„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016412
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
32
27/12/2019
ვებგვერდი, 27/12/2019
190020020.35.113.016412
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (27/12/2019 - 17/02/2020)

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32

2019 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ოზურგეთი

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის, 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის  №60  დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016380).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩიადანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

32245,7

40128,7

15325,0

24803,7

25961,6

250,0

25711,6

გადასახადები

9313,8

20313,8

0,0

20313,8

23071,6

0,0

23071,6

გრანტები

19527,9

15593,6

15325,0

268,6

250,0

250,0

0,0

სხვა შემოსავლები

3404,0

4221,3

0,0

4221,3

2640,0

0,0

2640,0

ხარჯები

17789,4

21382,4

1157,3

20225,1

20531,7

250,0

20281,7

შრომის ანაზღაურება

3421,8

3540,6

112,2

3428,4

3609,6

112,2

3497,4

საქონელი და მომსახურება

2394,4

3002,1

544,0

2458,1

2169,6

30,8

2138,8

სუბსიდიები

9610,3

11865,0

0,0

11865,0

12075,0

107,0

11968,0

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1009,5

1050,4

0,0

1050,4

1189,4

0,0

1189,4

სხვა ხარჯები

1353,4

1859,3

501,1

1358,2

1372,4

0,0

1372,4

საოპერაციო სალდო

14456,3

18746,3

14167,7

4578,6

5429,9

0,0

5429,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11468,7

26337,5

16838,5

9499,0

5294,9

0,0

5294,9

ზრდა

11576,3

26587,5

16838,5

9749,0

5544,9

0,0

5544,9

კლება

107,6

250,0

0,0

250,0

250,0

0,0

250,0

მთლიანი სალდო

2987,6

-7591,2

-2670,8

-4920,4

135,0

0,0

135,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,7

-7611,2

-2670,8

-4940,4

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

26,7

7611,2

2670,8

4940,4

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

26,7

7611,2

2670,8

4940,4

0,0

0,0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

-114,9

0,0

-114,9

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

32353,3

40378,7

15325

25053,7

26211,6

250,0

25961,6

შემოსავლები

32245,7

40128,7

15325

24803,7

25961,6

250,0

25711,6

არაფინანსური აქტივების კლება

107,6

250,0

0,0

250,0

250,0

0,0

250,0

გადასახდელები

29371,59

47989,9

17995,8

29994,1

26211,6

250

25961,57

ხარჯები

17795,29

21402,4

1157,3

20245,1

20551,76

250

20301,76

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11576,3

26587,5

16838,5

9749

5544,9

0

5544,9

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

114,94

0

114,94

ნაშთის ცვლილება

-26,7

-7611,2

-2670,8

-4940,4

0

0

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 25961,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

32 245,7

40 128,7

15 325,0

24 803,7

25961,6

250,0

25711,6

გადასახადები

9 313,8

20 313,8

0,0

20 313,8

23071,6

0,0

23071,6

გრანტები

19 527,9

15 593,6

15 325,0

268,6

250

250,0

0

სხვა შემოსავლები

3 404,0

4 221,3

0,0

4 221,3

2640

0

2640

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 7000,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

9 313,8

20 313,8

0,0

20 313,8

23 071,6

0,0

23 071,6

საშემოსავლო გადასახადი

1 386,3

0,0

 

 

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

7 927,5

7 000,0

0,0

7 000,0

8 300,0

0,0

8 300,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

6 068,1

6 720,0

 

6 720,0

7 000,0

 

7 000,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

88,8

80,0

0,0

80,0

300,0

0,0

300,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

253,6

100,0

0,0

100,0

500,0

0,0

500,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 517,0

100,0

0,0

100,0

500,0

0,0

500,0

სხვა გადასახადები (დღგ)

 

13313,8

 

13313,8

14771,6

 

14771,6

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

19 527,9

15 593,6

15 325,0

268,6

250,0

250,0

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

11,1

15,6

 

15,6

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

19 516,8

15 578,0

15 325,0

253,0

250,0

250,0

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9 817,1

1 776,2

1 523,2

253,0

250,0

250,0

0,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9 301,0

0,0

 

 

0,0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

253,0

253,0

 

253,0

250,0

250,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

263,1

1 523,2

1 523,2

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9 699,7

13 801,8

13 801,8

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

7 339,3

9 697,8

9 697,8

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 074,0

1 074,0

 

0,0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

2 360,4

3 030,0

3 030,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2640,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3404,0

4221,3

0,0

4221,3

2640,0

0,0

2640,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

738,1

700,0

0,0

700,0

600,0

0,0

600,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1201,0

1320,0

0,0

1320,0

540,0

0,0

540,0

ჯარიმები , სანქციები და საურავები

1123,2

1851,3

 

1851,3

1200,0

 

1200,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

341,7

350,0

 

350,0

300,0

 

300,0

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 20 551,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

17795,3

21402,4

1157,3

20245,1

20551,7

250,0

20301,7

შრომის ანაზღაურება

3421,8

3540,6

112,2

3428,4

3609,6

112,2

3497,4

საქონელი და მომსახურება

2394,4

3002,1

544,0

2458,1

2169,6

30,8

2138,8

სუბსიდიები

9610,3

11865,0

0,0

11865,0

12075,0

107,0

11968,0

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1009,5

1050,4

0,0

1050,4

1189,4

0,0

1189,4

სხვა ხარჯები

1353,4

1859,3

501,1

1358,2

1372,4

0,0

1372,4

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5 294,9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 544,9 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლისგეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11 468,7

26 337,5

16 838,5

9 499,0

5 294,9

0,0

5 294,9

ზრდა

11 576,3

26 587,5

16 838,5

9 749,0

5 544,9

0,0

5 544,9

კლება

107,6

250,0

0,0

250,0

250,0

0,0

250,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2018 წლის ფაქტი

2019 გეგმა

2020 წლის გეგმა

 

სულ

სულ

 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 702,3   

5 380,0   

5 265,7   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 573,6   

5 250,0   

5 150,0   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 227,2   

4 900,0   

4 800,0   

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

346,4   

350,0   

350,0   

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

128,7   

130,0   

115,7   

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

149,1   

143,0   

143,0   

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

149,1   

143,0   

143,0   

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 506,5   

5 912,1   

1 436,0   

 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

4,6   

30,0   

50,0   

 

7045

ტრანსპორტი

4,6   

30,0   

50,0   

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

558,5   

655,9   

786,0   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

558,5   

655,9   

786,0   

 

705

გარემოს დაცვა

1 943,4   

5 226,2   

600,0   

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 114,2   

2 646,2   

2 300,0   

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

2 114,2   

2 646,2   

2 300,0   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

11 326,1   

21 236,5   

5 821,9   

 

7061

ბინათმშენებლობა

140,6   

292,4   

400,0   

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

9 855,8   

17 495,3   

3 112,1   

 

7063

წყალმომარაგება

547,2   

550,0   

550,0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

782,5   

2 898,8   

1 759,8   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

98,0   

171,5   

130,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

98,0   

171,5   

130,0   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 474,0   

4 543,4   

4 530,0   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 260,9   

1 788,9   

1 800,0   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 035,8   

2 497,6   

2 550,0   

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

177,3   

256,9   

180,0   

 

709

განათლება

3 688,6   

6 236,3   

4 800,0   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 579,5   

4 250,0   

4 600,0   

 

7092

ზოგადი განათლება

109,1   

1 986,3   

200,0   

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

109,1   

1 986,3   

200,0   

 

710

სოციალური დაცვა

1 312,8   

1 720,9   

1 670,0   

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

125,3   

213,9   

255,4   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

763,4   

979,0   

704,6   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

424,1   

528,0   

710,0   

 

 

სულ

29 371,6   

47 989,9   

26 096,6   

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 135,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5 429,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

14 456,3

18 746,3

5 429,9

 მთლიანი სალდო

2 987,6

-7 591,2

135,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,7

-7 611,2

0,0

 საშინაო

 

 

0,0

 კლება

26,7

7 611,2

0,0

 ვალუტა და დეპოზიტი

26,7

7 611,2

0,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 689,6 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 574,7  ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 7 257 900 ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

7 257,9

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

786,0

 02 01 01

 გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

700,0

 02 01 02

 მუნიციპალური ტრანსპორტი

86,0

  02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 262,1

 02 02 01

 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

2 112

 02 02 02

 ელექტროენერგიის ხარჯი

550

 02 02 03

 წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

600

 02 03

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1 050

 02 04

 საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

897

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

863

02 06

ბინათმშენებლობა

400

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

ღონისძიების დასახელება:

გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

700 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

700 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

700 000

მიზანი და აღწერა

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული  შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება,  სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

გზების მოვლა-შენახვა, (ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა) სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ

7000

28,57

200000

31.1.1.5.

(შიდა გზების მოვლა-შენახვა; გასწორხზოვნებები);

15000

33,33

500000

31.1.1.5.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

შენარჩუნებული იქნება მუნიციპალური გზების სავალი ნაწილი, ტროტუარები, მდინარეების კალაპოტების მართვის სტაბილურობა

           

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ღონისძიების დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

86 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

86 000

მიზანი და აღწერა

ავტოტრანსპორტით მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება,
 
პედაგოგების უფასოდ.
 
შემდეგი სოფლის მარშრუტებზე: ლიხაური, ჯუმათი, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა .
. ოზურგეთიდან დაბა ლაითურისა და დაბა ნარუჯის
საჯარო სკოლაში პედაგოგების გადაყვანა და დღის მეორე ნახევარში . ოზურგეთში დაბრუნება.                                                 

1. ოზურგეთი-სოფ.შემოქმედი 9 რეისი დღეში
2. ოზურგეთი-სოფ.ვაკიჯვარი 4 რეისი დღეში
3. ოზურგეთი-სოფ.ლიხაური
6 რეისი დღეში
4. ოზურგეთი-დაბა ლაითური
2 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
5.
ოზურგეთი-დაბა ნარუჯა 1 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
6.
ოზურგეთი-ასკანა
3 რეისი დღეში

7. ოზურგეთი-ჯუმათი 2 რეისი დღეში

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება (სამარშრუტო რეისები)

9000

9,56

86 000

2.5

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მუნიციპალიტეტის 2 დაბაში და 5 სოფელში შ.პ.ს. მუნიციპალური ტრანსპორტი მოემსახურება სკოლის პედაგოგებს და უზრუნველყოფს მათ უფასო ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში

             

 

შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

ხარჯები

86 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

22 800,0

 

ხელფასი

22 800,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

22 800,0

 

თანამდებობრივი სარგო

22 800,0

 

საქონელი და მომსახურება

63 200,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11 600,0

 

ოფისის ხარჯები

4 830,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

700,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

500,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

150,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 500,0

 

კომუნალური ხარჯი

980,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

700,0

 

წყლის ხარჯი

280,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44 860,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

18 580,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 950,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

16 370,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4 960,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 910,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

250,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1 660,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ღონისძიების დასახელება:

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2 112 100

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

2 112 100

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

2 112 100

მიზანი და აღწერა

      პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. %/ან ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას გზიდან ჯუმათის ცენტრის გავლით ბოგილას გზის რეაბილიტაცია  (1468 გრძ.მ)

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

20 075

31,1,1

ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის სახელმწიფო მნიშვნელობის გზიდან სოფელ შრომის (ეკალდიდი)-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია  (4030 გრძ.მ).

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

80 100

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების რეაბილიტაცია.

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

125 000

31,1,1

შემოქმედის ცენტრიდან მონასტერთან და სასაფლაოსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

29 611

31,1,1

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაღობილევის (N4 უბანში) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

19 895

31,1,1

შეკვეთილში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები(მეორე ეტაპი)

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

107 223

31,1,1

კურორტ ურეკის შემოვლითი გზის(უსკალეიკის) გზის რეაბილიტაცია

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

52 899

31,1,1

სოფელი შრომა(ჩირე) ურეკი გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

51 521

31,1,1

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის კმ 44-დან სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით შემოქმედი-ცხემლისხიდის დამაკავშირებელ გზამდე გზის რეაბილიაცია.

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

95 461

31,1,1

სოფელ მთისპირი-ასკანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

27 643

31,1,1

ასკანის თემში, სოფელ მზიანის შიდა გზის რეაბილიტაცია.

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

52 500

31,1,1

ზედამხედველობა

 

3%

400000

31,1,1

ნატანების სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია.

1

200000

200000

31,1,1

ლიხაურში აჭის საუბნო გზის რეკონსტრუქცია.

296 (გრძ.მ)

408,61

120949

31,1,1

კოსტავას ქუჩის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.

2

70000

140000

31,1,1

ნარკოლოგიური ცენტრის მიმდებრე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

300 კვ.მ

116,66

35000

31,1,1

ჭადრაკის სკოლის შენობის რეაბილიტაცია.

1

99540

99540

31,1,1

ქ. ოზურგეთში ერისთავის ქუჩის,  გურიის ქუჩიდან 9 აპრილის ქუჩამდე ტროტუარის მოწყობა.

350 კვ.მ

186,5

65281

31,1,1

გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაო.

60 კვ.მ

57,75

3464

31,1,1

პირველი სკოლის მიმდებარედ კიბის მოწყობა.

1

50000

50000

31,1,1

სოფ. ნატანებში (შეკვეთილი) გურიის ფუტზალის და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერეაციის სპორტული მოედნის მოწყობა.

2

14855

29710

31,1,1

საგზაო სასწორების შეძენა (2 ერთეული)

2

35000

70000

31,1,1

ქ.ოზურგეთში გ.ეპისკოპოსის ქუჩის (დოლიძის ქუჩის კვეთიდან ერისთავის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა (ფილებით).

110 გრძ.მ

1440,17

158419

31,1,1

ავტობუსის შეძენა.

1

77810

77810

31,1,1

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

წლის განმავლობაში განხორციელდება 30 ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა/შესყიდვა , რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის  საგზაო და კომუნალურ ინფრასტრუქტურას

             

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ღონისძიების დასახელება:

ელექტროენერგიის ხარჯი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

550 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

550 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

     დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში  აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა .

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ელექტროენერგიის ხარჯი

12 თვე

45830

550 000

2,2

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის და ადმინისტრაციული შენობების მიერ დახარჯული ელ/ენერგიის საფასურის გადახდა

             

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 03

ღონისძიების დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

შპს "სატისი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

600 000   

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

600 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

წყალმომარეგების გაუმჯობესება, წერტილოვანი დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით;  მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების სისტემები ემსახურება 740 აბონენტს, ნასაკირალის- 800 აბონენტs, jumaTi-420 abonents, natanebis- 200 abonents,  laiTuri- 1000 abonents.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ქსელის მომსახურება სულ:

3160

286

600 000,0   

2,5

მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების ქსელი

740

 

 

 

ნასაკირალის წყალმომარაგების ქსელი

800

 

 

 

ჯუმათის წყალმომარაგების ქსელი

420

 

 

 

ნატანების წყალმომარაგების ქსელი

200

 

 

 

ლაითური

1000

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი გაუმჯობესება ,  1960 აბონენტი უზრუნველყოფილი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისი სასმელი წყლით

                   

 

შპს "სატისი"

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

600 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57,0

 

ხარჯები

525 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

303 648,0

 

ხელფასი

303 648,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

303 648,0

 

თანამდებობრივი სარგო

301 500,0   

 

სოციალური შენატანები

2 148,0

 

საქონელი და მომსახურება

198 836,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

38 400

 

მივლინებები

540,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

540

 

ოფისის ხარჯები

58 696,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

300

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

300

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი

100

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

5 000

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

51 896,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

50000

 

წყლის ხარჯი

300

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

100

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

100,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

1 000,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

396,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

83 000,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

45000

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

10 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

20 000,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

2000

 

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი

1 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

5 000,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 200,0

 

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

200,0

 

ბინის ქირა

12 000,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

6000

 

სხვა ხარჯები

156,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

156,0

 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

156,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75 000,0

 

ძირითადი აქტივები

75 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

75 000,0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

65 000,0

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

65 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

10 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

10 000,0

 

მატერიალური მარაგები

22 360,0

 

სტრატეგიული მარაგები

22 360,0

 

სხვა მატერიალური მარაგები

22 360,0

 

ნედლეული და მასალები

22 360,0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური,

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 050 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                                                                         1 050 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                                                                         1 000 000

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს:
1. ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერების სწავლებას, გამოცდილების გაზიარებას ურთიერთშეხვედრების ორგანიზების საშუალებით. კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სარგებლის მიღების საწინდარი იქნება.
ბ) ჩაის ფესტივალი ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 2019 წელსაც. ღონისძიების შემდგომდგომ პერიოდში, დამსწრე საზოგადოება (ჩაის პროდუქციის შეძენით დაინტერესებული პირები) გაეცნო რა მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეწარმეების პროდუქციას,  მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა  ნაწარმის რეალიზაცია, რაც სერიოზულად  ზრდის შემოსავლებს და ეკონომიკურ სარგებელს. ვფიქრობთ ჩაის ფესტივალის შემდგომ პერიოდში ჩაის პროდუქციის რეალიზაციის საქმე კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის.
გ) ქალ მეწარმეთა  ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი  100-მდე ქალი მეწარმე.                                                                                                                                                                               

2. ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ჩატარდება საერთო კრება, შედგება შესაბამისი ოქმები, რომლის შესაბამისად მოსახლეობა თავად  განსაზღვრავს იმ ძირითად ინფრასტრუქურულ მიმართულებებს, რაშიც  უნდა დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების  მოწყობა

4

2800

11 200

2,2.10.14

ჩაის ფესტივალის ჩატარება

1

14100

14 100

2,2.10.14

ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება

2

4000

8 000

2,2.10.14

რესპუბლიკურ და მუნიციპალურ ღონისძიებებში ფერმერთა ჩართულობის ხელშეწყობა

100

70

7 000

2,2.10.14

სადემონსტრაციო ნაკვეთების დათვალიერებისას ფერმერებისათვის ლანჩის ორგანიზება

2

1250

2 500

2,2.10.14

ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მომსახურება

3

200

600

2,2.10.14

მივლინებები

6

100

600

2,2.10.14

გაუთვალისწინებელი

   

6 000

2,2.10.14

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

   

1 000 000

31.1.1.11

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

აგრობიზნესით დაინტერესებული პირების შემოსავლის ზრდა ეკონომიკური სტიმულირების ზრდით, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა სოფლებში

                   

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2. ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                                                                                                 897 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                                                                                                           897 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                                                                                                           800 000

მიზანი და აღწერა

  სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;  ozurgeTis municipalitetis administraciuli erTeulebis ganaSenianebis generaluri gegmis momzadeba. Ggeoinformaciuli modelis momzadeba.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

100

8000 

800 000

31,1,1

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)

 

 

97 000

2,5

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება დროულად და კვალიფიციურად; მოხდება ქალაქ ოზურგეთის განაშენიანების გეგმის მომზადება (2020 წელს დაიწყება გეგმის მომზადება).
     

                   

 

ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

97 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

ხარჯები

97 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

58 200,0

 

ხელფასი

58 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

58 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

58 200,0   

 

საქონელი და მომსახურება

38 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23 400

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300

 

ოფისის ხარჯები

4 120,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

800

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 640,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

600

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1 040,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 680

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10 980,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

9260

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

220,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

ღონისძიების დასახელება:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

         862 800

                  888 700

               915 400

               942 900

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     862 800

           888 700

         915 400

         942 900

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

     862 800

           888 700

         915 400

         942 900

მიზანი და აღწერა

მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა ცალი/კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სოფელ ლიხაურის ცენტრალური გზაზე გარე განათების მოწყობა.

67 სანათი

209,76

14 054,0

31,1,1

გრიბოედოვის ქუჩაზე ახალი სკვერის მოწყობა (N21-ის მიმდებარედ).

1

37000

37 000,0

31,1,1

ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N13-N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოს კეთილმოწყობა.

600 კვ.მ

110

66 020,0

31,1,1

კოსტავას ქ.N2 და N4-ის ეზოს კეთილმოწყობა

1300 კვ.მ

38,46

50 000,0

31,1,1

სკვერის კეთილმოწყობისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენისა და მოწყობის სამუშაოები.

10

8000

80000

31,1,1

ქ. ოზურგეთი იოანე პეტრიწის N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა.

1100 კვ.მ

24,56

27 025,0

31,1,1

დოლიძის N7 მრავალბინიანი საცხ. სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

400 კვ.მ

64,25

25 701,0

31,1,1

ოზურგეთის დ.აღმაშენებლის ქუჩაზე 2 სართულიან მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის №165 და №177-მდე ეზოს კეთილმოწყობა.

2335 კვ.მ

79,44

185 500,0

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთში გურამიშვილის ქ. 14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

1100 კვ.მ

29,54

32 500,0

31,1,1

ნარუჯის ე.წ ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

600 კვ.მ

41,66

25 000,0

31,1,1

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამისამართებული და დასახლებულ ქუჩებზე განთავსებული უძრავი ქონების ნუმერაცია და ფირნიშების დამზადება

11

1818

20000

31.1.1

სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები.

 

 

300 000,0

31,1,1

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

•   მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგდება ბიუჯეტით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტები;
 ახალგაზრდებისათვის
შეიქმნება მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის  გარემო;

 

           

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

ღონისძიების დასახელება:

ბინათმშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                       400 000

                       412 000

                       424 300

                       437 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                400 000

                412 000

                424 300

                437 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                400 000

                412 000

                424 300

                437 000

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება  და სხვადასხვა სამუშაოები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

მეცნიერების ქუჩა N14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1

150000

150 000

2,8,2,2

უნივერსიტეტის ქუჩა N12-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1

20000

200 000

2,8,2,2

თენიეშვილის ქ.N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

1300კვ.მ

38,46

50 000

2,8,2,2

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

2 კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, 1 კეთილმოწყობილი ეზო

           

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 (პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 2 300 000 ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2300

 03 01  

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

950

 03 02

 კომუნალური მომსახურება

1350

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და კომუნალური მომსახურეობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2300000

2369000

2440000

2514000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

             2 300 000

             2 369 000

             2 440 000

             2 514 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ურეკი-შეკვეთილის  სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-სანიაღვრე არხების გაწმენდა დასუფთავება,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით.ეკო ნათურების   ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს  ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე  კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხაინ ჩატარებას,რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს  ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

950 000

978 500

1 008 000

1 038 000

03 02

კომუნალური მომსახურება

1 350 000

                     1 390 500

                     1 432 000

                     1 476 000

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

356,0

 

ხარჯები

2 300 000,0

 

ხელფასი

1 623 160,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 623 160,0

 

თანამდებობრივი სარგო

1 623 160,0

 

საქონელი და მომსახურება

675 340,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300,0

 

ოფისის ხარჯები

30 668,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8 000,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

468,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9 000,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

8 000,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 000,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 500,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

300,0

 

კომუნალური ხარჯი

5 400,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

3 000,0

 

წყლის ხარჯი

2 400,0

 

კვების ხარჯები

6 000,0

 

სამედიცინო ხარჯები

5 700,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

18 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

468 079,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

355 944,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

20 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

92 135,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

146 093,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

146 093,0

 

სხვა ხარჯები

1 500,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1 500,0

 

მოსაკრებლები

1 500,0

 


მუხლი 15. განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 800 000  ლარი

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო- სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

      4 800,0  

 04 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

      4 600,0  

 04 02

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

         200,0  

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4600000

4738000

4480000

5027000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

         4 600 000

             4 738 000

             4 480 000

             5 027 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.  სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება.  საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ წრილში) ვერ  აკმაყოფილებს დადგენილ  სტანდარტს,  რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება   მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით.  პროგრამა მოიცავს:  არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.                                                                                                                                                                       

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 43 საბავშო ბაღი 2700 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 799 თანამშრომელი, მათ შორის 86 მამაკაცი და 713 ქალი.   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

     

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4600000

     

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები. მოწესრიგებული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2700-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. გაიხსნება 4 ახალი ჯგუფის გახსნა,  100 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა, 15 -მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა.იფუნქციონერებს საზაფხულო ჯგუფები.ტრენინგის საშუალებით,რომელმაც მოიცვა ფაქტიურად ყველა კატეგორიის თანამშრომელი, ამაღლდება მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი,კვება 1 ბავშვზე 2,25 ლარიდან გაიზრდება 3 ლარამდე., გაიზრდება კვების რაციონი და კვების ხარისხი.

 

 

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

4 600 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799,0

 

ხარჯები

4 540 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 533 620,0

 

ხელფასი

2 533 620,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

2 533 620,0

 

თანამდებობრივი სარგო

2 533 620,0   

 

საქონელი და მომსახურება

2 006 380,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

168 000

 

მივლინებები

1 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

520 780,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

25 000

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

18 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

30 000,0

 

ასლგადამღები

1 500,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 000

 

მუსიკალური ინსტრუმენტი

1 500,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1 000,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

25 000,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

65 000,0

 

საოფისე ავეჯი

65 000

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

39 000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 500,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

18 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 100

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

200,0

 

კომუნალური ხარჯი

316 980,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

35000

 

წყლის ხარჯი

20000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

164380

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

33 000,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

55 000,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

9 600,0

 

კვების ხარჯები

1 240 000,0

 

სამედიცინო ხარჯები

2 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 000,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

6500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

6500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61 600,0

 

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

5 000,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

30 000,0

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

3 500,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

9600

 

ბინის ქირა

13 500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000,0

 

ძირითადი აქტივები

60 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

60 000,0


 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

განათლება

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

ღონისძიების დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

     

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200000

     

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

200 000

     

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

70 000

        

   

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000  (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება ( შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეების და ა(ა)იპ-ების ჩართულობა ღონისძიებებში,  წარმატებული მოსწავლეებისა და პედაგოგების გამოვლენა-წახალისება, სოციალურად დაუცველი ბავშვების აქტიური ჩართულობა, ინკლუზიური განათლების ხელშწყობა და სხვა.                                                                                                                                                                         5. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებაში და ამ კუთხით ცნობადობის ამაღლებაში. ქვეპროგრამით ასევე  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

 

200000

 

„ეტალონი“ - მედია პროექტი

1

3500

3500

2.2.10.14.

საინფორმაციო აქცია ,,ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ

2

250

500

2.2.10.14.

,,ქალთა ოთახი“

1

1500

1500

2.2.10.14.

ოკუპაციის დღეს

1

500

500

2.2.10.14.

დედის დღე

1

2000

2000

2.2.10.14.

ქალთა საერთაშორისო დღე

1

1500

1500

2.2.10.14.

დაუნის სინდრომის დღე

1

2000

2000

2.2.10.14.

დედაენის დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

ტური 1 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)

1

1500

1500

2.2.10.14.

გენდერული თანასწორობა

1

2500

2500

2.2.10.14.

ოჯახის სიმტკიცის დღე

1

                   2 500

2500

2.2.10.14.

ეროვნული სამოსის დღე

1

                      400

4000

2.2.10.14.

ტური 2 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)

1

                   1 500

1500

2.2.10.14.

ბავშვთა დაცვის დღე

1

                   2 500

2500

2.2.10.14.

ღონისძიება „არა ბულინგს“

1

                   3 000

3000

2.2.10.14.

„ალეგრობასთან“ დაკავშირებული ფოტო-კონკურსი

1

                   1 000

1000

2.2.10.14.

ხანდაზნულთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1

                   1 500

1500

2.2.10.14.

მასწავლებელთა დღე

1

                   1 000

1000

2.2.10.14.

ტური 3 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)

2

                   1 500

7000

2.2.10.14.

სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე

1

                   1 000

1000

2.2.10.14.

ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე

1

                      500

500

2.2.10.14.

პროექტი „არა ძალადობას“

15

                      100

1500

2.2.10.14.

შშმ პირთა საერთაშორისო დღე

1

                   3 000

3000

2.2.10.14.

განყოფილების ბანერი და ფლაერები

12

                 125,00

1500

2.2.10.14.

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა

18

                      500

9000

2.2.10.14.

სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა

12

                 583,33

7000

2.2.10.14.

სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრა

12

                 416,66

5 000

2.2.10.14.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

12

                 500,00

5 000

2.2.10.14.

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

10

              6 600,00

66 000

2.8.2.2.

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეებისს წახალისება

20

              3 000,00

60 000

2.8.2.1.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა

           

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი : 4 530 000 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება , დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია ; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში . ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა ; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა ; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა ; კულტურული , სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა ; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა ; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ -ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა ; მწვრთნელ -მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება ; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში , მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის ; სპორტული მოედნების მშენებლობა -რეკონსტრუქცია .

სპორტის , ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას , ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში , ხელს უწყობს ტურიზმს , მეწარმეობას , ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას , დანაშაულის პრევენციას , კულტურული დიპლომატიის განვითარებას , ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის , რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში .

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ , კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში .

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა , რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

         4 530,0  

 05 01

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

         1 800,0  

 05 01 01

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

             50,0  

 05 01 01 01

 სპორტული ობიექტების დაფინანსება

         1 750,0  

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

         2 550,0  

 05 02 01

 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

            200,0  

 05 02 02 

 კულტურის ობიექტების დაფინანსება

         2 350,0  

 05 03

 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

             60,0  

 05 04

 ახალგაზრდული    პროგრამები

             20,0  

 05 05

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

            100,0  

 

პროგრამის დასახელება , რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა :

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი :

05 01 01

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება :

 

 

 

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

პროგრამის   განმახორციელებელი :

 

 

 

განათლების , კულტურის , სპორტის , ახალგაზრდულ საკითხთა , ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი :

2020-2023 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი :

 

 

 

 

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება ; სპორტული ტრადიციების დაცვა , გაღრმავება , თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა , სპორტის განვითარება ;

 

პროგრამის აღწერა :

 

 

 

 

პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს , რომლებიც ორიენტირებულია : სპორტის განვითარებაზე , საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე სპორტის    სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში , სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში ) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე , საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე , სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას , ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე   საპრიზო ადგილების დაკავებას .
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების , ჩემპიონატების , თასების გათამაშებების , მასობრივი სპორტული ღონისძიებების , სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების , სასწავლო -საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება .
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების , ტურნირების , შეჯიბრებების ორგანიზება , ხელშეწყობა და დაფინანსება , ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020"

2000

 

,,მოყვარულთა თასი 2020"

1000

 

,,სპორტის საერთაშორისო დღის " აღნიშვნა

200

 

სპორტი ბარიერების გარეშე

200

 

ევროპის სპორტის კვირეული

150

 

სპორტული შეჯიბრებები კიბერსპორტში

1500

 

შემაჯამებელი ღონისძიება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების დაჯილდოება

17000

 

ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტული შეჯიბრებები ნარდი , შაში და ჭადრაკი

5500

 

სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სახალხო დღესასწაულებში ჩართულობა

1500

 

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2000

 

სპორტის სფეროში დასაქმებული თანამშრომლების გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით

1600

 

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

7000

 

რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება . . . პირებს შორის

2000

 

საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში

1650

 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებში სპორტის პოპულარიზაცია და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა

1200

 

სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის შეძენა

5500

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

50000,00

 

 

 

სპორტულ აქტივობებში ჩართული პირების რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი :

05 01 02

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება :

 

 

 

 

 

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის პოლიტიკის განმახორციელებელი :

 

 

 

 

'განათლების , კულტურის , სპორტის , ახალგაზრდულ საკითხთა , ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური , ( )იპ რაგბის განვითარების კავშირი , ( )იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ -გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება , . . . ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი ;

პროგრამის განხორციელების პერიოდი :

2020-2023 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი :

 

 

 

 

 

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება ; სპორტული ტრადიციების დაცვა , გაღრმავება , თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა , სპორტის განვითარება ;

პროგრამის აღწერა :

 

 

 

 

 

სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა , სპორტულ -გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა ; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში , პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატებასპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში პროექტების დაგეგმვა და მისი რეალიზება ;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1750000

( )იპ რაგბის განვითარების კავშირი

330000

( )იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ -გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

1150000

. . . ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

270000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

 

4500 – მდე მოზარდი და ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტულ ცხოვრებაში

 

ორგანიზაციული კოდი  05 01 02

( )იპ რაგბის განვითარების კავშირი

2020 wlis გეგმა (zRvruli moculobis  farglebSi)

1

2

6

00 00

 საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები

330 000,0

 

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

 

. . კაცი

8

 

. . ქალი

2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

 

. . კაცი

31

 

. . ქალი

3

 

ხარჯები

330 000

 

შრომის ანაზღაურება

103 350

 

ხელფასები

103 350

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

103 350

 

თანამდებობრივი სარგო

103 350

 

საქონელი და მომსახურება

216 650

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

153 600

 

მივლინება

1 000

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

5 800

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

400

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

100

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

100

 

რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი

150

 

შენობა -ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 000

 

კომუნალური ხარჯი

3 150

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

150

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

3 000

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20 000

 

კვების ხარჯები

10 500

 

სამედიცინო ხარჯები

3 000

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

5 000

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

11 000

 

საწვავ /საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

8 000

 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

3 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 750

 

ბინის ქირა

3 000

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3 750

 

სხვა ხარჯები

10 000

 

სხვადასხვა ხარჯები

10 000

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

10 000

 

დაზღვევის სხვა ხარჯები

18 000

 

სპორტული საქონელის შეძენა

5 000

 

 

( )იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ -გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

ორგ .კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

05 01 02

სულ ჯამი

1 150 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172,0

 

ხარჯები

1 133 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

833 280,0

 

ხელფასი

833 280,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

833 280,0

 

თანამდებობრივი სარგო

833 280,0

 

საქონელი და მომსახურება

299 720,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

83 280

 

მივლინებები

5 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5 000

 

ოფისის ხარჯები

44 440,0

 

საკანცელარიო , საწერ -სახაზავი ქაღალდის , საბუღალტრო ბლანკების , ბიულეტინების , საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 800

 

ნორმატიული აქტების , საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურისჟურნალ -გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო -სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის ) ხარჯები

600

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

5 000

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 840

 

კომუნალური ხარჯი

26 430,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

14650

 

წყლის ხარჯი

7190

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

4590

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

3 570,0

 

სამედიცინო ხარჯები

1 000,0

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

13 400,0

 

საწვავ /საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

11400

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა -გადაყვანის ) ხარჯი

2000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

152 600,0

 

შენობა -ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2400

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

150200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 000,0

 

ძირითადი აქტივები

17 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

17 000,0

 

სხვა მანქანა -დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

17 000,0

 

სპორტული საქონელის შეძენა

17 000,0

 

 

. . . ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

ორგ .კოდი 050102

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

270 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

 

ხარჯები

267 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

188 695,0

 

ხელფასი

188 695,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

188 695,0

 

თანამდებობრივი სარგო

174 180,0

 

წოდებრივი სარგო

14 515,0

 

საქონელი და მომსახურება

78 305,0

 

მივლინებები

3 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3 000,0

 

ოფისის ხარჯები

26 000,0

 

საკანცელარიო , საწერ -სახაზავი ქაღალდის , საბუღალტრო ბლანკების , ბიულეტინების , საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2 000,0

 

ნორმატიული აქტების ,

საცნობარო და

სპეციალური

ლიტერატურის

ჟურნალ -გაზეთის შეძენა

და ყველა სახის

საგამომცემლო -სასტამბო

(არაძირითადი

საქმიანობის ) ხარჯები

400,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2 700,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

2 000,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000,0

 

რბილი ავეჯი

1 000,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 000,0

 

   რეცხვის , ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი

1 800,0

 

შენობა -ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

6 000,0

 

საოფისე ტექნიკის , ინვენტარის , მანქანა -დანადგარების მოვლა -შენახვის , ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2 500,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

6 500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

4 000,0

 

წყლის ხარჯი

2 500,0

 

სამედიცინო ხარჯები

2 405,0

 

რბილი ინვენტარის , უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

20 000,0

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

10 500,0

 

      საწვავ /საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

8 000,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

ექსპლუატაციის , მოვლა -შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1 500,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 400,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

1 000,0

 

რეკლამის ხარჯი

100,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

300,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

15 000,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3 000,0

 

სხვა მანქანა -დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3 000,0

 

ვიდეო -აუდიო აპარატურის შეძენა

3 000,0

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება , რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა :

 05 00

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი :

05 02 01

 

 

პროგრამის დასახელება :

 

 

 

 

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი :

 

 

 

 

განათლების , კულტურის , სპორტის , ახალგაზრდულ საკითხთა , ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი :

2020-2023 წლები

 

 

პროგრამის მიზანი :

 

 

 

 

გურული ტრადიციების , ფოლკლორის , ხელოვნების , კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი , მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა :

 

 

 

 

კულტურის განვითების მიმართულებით მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას , ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს   კულტურული დიპლომატიის განვითარებაში , ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის განვითარების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები მიმდინრეობს   როგორც ღონისძიებების ჩატარების   ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით   - მნიშვნელოვანია კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი , მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია (საიმიჯო რგოლების დამზადება , ფოტო -ვიდეო მასალების შეგროვება , დოკუმენტური ფილმების გადაღება , გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა -დეგუსტაცია , საკურორტო სეზონზე (ზღვა , მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები ) კულტურული ღონისძიებების მოწყობა -ჩატარება .) კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც , საერთაშორისო კულტურულ -ურთიერთობათა გამოცდილების გაზიარება -წარმოჩენა .

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

250 000

კალანდობა გურიაში "

10000

გიორგი სალუქვაძის სახელობის საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის ჩატარება

50000

"გომისმთობა "

15000

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

40000

საქართველოში ოფიციალურად დადგენილი დღეების (3-8 მარტი ,9 აპრილი , 9 მაისი , 12 მაისი , 26 მაისი , 8 აგვისტო , 27 სექტემბერი , 3 დეკემბერი   )აღნიშვნათაიგულებისა და გვირგვინების შეძენა

50000

სახალხო დღესასწაულის -"ექვთიმეობა "

6000

"ალეგრობა - ოზურგეთობა " - სახალხო დღესასწაულის ორგანიზება

40000

საახალწლო ღონისძიებები

18000

სხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის

21000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი :

 

 

05 02 02

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება :

 

 

 

 

 

კულტურის   დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი :

 

 

 

 

 

კულტურის დაწესებულებები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი :

2020-2023 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი :

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა , განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება ; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა ; განათლების დონის , ინტელექტისა და   კულტურის ამაღლება ; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია ; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება .• ქართული   კულტურისა და ხელოვნებისადმი   ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება ;
სეზონზე მოსალოდნელი ახალი სპექტაკლის რაოდენობის ზრდა . ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა ;
სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია ;

პროგრამის აღწერა :

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები , მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა , თეატრალური , მუსიკალური სახვითი , ქორეოგრაფიული , წიგნის ფესტივალების , კონცერტების , მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა , გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

კულტურის   დაწესებულებების ხელშეწყობა

 2 300 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი

    172 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა

    200 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

    110 000

( )იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ . თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

   135 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ . ქართული -ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია '

       188 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ სამხატვრო სკოლა

         88 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ გრიგოლ კილაძის სახ . მუსიკალური სკოლა

       160 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ სამუზეუმო გაერთიანება

       182 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

       900 000

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა

       115 000

სსიპ ოზურგეთის ალ .წუწუნავას სახ . პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

         50 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

 

ქართული   კულტურისა და ხელოვნებისადმი   ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი

ორგ .კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

172 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

 

ხარჯები

172 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

152 280,0

 

ხელფასი

152 280,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

152 280,0

 

თანამდებობრივი სარგო

152 280,0   

 

საქონელი და მომსახურება

19 720,0

 

ოფისის ხარჯები

12 840,0

 

საკანცელარიო , საწერ -სახაზავი ქაღალდის , საბუღალტრო ბლანკების , ბიულეტინების , საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

450

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 230

 

შენობა -ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 560

 

კომუნალური ხარჯი

8 100,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

5000

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

3 100,0

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

2 500,0

 

      საწვავ /საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა -გადაყვანის ) ხარჯი

1000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 380,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

4380

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ორგ .კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

05 02 02

სულ ჯამი

200 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

ხარჯები

200 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

163 680,0

 

ხელფასი

163 680,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

163 680,0

 

თანამდებობრივი სარგო

163 680,0

 

საქონელი და მომსახურება

36 320,0

 

მივლინებები

700,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

700

 

ოფისის ხარჯები

27 940,0

 

საკანცელარიო , საწერ -სახაზავი ქაღალდის , საბუღალტრო ბლანკების , ბიულეტინების , საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 540

 

ნორმატიული აქტების , საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის ჟურნალ -გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო -სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის ) ხარჯები

11 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

300

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4 500,0

 

საოფისე ავეჯი

4 500

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

800

 

შენობა -ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 600

 

კომუნალური ხარჯი

3 700,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

800

 

წყლის ხარჯი

600

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

2300

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

600,0

 

საწვავ /საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

600

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7 080,0

 

შენობა -ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1080

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

6000

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

ორგ .კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

110 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

 

ხარჯები

105 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

76 560,0

 

ხელფასი

76 560,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

76 560,0

 

თანამდებობრივი სარგო

76 560

 

საქონელი და მომსახურება

28 940,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

 

მივლინებები

2 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2 000

 

ოფისის ხარჯები

20 240,0

 

საკანცელარიო , საწერ -სახაზავი ქაღალდის , საბუღალტრო ბლანკების , ბიულეტინების , საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

500

 

ნორმატიული აქტების , საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის ჟურნალ -გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო -სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის ) ხარჯები

4 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 260,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

60

 

ფოტო -ვიდეო -აუდიო აპარატურა

1 000

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

200,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

580,0

 

საოფისე ავეჯი

580

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

200

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

200

 

სპექტაკლის დადგმის და ღონისძიების მოწყობის ხარჯი

13 500,0

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

1 200,0

 

      საწვავ /საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

700,0

 

რეკლამის ხარჯი

700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 500,0

 

ძირითადი აქტივები

4 500,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4 500,0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

4 500,0

 

მსუბუქი ავტომობილი

4 500,0

 

( )იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ . თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

ორგ .კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

135 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

 

ხარჯები

135 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

79 200,0

 

ხელფასი

79 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

79 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

79 200

 

საქონელი და მომსახურება

55 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12 180

 

მივლინებები

1 935,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 935

 

ოფისის ხარჯები

17 360,0

 

საკანცელარიო , საწერ -სახაზავი ქაღალდის , საბუღალტრო ბლანკების , ბიულეტინების , საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 200

 

ნორმატიული აქტების , საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის ჟურნალ -გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო -სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის ) ხარჯები

4 200

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

280,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

120

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

160,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 760,0

 

საოფისე ავეჯი

760

 

რბილი ავეჯი

1 000,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

360

 

შენობა -ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 086

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

70,0

 

კომუნალური ხარჯი

3 104,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

1800

 

წყლის ხარჯი

320

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

900

 

შენობა -ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა /დასუფთავების ხარჯი

84,0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1 300,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

7 400,0

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

4 800,0

 

      საწვავ /საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

2730

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

ექსპლუატაციის , მოვლა -შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

800,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა -გადაყვანის ) ხარჯი

200

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

70,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 125,0

 

კადრების მომზადება -გადამზადებასთან , კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

950,0

 

რეკლამის ხარჯი

2020

 

შენობა -ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1740

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

7415

 

ორგანიზაციული კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ . ქართული -ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია '

2020 wlis გეგმა  

1

2

8

05 02 02

 საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები

188 000,0

 

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

 

. . კაცი

31

 

. . ქალი

8

 

ხარჯები

158 500

 

შრომის ანაზღაურება

158 500

 

ხელფასები

158 500

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

158 500

 

თანამდებობრივი სარგო

158 500

 

საქონელი და მომსახურება

25 500

 

ოფისის ხარჯები

8 300

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

300

 

რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი

300

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2 500

 

კომუნალური ხარჯი

4 500

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

4 000

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

700

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

8 100

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

9 100

 

საწვავ /საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

4 600

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა -გადაყვანის ) ხარჯი

4 500

 

სხვა მანქანა -დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

4 000

 

ორგ .კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ სამხატვრო სკოლა

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

88 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16,0

 

ხარჯები

88 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

84 600,0

 

ხელფასი

84 600,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

84 600,0

 

თანამდებობრივი სარგო

84 600,0   

 

საქონელი და მომსახურება

3 400,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300

 

ოფისის ხარჯები

2 150,0

 

საკანცელარიო , საწერ -სახაზავი ქაღალდის , საბუღალტრო ბლანკების , ბიულეტინების , საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

50,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

50

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

70

 

საოფისე ტექნიკის , ინვენტარის , მანქანა -დანადგარების მოვლა -შენახვის , ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

150,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

880

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

80,0

 

კომუნალური ხარჯი

620,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

წყლის ხარჯი

120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

950,0

 

კადრების მომზადება -გადამზადებასთან , კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

380,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

570

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ გრიგოლ კილაძის სახ . მუსიკალური სკოლა

 

ორგ .კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

 05 02 02

სულ ჯამი

160 000,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44,0

 

 

ხარჯები

160 000,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

160 000,0

 

 

ხელფასი

160 000,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

160 000,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

160 000

 

 

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ სამუზეუმო გაერთიანება

ორგ .კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

182 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36,0

 

ხარჯები

182 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

165 480,0

 

ხელფასი

165 480,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

165 480,0

 

თანამდებობრივი სარგო

165 480

 

საქონელი და მომსახურება

16 520,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6 000

 

მივლინებები

200,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

200

 

ოფისის ხარჯები

2 030,0

 

საკანცელარიო , საწერ -სახაზავი ქაღალდის , საბუღალტრო ბლანკების , ბიულეტინების , საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

ნორმატიული აქტების , საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის ჟურნალ -გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო -სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის ) ხარჯები

50,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

220,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

120,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

100,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

200,0

 

საოფისე ტექნიკის , ინვენტარის , მანქანა -დანადგარების მოვლა -შენახვის , ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

130,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

600

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

30,0

 

კომუნალური ხარჯი

500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

რბილი ინვენტარის , უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

300,0

 

ტრანსპორტის , ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

1 350,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა -გადაყვანის ) ხარჯი

1350

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 640,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

700,0

 

შენობა -ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2500

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3440

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ( )იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

ორგ .კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02