„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5647-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/12/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 300310000.05.001.019730
5647-რს
20/12/2019
ვებგვერდი, 27/12/2019
300310000.05.001.019730
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №40, 18.07.2005, მუხ. 264) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-6 მუხლის:

ა) მე-17 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-18 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 181 და 182 პუნქტები:

„181. ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების ლიცენზია.

182. ბუნებრივი გაზის გადაცემის ლიცენზია.“;

გ) მე-19 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 191−193 პუნქტები:

„191. ბუნებრივი გაზის საცავის სისტემის ოპერირების ლიცენზია.

192. გათხევადებული ბუნებრივი გაზის მოწყობილობების ოპერირების ლიცენზია.

193. ბუნებრივი გაზის ბაზრის ოპერირების ლიცენზია.“.

2. 264 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:

„9. ელექტროსადგურის არსებული სიმძლავრის გაზრდის, აგრეთვე ახალი ელექტროსადგურის მშენებლობის მიზნით მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს შემდეგ ობიექტურ, გამჭვირვალე, სამართლებრივად დასაბუთებულ და არადისკრიმინაციულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით:

 ა) ელექტროსადგურის უსაფრთხოება და დაცულობა, ელექტროენერგეტიკული სისტემის საერთო უსაფრთხოებასა და დაცულობაზე მისი გავლენის ჩათვლით;

ბ) საზოგადოების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა;

გ) გარემოს დაცვა;

დ) მიწის გამოყენება და განლაგება;

ე) სახელმწიფოს, ავტონომიური რესპუბლიკის ან/და მუნიციპალიტეტის მიწის გამოყენება;

ვ) ენერგოეფექტურობა;

ზ) ენერგიის პირველადი წყაროს ბუნება;

თ) არსებული ან პოტენციური ელექტროენერგიის მწარმოებლის მახასიათებლები − ტექნიკური, ეკონომიკური და ფინანსური შესაძლებლობები;

ი) ელექტროენერგეტიკის სექტორში საჯარო მომსახურების ვალდებულებებთან დაკავშირებულ ზომებთან შესაბამისობა, სადაც ეს რელევანტურია;

კ) ელექტროსადგურის სიმძლავრის წვლილი განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მიღებული ენერგიის წილის ზრდის საერთო სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევაში, რომლებიც დადგენილია ქვეყანაში საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულების გათვალისწინებით;

ლ) ელექტროსადგურის წვლილი გამონაბოლქვის შემცირებაში.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

20 დეკემბერი 2019 წ.

N5647-რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.