„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 167
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/01/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016603
167
13/01/2020
ვებგვერდი, 14/01/2020
190020020.35.160.016603
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №167

2020 წლის 13 იანვარი

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2019 №190020020.35.160.016594) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-8, მე-9, მე-10, მე-14 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

44 103,8

54 310,3

55 438,9

43 994,6

11 444,3

გადასახადები

14 708,8

33 362,9

38 753,6

38 753,6

0,0

გრანტები

23 605,5

14 513,5

11 444,3

0,0

11 444,3

სხვა შემოსავლები

5 789,6

6 433,9

5 241,0

5 241,0

0,0

ხარჯები

30 459,1

37 669,8

39 224,0

38 457,2

766,8

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 561,5

15 405,4

15 130,9

274,5

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

12 703,9

14 853,3

14 368,6

484,7

პროცენტი

307,4

162,5

97,0

97,0

0,0

სუბსიდიები

18 488,9

2 254,6

2 382,5

2 382,5

0,0

გრანტები

3,7

4,0

4,5

4,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 447,4

3 540,6

3 533,0

7,6

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 535,8

2 940,7

2 940,7

0,0

საოპერაციო სალდო

13 644,7

16 640,5

16 214,9

5 537,4

10 677,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 208,5

25 309,7

17 512,6

6 450,5

11 062,1

ზრდა

8 065,0

26 059,7

18 512,6

7 450,5

11 062,1

კლება

856,6

750,0

1 000,0

1 000,0

0,0

მთლიანი სალდო

6 436,3

-8 669,2

-1 297,7

-913,1

-384,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

5 645,8

-9 496,4

-1 774,7

-1 390,1

-384,6

ზრდა

5 645,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5 645,8

0,0

0,0

 

 

კლება

0,0

9 496,4

1 774,7

1 390,1

384,6

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

9 496,4

1 774,7

1 390,1

384,6

ვალდებულებების ცვლილება

-790,5

-827,2

-477,0

-477,0

0,0

კლება

790,5

827,2

477,0

477,0

0,0

საშინაო

790,5

827,2

477,0

477,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

44 960,4

55 060,3

56 438,9

44 994,6

11 444,3

შემოსავლები

44 103,8

54 310,3

55 438,9

43 994,6

11 444,3

არაფინანსური აქტივების კლება

856,6

750,0

1 000,0

1 000,0

0,0

გადასახდელები

39 314,7

64 556,7

58 213,6

46 384,7

11 828,9

ხარჯები

30 459,1

37 669,8

39 224,0

38 457,2

766,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 065,0

26 059,7

18 512,6

7 450,5

11 062,1

ვალდებულებების კლება

790,5

827,2

477,0

477,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

5 645,8

-9 496,4

-1 774,7

-1 390,1

-384,6

 

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 55 438,9 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

44 103,8

54 310,3

55 438,9

43 994,6

11 444,3

გადასახადები

14 708,8

33 362,9

38 753,6

38 753,6

0,0

გრანტები

23 605,5

14 513,5

11 444,3

0,0

11 444,3

სხვა შემოსავლები

5 789,6

6 433,9

5 241,0

5 241,0

0,0

 

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 444,3 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

გრანტები

23 605,5

14 513,5

11 444,3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

58,8

0,0

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23 546,7

14 513,5

11 444,3

მიმდინარე

15 450,3

680,9

685,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

14 950,3

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

500,0

500,0

500,0

სპეციალური ტრანსფერი

0,0

180,9

185,0

კაპიტალური

8 096,4

13 832,6

10 759,3

კაპიტალური ტრანსფერი

8 096,4

13 832,6

10 759,3

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17 512,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 512,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

173,4

106,7

124,7

124,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

37,5

103,1

124,7

124,7

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

135,9

3,5

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 756,4

20 312,1

12 727,7

3 315,6

9 412,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 487,9

15 440,2

6 306,2

1 410,2

4 896,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

67,6

101,9

230,0

230,0

0,0

02 03

გარე განათება

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

591,5

837,1

145,0

145,0

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0,0

271,0

205,0

205,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

159,9

2 092,9

3 579,9

543,0

3 036,9

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0,0

200,5

1 305,7

100,6

1 205,1

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

125,0

443,6

474,1

200,0

274,1

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

304,6

924,8

481,8

481,8

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

9,5

96,4

189,1

189,1

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

62,0

138,0

138,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

9,5

32,9

50,6

50,6

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

0,0

1,5

0,5

0,5

0,0

04 00

განათლება

408,5

2 939,7

3 703,0

2 053,0

1 650,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

15,2

126,2

50,0

50,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

393,3

1 047,3

2 000,0

2 000,0

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

0,0

5,2

3,0

3,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

717,3

2 591,8

1 766,1

1 766,1

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

567,3

2 365,5

1 530,7

1 530,7

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

150,0

205,9

212,7

212,7

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

20,5

2,7

2,7

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

13,0

2,0

2,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

9,4

2,0

2,0

0,0

სულ ჯამი

8 065,0

26 059,7

18 512,6

7 450,5

11 062,1

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

856,6

750,0

1 000,0

ძირითადი აქტივები

241,8

50,0

100,0

არაწარმოებული აქტივები

614,7

700,0

900,0

მიწა

614,7

700,0

900,0

 

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 916,7

6 662,6

7 118,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 286,9

6 335,8

6 802,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 286,8

5 913,8

6 450,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,1

422,0

352,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

140,3

149,3

168,7

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

50,0

50,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

90,3

99,3

118,7

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

307,4

162,5

97,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

182,1

15,0

50,0

702

თავდაცვა

246,5

287,7

280,0

7021

შეიარაღებული ძალები

246,5

287,7

280,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 328,5

16 755,2

8 758,6

7045

ტრანსპორტი

6 328,5

16 755,2

8 758,6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6 328,5

16 755,2

8 758,6

705

გარემოს დაცვა

4 759,8

5 346,3

5 825,3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3 312,8

3 521,2

3 808,6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

122,1

210,5

397,5

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 214,2

1 483,6

1 488,9

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

110,7

131,1

130,3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4 785,0

11 643,1

9 861,9

7061

ბინათმშენებლობა

1 899,7

5 439,7

3 143,9

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

160,6

2 118,5

4 167,7

7064

გარე განათება

1 528,2

1 389,8

1 399,4

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 196,4

2 695,1

1 150,9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 106,2

1 381,1

1 394,2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1 106,2

1 381,1

1 394,2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 927,8

8 589,0

8 526,4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 683,6

4 412,0

3 941,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 643,5

2 137,5

2 187,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

16,6

110,0

110,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

1 583,9

1 929,5

2 286,7

709

განათლება

6 928,9

10 499,7

13 196,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

6 904,7

8 453,9

11 261,3

7092

ზოგადი განათლება

0,0

1 941,9

1 835,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

1 941,9

1 835,0

7094

უმაღლესი განათლება

24,3

104,0

100,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

24,3

104,0

100,0

710

სოციალური დაცვა

2 524,9

2 564,7

2 775,7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,4

136,0

141,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

36,7

40,0

40,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

74,7

96,0

101,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 304,1

1 526,6

1 653,7

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

14,4

15,8

15,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

321,1

361,6

446,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

773,9

524,7

519,2

 

სულ

38 524,2

63 729,4

57 736,6

 

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 16 214,9 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1 297,7) ათასი ლარის ოდენობით.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

13 644,7

16 640,5

16 214,9

მთლიანი სალდო

6 436,3

-8 669,2

-1 297,7

 

თავი II

პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

19 113,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 550,4

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

5 897,7

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

400,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

252,7

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

397,5

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

397,5

02 03

გარე განათება

1 399,4

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 399,4

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1 216,9

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

145,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

550,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

521,9

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2 072,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4 262,7

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

4 167,7

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

95,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2 208,2

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

474,1

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

531,8

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01

2020 წელი

6 550,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის სამუშაოებს, რისთვისაც 2020 წელში გამოცხადდება 5 ტენდერი, საერთო ღირებულებით 2 925.9 ათ. ლარი, მრავალწლიანი არის 3  ხელშეკრულება და 2020  წლის  ბიუჯეტში გადადის  2 806.8 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები.

გზების და ტროტუარების  საერთო  სარეაბილიტაციო ფართობი  შეადგენს  35.5 ათ. კვ.მ.

სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

დაგეგმილია ქალაქში დამონტაჟებული სათვალთვალო ჭკვიანი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა

განხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში არსებული გზებისა და მარეგულირებელი ნიშნების მოწესრიგება და ქალაქში, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ასევე მოქალაქეთათვის  კომფორტული გადაადგილებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 01

2020 წელი

5 897,7

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:

 • კოსტავას გამზირის №21 კორპუსიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე მისასვლელი გზის საფარის რეაბილიტაცია
 • ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია
 • მარცხენა სანაპიროს შიდა კვარტალური გზების და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრეს მოწყობა
 • რჩეულიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (რჩეულიშვილის N10ა საცხოვრებელი კორპუსიდან სამგორის ქუჩის გადაკვეთამდე)
 • ჩერკასის ტროტუარები
 • ლესელიძის N28 თან ტროტუარი
 • სააკაძის ქუჩა (ბათუმის ქუჩიდან გარეჯის ქუჩამდე)

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.  სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლა დანიშნულების ადგილზე.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 02

2020 წელი

400,0

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

გზის საფარის ორმული დამუშავება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა.  შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 03

2020 წელი

252,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვისცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების, ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა იგეგმება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

დაგეგმილია ქალაქში დამონტაჟებული სათვალთვალო ჭკვიანი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებული ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და დახაზული გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02

2020 წელი

397,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვისცენტრი"

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა და მოწყობილი ახალი სანიაღვრეები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01

2020 წელი

397,5

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვისცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში მოხდება არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ასევე საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობა, ასევე დრენაჟის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია. 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 3 პროექტის განხორციელება საერთო ღირებულებით 130.0 ათასი ლარი.

მე-7 მკ/რ N25, N26 და N27 კორპუსების დრენაჟები

მე-14 მკ/რ N44-45 თან სანიაღვრე

მე-4 სკოლის წინ სანიაღვრე

ქალაქ რუსთავში სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა და მოწყობილი ახალი სანიაღვრეები.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03

2020 წელი

1 399,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვისცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟება დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება.  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და ეკონომიური ნათურები.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03 01

2020 წელი

1 399,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვისცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად, საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასშტაბით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟება დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება.  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და ეკონომიური ნათურები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04

2020 წელი

1 216,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავის კორპუსი".

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური მომსახურებების (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი) მიერთება  და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია.  სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზებული შენობების სახურავების გადახურვა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული შენობების ფასადების გამაგრება/გაძლიერება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე  დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების  ექსპლუატაციის ვადა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 01

2020 წელი

145,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური მომსახურებების (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი) მიერთება  და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია, კერძოდ:

შშმ პირთა ცენტრის შენობაში ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა                                        

მოხუცებულთა სახლის შენობაში ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა   

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური შენობების გათბობა მოხდება უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით, რაც გააუმჯობესებს მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოფას და შეამცირებს უბედური შემთხვევების რისკს.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 02

2020 წელი

550,0

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი შენობების გადახურვა, ასევე  სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა.

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების  ექსპლუატაციის ვადა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 03

2020 წელი

521,9

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  განხორციელდება 2 პროექტის რომლის ფარგლებშიც მოხდება  9 შენობის რეაბილიტაცია, კერძდ:

ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (რჩეულიშვილის N2ა და 7ა-ს ჩათვლით 6 შენობა)

ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (ბარნოვის N5ა, ჩაპაევის N3 და გიორგაძის N28)

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა, რაც ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის შექმნის უსაფრთხოდ ცხოვრების გარანტიას და გაზრდის შენობების ექსპლუატაციის ვადას.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 05

2020 წელი

2 072,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ „რუსთავის კორპუსი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით;   არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა;   ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო  ბუკლეტების, ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება.  ამხანაგობების წევრების დაინტერესება რათა გაუჩნდეთ მეტი ინტერესი უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს და უშუალო კონტაქტი დაამყარონ ააიპ „რუსთავის კორპუსთან“ შემდგომ ჩართულობას, ბმა-ს მხრიდან  წამოსული ინიციატივების გაჟღერებას. 

ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა:

 • შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება თანადაფინანსება 20%;
 • სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება/აღდგენა თანადაფინანსება 20%;
 • სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი თანადაფინანსება 30%;
 • სადარბაზოს შიდა რემონტი თანადაფინანსება 20%;
 • პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია თანადაფინანსება 20%;
 • სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა თანადაფინანსება მაღალსართულიანი 40%, დაბალსართულიანი 20%;
 • კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება თანადაფინანსება 30%;
 • საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა თანადაფინანსების გარეშე;
 • ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდა;  კორპუსებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06

2020 წელი

4 262,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვისცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.

პროგრამა გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და  ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას. ასევე მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დასასვენებელი სკამების განთავსებას.

პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ქალაქის გაფორმებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული, მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 01

2020 წელი

4 167,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვისცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ, საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.

ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

ქალაქ რუსთავის ცენტრალური შემოსასვლელის რეაბილიტაცია

ქიმისკოსთა სახლის მ/ტ სკვერში ბილიკის მოწყობა

მე-19 მკ/რ N9-სთან უკან მხარეს სკვერი

მე-12 მკ/რ N18-19-თან სკვერი

21 მკ/რ N2 ,N3,N21 და N22-თან სკვერი

მე-8 მკ/რ ლიტერატურული სკვერი

ლეონიძის N28-თან სკვერი

მესხიშვილის 1 გასასვლელის N7 მიმდებარეს სკვერი

თოდრიას N13 მ/ტ სკვერის მოწყობა

სკვერებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება  მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 02

2020 წელი

95,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას,  სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე, თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დსახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა,კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპრგრმიას ფარგლებში დაფინანსდება :

ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.

ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები.

სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 07

2020 წელი

2 208,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - "რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო"

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები  სუბსიდიის  სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 20  ავტობუსი:

 • №1 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი;
 • №2 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი;
 • №4 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი;
 • №5 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი;
 • №6 მარშრუტზე მუშაობს 2 ავტობუსი;
 • №7 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი;
 • ფოლადაანთ კარის მარშრუტზე 1 ავტობუსი.

2020 წელში დაგეგმილია ავტოპარკის მოდერნიზაცია და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შიდა საქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის განვითარება და მოდერნიზაცია, რომელიც იქნება მიმართული ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.                                                                                                            

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 08

2020 წელი

474,1

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობების, გზების და სხვა ობიექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე გაზრდილი ბიუჯეტის შესაბამისად საჭიროა მეტი პროექტის შეძენა, რაც სამომავლოდ რეგ. ფონდიდან ოპერატიულად დაფინანსების მოპოვების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 09

2020 წელი

531,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა N2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების)  ინსპექტირება.
სამხარაულში იგზავნება 50 000 ლარს ქვემოთ გაფორმებული ხელშეკრულებების საბოლოო შესრულებები, შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. ასევე სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსთვის ხდება სხვადასხვა სახის დასკვნების მომზადების დაკვეთა, როგორიცაა შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის დადგენა და ა.შ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას.

შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

 

მუხლი 14. ბიუჯეტის პროგრამების შედეგები და ინდიკატორები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამების მიზნები, შედეგები და ინდიკატორები ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს, რომლებიც დანართის სახით არ ერთვის დადგენილებას.

 

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგ. კოდი

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

39 314,7

64 556,7

58 213,6

46 384,7

11 828,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 578

2 664

2 879

2 818

61

 

ხარჯები

30 459,1

37 669,8

39 224,0

38 457,2

766,8

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 561,5

15 405,4

15 130,9

274,5

 

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

12 703,9

14 853,3

14 368,6

484,7

 

პროცენტი

307,4

162,5

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

18 488,9

2 254,6

2 382,5

2 382,5

0,0

 

გრანტები

3,7

4,0

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 447,4

3 540,6

3 533,0

7,6

 

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 535,8

2 940,7

2 940,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

8 065,0

26 059,7

18 512,6

7 450,5

11 062,1

 

ვალდებულებები

790,5

827,2

477,0

477,0

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6 953,6

7 777,5

7 875,2

7 595,2

280,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

318

318

313

298

15

 

ხარჯები

5 989,7

6 843,6

7 273,5

6 993,5

280,0

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

4 044,5

4 497,9

4 280,5

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

1 740,3

2 427,7

2 563,6

2 502,6

61,0

 

პროცენტი

307,4

162,5

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

140,3

9,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3,7

4,0

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104,2

138,9

55,2

53,6

1,6

 

სხვა ხარჯები

40,2

57,1

55,3

55,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

173,4

106,7

124,7

124,7

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

827,2

477,0

477,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 533,2

6 201,5

6 730,5

6 450,5

280,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

300

300

295

280

15

 

ხარჯები

5 495,8

6 098,4

6 605,8

6 325,8

280,0

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

3 932,9

4 381,4

4 164,0

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

1 694,1

1 967,4

2 113,4

2 052,4

61,0

 

გრანტები

3,7

4,0

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104,2

138,9

53,2

51,6

1,6

 

სხვა ხარჯები

40,1

55,1

53,3

53,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

37,5

103,1

124,7

124,7

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 271,5

1 466,6

1 640,0

1 640,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

60

60

60

 

 

ხარჯები

1 265,7

1 434,5

1 605,5

1 605,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

939,2

1 000,0

1 086,0

1 086,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

264,1

375,2

455,2

455,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,6

15,0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

32,9

44,3

44,3

44,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,8

32,1

34,5

34,5

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

3 998,7

4 385,2

4 740,5

4 740,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225

225

220

220

 

 

ხარჯები

3 970,2

4 322,1

4 650,3

4 650,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 527,4

2 727,3

3 078,0

3 078,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 359,5

1 465,3

1 527,2

1 527,2

0,0

 

გრანტები

3,7

4,0

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72,3

114,7

31,6

31,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

7,2

10,8

9,0

9,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

28,5

63,1

90,2

90,2

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

246,5

287,7

280,0

0,0

280,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

15

 

ხარჯები

243,3

279,8

280,0

0,0

280,0

 

შრომის ანაზღაურება

187,0

205,6

217,4

0,0

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

53,9

65,0

61,0

0,0

61,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

9,2

1,6

0,0

1,6

 

არაფინანსური აქტივები

3,2

7,9

0,0

0,0

0,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

16,6

61,9

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

16,6

61,9

70,0

70,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

16,6

61,9

70,0

70,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 420,4

1 576,0

1 144,7

1 144,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

18

0

 

ხარჯები

494,0

745,3

667,7

667,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

111,6

116,5

116,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

460,2

450,2

450,2

0,0

 

პროცენტი

307,4

162,5

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

140,3

9,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

2,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

135,9

3,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

827,2

477,0

477,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

420,0

350,0

350,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

420,0

350,0

350,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

420,0

350,0

350,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,1

2,0

2,0

2,0

0,0

 

ხარჯები

0,1

2,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

2,0

2,0

2,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

1 097,9

989,7

574,0

574,0

0,0

 

ხარჯები

307,4

162,5

97,0

97,0

0,0

 

პროცენტი

307,4

162,5

97,0

97,0

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

827,2

477,0

477,0

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

90,3

99,3

118,7

118,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

 

 

ხარჯები

90,3

95,8

118,7

118,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

61,6

66,5

66,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

34,2

50,2

50,2

0,0

 

სუბსიდიები

90,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

 

 

ხარჯები

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

182,1

0,0

20,0

20,0

0,0

 

ხარჯები

46,2

0,0

20,0

20,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

0,0

20,0

20,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

135,9

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

15,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

15,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 235,5

28 714,8

19 113,0

9 700,9

9 412,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173

173

260

260

0

 

ხარჯები

4 479,1

8 402,7

6 385,3

6 385,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

494,7

995,5

995,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 308,0

1 785,4

2 001,1

2 001,1

0,0

 

სუბსიდიები

1 547,0

930,0

902,5

902,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

10,0

14,3

14,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 624,1

5 182,7

2 471,9

2 471,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

6 756,4

20 312,1

12 727,7

3 315,6

9 412,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 619,5

15 624,7

6 550,4

1 654,4

4 896,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

0

 

ხარჯები

131,6

184,5

244,2

244,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

68,0

81,3

81,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

116,0

160,9

160,9

0,0

 

სუბსიდიები

131,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5 487,9

15 440,2

6 306,2

1 410,2

4 896,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

5 367,4

14 898,6

5 897,7

1 001,7

4 896,0

 

არაფინანსური აქტივები

5 367,4

14 898,6

5 897,7

1 001,7

4 896,0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0,0

457,5

400,0

400,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

457,5

400,0

400,0

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

252,0

268,6

252,7

252,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

0

 

ხარჯები

131,6

184,5

244,2

244,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

68,0

81,3

81,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

116,0

160,9

160,9

0,0

 

სუბსიდიები

131,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

120,5

84,1

8,5

8,5

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

122,1

210,5

397,5

397,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

54,5

108,6

167,5

167,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

46,6

57,5

57,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

60,8

108,0

108,0

0,0

 

სუბსიდიები

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,2

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,6

101,9

230,0

230,0

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

122,1

210,5

397,5

397,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

54,5

108,6

167,5

167,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

46,6

57,5

57,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

60,8

108,0

108,0

0,0

 

სუბსიდიები

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,2

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,6

101,9

230,0

230,0

0,0

02 03

გარე განათება

1 528,2

1 389,8

1 399,4

1 399,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

11

11

0

 

ხარჯები

1 508,3

1 389,8

1 399,4

1 399,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

112,3

134,6

134,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 168,9

1 275,5

1 263,5

1 263,5

0,0

 

სუბსიდიები

339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,0

1,3

1,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 508,3

1 389,8

1 399,4

1 399,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

11

11

 

 

ხარჯები

1 508,3

1 389,8

1 399,4

1 399,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

112,3

134,6

134,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 168,9

1 275,5

1 263,5

1 263,5

0,0

 

სუბსიდიები

339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,0

1,3

1,3

0,0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

982,2

4 695,8

1 216,9

1 216,9

0,0

 

ხარჯები

390,7

3 858,7

1 071,9

1 071,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

390,7

3 858,7

1 071,9

1 071,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

591,5

837,1

145,0

145,0

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

610,0

1 013,9

145,0

145,0

0,0

 

ხარჯები

18,4

176,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

18,4

176,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

591,5

837,1

145,0

145,0

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

352,3

868,8

550,0

550,0

0,0

 

ხარჯები

352,3

868,8

550,0

550,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

352,3

868,8

550,0

550,0

0,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

20,0

2 813,0

521,9

521,9

0,0

 

ხარჯები

20,0

2 813,0

521,9

521,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

20,0

2 813,0

521,9

521,9

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 527,5

1 757,9

2 072,0

2 072,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

33

33

 

 

ხარჯები

1 527,5

1 486,9

1 867,0

1 867,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

267,9

313,3

313,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

131,5

150,7

150,7

0,0

 

სუბსიდიები

312,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

6,3

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 214,9

1 081,2

1 400,0

1 400,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

271,0

205,0

205,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

160,6

2 224,5

4 262,7

1 225,8

3 036,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

76

76

0

 

ხარჯები

0,8

131,6

682,8

682,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

408,8

408,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

131,6

268,0

268,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

159,9

2 092,9

3 579,9

543,0

3 036,9

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

160,6

2 118,5

4 167,7

1 130,8

3 036,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

76

76

0

 

ხარჯები

0,8

25,6

587,8

587,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

408,8

408,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

25,6

173,0

173,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

159,9

2 092,9

3 579,9

543,0

3 036,9

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

0,0

106,0

95,0

95,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

106,0

95,0

95,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

106,0

95,0

95,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

709,0

1 130,5

2 208,2

1 003,1

1 205,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

120

120

0

 

ხარჯები

709,0

930,0

902,5

902,5

0,0

 

სუბსიდიები

709,0

930,0

902,5

902,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

200,5

1 305,7

100,6

1 205,1

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

126,2

549,1

474,1

200,0

274,1

 

ხარჯები

1,2

105,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

105,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

125,0

443,6

474,1

200,0

274,1

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

460,3

1 132,1

531,8

531,8

0,0

 

ხარჯები

155,7

207,3

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

138,4

70,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

17,3

137,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

304,6

924,8

481,8

481,8

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 637,7

5 135,8

5 427,8

5 427,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

571

576

498

498

0

 

ხარჯები

4 628,3

5 039,4

5 238,7

5 238,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 504,8

1 203,3

1 203,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3 504,9

4 000,2

4 000,2

0,0

 

სუბსიდიები

4 626,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

29,5

35,0

35,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

0,2

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,5

96,4

189,1

189,1

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 312,8

3 521,2

3 808,6

3 808,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

407

368

371

371

 

 

ხარჯები

3 312,8

3 459,2

3 670,6

3 670,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

508,1

568,7

568,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 933,4

3 077,7

3 077,7

0,0

 

სუბსიდიები

3 311,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

17,6

24,0

24,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

0,2

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

62,0

138,0

138,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 214,2

1 483,6

1 488,9

1 488,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151

195

114

114

 

 

ხარჯები

1 204,7

1 450,7

1 438,3

1 438,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

972,2

609,5

609,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

467,0

819,8

819,8

0,0

 

სუბსიდიები

1 204,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

11,5

9,0

9,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,5

32,9

50,6

50,6

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

110,7

131,1

130,3

130,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

13

 

 

ხარჯები

110,7

129,6

129,8

129,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

24,6

25,1

25,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

104,5

102,7

102,7

0,0

 

სუბსიდიები

110,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1,5

0,5

0,5

0,0

04 00

განათლება

6 928,9

10 499,7

13 196,3

11 361,3

1 835,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

787

862

967

967

0

 

ხარჯები

6 520,5

7 560,0

9 493,3

9 308,3

185,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

4 601,2

5 779,7

5 779,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 776,1

3 533,1

3 348,1

185,0

 

სუბსიდიები

6 490,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

72,0

74,0

74,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,0

110,7

106,5

106,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

408,5

2 939,7

3 703,0

2 053,0

1 650,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6 127,7

6 940,3

8 740,3

8 740,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

723

797

897

897

 

 

ხარჯები

6 112,5

6 814,1

8 690,3

8 690,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

4 265,8

5 383,8

5 383,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 479,1

3 230,0

3 230,0

0,0

 

სუბსიდიები

6 106,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

63,4

70,0

70,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,7

5,9

6,5

6,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

15,2

126,2

50,0

50,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

393,3

1 047,3

2 000,0

2 000,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

393,3

1 047,3

2 000,0

2 000,0

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

383,7

466,3

521,0

521,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

65

70

70

 

 

ხარჯები

383,7

461,0

518,0

518,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

335,4

395,9

395,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

116,2

118,1

118,1

0,0

 

სუბსიდიები

383,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

8,6

4,0

4,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

5,2

3,0

3,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

1 941,9

1 835,0

0,0

1 835,0

 

ხარჯები

0,0

180,9

185,0

0,0

185,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

180,9

185,0

0,0

185,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1 761,0

1 650,0

0,0

1 650,0

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

24,3

104,0

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

24,3

104,0

100,0

100,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

24,3

104,0

100,0

100,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5 927,8

8 483,0

8 431,4

8 431,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

647

658

757

757

0

 

ხარჯები

5 210,5

5 891,1

6 665,3

6 665,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 611,9

2 594,8

2 594,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 800,2

2 302,8

2 302,8

0,0

 

სუბსიდიები

5 071,4

1 315,6

1 480,0

1 480,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

19,5

40,9

40,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

139,1

143,9

246,8

246,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

717,3

2 591,8

1 766,1

1 766,1

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 683,6

4 412,0

3 941,9

3 941,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

159

152

152

0

 

ხარჯები

2 116,3

2 046,5

2 411,2

2 411,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

403,5

186,8

186,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

294,0

632,3

632,3

0,0

 

სუბსიდიები

1 989,5

1 205,6

1 370,0

1 370,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,6

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

126,8

140,9

216,1

216,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

567,3

2 365,5

1 530,7

1 530,7

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

979,7

1 205,6

1 370,0

1 370,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54

65

59

59

0

 

ხარჯები

979,7

1 205,6

1 370,0

1 370,0

0,0

 

სუბსიდიები

979,7

1 205,6

1 370,0

1 370,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1 154,2

879,0

1 043,9

1 043,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94

94

93

93

 

 

ხარჯები

1 136,6

840,9

1 041,2

1 041,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

403,5

186,8

186,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

294,0

632,3

632,3

0,0

 

სუბსიდიები

1 009,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,6

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

126,8

140,9

216,1

216,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

17,6

38,0

2,7

2,7

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

549,7

2 327,4

1 528,0

1 528,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

549,7

2 327,4

1 528,0

1 528,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 911,3

3 714,4

3 401,2

3 401,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

491

491

475

475

0

 

ხარჯები

2 761,4

3 508,5

3 188,5

3 188,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 165,4

2 077,2

2 077,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 313,3

1 058,5

1 058,5

0,0

 

სუბსიდიები

2 750,1

10,0

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

16,7

16,9

16,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

11,2

3,0

25,9

25,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

150,0

205,9

212,7

212,7

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 450,0

3 080,5

2 779,4

2 779,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468

468

360

360

0

 

ხარჯები

2 328,3

2 878,8

2 637,9

2 637,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 142,5

2 051,2

2 051,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

717,3

549,9

549,9

0,0

 

სუბსიდიები

2 324,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

15,9

10,9

10,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,5

3,0

25,9

25,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

121,7

201,7

141,5

141,5

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 231,9

1 672,9

1 227,2

1 227,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

286

286

188

188

 

 

ხარჯები

1 130,6

1 612,5

1 214,8

1 214,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 114,5

904,4

904,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

481,4

277,1

277,1

0,0

 

სუბსიდიები

1 128,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

14,5

8,4

8,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,5

2,0

24,9

24,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

101,2

60,4

12,4

12,4

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

735,1

802,3

852,3

852,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

92

92

92

 

 

ხარჯები

728,7

716,9

769,5

769,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

603,8

634,9

634,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

111,3

132,2

132,2

0,0

 

სუბსიდიები

728,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,4

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,3

85,4

82,8

82,8

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

178,8

270,0

324,0

324,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

39

27

27

 

 

ხარჯები

176,9

224,8

284,0

284,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

172,7

197,8

197,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

52,0

85,6

85,6

0,0

 

სუბსიდიები

176,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1,9

45,2

40,0

40,0

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

304,2

335,3

375,9

375,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

51

53

53

 

 

ხარჯები

292,0

324,7

369,6

369,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

251,6

314,1

314,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

72,6

55,0

55,0

0,0

 

სუბსიდიები

291,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0,5

0,5

0,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

12,2

10,6

6,3

6,3

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

425,4

623,9

540,6

540,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

115

115

 

 

ხარჯები

425,4

619,7

540,6

540,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

22,9

26,0

26,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

596,0

508,6

508,6

0,0

 

სუბსიდიები

425,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28,2

0,0

71,2

71,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

28,2

0,0

71,2

71,2

0,0

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

7,7

10,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

7,7

10,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

332,8

356,6

331,1

331,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

22

22

0

 

ხარჯები

332,8

336,2

328,4

328,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

43,1

38,4

38,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

192,9

184,0

184,0

0,0

 

სუბსიდიები

331,8

100,0

100,0

100,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

20,5

2,7

2,7

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

323,8

256,6

231,1

231,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

22

22

 

 

ხარჯები

323,8

236,2

228,4

228,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

43,1

38,4

38,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

192,9

184,0

184,0

0,0

 

სუბსიდიები

322,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

20,5

2,7

2,7

0,0

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

9,0

100,0

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

9,0

100,0

100,0

100,0

0,0

 

სუბსიდიები

9,0

100,0

100,0

100,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

757,2

757,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

108

108

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

737,2

737,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

292,4

292,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

428,0

428,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

4,8

4,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 631,1

3 945,8

4 169,9

3 868,1

301,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82

77

84

38

46

 

ხარჯები

3 631,1

3 932,8

4 167,9

3 866,1

301,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

304,4

334,2

277,1

57,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

409,6

452,5

213,8

238,7

 

სუბსიდიები

613,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 825,9

3 177,7

3 321,2

3 315,2

6,0

 

სხვა ხარჯები

192,0

41,1

60,0

60,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

13,0

2,0

2,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 106,2

1 381,1

1 394,2

1 098,4

295,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

42

49

3

46

 

ხარჯები

1 106,2

1 377,6

1 394,2

1 098,4

295,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

56,4

64,2

7,1

57,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

241,2

270,0

31,3

238,7

 

სუბსიდიები

235,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

870,8

1 075,1

1 060,0

1 060,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

235,4

301,1

334,2

38,4

295,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

42

49

3

46

 

ხარჯები

235,4

297,6

334,2

38,4

295,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

56,4

64,2

7,1

57,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

241,2

270,0

31,3

238,7

 

სუბსიდიები

235,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

562,9

695,0

600,0

600,0

0,0

 

ხარჯები

562,9

695,0

600,0

600,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562,9

695,0

600,0

600,0

0,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

164,2

165,0

190,0

190,0

0,0

 

ხარჯები

164,2

165,0

190,0

190,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

164,2

160,1

190,0

190,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 01 04

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

78,1

190,0

231,0

231,0

0,0

 

ხარჯები

78,1

190,0

231,0

231,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78,1

190,0

231,0

231,0

0,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

65,6

30,0

39,0

39,0

0,0

 

ხარჯები

65,6

30,0

39,0

39,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65,6

30,0

39,0

39,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 524,9

2 564,7

2 775,7

2 769,7

6,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

35

35

0

 

ხარჯები

2 524,9

2 555,2

2 773,7

2 767,7

6,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

248,0

270,0

270,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

168,5

182,5

182,5

0,0

 

სუბსიდიები

377,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 955,1

2 102,6

2 261,2

2 255,2

6,0

 

სხვა ხარჯები

192,0

36,2

60,0

60,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

9,4

2,0

2,0

0,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

925,4

1 095,1

1 193,0

1 193,0

0,0

 

ხარჯები

925,4

1 095,1

1 193,0

1 193,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

925,4

1 095,1

1 193,0

1 193,0

0,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

3,8

7,5

8,1

2,1

6,0

 

ხარჯები

3,8

7,5

8,1

2,1

6,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

6,9

8,1

2,1

6,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,6

0,0

0,0

0,0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

73,8

86,1

80,0

80,0

0,0

 

ხარჯები

73,8

86,1

80,0

80,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73,8

86,1

80,0

80,0

0,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

288,7

306,0

320,0

320,0

0,0

 

ხარჯები

288,7

306,0

320,0

320,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

288,7

306,0

320,0

320,0

0,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

363,2

66,0

57,0

57,0

0,0

 

ხარჯები

363,2

66,0

57,0

57,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

198,0

66,0

57,0

57,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

165,2

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

0,9

1,5

2,1

2,1

0,0

 

ხარჯები

0,9

1,5

2,1

2,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9

1,5

2,1

2,1

0,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

377,8

430,0

458,6

458,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

35

35

 

 

ხარჯები

377,8

420,6

456,6

456,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

248,0

270,0

270,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

168,5

182,5

182,5

0,0

 

სუბსიდიები

377,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,1

4,1

4,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

9,4

2,0

2,0

0,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

289,6

320,0

380,0

380,0

0,0

 

ხარჯები

289,6

320,0

380,0

380,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

289,6

320,0

380,0

380,0

0,0

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

20,1

19,9

19,9

19,9

0,0

 

ხარჯები

20,1

19,9

19,9

19,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,1

19,9

19,9

19,9

0,0

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

74,7

96,0

101,0

101,0

0,0

 

ხარჯები

74,7

96,0

101,0

101,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74,7

96,0

101,0

101,0

0,0

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

38,7

55,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

38,7

55,0

50,0

50,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,7

55,0

50,0

50,0

0,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

26,3

35,6

60,0

60,0

0,0

 

ხარჯები

26,3

35,6

60,0

60,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

26,3

35,6

60,0

60,0

0,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

5,2

6,0

6,0

6,0

0,0

 

ხარჯები

5,2

6,0

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,2

6,0

6,0

6,0

0,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

36,7

40,0

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

36,7

40,0

40,0

40,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,7

40,0

40,0

40,0

0,0

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.