საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 13/01/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 120010000.22.026.016748
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
6
13/01/2020
ვებგვერდი, 14/01/2020
120010000.22.026.016748
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (14/01/2020 - 04/08/2020)

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება №6

2020 წლის 13 იანვარი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის  მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები“.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 11 სექტემბრის №71 ბრძანება.
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილისაქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის  მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მუხლი 1. რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი (პირველი რანგი, კატეგორია – საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი).

2. მუშაობის 5 წლის გამოცდილება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ანალიტიკურ ან საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე – 2 წელი.

3.  შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 23 დეკემბრის №5589-რს დადგენილება;

ვ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება;

ზ) „საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 ივნისის №413 დადგენილება.

4. ფართო უსაფრთხოების კონტექსტში თავდაცვის მართვის, საერთაშორისო და რეგიონული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური საკითხების ცოდნა.

5. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სექტორის, თავდაცვის სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების, ნატოსთან, ევროკავშირთან და პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის მექანიზმების ცოდნა.

6. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამით განსაზღვრული საკითხების ცოდნა.

7. სტრატეგიული და თავდაცვის დაგეგმვის ძირითადი პრინციპების ცოდნა.

8. პროგრამებისა და პროექტების მართვის სფეროში გამოცდილება.

9. ინგლისური ენის ცოდნა – B2 დონე, სასურველია დამატებით სხვა უცხო ენის ცოდნა (ფრანგული, გერმანული ან რუსული ენებიდან ერთ-ერთის ცოდნა) – B1 დონე.

10. კომპიუტერის შემდეგი პროგრამების კარგად ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint (სასურველია – Microsoft Project).

მუხლი 2. რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე (მეორე რანგი, კატეგორია –  საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი).

2. მუშაობის 3 წლის გამოცდილება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ანალიტიკურ ან საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე – 1 წელი.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 23 დეკემბრის №5589-რს დადგენილება;

ვ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება;

ზ) „საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 ივნისის №413 დადგენილება.

4. ფართო უსაფრთხოების კონტექსტში თავდაცვის მართვის, საერთაშორისო და რეგიონული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური საკითხების ცოდნა.

5. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სექტორის, თავდაცვის სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების, ნატოსთან, ევროკავშირთან და პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის მექანიზმების ცოდნა.

6. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამით განსაზღვრული საკითხების ცოდნა.

7. სტრატეგიული და თავდაცვის დაგეგმვის ძირითადი პრინციპების ცოდნა.

8. პროგრამებისა და პროექტების მართვის სფეროში გამოცდილება.

9. ინგლისური ენის ცოდნა – B2 დონე, სასურველია დამატებით სხვა უცხო ენის ცოდნა (ფრანგული, გერმანული ან რუსული ენებიდან ერთ-ერთის ცოდნა) – B1 დონე.

10. კომპიუტერის შემდეგი პროგრამების კარგად ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint (სასურველია – Microsoft Project).

მუხლი 3. რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი (მეორე რანგი, კატეგორია – საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი).

2. თავდაცვის, უსაფრთხოების, ანალიტიკურ ან საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მუშაობის გამოცდილება არანაკლებ – 2 წელი.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 23 დეკემბრის №5589-რს დადგენილება;

ვ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება;

ზ) „საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 ივნისის №413 დადგენილება.

4. ფართო უსაფრთხოების კონტექსტში თავდაცვის მართვის, საერთაშორისო და რეგიონული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური საკითხების ცოდნა.

5. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სექტორის, თავდაცვის სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების, ნატოსთან, ევროკავშირთან და პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის მექანიზმების ცოდნა.

6. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამით განსაზღვრული საკითხების ცოდნა.

7. სტრატეგიული და თავდაცვის დაგეგმვის ძირითადი პრინციპების ცოდნა.

8. პროგრამებისა და პროექტების მართვის სფეროში გამოცდილება.

9. ინგლისური ენის ცოდნა – B2 დონე, სასურველია დამატებით სხვა უცხო ენის ცოდნა (ფრანგული, გერმანული ან რუსული ენებიდან ერთ-ერთის ცოდნა) – B1 დონე.

10. კომპიუტერის შემდეგი პროგრამების კარგად ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint (სასურველია – Microsoft Project).

მუხლი 4. რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსის მოადგილე (მესამე რანგი, კატეგორია – პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი).

2. თავდაცვის, უსაფრთხოების, ანალიტიკურ ან საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მუშაობის გამოცდილება – 2 წელი.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 23 დეკემბრის №5589-რს დადგენილება;

ვ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება;

ზ) „საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 ივნისის №413 დადგენილება.

4. ფართო უსაფრთხოების კონტექსტში თავდაცვის მართვის, საერთაშორისო და რეგიონული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური საკითხების ცოდნა.

5. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სექტორის, თავდაცვის სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების, ნატოსთან, ევროკავშირთან და პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის მექანიზმების ცოდნა.

6. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამით განსაზღვრული საკითხების ცოდნა.

7. სტრატეგიული და თავდაცვის დაგეგმვის ძირითადი პრინციპების ცოდნა.

8. პროგრამებისა და პროექტების მართვის სფეროში გამოცდილება.

9. ინგლისური ენის ცოდნა – B2 დონე, სასურველია დამატებით სხვა უცხო ენის ცოდნა (ფრანგული, გერმანული ან რუსული ენებიდან ერთ-ერთის ცოდნა) – B1 დონე.

10. კომპიუტერის შემდეგი პროგრამების კარგად ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint (სასურველია – Microsoft Project).

მუხლი 5. რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (მესამე რანგი, კატეგორია – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი).

2. თავდაცვის, უსაფრთხოების, ანალიტიკურ ან საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მუშაობის გამოცდილება – 1 წელი.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 23 დეკემბრის №5589-რს დადგენილება;

ვ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება;

ზ) „საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 ივნისის №413 დადგენილება;

4. ფართო უსაფრთხოების კონტექსტში თავდაცვის მართვის, საერთაშორისო და რეგიონული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური საკითხების ცოდნა.

5. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სექტორის, თავდაცვის სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების, ნატოსთან, ევროკავშირთან და პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის მექანიზმების ცოდნა.

6. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამით განსაზღვრული საკითხების ცოდნა.

7. სტრატეგიული და თავდაცვის დაგეგმვის ძირითადი პრინციპების ცოდნა.

8. პროგრამებისა და პროექტების მართვის სფეროში გამოცდილება.

9. ინგლისური ენის ცოდნა – B2 დონე, სასურველია დამატებით სხვა უცხო ენის ცოდნა (ფრანგული, გერმანული ან რუსული ენებიდან ერთ-ერთის ცოდნა) – B1 დონე.

10. კომპიუტერის შემდეგი პროგრამების კარგად ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint (სასურველია – Microsoft Project).

მუხლი 6.  რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (მესამე რანგი, კატეგორია – მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1. უმაღლესი განათლება.

2. მუშაობის   გამოცდილება – 1 წელი.

3. შემდეგი კანონმდებლობის ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 23 დეკემბრის №5589-რს დადგენილება;

ვ) „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 დეკემბრის №580 დადგენილება;

ზ) „საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 ივნისის №413 დადგენილება.

4. ფართო უსაფრთხოების კონტექსტში თავდაცვის მართვის, საერთაშორისო და რეგიონული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური საკითხების ცოდნა.

5. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სექტორის, თავდაცვის სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების, ნატოსთან, ევროკავშირთან და პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის მექანიზმების ცოდნა.

6. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამით განსაზღვრული საკითხების ცოდნა.

7. სტრატეგიული და თავდაცვის დაგეგმვის ძირითადი პრინციპების ცოდნა.

8. პროგრამებისა და პროექტების მართვის სფეროში გამოცდილება.

9. ინგლისური ენის ცოდნა – B2 დონე, სასურველია დამატებით სხვა უცხო ენის ცოდნა (ფრანგული, გერმანული ან რუსული ენებიდან ერთ-ერთის ცოდნა) – B1 დონე.

10. კომპიუტერის შემდეგი პროგრამების კარგად ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint (სასურველია – Microsoft Project).

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.