ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29/31
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016439
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
29/31
25/12/2019
ვებგვერდი, 30/12/2019
190020020.35.111.016439
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2019 - 29/01/2020)

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29/31

2019 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ფოთი

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“  მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, დამტკიცდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1.  ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

I.შემოსავლები

19,535.7

4,266.4

15,269.3

22,210.8

5,934.3

16,276.5

18,281.1

გადასახადები

10,570.2

0.0

10,570.2

12,698.5

0.0

12,698.5

14,248.1

გრანტები

5,633.1

4,266.4

1,366.7

6,227.3

5,934.3

293.0

293.0

სხვა შემოსავლები

3,332.4

0.0

3,332.4

3,285.0

0.0

3,285.0

3,740.0

II.ხარჯები

13,954.7

237.3

13,717.4

19,021.6

3,894.5

15,127.1

15,687.9

შრომის ანაზღაურება

2,698.8

0.0

2,698.8

2,851.7

0.0

2,851.7

2,853.2

საქონელი და მომსახურება

1,815.3

0.0

1,815.3

3,740.7

1,459.8

2,280.9

3,995.7

პროცენტი

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

33.4

სუბსიდიები

7,983.0

0.0

7,983.0

8,230.3

0.0

8,230.3

6,458.4

გრანტები

25.0

0.0

25.0

65.0

0.0

65.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

898.6

0.0

898.6

950.5

0.0

950.5

1,172.6

სხვა ხარჯები

447.2

237.3

209.9

3,134.9

2,434.7

700.2

1,119.6

III.საოპერაციო სალდო

5,581.0

4,029.1

1,551.9

3,189.2

2,039.8

1,149.4

2,593.2

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,291.9

1,950.0

341.9

7,200.1

4,903.7

2,296.4

2,461.1

ზრდა

2,944.7

1,950.0

994.7

7,500.1

4,903.7

2,596.4

2,761.1

კლება

652.8

0.0

652.8

300.0

0.0

300.0

300.0

V.მთლიანი სალდო

3,289.1

2,079.1

1,210.0

-4,010.9

-2,863.9

-1,147.0

132.1

VI.ფინანსური აქტივების ცვლილება

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

0.0

ზრდა

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

 

 

0.0

კლება

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

0.0

VII.ვალდებულებების ცვლილება

-142.2

0.0

-142.2

-166.9

0.0

-166.9

-132.1

კლება

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

132.1

საშინაო

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

132.1

VIII.ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20,188.5

4,266.4

15,922.1

22,510.8

5,934.3

16,576.5

18,581.1

0.0

18,581.1

შემოსავლები

19,535.7

4,266.4

15,269.3

22,210.8

5,934.3

16,276.5

18,281.1

 

18,281.1

არაფინანსური აქტივების კლება

652.8

 

652.8

300.0

 

300.0

300.0

 

300.0

გადასახდელები

17,041.6

2,187.3

14,854.3

26,688.6

8,798.2

17,890.4

18,581.1

0.0

18,581.1

ხარჯები

13,954.7

237.3

13,717.4

19,021.6

3,894.5

15,127.1

15,687.9

 

15,687.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,944.7

1,950.0

994.7

7,500.1

4,903.7

2,596.4

2,761.1

 

2,761.1

ვალდებულებების კლება

142.2

 

142.2

166.9

 

166.9

132.1

 

132.1

ნაშთის ცვლილება

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 18 281.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

19,535.7

4,266.4

15,269.3

22,210.8

5,934.3

16,276.5

18,281.1

გადასახადები

10,570.2

0.0

10,570.2

12,698.5

0.0

12,698.5

14,248.1

გრანტები

5,633.1

4,266.4

1,366.7

6,227.3

5,934.3

293.0

293.0

სხვა შემოსავლები

3,332.4

0.0

3,332.4

3,285.0

0.0

3,285.0

3,740.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14 248.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

10,570.2

0.0

10,570.2

12,698.5

0.0

12,698.5

14,248.1

საშემოსავლო გადასახადი

1,881.0

 

1,881.0

0.0

     

ქონების გადასახადი

8,689.2

0.0

8,689.2

9,300.0

0.0

9,300.0

10,000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

6,783.1

 

6,783.1

7,800.0

 

7,800.0

8,500.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.2

 

1.2

30.0

 

30.0

20.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

96.3

0.0

96.3

30.0

0.0

30.0

40.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

9.9

0.0

9.9

15.0

0.0

15.0

20.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1,798.7

0.0

1,798.7

1,425.0

0.0

1,425.0

1,420.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.0

   

3,398.5

 

3,398.5

4,248.1

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 293.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

გრანტები

5,633.1

6,227.3

293.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

0.0

33.0

33.0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

5,633.1

6,194.3

260.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,118.8

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

247.9

260.0

260.0

კაპიტალური ტრანსფერი

3,266.4

5,934.3

 

სპეციალური ტრანსფერი

1,000.0

   

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3 740.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

  

 დასახელება 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3,332.4

3,285.0

3,740.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

2,033.2

2,000.0

2,400.0

პროცენტები

93.2

70.0

100.0

რენტა

1,940.0

1,930.0

2,300.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

1,890.6

1,900.0

2,250.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

49.4

30.0

50.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

761.8

775.0

740.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

744.3

760.0

720.0

სანებართვო მოსაკრებელი

46.7

50.0

50.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

138.0

160.0

120.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

559.0

550.0

550.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

17.5

15.0

20.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

17.5

15.0

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

443.4

450.0

600.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

94.0

60.0

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  15 687.9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

13,954.7

237.3

13,717.4

19,021.6

3,894.5

15,127.1

15,687.9

შრომის ანაზღაურება

2,698.8

0.0

2,698.8

2,851.7

0.0

2,851.7

2,853.2

საქონელი და მომსახურება

1,815.3

0.0

1,815.3

3,740.7

1,459.8

2,280.9

3,995.7

პროცენტი

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

33.4

სუბსიდიები

7,983.0

0.0

7,983.0

8,230.3

0.0

8,230.3

6,458.4

გრანტები

25.0

0.0

25.0

65.0

0.0

65.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

898.6

0.0

898.6

950.5

0.0

950.5

1,172.6

სხვა ხარჯები

447.2

237.3

209.9

3,134.9

2,434.7

700.2

1,119.6

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  2 461.1 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 761.1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

51.5

150.3

141.1

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

1845.7

4957.3

1993.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

466.4

1558.7

659.0

02 02

გარე განათება

27.5

924.4

 

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

185.9

47.2

 

02 05

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

38.5

212.0

 

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

941.0

1916.9

200.0

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

17.7

9.7

 

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

168.7

288.4

334.7

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

   

500.0

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

   

300.0

04 00

განათლება

259.6

1149.8

0.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

36.9

51.2

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

222.7

558.6

 

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

540.0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

436.2

1240.5

626.3

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

434.7

405.5

626.3

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1.4

835.0

 

05 04

ტურიზმის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0.1

   

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

351.7

2.2

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2.4

1.3

 

06 03

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

346.2

   

06 06

სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ხელშეწყობა

3.1

0.9

 
 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

2944.7

7500.1

2761.1

 

                                                                                                                ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

652.8

300.0

300.0

ძირითადი აქტივები

17.5

100.0

100.0

არაწარმოებული აქტივები

635.3

200.0

200.0

მიწა

635.3

200.0

200.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,695.0   

4,262.3   

4,265.2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,608.2   

4,193.8   

4,211.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,608.2   

4,043.8   

4,061.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

150.0   

150.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

86.8   

68.5   

53.4   

702

თავდაცვა

93.3   

111.4   

110.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

486.3   

1,596.9   

659.0   

7045

ტრანსპორტი

486.3   

1,596.9   

659.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

486.3   

1,596.9   

659.0   

705

გარემოს დაცვა

264.2   

1,681.6   

1,968.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

13.4   

0.0   

1,022.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

220.1   

87.2   

403.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

30.7   

1,594.4   

543.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4,640.8   

9,511.7   

3,366.7   

7061

ბინათმშენებლობა

224.8   

1,993.0   

1,015.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,115.0   

3,023.1   

200.0   

7064

გარე განათება

696.8   

1,574.4   

637.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,604.2   

2,921.2   

1,514.7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

924.1   

615.0   

730.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

165.0   

165.0   

160.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

759.1   

450.0   

570.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,857.5   

3,816.4   

3,290.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,576.1   

1,799.2   

2,145.9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

945.6   

1,814.3   

1,064.2   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165.0   

90.0   

80.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

170.8   

112.9   

0.0   

709

განათლება

2,661.9   

3,661.4   

2,600.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,661.9   

3,085.6   

2,600.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

575.8   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

1,276.3   

1,265.0   

1,460.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

502.0   

491.2   

614.7   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

11.6   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

762.7   

773.8   

845.3   

 

სულ

16,899.4   

26,521.7   

18,449.0   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 132.1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო  2 593.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

5581.0

3189.2

2593.2

მთლიანი სალდო

3289.1

.- 4010.9

132.1

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3146.9

-4177.8

0.0

ზრდა

4352.1

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტი

4352.1

 

 

კლება

1205.2

4177.8

0.0

ვალუტა და დეპოზიტი

1205.2

4177.8

 

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 132.1 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2011 და 2017 წლებში მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას, შემდეგ საინვესტიციო პროექტებზე:

- „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხის და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011 წ.);

- „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი“ (2 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 100 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) (2017 წ.)

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულება ჯამში შეადგენს 476.1 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 344.0  ათასი ლარი.


თავი II
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი  02 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

 

ათას ლარში  

პროგრამული  კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4428.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

659.0

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

200.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

459.0

02 02

გარე განათება

637.0

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა,  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

403.0

02 04

ბინათმშენებლობა

1015.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

285.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

02 06 02

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

200.0

02 06 03

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

85.0

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

295.0

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

334.7

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

500.0

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

300.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

659.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების ორმული შეკეთებისა და სათვალთვალო ვიდეო-კამერების მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. ქვეპროგრამა მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების ორმული შეკეთების სამუშაოებს.

მოსალოდნელი შედეგი

გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა. შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 03

459.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დანაშაულის პრევენციის, აღკვეთისა და გამოვლენის, ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა სათვალთვალო ვიდეო-კამერების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის პრევენცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარში

02 02

637.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. რისი გათვალისწინებითაც პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების, ს/სახლებისა და ძეგლების  მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯების დაფინანსება. ასევე განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 03

403.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური  არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება.

ასევე განხორციელდება სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება. 

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 04

1,015.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება ს/სახლების სადარბაზოების და კიბის უჯრედების კაპ. შეკეთების, ს/სახლების ფასადების კაპ. შეკეთების, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება  მრავალსართულიანი ს/სახლების საერთო სარგებლობის წყლისა და საკანალიზაციო კომუნიკაციების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. საჭიროების შემთხვევაში  მოხდება სართულებს შუა საერთო სარგებლობის სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა, ეზოებში საკანალიზაციო ჭების შეკეთება, საჭიროების შემთხვევაში ახალი ჭების აშენება- მოწყობა, თავსახურების მონტაჟი, სარდაფებში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, ახლის მონტაჟი, ორმოების სიტემატიური  გაწმენდა, საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების გაწმენდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

02 06

285.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის, ბავშვებისათვის გასართობი გარემოს შექმნისათვის, მიზანშეწონილია ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 5 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობებისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 02

200.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის, ბავშვებისათვის გასართობი გარემოს შექმნისათვის, მიზანშეწონილია ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 03

85.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ფოთის  ტერიტორიაზე არსებული 5 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: ნინოშვილის, მალთაყვის, კუნძულის, ნაბადის და ე.წ. ებრაელების სასაფლაოს. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 210 847 კვ/მეტრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის   ცენტრი“ უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების ტერიტორიაზე ბალახის მოთიბვის  სამუშაოებს.      

მოსალოდნელი შედეგი

სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესება. სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 07

295.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“ ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს: გარე განათების, სანიაღვრე არხების, სატუმბო სადგურების და საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობას, ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირებას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას და განვითარებას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საწარმოს მართვის სწორი მენეჯმენტი, შესასრულებელი სამუშაოების ანალიზი და შესაბამისი გაანგარიშებების გაკეთება ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვის მიზნით, საშტატო განრიგის დამუშავება, განყოფილებების და მომუშავე პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობების და საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურის  დამუშავება, ბიუჯეტის თანხის  მუხლობრივი გადანაწილება,  საჭირო შესყიდვების  წარმოება, კონტროლი დაგეგმილის მიხედვით მუშაობის წარმართვაზე,  განყოფილებების მიხედვით ყოველთვიური შესრულებების წარმოება,  ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება.

მოსალოდნელი შედეგი

დამტკიცებული გეგმების შესაბამისად საწარმოს  ეფექტიანი და ხარისხიანი მუშაობის უზრუნველყოფა, სწორი დაგეგმვა და კონტროლი მის შესრულებაზე, ზუსტი  აღრიცხვიანობის წარმოება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 08

334.7

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ტენდერში გამარჯვებული  კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) ინსპექტირება.

მოსალოდნელი შედეგი

 სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვა, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამშენებლო სამუშაოების მიღება და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

დაფინანსება ათას ლარში

02 09

500.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება, შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

02 10

300.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსახლეობის მოთხოვნაზე ორიენტირებული შედეგის მიღწევა.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი  03 00)
ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. კერძოდ, ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირების და ნარჩენების მართვის სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მარადმწვანე მცენარეების, ბუჩქების, ერთწლიანი ყვავილების და სხვა ნარგავების დარგვა, მათი მოვლა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა, სკვერებისა და ქალაქის ქუჩების მწვანე საფარის გათიბვის სამუშაოები.

მოეწყობა სასათბურე მეურნეობა დეკორატიული ნერგების, ჩითილებისა და სათესი მასალების გამოსაყვანად, რათა მოხდეს ქალაქის ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში სხვადასხვა ხე-მცენარეების, ასევე ერთწლიანი და მრავალწლიანი ყვავილების დარგვა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

 

ათას ლარში

პროგრამული  კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1565.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

904.0

03 02

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

118.0

03 03

 გამწვანების სამუშაოები

100.0

03 03 01

 სანერგე მეურნეობის მოწყობა

100.0

03 04

გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა

340.0

03 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

103.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება ათას ლარში

03 01

904.0     

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების დაგვა (ამჟამად იგვება 373 118 კვ.მ ფართი), სანაპირო ზოლის დასუფთავება, ნაგავის შეგროვება და გატანა დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად. აღნიშნული სამუშაოების შესრულებას ემსახურება 705 სანაგვე კონტეინერი და სხვადასხვა მოცულობის და მარკის  7 სატრანსპორტო საშუალება. გარკვეული უბნებიდან, რამოდენიმე ქუჩაზე  (სადაც არაა განთავსებული სანაგვე კონტეინერები), ნაგვის გატანა მოხდება კარდაკარ შემოვლის პრინციპით (ყოველ მეორე დღეს).  განხორციელდება როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე მყარი ნარჩენების  (სამშენებლო ნანგრევები და სხვა) გატანა. სერვისების ცენტრი  განახორციელებს დაზიანებული სანაგვე კონტეინერების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს, პერიოდულად მოხდება სანაგვე კონტეინერების საქმიან ეზოში გადატანა, გარეცხვა და კვლავ ლოკაციის ადგილებზე დაბრუნება.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის განმავლობაში ქუჩების დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

დაფინანსება ათას ლარში

03 02

118.0     

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე ნარჩენების წარმომქმნელი პირებისაგან ( ფიზიკური პირი, ინდივიდუალური მეწარმე, დაწესებულება, ორგანიზაცია, იურიდიული პირი) დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებებით განსაზღვრული ნორმა-ლიმიტების შესაბამისად.

მოსალოდნელი შედეგი

სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში, მთელი წლის განმავლობაში  ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადახდის აუცილებლობაზე ცნობადობის ამაღლების მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად, ყოველთვიურად ამოღებული თანხების მოცულობის გაზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გამწვანების სამუშაოები

დაფინანსება ათას ლარში

03 03

100.0     

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სასათბურე მეურნეობა დეკორატიული ნერგების, ჩითილებისა და სათესი მასალების გამოსაყვანად, რათა მოხდეს ქალაქის ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში სხვადასხვა ხე-მცენარეების, ასევე ერთწლიანი და მრავალწლიანი ყვავილების დარგვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის გამწვანება, გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

03 04

340.0     

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება ახალი მარადმწვანე მცენარეების, ბუჩქების, ერთწლიანი ყვავილების და სხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. მავნებლების მოსპობის მიზნით შხამქიმიკატებით შეწამვლა, სისტემატიური მორწყვა და ვეგეტაციამდე სასუქის შეტანა. დაბალი ნარგავების და ბუჩქების გაკრეჭვა-ფორმირება,ზრდასრული ხეების შესხეპვა-გადაბელვა, გადაბერებული ზეხმელი ხეების მოჭრა, სკვერებისა და ქალაქის ქუჩების მწვანე საფარის გათიბვის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

დაფინანსება ათას ლარში

03 05

103.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების იზოლაცია. 

ასევე მოხდება მოხეტიალე პირუტყვის დაჭერა, მისი ფოტოგრაფირება ადგილსამყოფელის და დამღის ნომრის გამოხატული ჩვენებით, ჯარიმის ოქმის ადგილზე გაფორმება და შესაბამის სამსახურთან დამღის ნომრის მიხედვით იდენტიფიცირებულ  მეპატრონეზე სახლში გაგზავნა ფოსტის საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მაწანწალა ძაღლების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქალაქის ქუჩებში  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების ხეტიალის შემთხვევების აღმოფხვრა.

 


მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

  ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

04 00

განათლება

2600.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2600.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2600.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით, ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.

ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.

დღეის  მდგომარეობით, ქალა ქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 159 აღმზრდელი და  ადმინისტრაციული პერსონალი.

სკოლამდელი დაწესებულებების  ფუნქციონირების პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და    სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017  წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით  დამტკიცებული ტექნიკური  რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში  კვების ორგანიზებისა და  რაციონის ნორმების  დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის  2017  წლის  30  ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე   შეკეთება  და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში  დასაქმებული  პერსონალის შრომითი  პირობების   გაუმჯობესება.

ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებაში" ბავშვთა კვებისათვის დადგენილია ერთ ბავშვზე 2 ლარი დღეში, რომელიც განისაზღვრება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული მენიუთი. (ბავშვთა კვების რაციონიდან და ღირებულებიდან გამომდინარე, დამტკიცებულ მენიუში დასაშვებია ერთ ბავშვზე გათვლილი კვების ღირებულების ცდომილება თეთრებით).

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი  პირობებით, მათ  შორის:  სააღმზრდელო  დაწესებულებებში  დაცული  იქნება სახელმწიფოს მიერ   დადგენილი  სტანდარტები, დაცული  იქნება  სანიტარული  და  ჰიგიენური,  კვების  ორგანიზებისა და კვების რაციონის   ნორმები;   სააღმზრდელო დაწესებულებებში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი  იქნება   სამუშაო   პირობებით. მუნიციპალიტეტში  არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის  გამავლობაში  ისარგებლებს  მუნიციპალიტეტში    მცხოვრები 2000-ზე მეტი შესაბამისი  ასაკის  ბავშვი.

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

3290.1

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2145.9

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

207.1

05 01 01 01

რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

125.1

05 01 01 02

ხელბურთის კლუბის „ოქროს ვერძი“ ხელშეწყობა

82.0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

127.5

05 01 03

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა

1185.0

05 01 05

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

626.3

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1064.2

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

913.0

05 02 01 01

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა

158.0

05 02 01 02

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა

210.0

05 02 01 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა

72.0

05 02 01 04

ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა

230.0

05 02 01 05

საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა

33.0

05 02 01 06

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

185.0

05 02 01 07

რეგიონალური თეატრების  საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა

25.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

151.2

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

80.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარში

05 01

2,145.9

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება რაგბის სასპორტო სკოლა“; ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი“;  ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი“; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის საჭიროა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება.
2020 წელს ასევე განხორციელდება ახალი სპორტული ობიექტების მოწყობისა და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოყვარულების და სპორტსმენების მეტი რაოდენობის ჩართულობის უზრუნველყოფა ღონისძიებებში. ღონისძიებების რაოდენობის გაზრდა და
მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სპორტის სახეობების მიმართულებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

125.1

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება რაგბის სასპორტო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაგბის სკოლის 7 მწვრთნელი ემსახურება პირველი ლიგის „ა“ ლიგის და 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 წლებში დაბადებულთა საფესტივალო ასაკის 215 სპორტსმენს, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს ჩემპიონატის კალენდარულ მატჩებში და რაგბის ფესტივალზე. ქვეპროგრამის მიზანია რაგბით დაინტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რაგბის განვითარება, მომავალი თაობის ჩაბმა რაგბის სექციაში, მოზარდთა ფიზიკური და გონებრივი განვითარება და ჯანსაღი ცხოვრების მიმართ უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სპორტსმენები და სპორტული შედეგები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხელბურთის კლუბის „ოქროს ვერძი“ ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 02

82.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ხელბურთის სექცია უზრუნველყოფს სწავლებას ხელბურთის  მიმართულებით, სპორტულ ობიექტზე 6 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც  ემსახურებიან  სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებს , სულ 105  სპორტსმენს. კლუბის სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ თითქმის ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში საქართველოს  ჩემპიონატში. კლუბი ახორცილებს ღონისძიებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის  მიმართულებით. კლუბის მუშაობა საკმაოდ წარმატებული იყო  2018-2019 წწ სეზონზე; გოგონათა და ქალთა  გუნდი გახდა საქართველოს ჩემპიონი აღნიშნულ სახეობაში, ხოლო ვაჟთა  გუნდი მესამე  საპრიზო ადგილის მფლობელი. საქართველოს ნაკრებისათვის სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში შერჩეულია 7 სპორტსმენი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობა სპორტის,  როგორც სოციალური პროექტის წარმატებით განხორციელება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა , მასობრიობა , ფოთელი სპორტსმენების მიღწევების  კიდევ უფრო გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენების ნაკრებისათვის შერჩევა, საქართველოს ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება და მაქსიმალური შედეგების დადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02

127.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ახალგაზრდობის ინტელექტუალური და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.  ახალგაზრდების გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა.

სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა. ქალაქის ნაკრები გუნდების მონაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ, რეგიონულ და ზონალურ სპორტულ ღონისძიებებში.  

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად გამოყენება; სპორტულ შეჯიბრებებში მიღწეული წარმატებები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა 

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 03

1,185.0     

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი“ 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ძირითადი არსია ქალაქში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქალაქის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, საერთაშორისო ტურნირები), სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა, „სპორტი ყველასათვის“ პროექტების რეალიზაცია, ქალაქის  ნაკრები გუნდების წევრებისათვის მაღალი დონის სასწავლო და საწვრთნელი პირობების შექმნა, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება და ანტიდოპინგური ღონისძიებების განხორციელება, სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ადგილობრივი ტურნირების და პირველობების ორგანიზება  და ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი ქმნის ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობების საინფორმაციო ბანკს, მუდმივად ახდენს სრულყოფასა და განახლებას. თანამშრომლობს სხვადასხვა ტურისტულ ცენტრებთან, რათა ერთობლივი პროექტების განხორციელების გზით მოხდეს საქართველოში ტურიზმის განვითარება და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე. 

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტით დაინტერესებული მოსახლეობის  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 05

626.3

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებობს რამოდენიმე მინი სპორტული მოედანი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებენ ახალგაზრდები თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გასატარებლად. ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. ასევე კაპიტალურად შეკეთდება არსებული მინი სპორტული მოედნები და ნ. ჟვანიას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზი.

მოსალოდნელი შედეგი

კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი
ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02

1,064.2

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“; ა(ა)იპ „არჩილ ხორავას სახ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი“; ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“; ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი“;  ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“; (ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“;  სსიპ „ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის კულტურული მიმართულებით გააქტიურებისათვის დაფინანსდება კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის ღირსეულ გაგრძელებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სახელოვნებო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა. 

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება,  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 01

158.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქში სახელოვნებო სამხატვრო განათლების ხელშეწყობა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, ანიმაციის განვითარების, მინანქრის, ხალხური რეწვის დარგების (კერამიკა, ხის მხატვრული დამუშავება, მხატვრული ქსოვა (ხალიჩა, ფარდაგი, გობელინი) ტანსაცმლის მხატვრული დამუშავება (მოდელირება)) აღდგენა-შენარჩუნება, სამხატვრო განათლების განვითარებასთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადება, მოსწავლეთათვის შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების მიწოდება, სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება და წვლილის შეტანა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში, მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

ხელოვნების სასურველი მიმართულებებით სწავლება, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 02

210.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ   "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  სასწავლებლის მიზანია აზიაროს მოსწავლეები ხელოვნების საფუძვლებს; გააცნოს და შეაყვაროს მათ ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული  და მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშები.  მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეები; იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე, გამოუმუშაოს მოსწავლეებს სამყაროს   მხატვრული აღქმის საკუთარი ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევები, პრაქტიკული მხატვრული აქტივობის  განვითარებით.

სასწავლებელში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, ვოკალური, საესტრადო, საგუნდო-სადირიჟორო, ხალხური საკრავების, კლასიკური ბალეტის განყოფილებები, ქართული ხალხური და სამეჯლისო ცეკვებისა და გიტარის შემსწავლელი წრეები. სასწავლებელში ირიცხება საშუალოდ 400 მოზარდი.
სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს ხელოვნების უმაღლეს სასწავლებლებში  (კონსერვატორიაში) სწავლის გასაგრძელებლად.

მოსალოდნელი შედეგი

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 03

72.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარებას, მოსწავლეთა ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო, ეკოლოგიური, მხატვრული და ესთეტიკური კუთხით განვითარებას, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და სწავლებას, ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას, მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა თეატრების, საერთო-შემეცნებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას, მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, საგნობრივი წრეების შექმნას,  სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

ხელოვნების სასურველი მიმართულებებით სწავლება, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 04

230.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ემსახურება ხალხური შემოქმედების (ზეპირსიტყვიერი და მუსიკალური) ჟანრის განვითარებას, ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენას და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას, მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა გაერთიანებების, მოყვარულთა თეატრების, საერთო შემეცნებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას, სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. 

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 05

33.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარებას, მოსახლეობის ესთეტიკურ აღზრდას. უზრუნველყოფს ადამიანის მრავალფეროვანი სულიერი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის ხელშეწყობას, გამოფენების, გამოფენა-გაყიდვების, აუქციონების, კონკურსების, პერსონალური გამოფენების და შემოქმედებითი შეხვედრების  ორგანიზებას და მოწყობას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; ნიჭიერი შემოქმედი ადამიანების გამოვლენა, წარმოჩენა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 06

185.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის არსია საბიბლიოთეკო ფონდის ორგანიზება და ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, საკლუბო და სალონური მუშაობის გაზრდა, მონაცემთა ბაზის შექმნა; საბიბლიოთეკო პროცესებში  ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის კომპიუტერული ქსელისა და ქსელური აპარატის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. ახალგაზრდებისათვის თვისუფალი სივრცეების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. გაზრდილი ბეჭვდითი და  ელექტრონული ფონდი. ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები. მოსახლეობის აქტიური ჩართვა საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური თეატრების  საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 07

25.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი; 

სსიპ „ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის  პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ტრადიციად ჩამოყალიბდა ქალაქ ფოთში რეგიონალური თეატრების ფოთის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება. ზემოაღნიშნული ფესტივალის ჩატარება მნიშვნელოვანია ქალაქ ფოთის კულტურული და ტურიზმის განვითარების კუთხით, რადგან ფესტივალში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოეთიდან მოწვეული თეატრალური კოლექტივები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში, სხვადასხვა ქვეყნების კულტურის გაცნობა, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 02

151.2

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების,  საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურის,  ხელოვნების, განათლების მუშაკების, დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეების სხვადასხვა ღონისძიებებში გამარჯვებული ახალგაზრდების და სკოლის წარჩინებულ მოსწავლეთა მატერიალურ წახალისებას;  ფოთის  საპატიო მოქალაქეთა დაჯილდოებას.
საგანმანათლებლო-კულტურულ ღონისძიებებში და ფესტივალებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პირების დაჯილდოვებაზე გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი.

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ და საგანმანათლებლო ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების  შემოქმედების წარმოჩენა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 03

80.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი;

ფოთისა და ხობის ეპარქია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის   ფარგლებში განხორციელდება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის მინათების, გარე განათების და საჭიროებისამებრ, გარკვეული სამუშაოების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, მოსახლეობის სულიერების ამაღლება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს შეჭირვებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას,  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2190.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                                                 

160.0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

570.0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა

300.0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

150.0

06 02 03

ონკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პრევენცია 

15.0

06 02 04

სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

40.0

06 02 05

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

50.0

06 02 06

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

5.0

06 02 07

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება

3.0

06 02 08

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

7.0

06 04

სოციალური დაცვა

792.2

06 04 01

სარიტუალო მომსახურება

45.0

06 04 02

მარტოხელა  მშობელთა დახმარება

66.0

06 04 03

ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა

95.0

06 04 04

განსაკუთრებული  საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

54.0

06 04 05

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

16.0

06 04 06

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

9.5

06 04 08

უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

41.4

06 04 09

უსინთლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

1.1

06 04 10

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

6.0

06 04 11

სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერა

10.0

06 04 12

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები

2.0

06 04 14

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

28.0

06 04 15

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირება

80.0

06 04 16

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

245.7

06 04 17

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

40.0

06 04 18

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

52.5

06 07

სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

667.8

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

 06 01

160.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება, არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკ ფაქტორების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. 

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:
ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
ბ)  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი;
დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 
ე) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
ზ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი), სისხლის გზით გადამდები დაავადებების პრევენციის ზედამხედველობა.
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა.
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

დაფინანსება ათას ლარში

06 02

570.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის, ონკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პრევენციის, სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის, შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების, ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარების და დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის  პროგრამებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანდაცვის სერვისებზე და სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა,  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 01

300.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების, ძვირადღირებულ ოპერაციების და  ძვირადღირებული გამოკვლევების იმ კომპონენტის თანადაფინანსებას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ან კერძო დაზღვევით.

განცხადების წარდგენა:

დახმარების მიღების მიზნით მოქალაქემ განცხადებით უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა №IV-100/ა -ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

ბ) სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (წინასწარი კალკულაცია) გასაწევ სამედიცინო მომსახურებაზე;

გ) დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამების ან/და კერძო დაზღვევის ფარგლებში გაცემული მიმართვის/დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (თუ მოქალაქის სარეიტინგო ქულა 70 000-ს არ აღემატება);

ე) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ვ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

ზ) მოქალაქესა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის დადებული ხელშეკრულება და /ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება მოქალაქის დავალიანება სამედიცინო დაწესებულების წინაშე (აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც განმცხადებელს მერიაში მომართვამდე არაუმეტეს 1 თვემდე, უკვე გაეწია სამედიცინო მომსახურება).

გადაწყვეტილების მიღება დახმარების გაცემის წესი:

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 06 00) მუხლით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“  შექმნილი  სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს).

განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შედგენილი დოკუმენტი/დასკვნა ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ (თუ ოჯახი არ არის რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში), გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, მოქალაქეს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს ერთხელ, ხოლო ონკოლოგიური დაავადებების (ავთვისებიანი სიმსივნე, ლეიკემია) მქონე მოქალაქეებს -  ორჯერ. 

სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს და სამედიცინო დაწესებულებას წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ,სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (წინასწარი კალკულაცია) მიხედვით. დაფინანსების შესახებ გაცემული წერილობითი თანხმობა ძალაშია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან არაუმეტეს ორი თვის (60 კალენდარული დღის) განმავლობაში.

პროგრამის ფარგლებში პირი არ დაფინანსდება, თუ:

ა) იგი არ არის რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში;

ბ) განცხადების განხილვისას დადგინდა, რომ პირს წლის განმავლობაში ერთჯერ უკვე დაუფინანსდა აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება  (გამონაკლისს წარმოადგენს ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოქალაქეები);

გ) მომსახურების გამწევ ორგანიზაციას აუნაზღაურდა მომსახურების ხარჯი პაციენტის მიერ;

დ) განცხადების შესწავლისას ან წერილობითი ინფორმაციის გაცემამდე ცნობილი გახდება დაინტერესებული პირის გარდაცვალების შესახებ.

პროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება შემდეგი სამედიცინო მომსახურებები:

ა) სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მკურნალობა;

ბ) ესთეტიკური ქირურგია და პლასტიკური ან კოსმეტიკური მიზნით ქირურგიული მკურნალობა;

გ) სტომატოლოგიური მომსახურება და დენტალური იმპლანტაცია;

დ) სამედიცინო დანიშნულების ინვენტარის შეძენა (იმპლანტი, სუპინატორები და ორთოპედიული; ფეხსაცმელი, პროთეზი, სამედიცინო აპარატურა და მისთვის განკუთვნილი სახარჯი მასალები);

ე) საექსპერტო მომსახურება.

დაფინანსების ოდენობა:

1. მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს (მათ შორის, თუ პროგრამით მოსარგებლე პირი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დარეგისტრირებული იყო სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში და სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს და გადამოწმების მიზნით შეჩერებულ იქნა დახმარება), ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის (მკვეთრად გამოხატული) სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) წარმოდგენილი თანხის 100%-მდე, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

2. მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 70 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, ან არ არიან დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) წარმოდგენილი თანხის 50%-მდე – არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

თანხები გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფის შესაბამისი გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

 

ანგარიშსწორების წესი:

ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 დღის ვადაში.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტები:

1. გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

2. ფორმა N100/ა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულების მიერ მომსახურების გაცემის ფაქტს;

3. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა,  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 02

150.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ეკონომიური მდგომარეობის სიდუხჭირის და მსოფლიო ბაზარზე მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო, სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, „ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამასთან ერთად,  აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია  მატერიალურ დახმარებას უწევს სხვადასხვა მწვავე თუ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადგილობრივ მოსახლეობას იმ სახის მედიკამენტების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ფინანსური რესურსი გადანაწილებულია:

ა) ერთჯერადად 70 ლარის ღირებულების მედიკამენტით დახმარება – 90.0 ათ. ლარი;

ბ) ავთვისებიანი სიმსივნითა და ლეიკოზით  დაავადებულ  პირთა დახმარება მედიკამენტების შესაძენად – 40.0 ათ. ლარი;

გ) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა დახმარება მედიკამენტების შესაძენად – 20.0 ათ. ლარი.

პროგრამის მართვა:

მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №100/ა, პირადობის მოწმობის ასლი, აფთიაქიდან წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა ან/და მედიკამენტის ღირებულების შესახებ ამონაწერი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი (თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს).

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 06 00) მუხლით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“  შექმნილი  სამუშაო ჯგუფის  მიერ თვეში ოთხჯერ.

განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა.

აღნიშნული ქვეპროგრამით ბენეფიციარებს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მედიკამენტის სახით, დახმარება შეიძლება გაეწიოთ ერთჯერადად 70 ლარის ფარგლებში, ასევე   განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ (100 000-მდე სარეიტინგო ქულა) ავადმყოფებს 150 (ასორმოცდაათი)  ლარამდე და ავთვისებიანი სიმსივნითა და ლეიკოზით  დაავადებულ  პირებს 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე წელიწადში ერთჯერ.

თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე) საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართათვის გაწეული დახმარებები, მედიკამენტებზე  ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ონკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პრევენცია 

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 03

15.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გინეკოლოგიურ დაავადებათა და ძუძუს კიბოს ადრეული გამოვლენა და პრევენცია.

აღნიშნული ქვეპროგრამით არ ფინანსდება ის გამოკვლევები, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსება არასაკმარისია, ან სახელმწიფო პროგრამა ხელმისაწვდომი არ არის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები (რეგისტრირებული) პირებისათვის.

პროგრამით გათვალისწინებულია:
ა) გინეკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პრევენცია;
ბ) ძუძუს კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკისა და პრევენციის მიზნით სოციალურად დაუცველი ქალებისთვის (70 000-მდე სარეიტინგო ქულა) მამოლოგის კონსულტაცია და სარძევე ჯირკვლის ექოსკოპია.

აღნიშნული პროგრამით მოქალაქეს შუძლია ისარგებლოს წელიწადში ერთჯერ. პაციენტები გამოკვლევების ჩასატარებლად განცხადების გარეშე პირდაპირ მიმართავენ პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ონკოდაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა, კეთილსაიმედო პროგნოზი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 04

40.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი, სარეკრიაციო და საბანაო წყლის ხარისხის სისტემატიური ლაბორატორიული კვლევა,  ინფექციური დაავადებებისა და ეპიდაფეთქებების თავიდან აცილების მიზნით.  

მოსალოდნელი შედეგი

ინფექციური დაავადებების  და ეპიდაფეთქებების პრევენცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 05

50.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პიროვნების შესაძლებლობების შეზღუდვა   ხელს უშლის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამ პირის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში, რაც თავის მხრივ მძიმე ტვირთს წარმოადგენს არა მხოლოდ ამ პირებისთვის, არამედ მათი ოჯახებისთვისაც.  შშმ პირების (ბავშვების) საზოგადოებაში   ინტეგრაციის გაუმჯობესების ერთადერთ საშუალებას წარმოადგენს მათი ფსიქოსომატური რეაბილიტაცია.

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, მათ შორის აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე პირთა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, საქართველოს მოქალაქე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა ახლდეს პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ფორმა №100/ა და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (წინასწარი კალკულაცია) გასაწევ სამედიცინო მომსახურებაზე საქართველოში განთავსებული შესაბამისი სამედიცინო-სარეაბილიტაციო დაწესებულებიდან.

აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწევა

ა) აუტიზმის მქონე ბავშვებს  (ICD-10 განსაზღვრული კლასიფიკატორები F84.0, F84.1, F84.5 F84.9)  წელიწადში ერთჯერ არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარით.

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს  წელიწადში ერთჯერ, არაუმეტეს 500  (ხუთასი) ლარით. 

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 06 00) მუხლით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“  შექმნილი  სამუშაო ჯგუფის მიერ (თვეში ოთხჯერ). 

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 06

5.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ფენილკეტონურია და ცელიაკია გენეტიკური დაავადებებია. ფენილკეტონურია ღრმა გონებრივ ჩამორჩენას, ხოლო ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას იწვევს.  მკურნალობის ერთდაერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად,  რაც მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით  და/ან ცელიაკიით  დაავადებულ პირთა  დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, საქართველოს მოქალაქე, ფენილკეტონურიით/ცელიაკიით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის პირის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა ახლდეს პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ფორმა №100/ა, და ანგარიშ-ფაქტურა საქართველოში განთავსებული შესაბამისი სააფთაქო დაწესებულებიდან.

დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 06 00) მუხლით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“  შექმნილი  სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე, მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისას.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვებისთვის გაწეული დახმარებები,   ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა  გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 07

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს ძვირადღირებული კოხლეარული იმპლანტაციის დაფინანსებას სმენაჩლუნგობის (სმენის დაქვეითების მძიმე ფორმა) დაძლევის  მიზნით, თუმცა იმპლანტი მუდმივად საჭიროებს ნორმალური ფუნქციონირების შენარჩუნებას, რაც დაკავშირებულია მატერიალურ ხარჯებთან და მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს ოჯახებისთვის. 

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალიწინებს   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების – კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების დახმარებას, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:
ა) კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის შეძენას;
ბ) პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენას.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, საქართველოს მოქალაქე, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 18 წლამდე ასაკის პირის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა ახლდეს პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი,  ფორმა №100/ა  და ანგარიშ-ფაქტურა.

კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის შესაძენი თანხის წლიური ლიმიტი  განსაზღვრულია 700 (შვიდასი) ლარით;
პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შესაძენი თანხის წლიური ლიმიტი  განსაზღვრულია 300 (სამასი) ლარით;

დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის (პროგრამული კოდი 06 00) მუხლით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“  შექმნილი  სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე, მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისას.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვებისთვის გაწეული დახმარებები,   შშმ პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა, სმენადაქვეითებული ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრირება სხვების თანასწორად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 08

7.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას, აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში გავრცელებული პათოლოგიების, კერძოდ თვალისა და ხერხემლის (სქოლიოზის) პათოლოგიების  პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის პირველი  კლასის მოსწავლეები.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია:
ა) თვალის პათოლოგიების გამოვლენა და პრევენცია;
ბ) სქოლიოზის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით ორთოპედის კონსულტაცია და ხერხემლის რენტგენოლოგიური კვლევა.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი მომავალი თაობა.

 

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დაუძლურებული და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის სოციალური და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ადგილზე და სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04

792.2

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის -ფოთის ბავშვთა ცენტრი“;

ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“;

შპს „ფოთი ქალაქტრანსპორტი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას   და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა და საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 01

45.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი (100000-მდე ქულის მქონე) შეჭირვებული, მარტოხელა, უპატრონო და დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების, კერძოდ კუბოს  (ჩასასვენებელის ) დაფინანსება. აგრეთვე დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 300 ლარი ოდენობით.

პროგრამის მართვა:

აღნიშნული პროგრამით დახმარების მისაღებად გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა ან დაინტერესებულ მხარემ უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

1) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

2) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;

3) გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი;  

4) ამონაწერი  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

5) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ( ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

უპატრონო მიცვალებულის შემთხვევაში, დაკრძალვის ორგანიზებას და კუბოს (ჩასასვენებელი) დამზადებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენას ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები (უბნების მიხედვით), ხოლო მარტოხელას გარდაცვალების შემთხვევაში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ.

მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა  მშობელთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 02

66.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო მარტოხელა მშობელთა უმრავლესობა უმუშევარია, მათ მძიმე ტვირთად აწევთ მცირეწლოვანი შვილების მოვლა-პატრონობა. იზრდება მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა რაოდენობა, ამიტომ მიზანშეწონილია გაეწიოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება მარტოხელა მშობლებს 50 ლარის ოდენობით, მოზარდის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე.

 

პროგრამის მართვა:

მატერიალური დახმარების მისაღებად მარტოხელა მშობელმა (რომელიც არ იმყოფება ქორწინებაში) უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

3) ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ, იმის გათვალისწინებით, რომ მარტოხელა მშობელი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ( ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

5) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, მარტოხელა მშობლებს ან/და მათ მიერ განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობელთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 03

95.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის -ფოთის ბავშვთა ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მოიცავს  ეკონომიურად უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ფიზიკური გაჯანსაღებისა და  და უფასო კვების  24 საათიან მომსახურებას. აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში  სამედიცინო ამბულატორიული მკურნალობისათვის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. პროგრამა ეყრდნობა ბავშვის  უფლებების დაცვის  კონვენციას  ბავშვის გადარჩენის დაცვისა და განვითარების უზრუნველყოფის საყოველთაო დეკლარაციას და  შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებთან და სალიცენზიო  პირობებთან. 

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა განვითარებისათვის ხელშეწყობას, მათთვის ოჯახური გარემოს შექმნას, ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის დაფინანსება მოიცავს  თანამშრომელთა ხელფასებს, ბავშვთა ოთხჯერად კვებას, კომუნალურ ხარჯებს, ბაშვებისთვის საჭირო ტანსაცმლის, პირადი ჰიგიენისა და  სასკოლო ნივთების შეძენას, აგრეთვე  ბავშზე ზრუნვის  სტანდარტებისა და სალიცენზიო პირობების შესაბამისად,  ბავშვთა  საკურორტო ზონაში დასვენების ხარჯებს.

ქვეპროგრამა ლიცენზიის შესაბამისად გათვლილია 10 ბავშვზე.

მოსალოდნელი შედეგი

მზრუნველობამოკლებულ, უმეთვალყურეოდ  დარჩენილი  ბავშვების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, მათი გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარება, მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 04

54.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზით დაავადებულთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირება, მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, უფასო, სრულყოფილი და ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით.

პროგრამის მართვა:

პაციენტი ან/და ოჯახის წევრი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ( ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

3) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა №100 ავადმყოფის დიაგნოზისა და ტრანსპორტირების აუცილებლობის მითითებით;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურში. დიალიზზე მყოფ ავადმყოფთა სხვადასხვა ქალაქებში ტრანსპორტირების ხარჯები ანაზღაურდება თვეში 150 ლარის ოდენობით; ხოლო განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების შემთხვევაში – წელიწადში  ერთჯერ:

ა) ფოთი – თბილისი – 250 ლარი;

ბ) ფოთი – ქუთაისი – 150 ლარი;

გ) ფოთი – ბათუმი – 150 ლარი;

დ) ფოთი – ზუგდიდი – 150 ლარი.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ყოველი თვის დასაწყისში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნილი იქნეს აღნიშნული ბენეფიციარების გადამოწმება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ფინანსური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 05

16.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს 2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევას, მათი ხსოვნისადმი პატივის მიგებას, კერძოდ:

ა) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი 11 მოქალაქის ოჯახისათვის – 500 ლარის ოდენობით წელიწადში  ერთჯერ;

ბ) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი 4 მშვიდობიანი მოქალაქის ოჯახისთვის, რომლებიც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპნენ – 200 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად;

გ) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაჭრილ სამოქალაქო პირებზე – 300 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთჯერ.

 

პროგრამის მართვა:

მატერიალური დახმარების მისაღებად გარდაცვლილი მოქალაქის დედ-მამამ, მეუღლემ, სრულწლოვანმა შვილმა ან მემკვიდრემ უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;

3) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი. გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილეთა ოჯახებისათვის მატერიალური და მორალური დახმარების გაწევა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე  ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 06

9.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას. კერძოდ:

ა) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ბენეფიციარებს, თითოეულს 400 ლარის ოდენობით;

ბ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე ბენეფიციარებს, თითოეულს 300 ლარის ოდენობით;

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ ბენეფიციარებს, თითოეულს 300 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მართვა:

მატერიალური დახმარების მისაღებად დიდი სამამულო ომის მონაწილეებმა და ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეებმა  უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს: 

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა;

3) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი. გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე, იმის  გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილეთა ბენეფიციარების ფინანსური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 08

41.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს უსინათლო და ყრუ-მუნჯთა პენსიონერთათვის შეღავათიან პაკეტს კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად.

პროგრამის მართვა:

უსინათლო და ყრუ-მუნჯთა პენსიონერი (შემდგომში ბენეფიციარი) კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების მისაღებად განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი 

2) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის უსინათლო პენსიონერი.

3) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის  ყრუ-მუნჯი;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

მატერიალური დახმარება შეადგენს:

ა) პროგრამაში მონაწილე უსინათლო პენსიონერთათვის , კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათი 50 ლარის ოდენობით,  ყოველთვიურად;

ბ) პროგრამაში მონაწილე ყრუ-მუნჯების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად 35 ლარის ოდენობით,   წელიწადში ოთხჯერ.

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი. გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე, იმის  გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ყოველი თვის დასაწყისში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნილი იქნეს აღნიშნული ბენეფიციარების გადამოწმება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ფინანსური მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსინთლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 09

1.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უსინათლო პენსიონერთათვის 150 ლარამდე ღირებულების წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენას.

 

პროგრამის მართვა:

უსინათლო პენსიონერი (შემდგომში ბენეფიციარი), წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შესაძენად, განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

2) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის უსინათლო პენსიონერი;

3) ფორმა №IV-100 ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; 

4) სააფთიაქო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ – ფაქტურა.

თანხა დაირიცხება სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.  ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ფინანსური მხარდაჭერა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 10

6.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;  ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარებას კომუნალური ხარჯების დასაფინანსებლად.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტსა და ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“ შორის ფორმდება ხელშეკრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამის განხორციელების ხელშეწყობაზე., კერძოდ, კომუნალური ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურებაზე. ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“ კომუნალური გადასახადების დარიცხვის შემდეგ, წერილობით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წერილს თან დაურთავს კომუნალური გადასახადების ოდენობის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის კომუნალური ხარჯების დაფინანსება მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

 შშმ ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 11

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, მკვეთრად, მნიშვნელოვნად, ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისათვის მატერიალურ წახალისებას 500 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთჯერ.

 

პროგრამის მართვა:

ქვეპროგრამის მოსარგებლე პირს წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტი, რომელიც ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულია განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება  (ბოლო სემესტრის განმავლობაში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკული – არანაკლებ 81 ქულა ) და აკმაყოფილებს ერთ-ერთ კრიტერიუმს:

ა) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს;

ბ) არის მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი და მეტი შვილი) წევრი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს;

გ) არის მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი;

დ) არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირი (დევნილი), რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს.

2. გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირ(ებ)ზე, რომელსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდება – ქალაქი ფოთი.

3. სტუდენტის სტატუსი უნდა ჰქონდეს აქტიური.

სტუდენტთა წახალისების მისაღებად, მოსარგებლე პირმა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) საინფორმაციო ბარათი (უკანასკნელი 2 წლის მონაცემებით) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან;

დ) ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის სტატუსის (აქტიური) შესახებ (დედანი);

ე) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი – იძულებით გადაადგილებული (დევნილი) სტუდენტისთვის;

ვ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან – სოციალურად დაუცველი სტუდენტისთვის;

ზ) განმცხადებლის და მისი და-ძმების ნოტარიულად დამოწმებული დაბადების მოწმობების ასლები – მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტებისთვის;

თ) მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი სამედიცინო ცნობის (ფორმა №IV-50/4) დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი -მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის;

ი)  განმცხადებლის სახელზე გახსნილი საბანკო ანგარიშის ნომერი გაცემული შესაბამისი ბანკის მიერ კანონით დადგენილი წესით.

ანგარიშსწორება ხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 12

2.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქეზე (მსხვერპლზე),  რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ – ერთჯერადად  200 ლარის გაცემას.

 

პროგრამის მართვა:

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:

1) წერილობითი განცხადება;

2)პირადობის მოწმობის ასლი;

3) განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

4) ასევე სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში;

5) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დახმარება გაიცემა ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე. მსხვერპლი  უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა მატერიალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების   დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 14

28.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ახალშობილთა ოჯახების წახალისებას, რათა ხელი შეუწყოს დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალშობილთა ოჯახებისათვის (მათ შორის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დევნილებზე) გათვალისწინებულია ერთჯერადად 100 ლარით დახმარება, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალშობილის მშობლები უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა შესაძლებელი იქნება ახალშობილის მშობლის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის მიხედვით:

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ( ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

3) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

პროგრამის მართვა:

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 15

80.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; 

შპს „ფოთი ქალაქტრანსპორტი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის იაფი ტრანსპორტით მომსახურება. იგი სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით იაფია და ნებისმიერ ადამიანს შეეძლება აღნიშნული ავტობუსით მგზავრობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 16

245.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთში, რომლებიც ზრდიან 3 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე), ბოლო შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება:

3-შვილიან ოჯახს – 50 ლარი;

4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი;

5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი;

6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი;

7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი;

8 და მეტ-შვილიან ოჯახს – 450 ლარი.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით 300-მდე ოჯახი.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ( ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

3) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

 

პროგრამის მართვა:

თანხა ყოველთვიურად განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 17

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთში, რომელთაც ჰყავთ ხუთი და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე), მიზანშეწონილია წელიწადში ერთჯერ გაეწიოს მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი; 

2)  ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები.

 

პროგრამის მართვა:

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიან ოჯახთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება, დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 18

52.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას:

- დედით, მამითა და დედ-მამით ობლები 17 წლამდე ასაკის – 100 ლარი წელიწადში ერთჯერ.

- 1989 წლის 9 აპრილის მონაწილე – 500 ლარი ერთჯერადად.

- ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები – 100 ლარი წელიწადში ერთჯერ.

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.

- ქალაქში მცხოვრები უხუცესები:

ა) 90-100 წლამდე უხუცესები – 100 ლარი ერთჯერადად;

ბ) 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული უხუცესები – 500 ლარი ერთჯერადად.

 

პროგრამის მართვა:

ბენეფიციარებმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

- დედით, მამითა და დედ-მამით ობლები:

1) ობლის (ობლების) დაბადების მოწმობის ასლი;

2) მშობლის  (მშობლების) გარდაცვალების  მოწმობის ასლი;

3) გადაწყვეტილება  მეურვეობა/მზრუნველობის დაწესების  შესახებ;

4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ( ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

5) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

- 1989 წლის 9 აპრილის მონაწილე :

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

- ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

3) ინფორმაცია ქალაქის წინაშე დამსახურების შესახებ.

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები:

1) მშობლების / კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

3) შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

- ქალაქში მცხოვრები უხუცესები:

ა) 90-100 წლამდე უხუცესები

ბ) 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული უხუცესები

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე  შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ობლების, ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრების, დიდი სამამულო ომის ვეტერანების, 1989 წლის 9 აპრილის მონაწილის, ქალაქში მცხოვრები უხუცესების 90-100 წლამდე,  100 წელს მიღწეული უხუცესების და შშმ მოზარდების ფინანსური  წახალისება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 07

667.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა) შინმოვლის სერვისი

პროგრამის მიზანია შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და დანერგვის გზით უნარშეზღუდული/მოწყვლადი ადამიანებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე იმ პირთათვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან.  პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე.

პროგრამა ითვალისწინებს დაუძლურებული ან/და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის, კვალიფიციური მედდების, ექიმისა და ტექნიკური მუშაკის დახმარებით, სოციალური და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ადგილებზე.

სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავს მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: საკვებისა და მედიკამენტების მიღებას, წნევის კონტროლს, პირად ჰიგიენას, ყოველდღიურ ინსტრუმენტალურ აქტივობებს და სხვას.

მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად  ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“  უნდა წარმოადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს:

1) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა IV-100/ა – ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

2) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

3) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

4) იძულებით გადაადგილებული პირის  სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

 

 მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ;  კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა  დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ.

 

b) უფასო კვებით უზრუნველყოფა

არამდგრადი შრომის ბაზარი, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადად, უფასო კვების სერვისი. პროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფას ცხელი სადილით დღეში ერთხელ. იმ მოქალაქეებს, რომელთაც უჭირთ გადაადგილება, არიან ლოგინს მიჯაჭულები, გაეწევათ მომსახურება ბინაზე მიტანით.

სასადილოს ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, რომლებიც იღებენ ფულად დახმარებას ან აქვთ ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება, მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა, დაახლოებით 250 ბენეფიციარი.  პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე.

მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად  ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“  უნდა წარმოადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს:

1) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

2) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3) იძულებით გადაადგილებული პირის  სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ; კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა  დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მოსახლეობის მომსახურების სერვისი და ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა სოციალური პირობები.
მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორცილდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან დაფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა) დაფარვა. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს თავდაცვის (სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის ხარჯები) დაფინანსებას.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4507.3

 


მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრა-მული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

17,041.6

2,187.3

14,854.3

26,688.6

8,798.2

17,890.4

18,581.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

0.0

147.0

147.0

0.0

147.0

148.0

 

ხარჯები

13,954.7

237.3

13,717.4

19,021.6

3,894.5

15,127.1

15,687.9

 

შრომის ანაზღაურება

2,698.8

0.0

2,698.8

2,851.7

0.0

2,851.7

2,853.2

 

საქონელი და მომსახურება

1,815.3

0.0

1,815.3

3,740.7

1,459.8

2,280.9

3,995.7

 

პროცენტი

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

33.4

 

სუბსიდიები

7,983.0

0.0

7,983.0

8,230.3

0.0

8,230.3

6,458.4

 

გრანტები

25.0

0.0

25.0

65.0

0.0

65.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

898.6

0.0

898.6

950.5

0.0

950.5

1,172.6

 

სხვა ხარჯები

447.2

237.3

209.9

3,134.9

2,434.7

700.2

1,119.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,944.7

1,950.0

994.7

7,500.1

4,903.7

2,596.4

2,761.1

 

ვალდებულებების კლება

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

132.1

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,930.5

0.0

3,930.5

4,540.6

0.0

4,540.6

4,507.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

0.0

147.0

147.0

0.0

147.0

148.0

 

ხარჯები

3,736.8

0.0

3,736.8

4,223.4

0.0

4,223.4

4,234.1

 

შრომის ანაზღაურება

2,698.8

0.0

2,698.8

2,851.7

0.0

2,851.7

2,853.2

 

საქონელი და მომსახურება

863.3

0.0

863.3

1,172.7

0.0

1,172.7

1,213.5

 

პროცენტი

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

33.4

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.1

0.0

47.1

53.3

0.0

53.3

32.5

 

სხვა ხარჯები

40.8

0.0

40.8

67.2

0.0

67.2

71.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.5

0.0

51.5

150.3

0.0

150.3

141.1

 

ვალდებულებების კლება

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

132.1

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,134.3

0.0

1,134.3

1,256.9

0.0

1,256.9

1,290.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

33.0

 

ხარჯები

1,129.2

0.0

1,129.2

1,233.5

0.0

1,233.5

1,265.7

 

შრომის ანაზღაურება

790.6

0.0

790.6

814.2

0.0

814.2

814.2

 

საქონელი და მომსახურება

301.1

0.0

301.1

369.8

0.0

369.8

394.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.0

0.4

7.6

0.0

7.6

10.0

 

სხვა ხარჯები

37.1

0.0

37.1

41.9

0.0

41.9

46.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

0.0

5.1

23.4

0.0

23.4

24.6

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2,473.9

0.0

2,473.9

2,786.9

0.0

2,786.9

2,771.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110.0

 

110.0

110.0

 

110.0

111.0

 

ხარჯები

2,427.5

0.0

2,427.5

2,660.0

0.0

2,660.0

2,655.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,828.3

0.0

1,828.3

1,955.0

0.0

1,955.0

1,955.0

 

საქონელი და მომსახურება

549.4

0.0

549.4

626.5

0.0

626.5

645.4

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.1

0.0

46.1

43.2

0.0

43.2

20.0

 

სხვა ხარჯები

3.7

0.0

3.7

5.3

0.0

5.3

4.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.4

0.0

46.4

126.9

0.0

126.9

116.5

01 03

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

110.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

4.0

 

ხარჯები

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

110.0

 

შრომის ანაზღაურება

79.9

0.0

79.9

82.5

0.0

82.5

84.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.8

0.0

12.8

26.4

0.0

26.4

23.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.0

0.6

2.5

0.0

2.5

2.5

01 04

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

229.0

0.0

229.0

215.4

0.0

215.4

165.5

 

ხარჯები

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

33.4

 

პროცენტი

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

33.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

132.1

 

საშინაო

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

132.1

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,347.2

1,562.8

3,784.4

11,195.8

5,671.9

5,523.9

4,428.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,501.5

237.3

3,264.2

6,238.5

2,434.7

3,803.8

2,435.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

766.0

0.0

766.0

765.6

0.0

765.6

1,040.0

 

სუბსიდიები

2,403.3

0.0

2,403.3

2,489.2

0.0

2,489.2

380.0

 

სხვა ხარჯები

332.2

237.3

94.9

2,983.7

2,434.7

549.0

1,015.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,845.7

1,325.5

520.2

4,957.3

3,237.2

1,720.1

1,993.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

486.3

305.3

181.0

1,596.9

1,110.8

486.1

659.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

19.9

0.0

19.9

38.2

0.0

38.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.9

0.0

19.9

38.2

0.0

38.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466.4

305.3

161.1

1,558.7

1,110.8

447.9

659.0

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

321.4

305.3

16.1

1,544.6

1,110.8

433.8

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

321.4

305.3

16.1

1,544.6

1,110.8

433.8

0.0

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

122.2

0.0

122.2

7.7

0.0

7.7

200.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.2

0.0

122.2

2.7

0.0

2.7

200.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

42.7

0.0

42.7

44.6

0.0

44.6

459.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

19.9

0.0

19.9

33.2

0.0

33.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.9

0.0

19.9

33.2

0.0

33.2

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.8

0.0

22.8

11.4

0.0

11.4

459.0

02 02

გარე განათება

696.8

0.0

696.8

1,574.4

903.8

670.6

637.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

669.3

0.0

669.3

650.0

0.0

650.0

637.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

669.3

0.0

669.3

650.0

0.0

650.0

637.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.5

0.0

27.5

924.4

903.8

20.6

0.0

02 02 01

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

667.4

0.0

667.4

650.0

0.0

650.0

500.0

 

ხარჯები

667.4

0.0

667.4

650.0

0.0

650.0

500.0

 

საქონელი და მომსახურება

667.4

0.0

667.4

650.0

0.0

650.0

500.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

137.0

 

ხარჯები

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

137.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

137.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

02 02 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

27.5

0.0

27.5

924.4

903.8

20.6

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.5

0.0

27.5

924.4

903.8

20.6

0.0

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

220.1

134.4

85.7

87.2

0.0

87.2

403.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

34.2

0.0

34.2

40.0

0.0

40.0

403.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

34.2

0.0

34.2

40.0

0.0

40.0

403.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.9

134.4

51.5

47.2

0.0

47.2

0.0

02 03 01

სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

27.3

0.0

27.3

40.0

0.0

40.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

27.3

0.0

27.3

40.0

0.0

40.0

40.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.3

0.0

27.3

40.0

0.0

40.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

363.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

363.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

363.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

185.9

134.4

51.5

47.2

0.0

47.2

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.9

134.4

51.5

47.2

0.0

47.2

0.0

02 04

ბინათმშენებლობა

224.8

143.4

81.4

1,993.0

1,617.5

375.5

1,015.0

 

ხარჯები

224.8

143.4

81.4

1,993.0

1,617.5

375.5

1,015.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

224.8

143.4

81.4

1,990.5

1,617.5

373.0

1,015.0

02 04 01

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

184.5

143.4

41.1

1,640.5

1,330.8

309.7

800.0

 

ხარჯები

184.5

143.4

41.1

1,640.5

1,330.8

309.7

800.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

184.5

143.4

41.1

1,638.0

1,330.8

307.2

800.0

02 04 02

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

28.2

0.0

28.2

352.5

286.7

65.8

30.0

 

ხარჯები

28.2

0.0

28.2

352.5

286.7

65.8

30.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

28.2

0.0

28.2

352.5

286.7

65.8

30.0

02 04 03

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

12.1

0.0

12.1

0.0

0.0

0.0

185.0

 

ხარჯები

12.1

0.0

12.1

0.0

0.0

0.0

185.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

12.1

0.0

12.1

0.0

0.0

0.0

185.0

02 05

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

38.5

0.0

38.5

212.0

0.0

212.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.5

0.0

38.5

212.0

0.0

212.0

0.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,159.3

972.6

186.7

2,896.1

2,039.8

856.3

285.0

 

ხარჯები

218.3

89.1

129.2

979.2

817.2

162.0

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

42.6

0.0

42.6

34.9

0.0

34.9

0.0

 

სუბსიდიები

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

85.0

 

სხვა ხარჯები

92.9

89.1

3.8

859.3

817.2

42.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

941.0

883.5

57.5

1,916.9

1,222.6

694.3

200.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

1,076.5

972.6

103.9

2,811.1

2,039.8

771.3

0.0

 

ხარჯები

135.5

89.1

46.4

894.2

817.2

77.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

42.6

0.0

42.6

34.9

0.0

34.9

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

92.9

89.1

3.8

859.3

817.2

42.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

941.0

883.5

57.5

1,916.9

1,222.6

694.3

0.0

02 06 02

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

02 06 03

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

85.0

 

ხარჯები

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

85.0

 

სუბსიდიები

82.8

 

82.8

85.0

 

85.0

85.0

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

2,338.2

0.0

2,338.2

2,413.9

0.0

2,413.9

295.0

 

ხარჯები

2,320.5

0.0

2,320.5

2,404.2

0.0

2,404.2

295.0

 

სუბსიდიები

2,320.5

 

2,320.5

2,404.2

 

2,404.2

295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.7

0.0

17.7

9.7

0.0

9.7

0.0

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

183.2

7.1

176.1

422.3

0.0

422.3

334.7

 

ხარჯები

14.5

4.8

9.7

133.9

0.0

133.9

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

14.5

4.8

9.7

133.9

0.0

133.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.7

2.3

166.4

288.4

0.0

288.4

334.7

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

44.1

0.0

44.1

1,594.4

1,424.0

170.4

1,565.0

 

ხარჯები

13.4

0.0

44.1

0.0

1,424.0

170.4

1,565.0

 

საქონელი და მომსახურება

44.1

0.0

44.1

1,594.4

1,424.0

170.4

1,565.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

904.0

 

ხარჯები

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

904.0

 

საქონელი და მომსახურება

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

904.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

118.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

გამწვანების სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

340.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

340.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

340.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

30.7

0.0

30.7

25.4

0.0

25.4

103.0

 

ხარჯები

30.7

0.0

30.7

25.4

0.0

25.4

103.0

 

საქონელი და მომსახურება

30.7

0.0

30.7

25.4

0.0

25.4

103.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა

0.0

0.0

0.0

1,499.0

1,424.0

75.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1,499.0

1,424.0

75.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1,499.0

1,424.0

75.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

04 00

განათლება

2,661.9

2.1

2,659.8

3,661.4

990.5

2,670.9

2,600.0

 

ხარჯები

2,402.3

0.0

2,402.3

2,511.6

35.8

2,475.8

2,600.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2,402.3

0.0

2,402.3

2,475.8

0.0

2,475.8

2,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.6

2.1

257.5

1,149.8

954.7

195.1

0.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,439.2

0.0

2,439.2

2,527.0

0.0

2,527.0

2,600.0

 

ხარჯები

2,402.3

0.0

2,402.3

2,475.8

0.0

2,475.8

2,600.0

 

სუბსიდიები

2,402.3

 

2,402.3

2,475.8

 

2,475.8

2,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.9

0.0

36.9

51.2

0.0

51.2

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

222.7

2.1

220.6

558.6

414.7

143.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.7

2.1

220.6

558.6

414.7

143.9

0.0

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

0.0

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,857.5

309.6

2,547.9

3,816.4

711.8

3,104.6

3,290.1

 

ხარჯები

2,421.3

0.0

2,421.3

2,575.9

0.0

2,575.9

2,663.8

 

საქონელი და მომსახურება

108.0

0.0

108.0

132.2

0.0

132.2

137.2

 

სუბსიდიები

2,234.7

0.0

2,234.7

2,330.3

0.0

2,330.3

2,475.6

 

სხვა ხარჯები

53.6

0.0

53.6

78.4

0.0

78.4

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

436.2

309.6

126.6

1,240.5

711.8

528.7

626.3

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1,576.1

309.6

1,266.5

1,799.2

24.1

1,775.1

2,145.9

 

ხარჯები

1,141.4

0.0

1,141.4

1,393.7

0.0

1,393.7

1,519.6

 

სუბსიდიები

1,127.2

0.0

1,127.2

1,364.3

0.0

1,364.3

1,507.6

 

სხვა ხარჯები

14.2

0.0

14.2

29.4

0.0

29.4

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434.7

309.6

125.1

405.5

24.1

381.4

626.3

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,078.6

0.0

1,078.6

1,118.1

0.0

1,118.1

207.1

 

ხარჯები

1,068.9

0.0

1,068.9

1,095.3

0.0

1,095.3

207.1

 

სუბსიდიები

1,068.9

0.0

1,068.9

1,095.3

0.0

1,095.3

207.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.7

0.0

9.7

22.8

0.0

22.8

0.0

05 01 01 01

რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

113.9

0.0

113.9

115.5

0.0

115.5

125.1

 

ხარჯები

110.2

0.0

110.2

111.3

0.0

111.3

125.1

 

სუბსიდიები

110.2

 

110.2

111.3

 

111.3

125.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

0.0

3.7

4.2

0.0

4.2

0.0

05 01 01 02

ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

82.0

 

ხარჯები

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

82.0

 

სუბსიდიები

67.8

 

67.8

70.0

 

70.0

82.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 03

სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

896.9

0.0

896.9

932.6

0.0

932.6

0.0

 

ხარჯები

890.9

0.0

890.9

914.0

0.0

914.0

0.0

 

სუბსიდიები

890.9

 

890.9

914.0

 

914.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

0.0

6.0

18.6

0.0

18.6

0.0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

72.5

0.0

72.5

127.5

0.0

127.5

127.5

 

ხარჯები

72.5

0.0

72.5

127.5

0.0

127.5

127.5

 

სუბსიდიები

58.3

 

58.3

98.1

 

98.1

115.5

 

სხვა ხარჯები

14.2

0.0

14.2

29.4

0.0

29.4

12.0

05 01 03

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

170.9

0.0

170.9

1,185.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

170.9

0.0

170.9

1,185.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

170.9

 

170.9

1,185.0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

0.0

05 01 05

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

425.0

309.6

115.4

296.7

24.1

272.6

626.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.0

309.6

115.4

296.7

24.1

272.6

626.3

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

945.6

0.0

945.6

1,814.3

687.7

1,126.6

1,064.2

 

ხარჯები

944.2

0.0

944.2

979.3

0.0

979.3

1,064.2

 

საქონელი და მომსახურება