებარე    დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხების გასაცემად.


პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა


პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

65,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

თავი III

ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრ.ამული კოდი

დასახელება

2018 წელი
ფაქტი

2019  წელი
გეგმა

2020  წელი
გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

საკუთარი
 შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფო
ბიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

16568.93

37935

26066.99

11867.585

29299.767

23709.408

5590.359

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1387

1506

1506

0

1566

1566

0

 

ხარჯები

10682.43

17290

15091.73

2198.057

14584.330

14283.616

300.714

 

შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245.5

2155.5

90

2322.700

2222.7

100

 

საქონელი და მომსახურება

829.318

3558

3498.954

59

1336.219

1245.505

90.714

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

0

143.911

143.911

0

 

სუბსიდიები

6505.83

8761.2

7709.945

1051.266

8709.500

8609.5

100

 

გრანტები

50.551

41

41

0

50

50

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1006.387

1595.3

1561.313

33.991

1936

1926

10

 

სხვა ხარჯები

80.667

1050.3

86.515

963.8

86

86

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5886.498

20606

10936.92

9669.528

14638.653

9349.008

5289.645

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

0

76.784

76.784

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3014.619

4172.4

4027.357

145

4004.9

3884.9

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191

191

191

0

192

192

0

 

ხარჯები

2944.01

3441.4

3296.411

145

3663.416

3543.416

120

 

შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245.5

2155.5

90

2322.7

2222.7

100

 

საქონელი და მომსახურება

646.849

1059.7

1030.696

29

1125.505

1105.505

20

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

0

143.911

143.911

0

 

სუბსიდიები

 

0

0

 

0

 

 

 

გრანტები

0.806

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.008

12.2

11.2

1

8

8

0

 

სხვა ხარჯები

80.667

111.52

86.515

25

86

86

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.609

692.6

692.603

0

242

242

0

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

0

76.784

76.784

0

01 01

   საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3012.399

4076.4

3931.358

145

3661.505

3541.505

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191

191

191

0

192

192

0

 

ხარჯები

2941.79

3345.4

3200.412

145

3419.505

3299.505

120

 

შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245.5

2155.5

90

2322.7

2222.7

100

 

საქონელი და მომსახურება

644.629

937.7

908.697

29

1002.805

982.805

20

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

0

 

გრანტები

0.806

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.008

12.2

11.2

1

8

8

0

 

სხვა ხარჯები

80.667

111.52

86.515

25

86

86

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.609

692.6

692.603

0

242

242

0

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

0

0

0

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

634.706

755.94

755.939

0

772.1

772.1

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

27

 

27

27

 

 

ხარჯები

633.517

690.96

690.959

0

717.1

717.1

0

 

შრომის ანაზღაურება

439.86

469.7

469.7

 

472.7

472.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

110.176

138.26

138.259

 

161.4

161.4

 

 

პროცენტი

0

0

0

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.227

2

2

 

2

2

 

 

სხვა ხარჯები

80.254

81

81

 

81

81

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.189

64.98

64.98

 

55

55

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

 

0

 

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2254.572

3121.9

3096.936

25

2746.305

2746.305

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

153

153

 

154

154

 

 

ხარჯები

2188.701

2517.6

2492.57

25

2571.305

2571.305

0

 

შრომის ანაზღაურება

1603.734

1675.8

1675.8

 

1750

1750

 

 

საქონელი და მომსახურება

510.389

763.56

763.555

0

811.305

811.305

 

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

0

 

 

 

გრანტები

0.806

0

0

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.564

9.2

9.2

 

5

5

 

 

სხვა ხარჯები

0.413

30.515

5.515

25

5

5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.871

566.02

566.023

 

175

175

 

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

 

0

 

 

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

123.121

198.48

78.483

120

143.1

23.1

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

11

 

 

ხარჯები

119.572

136.88

16.883

120

131.1

11.1

120

 

შრომის ანაზღაურება

95.291

100

10

90

100

0

100

 

საქონელი და მომსახურება

24.064

35.883

6.883

29

30.1

10.1

20

 

პროცენტი

0

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

0

0

 

 

0

 

 

 

გრანტები

0

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.217

1

0

1

1

1

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.549

61.6

61.6

 

12

12

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.97

95.999

95.999

0

320.695

320.695

0

 

ხარჯები

0.97

95.999

95.999

0

243.911

243.911

0

 

საქონელი და მომსახურება

0.97

95.999

95.999

0

100

100

0

 

პროცენტი

0

0

0

0

143.911

143.911

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

76.784

76.784

0

01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

0

51.253

51.253

0

100

100

0

 

ხარჯები

0

51.253

51.253

0

100

100

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

51.253

51.253

0

100

100

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

 

 

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

0.97

44.746

44.746

0

220.695

220.695

0

 

ხარჯები

0.97

44.746

44.746

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0.97

44.746

44.746

 

0

0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

143.911

143.911

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

0

0

76.784

76.784

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 

 

0

 

 

 

პროცენტი

0

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

0

 

 

0

 

 

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

1.25

26

26

0

22.7

22.7

0

 

ხარჯები

1.25

26

26

0

22.7

22.7

0

 

საქონელი დამომსახურება

1.25

26

26

0

22.7

22.7

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5529.008

20985

11690.42

9294.452

13945.702

8900.505

5045.197

 

ხარჯები

195

2480.8

2450.758

30

632.5

632.5

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178

220

220

0

243

243

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

2230.8

2200.758

30

0

0

0

 

სუბსიდიები

195

250

250

0

632.5

632.5

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5334.008

18504

9239.663

9264.452

13313.202

8268.005

5045.197

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4400.659

15677

7426.1

8250.571

10033.422

5832.684

4200.738

 

ხარჯები

0

100

100

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

100

100

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4400.659

15577

7326.1

8250.571

10033.422

5832.684

4200.738

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 01 01

            გზების მიმდინარე შეკეთება

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 02

          გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

4287.566

14366

7112.688

7253.571

9185.757

5046.338

4139.419

 

ხარჯები

0

100

100

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

100

100

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4287.566

14266

7012.688

7253.571

9185.757

5046.338

4139.419

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0

4

4

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4

4

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0

15

15

0

1.5

1.5

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15

15

 

1.5

1.5

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

113.093

1132.9

135.912

997

128.817

67.498

61.319

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.093

1132.9

135.912

997

128.817

67.498

61.319

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

0

158.5

158.5

0

717.348

717.348

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

158.5

158.5

 

717.348

717.348

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

200.805

684.48

452.597

231.881

246.255

225.503

20.752

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.805

684.48

452.597

231.881

246.255

225.503

20.752

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

170.849

561.78

329.897

231.881

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170.849

561.78

329.897

231.881

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

29.956

122.7

122.7

0

246.255

225.503

20.752

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.956

122.7

122.7

 

246.255

225.503

20.752

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 03

   გარე განათება

79.58

8

8

0

740

740

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

31

31

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

260

260

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

260

260

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.58

8

8

0

480

480

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 03 01

  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

79.58

8

8

0

260

260

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

31

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

260

260

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

260

260

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.58

8

8

 

0

0

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 03 02

 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0

0

0

0

480

480

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

480

480

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 04

   მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

ხარჯები

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

21

21

0

46

46

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

ხარჯები

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

21

21

 

46

46

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

195

250

250

 

372.5

372.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 05

   ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

357.614

2427.1

2427.077

0

1176.753

1176.753

0

 

ხარჯები

0

2080.8

2080.758

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

2080.8

2080.758

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357.614

346.32

346.319

0

1176.753

1176.753

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

88.296

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.296

0

0

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

 02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

10.705

102.13

102.134

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.705

102.13

102.134

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

258.613

2324.9

2324.943

0

1176.753

1176.753

0

 

ხარჯები

0

2080.8

2080.758

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

2080.8

2080.758

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.613

244.19

244.185

 

1176.753

1176.753

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 07

მუნიციპალიტეტის    კეთილმოწყობის ღონისძიებები

295.35

1938.6

1126.647

812

1356.772

533.065

823.707

 

ხარჯები

0

50

20

30

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

50

20

30

0

0

0

 

სუბსიდია

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.35

1888.6

1106.647

782

1356.772

533.065

823.707

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა

217.12

520.5

520.5

0

533.065

533.065

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

0

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217.12

520.5

520.5

 

533.065

533.065

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

78.23

1418.1

606.147

812

823.707

0

823.707

 

ხარჯები

0

50

20

30

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

50

20

30

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.23

1368.1

586.147

782

823.707

0

823.707

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 08

სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა

0

0

0

0

20

20

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

0

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

20

20

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1369.026

1600

1620

0

1252

1252

0

 

ხარჯები

1368.526

1600

1620

0

1250

1250

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166

199

199

0

166

166

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

20

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1368.526

1600

1600

0

1250

1250

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0

0

0

2

2

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1369.026

1600

1600

0

1250

1250

0

 

ხარჯები

1368.526

1600

1600

0

1250

1250

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166

199

199

 

166

166

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

1368.526

1600

1600

 

1250

1250

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0

20

20

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

20

20

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

20

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

2

2

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

2

2

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

04 00

განათლება

2282.467

5188.6

2981.034

2207.564

4333.236

4018.074

315.162

 

ხარჯები

2210.433

4571.3

2681.2

1890.066

3470.714

3400

70.714

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

528

555

555

0

583

583

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

70.714

0

70.714

 

სუბსიდია

2210.433

3632.5

2681.2

951.266

3400

3400

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

938.8

 

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.034

617.33

299.834

317.498

862.522

618.074

244.448

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2225.768

2780

2780

0

3400

3400

0

 

ხარჯები

2203.433

2681.2

2681.2

0

3400

3400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

528

528

528

 

583

583

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

2203.433

2681.2

2681.2

 

3400

3400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.335

98.8

98.8

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

49.699

518.53

201.034

317.498

857.572

618.074

239.498

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.699

518.53

201.034

317.498

857.572

618.074

239.498

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

7

1890.1

0

1890.066

75.664

0

75.664

 

ხარჯები

7

1890.1

0

1890.066

70.714

0

70.714

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

70.714

 

70.714

 

სუბსიდია

7

 

 

951.266

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

938.8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

4.95

 

4.95

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი

3225.457

4085.1

4085.065

0

3695.929

3695.929

0

 

ხარჯები

2816.11

3385.2

3385.245

0

3477

3477

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

472

522

522

0

530

530

0

 

საქონელი და მომსახურება

147.469

198

198

0

140

140

0

 

სუბსიდია

2618.896

3146.2

3146.245

0

3287

3287

0

 

გრანტები

49.745

41

41

0

50

50

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.347

699.82

699.82

0

218.929

218.929

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01

 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1244.99

1762.3

1762.264

0

1558.429

1558.429

0

 

ხარჯები

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

180

202

202

0

210

210

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.798

433.52

433.519

0

176.429

176.429

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1083.532

1329.8

1329.8

0

1382

1382

0

 

ხარჯები

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

180

202

202

0

210

210

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.34

1.055

1.055

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

548.32

715.8

715.8

0

750

750

0

 

ხარჯები

543.98

715.8

715.8

0

750

750

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

123

123

 

123

123

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

543.98

715.8

715.8

 

750

750

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.34

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

330.279

390

390

0

400

400

0

 

ხარჯები

330.279

390

390

0

400

400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

39

39

 

47

47

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

330.279

390

390

 

400

400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

204.933

224

224

0

232

232

0

 

ხარჯები

204.933

222.95

222.945

0

232

232

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37

40

40

 

40

40

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

204.933

222.95

222.945

 

232

232

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.055

1.055

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

161.458

432.46

432.464

0

176.429

176.429

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.458

432.46

432.464

0

176.429

176.429

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

 

 

0

 

 

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

161.458

432.46

432.464

0

176.429

176.429

0