„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 626
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 20/12/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.021647
626
20/12/2019
ვებგვერდი, 23/12/2019
240140000.10.003.021647
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №626

2019 წლის 20 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03/06/2014, 240140000.10.003.017985) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებულ „სახელმწიფო პროგრამაში „აწარმოე საქართველოში“:

1.  მუხლი 1 − მუხლი 61 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება

„სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე  საქართველოში“ ინდუსტრიული ნაწილის მიზნებისთვის, ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პროგრამა − „სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული ნაწილი;

ბ) მეწარმე სუბიექტი − ამ პროგრამის მიზნებისათვის, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული ფიზიკური პირი (მხოლოდ უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ნაწილში) და იურიდიული პირი  (გარდა  სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის, აგრეთვე სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ პირდაპირი ან არაპირდაპირი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისა), არ გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანება ან/და არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში და მეწარმე სუბიექტისა და მისი დამფუძნებელი/პარტნიორი, სულ მცირე, ერთი იურიდიული პირის წინა უწყვეტი  12  კალენდარული  თვის  დღგ-ის  ჯამური ბრუნვა  არ  აღემატება 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარს ან/და მეწარმე სუბიექტის დამფუძნებელი/პარტნიორი, სულ მცირე, ერთი ფიზიკური პირის საქართველოში მიღებული წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის შემოსავალი არ აღემატება 300 000 (სამასი ათასი) ლარს, ასევე ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 21-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად რეგისტრირებული პირი − უცხოური საწარმო, რომელსაც არ გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანება ან/და არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

გ) პროგრამის ბენეფიციარი – მეწარმე სუბიექტი, რომელმაც მიიღო პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობა ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად, აგრეთვე, ამ პროგრამის მე-8 მუხლის მიზნებისთვის, „სახელმწიფო პროგრამის  „აწარმოე საქართველოში“ სოფლის მეურნეობის ნაწილის პროგრამის ბენეფიციარი. პროგრამის  ბენეფიციარი არ შეიძლება იყოს მეწარმე სუბიექტი, რომელსაც პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობის სახით უკვე მიღებული აქვს  პროგრამის მე-6 მუხლის მე-4, მე-5, მე-6 ან მე-7 პუნქტით ან/და 61 მუხლის მე-3 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრული  მაქსიმალური მოცულობა;

დ) პროექტი − პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული პროექტი;

1) სალიზინგო პროექტი − პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, ლიზინგის გამცემსა და მეწარმე სუბიექტს (ლიზინგის საგნის პოტენციურ მიმღებს) შორის შეთანხმებული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დადგენილი პერიოდულობით გადასახდელი საზღაურის სანაცვლოდ ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის  ბენეფიციარზე  სალიზინგო  საგნის გაცემას ამ საგნის შესყიდვის უფლებით ან ასეთი უფლების გარეშე, გარდა ისეთი სალიზინგო პროექტისა, რომლითაც ლიზინგის გამცემი მეწარმე სუბიექტისგან იძენს ლიზინგის საგანს, შემდგომ ამ უკანასკნელის მიერ მასზე საკუთრების უფლების დაბრუნების მიზნით ან/და ისეთი სალიზინგო პროექტისა, რა დროსაც ხდება ლიზინგის მიმღებისათვის  მსუბუქი  ავტოსატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის ან/და უძრავი ქონების ლიზინგით გადაცემა ან/და სალიზინგო საზღაურის გადახდა პროდუქციით;

2) პროექტის თანადაფინანსება/სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსება − სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს მხრიდან კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კრედიტზე/ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის პროგრამით განსაზღვრული პირობებით დაფარვა;

3) ლიზინგის საგნის ღირებულება − ლიზინგით გადასაცემი ქონების საწყისი ღირებულება და დამატებითი მომსახურების ღირებულება (ლიზინგის გამცემის ან მისი დაკვეთით მესამე პირის მიერ ლიზინგის საგანთან დაკავშირებით გაწეული ტრანსპორტირების, მართვის, დაზღვევის, საგარანტიო მომსახურების, რემონტისა და სხვა მსგავსი მომსახურების ღირებულება), ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე დაერიცხება წლიური საპროცენტო განაკვეთი;

4) ლიზინგის საგანი − პროგრამის ფარგლებში ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარზე ლიზინგით გაცემული ქონება;

ე) უძრავი ქონება − სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე არსებული შენობა-ნაგებობით (მშენებარე, აშენებული ან დანგრეული) ან მის გარეშე, ასევე ხაზობრივი ნაგებობა, რომელთა ნუსხა ქვეყნდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ   ვებგვერდზე;

ვ) კომერციული ბანკი − საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული კომერციული ბანკ(ებ)ი, რომელთანაც ამ პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, გაფორმებულია სათანადო ხელშეკრულება;

1) ლიზინგის გამცემი − საქართველოს  კანონმდებლობით  განსაზღვრული  მეწარმე  სუბიექტი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პირობებით, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს სალიზინგო პროექტს (ლიზინგით  გასცემს ლიზინგის საგანს);

ზ) სამინისტრო − საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

თ) სააგენტო − საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში;

ი) ქონების სააგენტო − საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;

კ) ინოვაციების სააგენტო − საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო;

ლ) რეფინანსირება − ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ე“  ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მიმართულებებში, პროგრამის მე-6 მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული მიზნებისთვის გაცემული კრედიტით პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამავე პროგრამის ფარგლებში აღებული მიმდინარე კრედიტის გადაფარვა კომერციულ ბანკში ან პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მიმართულებაში 61 მუხლით განსაზღვრული პირობებით გაცემული მიმდინარე სალიზინგო პროექტის გადატანა პროგრამის მონაწილე სხვა ლიზინგის გამცემთან;

მ) სასტუმრო – შენობა ან/და შენობა-ნაგებობათა ერთობლიობა, თავისი ინფრასტრუქტურით, რომელიც სამშენებლო დოკუმენტის პროექტით გათვალისწინებულია სასტუმროდ. ასევე შენობის ერთი ან რამდენიმე ნაწილი, ერთად ან ცალ-ცალკე, რომელშიც სამშენებლო დოკუმენტის პროექტით გათვალისწინებულია სასტუმროს არანაკლებ 10 (ათი) ნომრისა, დანართ №3-ის შესაბამისად;

ნ) საერთაშორისო ბრენდი – სასტუმროს მესაკუთრე უცხოური საწარმოს (უცხოური სასტუმროს) ან/და უცხოური საწარმოს (უცხოური სასტუმროს) მიერ ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ან/და სასტუმროს მმართველი უცხოური საწარმოს (უცხოური სასტუმროს) სასაქონლო ნიშანი, რომლითაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ოპერირებს არანაკლებ 15 (თხუთმეტი) სასტუმრო;

ო) სასტუმრო ინდუსტრია – საქმიანობა, რომელიც ამ პროგრამის შესაბამისად ხორციელდება მეწარმე სუბიექტის მიერ საქართველოში, მის საკუთრებაში  არსებულ  ფართზე  განთავსებულ  სასტუმროში,  დანართ  №3-ით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, სასტუმროს ექსპლუატაციით, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით ან მის გარეშე;

1) ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია – საქმიანობა, რომელიც ამ პროგრამის შესაბამისად ხორციელდება მეწარმე სუბიექტის მიერ საქართველოში, მის საკუთრებაში არსებულ ფართზე განთავსებულ სასტუმროში, დანართ №4-ით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, სასტუმროს ექსპლუატაციით, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით ან მის გარეშე;

2) ტურისტული სერვისები − თემატური პარკებისა და სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულება, დანართ №5-ის შესაბამისად:

თემატური პარკები − გარკვეული თემატიკით შექმნილი გასართობი პარკების სახეობა, რომელიც მოიცავს ეთნო/ეთნოგრაფიულ პარკსა და ვეიკ პარკს (Wake park):

− ეთნო/ეთნოგრაფიული პარკი − ხელოვნურად შექმნილი ავთენტური დასახლების იმიტაცია, დამახასიათებელი არქიტექტურითა და ინფრასტრუქტურით, რომელიც წარმოაჩენს გარკვეული ეთნიკური ჯგუფის ცხოვრების სტილსა და ეთნოგრაფიულ მახასიათებლებს: ცხოვრების წესს, სამზარეულოს, რელიგიასა და ტრადიციულ სამოსს;

− ვეიკ პარკი (Wake park) − წყლის თხილამურებით/წყლის დაფით სრიალისთვის, სერფინგისა და სხვა სათავგადასავლო წყლის აქტივობებისთვის შექმნილი, არანაკლებ 3 (სამი) ჰექტარის ფართობზე განთავსებული პარკი, რომელიც დამატებით უნდა მოიცავდეს ისეთ სერვისებს, როგორიცაა: კვების ობიექტი, საწყლოსნო სპორტის სახეობების ინვენტარის მაღაზია, სპორტსკოლა და ა. შ.;

სათავგადასავლო ტურიზმი − ტურიზმის სახეობა, რომელიც მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (UNWTO) განმარტებით,  ჩამოთვლილი სამი ელემენტიდან მოიცავს, სულ მცირე, ორ ელემენტს: ფიზიკურ აქტივობას, ბუნებრივ გარემოში/ბუნებაში ყოფნასა და კულტურულ ელემენტს. აღნიშნული მოიცავს:

სახმელეთო ტურიზმის სახეობებს;

საწყლოსნო ტურიზმის სახეობებს;

საჰაერო ტურიზმის სახეობებს;

პ) უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება − დამოუკიდებელი აუდიტორის (ექსპერტის) დასკვნის საფუძველზე დადგენილი უძრავი ქონების ფასი;

 ჟ) პარალელური კრედიტი/პარალელური სალიზინგო პროექტი − კრედიტის გამცემის/ლიზინგის საგნის გამცემის მიერ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთსა და იმავე ინდუსტრიაში, ერთსა და იმავე ბენეფიციართან შეთანხმებული ერთზე მეტი პროექტი/სალიზინგო პროექტი;

რ) სასტუმროს გაფართოება/გადაიარაღება − ამ მუხლის „ო“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის ფარგლებში, არანაკლებ 10 (ათი) სასტუმრო ნომრის დამატება  დანართ №3-ის ან/და დანართ №4-ის შესაბამისად;

ს) გუდვილი − ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS 3) შესაბამისად განსაზღვრული გუდვილი;

ტ) საქმიანობის/წარმოების დაწყება − პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი ბიზნესგეგმით/საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნობრივი ოპერირების დაწყება.

მუხლი 2. პროგრამის მიზანი და აღწერა

1. პროგრამის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ფინანსებზე, უძრავ ქონებასა და ტექნიკურ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის საშუალებით.

2. პროგრამა მოიცავს სამ კომპონენტს: პირველი კომპონენტი − ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა; მე-2 კომპონენტი − უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობა; მე-3 კომპონენტი − ტექნიკური დახმარება.

3. პროგრამის ფარგლებში კომპონენტები მეწარმე სუბიექტებისთვის ხელმისაწვდომია როგორც ერთობლივად, ისე ცალ-ცალკე, გარდა მე-3 კომპონენტისა, რომელიც  ხელმისაწვდომია  მხოლოდ პირველ ან/და მე-2 კომპონენტთან ერთობლიობაში.

4. „სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში  მიღებული კრედიტ(ებ)ით დაუშვებელია, დაფინანსდეს შემდეგი სახის საქმიანობა:

ა) გუდვილის შეძენა;

ბ) სატრანსპორტო საშუალებების (გარდა პროგრამის მე-4 მუხლის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინდუსტრიებისა და სპეციალური საშუალებებისა, რომლებიც უშუალოდ გამოიყენება პროდუქციის/მომსახურების წარმოების პროცესში. ამასთანავე, პროგრამის  მე-4 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში დასაშვებია ბალნეოლოგიური კურორტის მახასიათებლიდან გამომდინარე მხოლოდ იმ დამხმარე სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, რომლებიც განკუთვნილია კურორტზე განთავსებულ სასტუმროს ტერიტორიაზე შიდა გადაადგილებისათვის, ხოლო პროგრამის მე-4 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში დასაშვებია მხოლოდ იმ სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, რომლის მართვა/რომლითაც გადაადგილებაც კი დამოუკიდებლად ატარებს  ტურისტული ატრაქციის ხასიათს, მათ შორის, საჰაერო ან/და მცურავი საშუალებების შეძენა, რემონტი;

გ) მხოლოდ საოფისე ფართის (ადმინისტრაციული შენობის) მშენებლობა, რემონტი, აღჭურვა;

დ) სახელმწიფო ან/და კერძო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეძენა (ამ პროგრამის მე-7 მუხლით განსაზღვრული უძრავი ქონების გარდა) ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ფორმებით დროებით სარგებლობაში აღება;

ე) კერძო სამართლის იურიდიული პირის აქციების ან წილების შეძენა ან მართვაში აღება.

5. „სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში კრედიტ(ებ)ი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში − ლარში. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უცხოურ ვალუტაში აღებული კრედიტის რეფინანსირება ასევე შესაძლებელია იმავე უცხოურ ვალუტაში, თუ რეფინანსირების შედეგად მცირდება კრედიტის წლიური საპროცენტო განაკვეთი და, ამასთანავე, არ იზრდება სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების სახით გადასახდელი თანხის ჯამური ოდენობა და თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული  თავდაპირველი  ვადა.

მუხლი 3. უფლებამოსილებათა განაწილება პროგრამის განხორციელებისთვის

1. პროგრამის კოორდინაციას ახორციელებს სამინისტრო, რომელიც უზრუნველყოფს მის სისტემაში შემავალი, ამ პროგრამის მონაწილე საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ ამ პროგრამით განსაზღვრული  ღონისძიებების  შესრულების  ზედამხედველობას.

2. სააგენტო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, დამტკიცებული პროექტებისათვის უზრუნველყოფს:

ა) კომერციული ბანკის  მიერ  პროგრამის  ბენეფიციარისთვის   გაცემულ  კრედიტზე  დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას;

ბ) პროგრამის ბენეფიციარისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევას;

გ) სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსებას, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს მიერ ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის პროგრამით განსაზღვრული პირობებით დაფარვას;

დ) ინდუსტრიული ნაწილის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში პროგრამის საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ   უზრუნველყოფას.

3. სააგენტოსა და კომერციულ ბანკს/ლიზინგის გამცემს შორის, ასევე სააგენტოსა და ბენეფიციარს შორის პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, ფორმდება შესაბამისი  ხელშეკრულებები.

4. კომერციული ბანკი/ლიზინგის გამცემი, ამ პროგრამისა და ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე, უფლებამოსილია, გასცეს კრედიტი/ლიზინგის საგანი.

5. პროგრამის უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, ქონების სააგენტო, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას უძრავი ქონების მეწარმე სუბიექტისთვის გადასაცემად.

6. ინოვაციების სააგენტო, კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს, პროგრამის ბენეფიციარისთვის ინოვაციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების მოძიებასა და მათი დანერგვის ხელშეწყობას, მათი მოთხოვნის შემთხვევაში.

მუხლი 4. პროგრამის მიმართულებები

პროგრამის მიმართულებებია:

ა) ინდუსტრიები – №1 დანართის შესაბამისად;

ბ) კინოინდუსტრია – №2 დანართის შესაბამისად განსაზღვრული კვალიფიციური ხარჯების ფარგლებში;

გ) სასტუმრო ინდუსტრია – №3 დანართით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად;

დ) ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია − №4 დანართით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად;

ე) ტურისტული სერვისების ინდუსტრია − №5 დანართით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად.

მუხლი 5. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი

1. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი მოიცავს კრედიტის, ლიზინგისა და საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულებებს. ამასთან, სასტუმრო ინდუსტრიაში კრედიტის მიმართულების გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ სასტუმროს მესაკუთრე მეწარმე სუბიექტის მიერ. კრედიტისა და საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების, ასევე კრედიტისა და ლიზინგის ან ლიზინგისა და საერთაშორისო ბრენდის მიმართულებებით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც ერთდროულად, ასევე ცალ-ცალკე.

2. კრედიტის/ლიზინგის მიმართულება მოიცავს სააგენტოს მიერ პროგრამის ფარგლებში კომერციული  ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე/ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, სააგენტოსთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, ამ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით.

3. კრედიტის/ლიზინგის მიმართულების ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარი უზრუნველყოფს:

ა) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში საქმიანობის დაწყებას, კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 წლისა, ხოლო არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში – პირველი ტრანშის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 12 თვისა;

ბ) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიებში, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების შემთხვევაში, საქმიანობის დაწყებას კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 3 წლისა, ხოლო საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე, საქმიანობის დაწყებას ან/და არსებულის გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში, კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 წლისა;

გ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის დაწყებიდან ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობის მიზნით დამტკიცებული პროექტის შემთხვევაში, კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში, წარმოების პროფილის შენარჩუნებას;

დ) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის დაწყებიდან ან/და არსებულის გაფართოების/გადაიარაღების დასრულების შემდგომ, 2 წლის განმავლობაში, საქმიანობის პროფილის შენარჩუნებას.

4. საერთაშორისო ბრენდის მიმართულება მოიცავს სააგენტოს მიერ პროგრამის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარისთვის საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისთვის ბრენდის გამოყენებით საქმიანობის დაწყებიდან 24 თვის განმავლობაში დარიცხული და ამ პერიოდზე 29 თვის მანძილზე გადახდილი გადასახადის ანაზღაურებას, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით საქმიანობის დაწყებიდან არაუგვიანეს 6 კალენდარული თვის განმავლობაში სააგენტოსა და პროგრამის ბენეფიციარს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, თითოეულ საანგარიშო წელზე, წელიწადში არაუმეტეს 300 000 (სამასი ათასი) ლარისა, სააგენტოსთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში ამ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით. თუ ამ პუნქტით განსაზღვრული ასანაზღაურებელი თანხის მოცულობა აღემატება წელიწადში 300 000 (სამასი ათასი) ლარს, ამ პროგრამის საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულება გავრცელდება მხოლოდ ამ პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე. საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისათვის პროგრამის ბენეფიციარის მიერ გადახდილი საფასურის სააგენტოს  მიერ  ანაზღაურება  ხდება  ეროვნულ ვალუტაში, პროგრამის ბენეფიციარის მიერ თანხის გადახდის დღისთვის ან სააგენტოს მიერ თანხის გადარიცხვის დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად, იმის მიხედვით, რომელიც არის უმცირესი.

5. პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, სააგენტო უფლებამოსილია, ფინანსურ კომპონენტთან დაკავშირებით დაადგინოს დამატებითი პირობები კომერციული ბანკებისათვის/ლიზინგის გამცემისათვის ან/და პროგრამის ბენეფიციარებისათვის, მათთან გაფორმებული ხელშეკრულებებით.

მუხლი 6. კომერციულ ბანკებთან ურთიერთობა

1. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი მეწარმე სუბიექტი, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, მიმართავს კომერციულ ბანკს.

2. კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ ინდუსტრიაში საქმიანობისთვის და მის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით კრედიტის დამტკიცების შემთხვევაში, სააგენტო ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში ახორციელებს კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული 24 (ოცდაოთხი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 7 (შვიდი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, კრედიტის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში. ამასთანავე, თუ კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის ვადა 24 (ოცდაოთხი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას გაცემული სესხის ვადით.

3. ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ და „დ“  ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში საქმიანობისათვის ან/და არსებულის გაფართოებისათვის/გადაიარაღებისათვის, კომერციული ბანკის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით კრედიტის დამტკიცების შემთხვევაში, სააგენტო ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში ახორციელებს კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული 24 (ოცდაოთხი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 7 (შვიდი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, კრედიტის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში. ამასთანავე, თუ კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის ვადა 24 (ოცდაოთხი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას გაცემული სესხის ვადით.

4. პროგრამის ფარგლებში, კომერციული  ბანკის მიერ მე-4 მუხლის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში საქმიანობის დასაწყებად ან/და  არსებული საწარმოს გაფართოებისთვის/ გადაიარაღებისათვის, პროგრამის ბენეფიციარისთვის პირველად გაცემული კრედიტის:

− მინიმალური მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 150,000.0 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარს;

− მაქსიმალური მოცულობა − 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარს.

5. პროგრამის ფარგლებში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის მე-4 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სასტუმრო ინდუსტრიაში საქმიანობის დასაწყებად ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოებისათვის/გადაიარაღებისათვის პირველად გაცემული კრედიტის:

− მინიმალური მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 200,000.0 (ორასი ათასი) ლარს;

− მაქსიმალური მოცულობა, კრედიტთან ერთად, საერთაშორისო ბრენდის მიმართულების გამოყენების შემთხვევაში − 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარს, ხოლო საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე − 2,000,000.0 (ორი მილიონი) ლარს.

6. პროგრამის ფარგლებში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის მე-4 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში საქმიანობის დასაწყებად ან/და არსებულის გაფართოებისათვის/გადაიარაღებისათვის პირველად გაცემული კრედიტის:

− მინიმალური მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 200,000.0 (ორასი ათასი) ლარს;

− მაქსიმალური მოცულობა, კრედიტთან ერთად, საერთაშორისო ბრენდის მიმართულების გამოყენების შემთხვევაში − 6,000,000.0 (ექვსი მილიონი) ლარს, ხოლო საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე − 3,000,000.0 (სამი მილიონი) ლარს.

7. კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პროგრამით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ კრედიტის, პარალელური კრედიტის შემთხვევაში − კრედიტების მთლიანი მოცულობა აღემატება, პროგრამის მიმართულების შესაბამისად, ამ მუხლის მე-4, მე-5 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობას, ამ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი გავრცელდება მხოლოდ ამ მუხლის მე-4, მე-5 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების შესახებ, რომლის ოდენობასაც ადგენს საქართველოს მთავრობა.

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, სამინისტროს მეშვეობით, საკითხს წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად.

9. ამ პროგრამის ფარგლებში, ამ მუხლის მე-4, მე-5 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრული კრედიტი კომერციული ბანკის მიერ გაიცემა მხოლოდ წარმოებისათვის/საქმიანობისათვის საჭირო კაპიტალური დანახარჯების გაწევის მიზნობრიობით.

10. კომერციული ბანკის მიერ პროექტის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარისთვის ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მიმართულებებზე გაცემული კრედიტის სარგებლობისათვის განსაზღვრული მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება შემდეგი სახით:

ა) 1,500,000.0 (ერთი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 7 (შვიდი) პროცენტისა;

ბ) 1,500,000.0 (ერთი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარიდან 3,000,000.0 (სამი მილიონი) ლარამდე − არაუმეტეს   ეროვნული   ბანკის   მიერ   დადგენილი   რეფინანსირების   განაკვეთს   დამატებული   6   (ექვსი) პროცენტისა;

გ) 3,000,000.0 (სამი მილიონი) ლარიდან 6,000,000.0 (ექვსი მილიონი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 5 (ხუთი) პროცენტისა.

11. სააგენტო კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ  კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის პროგრამის ბენეფიციარისთვის გადარიცხვით, სესხის მომსახურების გრაფიკის შესაბამისად.

12. ამ პროგრამის მე-3  მუხლის  მე-3 პუნქტის საფუძველზე, სააგენტოსა და კომერციულ ბანკს შორის გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) კრედიტის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში, პროგრამის ბენეფიციარს კომერციული  ბანკის მიმართ არ წარმოეშობა წინსწრებით დაფარვის საკომისიო/ჯარიმა;

ბ) კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში  კრედიტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა იზრდებოდეს  კრედიტზე  დარიცხული  წლიური  საპროცენტო  განაკვეთის თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა ან/და სააგენტოს გადასახდელი თანადაფინანსების დარჩენილი ჯამური მოცულობა;

გ) სხვა კომერციული ბანკის მიერ კრედიტის რეფინანსირების შემთხვევაში იმოქმედებს არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ ასეთი შემთხვევებისათვის დაწესებული საკომისიო განაკვეთი;

დ) გრაფიკით განსაზღვრულ ვადაში გრაფიკით განსაზღვრული თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, კომერციული ბანკი უფლებამოსილია, მხოლოდ გადასახდელ ძირითად თანხაზე დაარიცხოს პროგრამის ბენეფიციარს ჯარიმა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ვადაგადაცილებული თანხის 0.1 (ნული მთელი და ერთი მეათედი) პროცენტს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

ე) გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ პუნქტით განსაზღვრული პირების ჯამური წილობრივი მონაწილეობა მეწარმე სუბიექტში არ აჭარბებს 20%-ს, კომერციული ბანკი ვალდებულია, უარი უთხრას მეწარმე სუბიექტს პროგრამაში ჩართვაზე:

− იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწამე სუბიექტისა და მისი დამფუძნებელი/პარტნიორი იურიდიული პირ(ებ)ის საქართველოში წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის დღგ-ის ჯამური ბრუნვა აჭარბებს 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარს ან/და მეწარმე სუბიექტის დამფუძნებელი ფიზიკური პირ(ებ)ის საქართველოში  წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის მიღებული შემოსავალი აჭარბებს 300 000 (სამასი ათასი) ლარს (კომერციული ბანკი ვალდებულია, პროგრამაში ჩართვის მსურველ მეწარმე სუბიექტს მოსთხოვოს აღნიშნულის დამადასტურებელი ცნობა სსიპ − შემოსავლების სამსახურიდან);

− დამფუძნებელი/პარტნიორი იურიდიული პირ(ებ)ი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებულია მეწარმე სუბიექტის მიერ კომერციულ ბანკში ბიზნესგეგმის წარდგენამდე ერთ წელზე ნაკლებ პერიოდში (კომერციული ბანკი ვალდებულია, პროგრამაში ჩართვის მსურველ მეწარმე სუბიექტს მოსთხოვოს აღნიშნულის დამადასტურებელი ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან);

ვ) კრედიტის გაცემისას დარღვევების დაფიქსირების, მათ შორის, კრედიტის გაცემისას ამ პროგრამით ან/და ამ პროგრამის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების პირობებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, კომერციულ ბანკს ეკისრება ამავე ხელშეკრულებით  განსაზღვრული ჯარიმა;

ზ) კომერციული ბანკის მიერ ამ მუხლის მე-4, მე-5, მე-6 და მე-7 პუნქტებით განსაზღვრული კრედიტის მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში დასაშვებია პარალელური კრედიტის გაცემა, რომლის დროსაც კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული ვადის ათვლა იწყება თავიდან.  თუ  ბენეფიციარს  უკვე  აღებული  აქვს  კრედიტი უცხოურ ვალუტაში, პარალელური კრედიტით სარგებლობის შემთხვევაში, კრედიტის მაქსიმალური ოდენობის ფარგლების დასადგენად უცხოურ ვალუტაში აღებული კრედიტის თანხის ოდენობის დაანგარიშება უნდა მოხდეს პარალელური კრედიტის აღების დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

13. ერთი პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია, კომერციული ბანკის მიერ დამტკიცდეს/გაიცეს ერთი ან რამდენიმე  კრედიტი.

მუხლი 61. ლიზინგის გამცემთან ურთიერთობა

1. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი მეწარმე სუბიექტი, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, მიმართავს ლიზინგის გამცემს. ლიზინგის გამცემი, ამ პროგრამითა და მის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით სალიზინგო პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, მეწარმე სუბიექტის მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციას აწვდის სააგენტოს, რომელიც ადასტურებს ამ პროგრამის მე-5 მუხლით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად ან მოტივირებულ უარს აცხადებს სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსებაზე.

2. სააგენტო, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში, უზრუნველყოფს ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული 24 (ოცდაოთხი) თვის საპროცენტო განაკვეთის  თანადაფინანსებას დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 9 (ცხრა) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს ლიზინგის გამცემის  მიერ  ლიზინგის  საგნის  ღირებულებაზე  დარიცხული  წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, სააგენტოსა და პროგრამის ბენეფიციარს შორის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში. ამასთანავე, თუ ლიზინგის გამცემის მიერ გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულების გადახდის ვადა 24 (ოცდაოთხი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემულ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ლიზინგის საგნის ღირებულების გადახდის ვადით.

3. პროგრამის ფარგლებში ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულების მინიმალური მოცულობა პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიებში უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 100,000.0 (ასი ათასი) ლარს, ხოლო მაქსიმალური ჯამური მოცულობა:

− მე-4 მუხლის „ა“, „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში არ უნდა აღემატებოდეს 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარს;

− მე-4 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში არ უნდა აღემატებოდეს 6,000,000.0 (ექვსი მილიონი) ლარს.  

პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია ისეთი პარალელური ლიზინგი, რომლის დროსაც ხდება ერთ პროგრამის ბენეფიციარზე ერთსა და იმავე ინდუსტრიაში რამდენიმე  სალიზინგო პროექტის გაცემა, თუკი ლიზინგის პროექტების ღირებულებათა ჯამური მოცულობა:

− მე-4 მუხლის „ა“, „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში არ აღემატება 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარს;

− მე-4 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში არ  აღემატება 6,000,000.0 (ექვსი მილიონი) ლარს.

4. ლიზინგის გამცემის მიერ სალიზინგო პროექტის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარისთვის დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება შემდეგი სახით:

ა) 100,000.0 (ასი ათასი) ლარიდან − 500,000.0 (ხუთასი ათასი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 11 (თერთმეტი) პროცენტისა;

ბ) 500,000.0 (ხუთასი ათასი) ლარიდან − 1,000,000.0 (ერთი მილიონი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 10 (ათი) პროცენტისა;

გ) 1,000,000.0 (ერთი მილიონი) ლარიდან − 6,000,000.0 (ექვსი მილიონი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 9 (ცხრა) პროცენტისა.

5. სააგენტო ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის დადგენილ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ლიზინგის გამცემისთვის გადარიცხვით, შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად.

6. ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე გაცემული ლიზინგის  საგნის ღირებულების მოცულობა, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პროგრამით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ ღირებულების მთლიანი მოცულობა აღემატება ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობას, ამ პროგრამის ფინანსური კომპონენტის ლიზინგის მიმართულება გავრცელდება მხოლოდ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება ლიზინგის გამცემის     მიერ     პროგრამის     ბენეფიციარისთვის     გაცემულ     ლიზინგის     საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების შესახებ, რომლის ოდენობასაც ადგენს საქართველოს მთავრობა.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გასაცემი ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, სამინისტროს მეშვეობით, საკითხს წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად.

8. ამ პროგრამის მე-3  მუხლის  მე-3 პუნქტის საფუძველზე სააგენტოსა და ლიზინგის გამცემთან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) ლიზინგის გაცემის საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს სალიზინგო პროექტის ჯამური ღირებულების 0.1%-ს;

ბ) ლიზინგის ღირებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ ვადაზე ადრე, შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის განმავლობაში გადახდის შემთხვევაში, წინსწრებით გადახდის საკომისიო და/ან ჯარიმა არ უნდა აღემატებოდეს წინსწრებით გადახდილი თანხის 2%-ს. შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის შემდეგ, ლიზინგის ღირებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ ვადაზე ადრე გადახდის შემთხვევაში,  წინსწრების საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს წინსწრებით  გადახდილი თანხის 1%-ს;

გ) პროგრამის ბენეფიციარი ვალდებულია, ლიზინგის საგნის ვადაზე ადრე გამოსყიდვამდე 30 კალენდარული დღით ადრე აცნობოს ლიზინგის გამცემს ლიზინგის საგნის ვადაზე ადრე გამოსყიდვის შესახებ;

დ) გრაფიკით განსაზღვრულ ვადაში გრაფიკით  განსაზღვრული  თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემი უფლებამოსილია, მხოლოდ გადასახდელ, ვადაგადაცილებულ სალიზინგო საზღაურზე დაარიცხოს პროგრამის ბენეფიციარს ჯარიმა/პირგასამტეხლო, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ვადაგადაცილებული თანხის 0.1 (ნული მთელი და ერთი მეათედი) პროცენტს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

ე) გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ პუნქტით განსაზღვრული პირების ჯამური წილობრივი მონაწილეობა მეწარმე სუბიექტში არ აჭარბებს 20%-ს, ლიზინგის გამცემი ვალდებულია, უარი უთხრას მეწარმე სუბიექტს პროგრამაში ჩართვაზე:

− იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწარმე სუბიექტისა და მისი დამფუძნებელი/პარტნიორი იურიდიული პირ(ებ)ის საქართველოში წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის დღგ-ის ჯამური ბრუნვა აჭარბებს 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარს ან/და მეწარმე სუბიექტის დამფუძნებელი ფიზიკური პირ(ებ)ის საქართველოში წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის მიღებული შემოსავალი აჭარბებს 300 000 (სამასი ათასი) ლარს (ლიზინგის გამცემი ვალდებულია, პროგრამაში ჩართვის მსურველ მეწარმე სუბიექტს მოსთხოვოს აღნიშნულის დამადასტურებელი ცნობა სსიპ − შემოსავლების სამსახურიდან);

− დამფუძნებელი/პარტნიორი იურიდიული პირ(ებ)ი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებულია მეწარმე სუბიექტის მიერ კომერციულ ბანკში ბიზნესგეგმის წარდგენამდე ერთ წელზე ნაკლებ პერიოდში (ლიზინგის გამცემი ვალდებულია, პროგრამაში ჩართვის მსურველ მეწარმე სუბიექტს მოსთხოვოს აღნიშნულის დამადასტურებელი ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან);

ვ) გაცემული სალიზინგო პროექტის სხვა ლიზინგის გამცემის მიერ რეფინანსირების შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემი უფლებამოსილია, გამოიყენოს არაუმეტეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების მომენტისათვის დადგენილი რეფინანსირების საკომისიოს  მაქსიმალური განაკვეთები;

ზ) სალიზინგო პროექტის პროგრამით დადგენილი პირობების დარღვევით გაცემის ან/და ამ პროგრამის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში,  ლიზინგის გამცემს ეკისრება ამავე ხელშეკრულებით დადგენილი ჯარიმა;

თ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სალიზინგო პროექტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა გაიზარდოს სააგენტოს მხრიდან თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა ან/და სააგენტოს გადასახდელი თანადაფინანსების დარჩენილი ჯამური მოცულობა.“.   

2. მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. პროგრამის არამიზნობრივი განხორციელების აღმოჩენის შემთხვევაში ან/და პროგრამით განსაზღვრული  სხვა ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში, სააგენტო იმოქმედებს  პროგრამის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.“.

3. მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. პროგრამის დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო ბიუჯეტით სააგენტოსთვის გათვალისწინებული ასიგნებები.“.

4. მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ამ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპონენტებზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, ამავე პროგრამით დადგენილი წესით, შესაბამისი განაცხადების სააგენტოში  წარდგენის  ვადა  განისაზღვრება არაუგვიანეს 2020 წლის 15 დეკემბრით.“.

5. თავი I1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი I1

„სახელმწიფო პროგრამის  „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილი

მუხლი 121. ტერმინთა განმარტება

„სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილის მიზნებისთვის, ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პროგრამა − „სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილი;

ბ) მეწარმე სუბიექტი – 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი;

გ) პროგრამის ბენეფიციარი − მეწარმე სუბიექტი, რომელმაც 2015 − 2018 წლებში ერთხელ უკვე მიიღო პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობა, ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად, სააგენტოსთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელად და მინიჭებული აქვს გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა;

დ) პროგრამის ახალი ბენეფიციარი − მეწარმე სუბიექტი, რომელმაც მიიღო პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობა, ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად, სააგენტოსთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელად და მინიჭებული აქვს გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა;

ე) განაცხადი − მეწარმე სუბიექტის მიერ, პროგრამის ფარგლებში, პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით სააგენტოსთვის ელექტრონული ფორმით წარდგენილი მიმართვა პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე (ბიზნესიდეის განაცხადი);

ვ) პროექტი − მეწარმე სუბიექტის მიერ, პროგრამის ფარგლებში, პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით სააგენტოსთვის ელექტრონული ფორმით წარდგენილი ბიზნესგეგმა;

ზ) სამიზნე ტერიტორიული ერთეული − დანართ №6-ის შესაბამისად;

თ) ლოტი − პროგრამის ფარგლებში გაერთიანებული რამდენიმე სამიზნე ტერიტორიული ერთეული;

ი) კონტრაქტორი − ლოტზე შერჩეული, ამ პროგრამითა და  მომსახურების  ხელშეკრულებით დადგენილი უფლება-მოვალეობების ფარგლებში, სააგენტოსთან ერთად პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირი, გარდა სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის მიერ წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი/მოქმედი კერძო სამართლის იურიდიული პირისა, რომელთანაც, ამ პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის 123 მუხლის შესაბამისად, გაფორმებულია სათანადო ხელშეკრულება;

კ) სააგენტო − საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში;

ლ) მომსახურების ხელშეკრულება − სააგენტოსა და კონტრაქტორს შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის      შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულება;

მ) ბენეფიციარის ხელშეკრულება − სააგენტოსა და პროგრამის ახალ ბენეფიციარს/პროგრამის ბენეფიციარს შორის თანადაფინანსების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულება;

ნ) ეტაპი – დროის მონაკვეთი, რომელიც მოიცავს განსახორციელებელი ეტაპების ერთობლიობას, პროგრამის ახალი ბენეფიციარის/პროგრამის ბენეფიციარის შერჩევიდან ბენეფიციარის ხელშეკრულების სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის  პროცედურის  ჩათვლით;

ო) პროგრამული უზრუნველყოფა − პროგრამის თითოეული ეტაპის აღრიცხვის ერთიანი ელექტრონული სისტემა, მეწარმე სუბიექტის მიერ განაცხადების მიღების დაწყებიდან ბენეფიციარის ხელშეკრულების დამატებითი მონიტორინგის ჩათვლით;

პ) თანადაფინანსება − პროგრამის ფარგლებში, სააგენტოს მიერ პროგრამის ახალი ბენეფიციარისათვის/პროგრამის ბენეფიციარისათვის გამოყოფილი დაფინანსება.

მუხლი 122. პროგრამის მიზანი და აღწერა

1. მიკრო და მცირე ბიზნესის განვითარების, რეგიონული ბიზნესის დივერსიფიკაციის, თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის დამკვიდრებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, ასევე ეკონომიკური მიგრაციის შემცირების მიზნით, ბიზნესის წამოწყებისათვის ან/და არსებულის გადაიარაღებისათვის აუცილებელი ფინანსური მხარდაჭერა და ტექნიკური დახმარება.

2. პროგრამის ჩატარების ვადებსა და პირობებს ამ პროგრამის დანართ №6-ით გათვალისწინებულ ტერიტორიულ ერთეულებში განსაზღვრავს სააგენტო, დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც ქვეყნდება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში.

მუხლი 123. პროგრამის განმახორციელებელ სუბიექტთა უფლებამოსილება

1. პროგრამის კოორდინაციასა და პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს სამინისტრო.

2. სააგენტო:

ა) აფორმებს კონტრაქტორთან მომსახურების ხელშეკრულებას;

ბ) აწარმოებს კონტრაქტორის მიერ პროგრამის განხორციელების მონიტორინგს;

გ) ამ პროგრამის 125 მუხლით დადგენილი წესით, აფორმებს ბენეფიციარის ხელშეკრულებას პროგრამის ახალ ბენეფიციართან/პროგრამის ბენეფიციართან და უზრუნველყოფს მათ თანადაფინანსებას სააგენტოს ასიგნებებიდან;

დ) მეწარმე სუბიექტების/პროგრამის ახალი ბენეფიციარების/პროგრამის ბენეფიციარების მონაცემთა აღრიცხვის მიზნით, ქმნის პროგრამულ უზრუნველყოფას;

ე) ახორციელებს პროგრამის საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ   უზრუნველყოფას;

ვ) სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით აწარმოებს პროგრამის ახალი ბენეფიციარის/პროგრამის ბენეფიციარის მიერ პროგრამის ფარგლებში წარდგენილი ბიზნესგეგმის შესრულების პროცესის მონიტორინგს.

3. კონტრაქტორი:

ა) უშუალოდ ახორციელებს პროგრამის პოპულარიზაციასა და იმპლემენტაციას შესაბამის ლოტთან მიმართებით, ამ პროგრამითა და შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში;

ბ) სააგენტოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად ამოწმებს და აფასებს სააგენტოსთვის წარდგენილ ბიზნესიდეებს;

გ) სააგენტოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ატარებს ტრენინგებს ბიზნესგეგმის შედგენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ტრენინგის მასალებს აწვდის სააგენტოს;

დ) პროგრამის ახალ ბენეფიციარს/პროგრამის ბენეფიციარს უწევს პროგრამასა და პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას;

ე) სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით ამოწმებს და აფასებს სააგენტოსთვის წარდგენილ ბიზნესგეგმებს;

ვ) ბიზნესგეგმის შეფასების ეტაპზე აპლიკანტებთან სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით ატარებს ზეპირ გასაუბრებას (ინტერვიუს) და მასალებს წარუდგენს სააგენტოს;

ზ) ბენეფიციარის ხელშეკრულების გაფორმებამდე ადგენს შესამოწმებელი პროექტების ადგილზე დათვალიერების განრიგს, ათვალიერებს, აღრიცხავს და ასურათებს აქტივებს სააგენტოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად და აღნიშნულ მასალას აწვდის სააგენტოს;

თ) პროგრამული უზნრუნველყოფის საშუალებით ავტომატურად დაგენერირებული ბენეფიციარის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ხელშეკრულებისა და თანდართული დოკუმენტების ორიგინალურ (მატერიალური ან/და ელექტრონული დოკუმენტი) ვერსიას აწვდის სააგენტოს;

ი) ბენეფიციარის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით ადგენს შესამოწმებელი პროექტების ადგილზე დათვალიერების როგორც პერიოდულ, ასევე განმეორებითი/დამატებითი მონიტორინგის განრიგს, ახორციელებს შესყიდული აქტივების ადგილზე ინსპექტირებას და  მასალებს წარუდგენს სააგენტოს;

კ) ახორციელებს მომსახურების ხელშეკრულებით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას, რომელიც შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან და არ ეწინააღმდეგება ამ დადგენილებას.

მუხლი 124. პროგრამის ლოტების განაწილება

ლოტი განისაზღვრება პროგრამის სამიზნე ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობის რაოდენობის პროპორციულად.

მუხლი 125. პროგრამაში მონაწილეობა

1. ახალი ბიზნესის დაწყების ან არსებულის გაფართოების/გადაიარაღების მიზნით, პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი მეწარმე სუბიექტი:

ა) სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით, პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, განაცხადით მიმართავს სააგენტოს;

ბ) სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით, განაცხადის მიღების ეტაპის წარმატებით გადალახვის შემთხვევაში, პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, სააგენტოს წარუდგენს პროექტს.

2. თუ მეწარმე სუბიექტის მიერ წარდგენილი პროექტი დააკმაყოფილებს სააგენტოს მიერ დადგენილ შეფასების კრიტერიუმებს,  სააგენტოსა და პროგრამის ახალ ბენეფიციარს/პროგრამის ბენეფიციარს შორის ფორმდება ბენეფიციარის ხელშეკრულება, რის შემდეგაც სააგენტო უფლებამოსილია, გასცეს თანადაფინანსება პროგრამის ახალ ბენეფიციარზე/პროგრამის ბენეფიციარზე.

3. სააგენტოს მხრიდან თანადაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა პროგრამის ახალ ბენეფიციარზე/პროგრამის ბენეფიციარზე განისაზღვრება 20 000 (ოცი ათასი) ლარით.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანხა მეწარმე  სუბიექტზე გაიცემა ერთჯერადად, მხოლოდ მეწარმე სუბიექტის მიერ ბიზნესგეგმაში დასახელებული კაპიტალური დანახარჯების დაფინანსების მიზნობრიობით.

5. პროგრამაში თანამონაწილეობის წილი პროგრამის ახალი ბენეფიციარისათვის განისაზღვრება თანადაფინანსების თანხის არანაკლებ 20 (ოცი) პროცენტით, ხოლო „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №671 დადგენილებით დამტკიცებულ მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში შეტანილ დასახლებებში თანადაფინანსების თანხის არანაკლებ 10 (ათი) პროცენტით.

6. პროგრამაში თანამონაწილეობის წილი პროგრამის ბენეფიციარისათვის განისაზღვრება თანადაფინანსების თანხის არანაკლებ 50 (ორმოცდაათი) პროცენტით, ხოლო „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №671 დადგენილებით დამტკიცებულ მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში შეტანილ დასახლებებში თანადაფინანსების თანხის არანაკლებ 25 (ოცდახუთი) პროცენტით.

7. ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული თანამონაწილეობა პროგრამის ახალი ბენეფიციარის/პროგრამის ბენეფიციარის მიერ განხორციელდება მხოლოდ ფინანსურად, ფულადი სახით. ამ მიზნით, ბენეფიციარის ხელშეკრულების გაფორმებამდე,  პროგრამის ახალი ბენეფიციარი/პროგრამის ბენეფიციარი თანამონაწილეობის თანხას განათავსებს საკუთარ საბანკო ანგარიშზე და აღნიშნულის თაობაზე სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით ატყობინებს კონტრაქტორსა და სააგენტოს, რომლის შემდგომ სააგენტოსა და პროგრამის ახალ ბენეფიციარს/პროგრამის ბენეფიციარს შორის ფორმდება ბენეფიციარის ხელშეკრულება. კონტრაქტორის მიერ მონიტორინგის განხორციელების საფუძველზე თანამონაწილეობის თანხის მიზნობრივად გახარჯვის ფაქტის დადასტურების შემდგომ, სააგენტო განათავსებს თანადაფინანსების თანხას აღნიშნული ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე.

8. პროექტის განხორციელების მიზნით, პირველ რიგში გამოიყენება თანამონაწილეობის თანხა, ხოლო შემდეგ − დაფინანსების თანხა.

9. კონტრაქტორის მიერ პროექტის შეფასებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა)  ინტელექტუალურ  სერვისზე  ორიენტირებული  პროექტის  პრიორიტეტულობა;

ბ) განთავსების საშუალებებსა და ტურისტულ სერვისებზე ორიენტირებული პროექტის პრიორიტეტულობა;

გ) მაღალი ინკლუზიურობის მქონე სექტორებზე ორიენტირებული პროექტების პრიორიტეტულობა;

დ) ახალი ბიზნესის წამოწყება;

ე) ქალი მეწარმის მიერ ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;

ვ) სოფლად/მაღალმთიან სოფელში ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;

ზ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიერ ბიზნესის დაწყება/გაფართოება.

10. სააგენტო უფლებამოსილია, მეწარმე სუბიექტს უარი უთხრას ბენეფიციარის ხელშეკრულების გაფორმებაზე, თუკი იგი ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში.

11. პროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება:

ა) რელიგიური, პოლიტიკური, საომარი და სხვა მსგავსი აქტივობები;

ბ)  ბიოლოგიური  აქტივების  შეძენა;

გ) სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, რომლებიც განკუთვნილია ადამიანების გადასაყვანად;

დ) სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი წარმოება და მისთვის განკუთვნილი მომსახურება.

12. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ეკონომიკური საქმიანობის სახეები, დანართ №7-ის შესაბამისად.

მუხლი 126. პროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსება

1.  პროგრამის  დაფინანსების   წყაროა   სახელმწიფო  ბიუჯეტით   სააგენტოსთვის გათვალისწინებული ასიგნებები.

2. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები შესაძლოა, დამატებით დაფინანსდეს საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრებით.“.

6. 129 მუხლის „ლ1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ლ1მაღალბიუჯეტიანი საბოლოო პროდუქტი − ამ პროგრამის მიმართულებების შესაბამისად ნაწარმოები აუდიოვიზუალური პროდუქცია, რომლის ნაწილობრივ ან მთლიანად საქართველოში განსახორციელებლად, ამ დადგენილების 1213 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად, საჭირო მთლიანი კვალიფიციური ხარჯის მაქსიმალური მოცულობა აღემატება 25.000.000 (ოცდახუთი მილიონი) ლარს და სააგენტოში წარდგენილია აღნიშნული საბოლოო პროდუქტის საქართველოს ფარგლებს გარეთ 10 (ათი) ქვეყანაში საჯარო ჩვენების შესახებ დოკუმენტაცია;“.

7.  დანართი №1 და დანართი №3  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

8. დანართ 3-ის შემდგომ დაემატოს თანდართული შინაარსის დანართები: №4, №5, №6 და №7.

მუხლი 2
1. დადგენილება ამოქმედდეს მიმდინარე წლის 16 დეკემბრიდან.

2. დადგენილების პირველი მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ცვლილება გავრცელდეს სააგენტოსა და კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის ნაწილის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციარებს შორის მიმდინარე წლის 5 ივლისიდან წარმოშობილ სამართალურთიერთობებზე.


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
დანართი №1

ინდუსტრიები

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - სეკ 006-2016 (NACE-Rev-2):

ობიექტის კოდი

დასახელება

A

03.11.0

საზღვაო თევზჭერა

C

13.10.0

ტექსტილის ბოჭკოს მომზადება და დართვა

C

13.20.0

ტექსტილის წარმოება

C

13.30.0

ტექსტილის გაწყობა

C

13.91.0

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის ქსოვილების წარმოება

C

13.92.0

ტექსტილის მზა ნაწარმის წარმოება, ტანსაცმლის გარდა

C

13.93.0

ხალიჩების და ფარდაგების წარმოება

C

13.94.0

თოკების, ბაგირების და ბადეების წარმოება

C

13.95.0

უქსოვადი ნაწარმის წარმოება, ტანსაცმლის გარდა

C

13.96.0

სხვა ტექნიკური და სამრეწველო ტექსტილის ნაწარმის წარმოება

C

13.99.0

ტექსტილის სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

14.11.0

ტყავის ტანსაცმლის წარმოება

C

14.12.0

სპეცტანსაცმლის წარმოება

C

14.13.0

სხვა ზედა ტანსაცმლის წარმოება

C

14.14.0

საცვლების წარმოება

C

14.19.0

სხვა ტანსაცმლის და აქსესუარების წარმოება

C

14.20.0

ბეწვეულის ნაწარმის წარმოება

C

14.31.0

ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება

C

14.39.0

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის სხვა ტანსაცმლის წარმოება

C

15.11.0

ტყავის თრიმვლა და გამოქნა; ბეწვეულის გამოქნა და ღებვა

C

15.12.0

საბარგო ჩანთების, ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოება

C

15.20.0

ფეხსაცმლის წარმოება

C

16.21.0

შპონის ფურცლების და ხის პანელების წარმოება

C

16.22.0

ასაწყობი იატაკის საფარების წარმოება

C

16.24.0

ხის ტარის წარმოება

C

16.29.0

ხის სხვა პროდუქტების წარმოება; ნაკეთობების წარმოება კორპის, ჩალის და წნული მასალებისაგან

C

17.11.0

ქაღალდის მასის წარმოება

C

17.12.0

ქაღალდის და მუყაოს წარმოება

C

17.21.0

გოფრირებული ქაღალდის და მუყაოს, ქაღალდის და მუყაოს ტარის წარმოება

C

17.22.0

საყოფაცხოვრებო და სანიტარულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდის ნაწარმის წარმოება

C

17.23.0

ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების წარმოება

C

17.24.0

შპალერის წარმოება

C

17.29.0

სხვა ნაწარმის წარმოება ქაღალდისა და მუყაოსაგან

C

20.20.0

პესტიციდების და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოება

C

20.30.0

საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავების და მასტიკების წარმოება

C

20.41.0

საპნის და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების წარმოება

C

20.42.0

პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოება

C

20.52.0

წებოს წარმოება

C

20.59.0

სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

C

20.60.0

ხელოვნური ბოჭკოს წარმოება

C

22.11.0

რეზინის საბურავების და კამერების წარმოება; რეზინის საბურავების აღდგენა და კაპიტალური რემონტი

C

22.19.0

რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოება

C

22.22.0

პლასტმასის საფუთავების წარმოება

C

25.29.0

ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარების და ტევადობების წარმოება

C

25.71.0

დანისებრი ნაკეთობების წარმოება

C

25.72.0

საკეტების, ანჯამების და სახსრების წარმოება

C

25.73.0

ინსტრუმენტების წარმოება

C

25.91.0

ლითონის კასრების და მსგავსი ტევადობების წარმოება

C

25.92.0

მსუბუქი ლითონის საფუთავების წარმოება

C

25.93.0

მავთულის ნაწარმის, ჯაჭვების და ზამბარების წარმოება

C

25.94.0

სამაგრების და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოება

C

25.99.0

ლითონის სხვა მზა ნაკეთობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

C

26.11.0

ელექტრონული კომპონენტების წარმოება

C

26.12.0

ჩასატვირთი ელექტრონული პლატების წარმოება

C

26.20.0

კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების წარმოება

C

26.30.0

საკომუნიკაციო მოწყობილობების წარმოება

C

26.40.0

სამომხმარებლო ელექტრონიკის წარმოება

C

26.51.0

ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების წარმოება გაზომვის, ტესტირების და ნავიგაციისათვის

C

26.52.0

საათების წარმოება

C

26.60.0

ირადიაციული, ელექტროსამედიცინო და ელექტროთერაპიული მოწყობილობების წარმოება

C

26.70.0

ოპტიკური ინსტრუმენტების და ფოტოგრაფიული მოწყობილობების წარმოება

C

26.80.0

მაგნიტური და ოპტიკური მედია საშუალებების წარმოება

C

27.11.0

ელექტროძრავების, გენერატორების და ტრანსფორმატორების წარმოება

C

27.12.0

ელექტროგამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის წარმოება

C

27.20.0

ბატარეების და აკუმულატორების წარმოება

C

27.31.0

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების წარმო­ება

C

27.32.0

სხვა ელექტრონული და ელექტრული გამტარების და კაბელების წარმოება

C

27.33.0

სადენიანი ხელსაწყოების წარმოება

C

27.40.0

ელექტროსანათი მოწყობილობების წარ­მოება

C

27.51.0

ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარ­მოება

C

27.52.0

არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება

C

27.90.0

სხვა ელექტრული მოწყობილობების წარმოება

C

28.11.0

ძრავების და ტურბინების წარმოება, საფრენი აპარატების, ავტოტრანსპორტის და მოტოციკლების ძრავების გარდა

C

28.12.0

ჰიდრავლიკური და პნევმატური მოწყობილობების წარმოება

C

28.13.0

სხვა ტუმბოების და კომპრესორების წარმოება

C

28.14.0

სხვა ონკანების და სარქველების წარ­მოება

C

28.15.0

საკისრების, კბილანების, კბილანა გადაცემების და ამძრავების ელემენტების წარმოება

C

28.21.0

ღუმელების და ღუმელების სანთურების წარმოება

C

28.23.0

საოფისე ტექნიკის და მოწყობილობების წარმოება (კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების გარდა)

C

28.24.0

ხელის მექანიზებული ინსტრუმენტების წარმოება

C

28.25.0

არასაყოფაცხოვრებო მაცივებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების წარმოება

C

28.29.0

საერთო დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოებას სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

28.30.0

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო-სამეურნეო ტექნიკის წარმოება

C

29.31.0

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის

C

29.32.0

სხვა ნაწილების და აქსესუარების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის

C

30.12.0

სასეირნო და სპორტული ნავების მშენებლობა

C

30.91.0

მოტოციკლების წარმოება

C

30.92.0

ველოსიპედების და ინვალიდების ეტლების წარმოება

C

30.99.0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებების და მოწყობილობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

31.01.0

ავეჯის წარმოება დაწესებულებების და მაღაზიებისათვის

C

31.02.0

სამზარეულო ავეჯის წარმოება

C

31.03.0

ლეიბების წარმოება

C

31.09.0

სხვა ავეჯის წარმოება

C

32.12.0

ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C

32.13.0

ხელოვნური ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C

32.20.0

მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება

C

32.30.0

სპორტული საქონლის წარმოება

C

32.40.0

თამაშების და სათამაშოების წარმოება

C

32.50.0

სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების და ნაკეთობების წარ­მოება

C

32.91.0

ცოცხების და ჯაგრისების წარმოება

C

32.99.0

სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

23.31.0

კერამიკული საფარების და ფილების წარმოება

C

23.41.0

კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოება

C

23.42.0

კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოება

 

დანართი №3

სასტუმრო ინდუსტრია და მასთან დაკავშირებული სერვისები

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - სეკ 006-2016 (NACE-Rev-2):

ობიექტის კოდი

დასახელება

I

55.1

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები

I

55.2

დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები

I

55.9

სხვა განთავსების საშუალებები

I

56.10.0

რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები

J

59.14.0

კინოფილმების ჩვენება

R

90.0

შემოქმედებითი, სახელოვნებო და გასართობი საქმიანობები

R

91.0

ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და კულტურის სხვა დაწესებულებების საქმ იანობები

R

92.0

აზარტული თამაშების საქმიანობები

R

93

საქმიანობები სპორტის, გართობის და დასვენების სფეროში

S

96.01

ტექსტილის და ბეწვეულის პროდუქციის რეცხვა და ქიმწმენდა

S

96.02

საპარიკმახეროების და სხვა სილამაზის სალონების მომსახურება

S

96.04

გამაჯანსაღებელი საქმიანობები

S

96.09

სხვა პერსონალური მომსახურების საქმიანობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

 

ზემოთაღნიშნული მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურული ბაზა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს:

 

სასტუმროს უნდა ჰქონდეს 1 ან მრავალოთახიანი ნომრები:
ა. 1 ოთახიანი ნომერი - 1 ან 2 ადგილიანი
 – არანაკლებ 18 კვ.მ, მათ შორის – სააბაზანო/სანიტარიული კვანძის ფართობი არანაკლებ 4კვ.მ.
ბ. მრავალოთახიანი ნომერი (აპარტამენტი) 2 ან 2+ ადგილიანი
 – თითოეულ სტუმარზე არანაკლებ 8 კვ.მ, მათ შორის – სააბაზანო/სანიტარიული კვანძის ფართობი არანაკლებ 2კვ.მ.
ნომრებში გათვალისწინებული უნდა იყოს ბავშვის საწოლის ჩამატების შესაძლებლობა.

ლიფტი - თუ შენობა 2-ზე მეტსართულიანია

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ლიფტი არაეფექტურია ტექნიკურ-ეკონომიკური და ესთეტიკური თვალსაზრისით და არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პირობა (რაც უნდა დადასტურდეს შესაბამისი დოკუმენტაციით):

შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული მახასიათებლებიდან გამომდინარე, სალიფტე შახტის შესრულება შეუძლებელია;

შენობა-ნაგებობა განლაგებულია ისეთ რთულ რელიეფზე (ფერდობზე, ტერასაზე და სხვა), რომელიც არ იძლევა სალიფტე შახტის შესრულების საშუალებას;

არ შეესაბამება შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ-საექსპლუატაციო და საყოფაცხოვრებო ნორმებს;

თუ შენობა-ნაგებობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და მისი ადაპტაცია გამოიწვევს ძეგლის მხატვრულ-ესთეტიკური, ისტორიული და სხვა მნიშვნელობის შემცირებას.

სანიტარიული კეთილმოწყობა და ელექტრომომარაგება:

გარე განათება;

შენობის შიდა ფართობის განათება;

საშხაპე/აბაზანა, ხელსაბანი, უნიტაზი;

სასტუმრო ოთახ(ებ)ის და სანიტარიული კვანძის სათანადო განათება და ელექტრომომარაგება.

ხმაურის კონტროლი/ჰაერის კონდიცირება:

ნომერში არანაკლებ ერთი ფანჯარა ბუნებრივი განათებისათვის (ხმაურდამცავი მინაპაკეტით);

ოთახების ცენტრალური ან/და ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა), აღჭურვილი ინდივიდუალური მართვის საშუალებებით;

დამხმარე ოთახებისა (საჭიროების მიხედვით) და საზოგადოებრივი ადგილების ცენტრალური ან/და ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა).

უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნა:

ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქცია ქართულ და უცხო ენებზე;

საევაკუაციო სქემა სტუმრისთვის თვალსაჩინო ადგილას.

პირობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის:

სასტუმროსთან ეტლით მისასვლელი პანდუსი;

შენობის შიგნით შეუფერხებელი გადაადგილება;

ლიფტით, ეტლით გადაადგილება;

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სასტუმროში განთავსების საშუალება.

სტუმართა რეგისტრაცია (რეცეფცია):

განცალკევებული, დამოუკიდებელი რეგისტრაციის ადგილი;

მინიმუმ სამ ადგილიანი მოსასვენებელი რეცეფციასთან;

სანიტარიული კვანძი მისაღებ სივრცეში.

კვების ობიექტი - სასადილო ან რესტორანი.

 

სასტუმრო ინდუსტრიის გეოგრაფიული არეალი

იხ დანართი №6-ის ტურისტული განთავსების მიმართულების გეოგრაფიული არეალი.

 

დანართი №4

 

ბალნეოლოგიური ინდუსტრია და მასთან დაკავშირებული სერვისები

 

 

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - სეკ 006-2016 (NACE-Rev-2):

 

ობიექტის კოდი

დასახელება

I

55.1

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები

I

55.2

დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები

I

55.9

სხვა განთავსების საშუალებები

I

56.10.0

რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები

J

59.14.0

კინოფილმების ჩვენება

R

90.0

შემოქმედებითი, სახელოვნებო და გასართობი საქმიანობები

R

91.0

ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და კულტურის სხვა დაწესებულებების საქმ იანობები

R

92.0

აზარტული თამაშების საქმიანობები

R

93

საქმიანობები სპორტის, გართობის და დასვენების სფეროში

S

96.01

ტექსტილის და ბეწვეულის პროდუქციის რეცხვა და ქიმწმენდა

S

96.02

საპარიკმახეროების და სხვა სილამაზის სალონების მომსახურება

S

96.04

გამაჯანსაღებელი საქმიანობები

S

96.09

სხვა პერსონალური მომსახურების საქმიანობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

 

 

ზემოთაღნიშნული მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურული ბაზა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს:

 

 

სასტუმროს უნდა ჰქონდეს 1 ან მრავალოთახიანი ნომრები:
ა. 1 ოთახიანი ნომერი - 1 ან 2 ადგილიანი
 – არანაკლებ 18 კვ.მ, მათ შორის – სააბაზანო/სანიტარიული კვანძის ფართობი არანაკლებ 4კვ.მ.
ბ. მრავალოთახიანი ნომერი (აპარტამენტი) 2 ან 2+ ადგილიანი
 – თითოეულ სტუმარზე არანაკლებ 8 კვ.მ, მათ შორის – სააბაზანო/სანიტარიული კვანძის ფართობი არანაკლებ 2კვ.მ.
ნომრებში გათვალისწინებული უნდა იყოს ბავშვის საწოლის ჩამატების შესაძლებლობა.

ლიფტი - თუ შენობა 2-ზე მეტსართულიანია

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ლიფტი არაეფექტურია ტექნიკურ-ეკონომიკური და ესთეტიკური თვალსაზრისით და არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პირობა (რაც უნდა დადასტურდეს შესაბამისი დოკუმენტაციით):

შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული მახასიათებლებიდან გამომდინარე, სალიფტე შახტის შესრულება შეუძლებელია;

შენობა-ნაგებობა განლაგებულია ისეთ რთულ რელიეფზე (ფერდობზე, ტერასაზე და სხვა), რომელიც არ იძლევა სალიფტე შახტის შესრულების საშუალებას;

არ შეესაბამება შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ-საექსპლუატაციო და საყოფაცხოვრებო ნორმებს;

თუ შენობა-ნაგებობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და მისი ადაპტაცია გამოიწვევს ძეგლის მხატვრულ-ესთეტიკური, ისტორიული და სხვა მნიშვნელობის შემცირებას.

სანიტარიული კეთილმოწყობა და ელექტრომომარაგება:

გარე განათება;

შენობის შიდა ფართობის განათება;

საშხაპე/აბაზანა, ხელსაბანი, უნიტაზი;

სასტუმრო ოთახ(ებ)ის და სანიტარიული კვანძის სათანადო განათება და ელექტრომომარაგება.

ხმაურის კონტროლი/ჰაერის კონდიცირება:

ნომერში არანაკლებ ერთი ფანჯარა ბუნებრივი განათებისათვის (ხმაურდამცავი მინაპაკეტით);

ოთახების ცენტრალური ან/და ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა), აღჭურვილი ინდივიდუალური მართვის საშუალებებით;

დამხმარე ოთახებისა (საჭიროების მიხედვით) და საზოგადოებრივი ადგილების ცენტრალური ან/და ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა).

უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნა:

ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქცია ქართულ და უცხო ენებზე;

საევაკუაციო სქემა სტუმრისთვის თვალსაჩინო ადგილას.

პირობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის:

სასტუმროსთან ეტლით მისასვლელი პანდუსი;

შენობის შიგნით შეუფერხებელი გადაადგილება;

ლიფტით, ეტლით გადაადგილება;

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სასტუმროში განთავსების საშუალება.

სტუმართა რეგისტრაცია (რეცეფცია):

განცალკევებული, დამოუკიდებელი რეგისტრაციის ადგილი;

მინიმუმ სამ ადგილიანი მოსასვენებელი რეცეფციასთან;

სანიტარიული კვანძი მისაღებ სივრცეში.

კვების ობიექტი - სასადილო ან რესტორანი.

 

 

ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრიის გეოგრაფიული არეალი

 

 

 

გეოგრაფიული არეალები, რომელიც „საქართველოს კურორტების ნუსხისა და სტატუსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 ივლისის N428 დადგენილების თანახმად კურორტის ტიპისა და პროფილის გათვალისწინებით მიჩნეულია ბალნეოლოგიურად, კლიმატო-ბალნეოლოგიურად ან/და ტალახით სამკურნალოდ.

კურორტის დასახელება

მუნიციპალიტეტი

კურორტის ტიპი

ასპინძა

ასპინძა

ბალნეოლოგიური

ვარძია

ასპინძა

ბალნეო-კლიმატური

ზეკარი

ბაღდათი

ბალნეო-კლიმატური

თორღვას აბანო

ახმეტა

ბალნეო-კლიმატური

ლაშიჭალა

ცაგერი

ბალნეო-კლიმატური

ლებარდე

მარტვილი

კლიმატო-ბალნეოლოგიური

მენჯი

სენაკი

ბალნეოლოგიური

მუაში

ლენტეხი

ბალნეო-კლიმატური

ნასაკირალი

ოზურგეთი

ბალნეოლოგიური

ნუნისი

ხარაგაული

ბალნეოლოგიური

სულორი

ვანი

ბალნეოლოგიური

სქური

წალენჯიხა

ბალნეოლოგიური

უწერა

ონი

ბალნეო-კლიმატური

უჯარმა

საგარეჯო

ბალნეო-კლიმატური

ფასანაური

დუშეთი

კლიმატო-ბალნეოლოგიური

შოვი

ონი

კლიმატო-ბალნეოლოგიური

ცაიში

სენაკი

ბალნეოლოგიური

წყალტუბო

წყალტუბო

ბალნეოლოგიური

აბასთუმანი

ადიგენი

კლიმატო-ბალნეოლოგიური

ახტალა

გურჯაანი

ტალახით სამკურნალო

 

დანართი №5

ტურისტული სერვისების ინდუსტრია (თემატური პარკები და სათავგადასავლო ტურიზმი)

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - სეკ 006-2016 (NACE-Rev-2):

ობიექტის კოდი

დასახელება

R

93.11

სპორტული ობიექტების საქმიანობები

R

93.12

სპორტული კლუბების საქმიანობები

R

93.13

ფიტნესის ობიექტები

R

93.19

სხვა სპორტული საქმიანობები

R

93.21

გასართობი პარკების და თემატური პარკების საქმიანობები

R

93.29

გართობის და დასვენების სხვა საქმიანობები

R

90

შემოქმედებითი, სახელოვნებო და გართობის საქმიანობები

R

91.02

მუზეუმების საქმიანობა

R

91.03

ისტორიული ადგილების და ნაგებობების და მსგავსი კულტურის ძეგლების ექსპლუატაცია

 

 

 

ზემოთაღნიშნული მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურული ბაზა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს:

 

ა. სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულებით ობიექტი უნდა უზრუნველყოფდეს:
ობიექტზე მე-3 პირის (სტუმრის) სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა
 – ჯგუფური ტურისტული აქტივობების შემთხვევაში ერთდროულად (დროის ერთ მონაკვეთში) არანაკლებ 20 ადამიანის მომსახურებას
– ინდივიდუალური ტურისტული აქტივობების შემთხვევაში ერთდროულად (დროის ერთ მონაკვეთში) არანაკლებ 5 ადამიანის მომსახურებას
ბ. თემატური პარკების ეთნო/ეთნოგრაფიული პარკების მიმართულებით ობიექტი უნდა უზრუნველყოფდეს:
ძველი დროის პერიოდის სიმულაციას, რომელიც გამოხატავს ძველი ტრადიციების და კულტურის, ბუნებრივი და ისტორიული გარემოს იმიტაციას.


 

ლიფტი - თუ შენობა 2-ზე მეტსართულიანია

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ლიფტი არაეფექტურია ტექნიკურ-ეკონომიკური და ესთეტიკური თვალსაზრისით და არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პირობა (რაც უნდა დადასტურდეს შესაბამისი დოკუმენტაციით):

შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული მახასიათებლებიდან გამომდინარე, სალიფტე შახტის შესრულება შეუძლებელია;

შენობა-ნაგებობა განლაგებულია ისეთ რთულ რელიეფზე (ფერდობზე, ტერასაზე და სხვა), რომელიც არ იძლევა სალიფტე შახტის შესრულების საშუალებას;

არ შეესაბამება შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ-საექსპლუატაციო და საყოფაცხოვრებო ნორმებს;

თუ შენობა-ნაგებობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და მისი ადაპტაცია გამოიწვევს ძეგლის მხატვრულ-ესთეტიკური, ისტორიული და სხვა მნიშვნელობის შემცირებას.

სანიტარიული კეთილმოწყობა და ელექტრომომარაგება:

ობიექტზე გარე განათება;

შენობის შიდა ფართობის განათება;

სანიტარიული კვანძი მისაღებ სივრცეში (ხელსაბანი, უნიტაზი, ასევე საჭიროების შემთხვევაში (Wake Park) საშხაპე);

ოთახ(ებ)ის, პავილიონ(ებ)ის და სანიტარიული კვანძის სათანადო განათება და ელექტრომომარაგება.

ხმაურის კონტროლი/ჰაერის კონდიცირება:

ობიექტის კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა), საჭიროების შემთხვევაში აღჭურვილი ინდივიდუალური მართვის საშუალებებით;

დამხმარე ოთახებისა (საჭიროების მიხედვით) და საზოგადოებრივი ადგილების ცენტრალური ან/და ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა).

უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნა:

ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქცია ქართულ და უცხო ენებზე;

საევაკუაციო სქემა სტუმრისთვის თვალსაჩინო ადგილას.

პირობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის:

ობიექტზე ეტლით მისასვლელი პანდუსი;

ობიექტის შიგნით შეუფერხებელი გადაადგილება;

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ობიექტზე ლიფტით, ეტლით გადაადგილება;

კვების ობიექტი - სასადილო ან რესტორანი.

 

 

 

 

 

 

ტურისტული სერვისების (თემატური პარკები და სათავგადასავლო ტურიზმი) ინდუსტრიის გეოგრაფიული არეალი

       

 

N

დასახლებული პუნქტი

მუნიციპალიტეტი

1

თბილისი

თბილისი

2

ბათუმი

ბათუმი

3

კვარიათი

ბათუმი

4

გონიო

ბათუმი

5

ქობულეთი

ქობულეთი

6

თელავი

თელავი

7

სიღნაღი

სიღნაღი

8

მცხეთა

მცხეთა

9

გუდაური

ყაზბეგი

10

ყაზბეგი

ყაზბეგი

11

მესტია

მესტია

12

ბორჯომი

ბორჯომი

13

ბაკურიანი

ბორჯომი

14

ანაკლია

ზუგდიდი

 

 

დანართი №6

 

ტურისტული განთავსების მიმართულებს გეოგრაფიული არეალი

 

 

ლოტი

რეგიონი

სტატუსი

დასახელება

1

გურია

დაბა

ბახმარო

2

გურია

სოფელი

ზოტი

3

გურია

სოფელი

სურები

4

გურია

სოფელი

ბურნათი

5

გურია

სოფელი

ბუკნარი

6

გურია

სოფელი

შუაამაღლება

7

გურია

დაბა

ჩოხატაური

8

გურია

სოფელი

შუაფარცხმა

9

გურია

სოფელი

ჩხაკაურა

10

გურია

სოფელი

საჭამიასერი

11

გურია

სოფელი

შუაგანახლება

12

გურია

სოფელი

ერკეთი

13

გურია

სოფელი

ბუკისციხე

14

გურია

სოფელი

გორაბერეჟოული

15

გურია

სოფელი

ნაბეღლავი

16

გურია

სოფელი

ზენობანი

17

გურია

სოფელი

ქვენობანი

18

გურია

სოფელი

დაბლაციხე

19

გურია

სოფელი

ბუკისციხე

20

გურია

სოფელი

ზემოსურები

21

გურია

ქალაქი

ოზურგეთი

22

გურია

სოფელი

დვაბზუ

23

გურია

სოფელი

ლიხაური აჭი

24

გურია

სოფელი

ჯუმათი

25

გურია

სოფელი

შემოქმედი

26

გურია

სოფელი

შეკვეთილი

27

გურია

 

გომის მთა

28

გურია

სოფელი

ცხემლისხიდი

29

გურია

სოფელი

ბახვი

30

გურია

სოფელი

წითელმთა

31

გურია

სოფელი

გურიანთა

32

გურია

სოფელი

ლიხაური

33

გურია

სოფელი

ასკანა

34

გურია

სოფელი

კვირიკეთი

35

გურია

სოფელი

ნიგოითი

36

გურია

სოფელი

აკეთი

37

გურია

სოფელი

აცანა

38

გურია

სოფელი

მამათი

39

გურია

ქალაქი

ლანჩხუთი

40

გურია

სოფელი

ორაგვე

41

გურია

სოფელი

ნინოშვილი

42

გურია

სოფელი

სუფსა

43

გურია

სოფელი

გრიგოლეთი

44

გურია

სოფელი

მოედანი

45

გურია

სოფელი

მაჩხვარეთი

46

გურია

სოფელი

შუხუთი

47

გურია

სოფელი

ციხისძირი

48

ქვემო ქართლი

სოფელი

დაშბაში

49

ქვემო ქართლი

სოფელი

ავრანლო

50

ქვემო ქართლი

სოფელი

წინწყარო

51

ქვემო ქართლი

დაბა

თრიალეთი

52

ქვემო ქართლი

სოფელი

ბეშთაშენი

53

ქვემო ქართლი

ქალაქი

ბოლნისი

54

ქვემო ქართლი

სოფელი

ფოლადაური

55

ქვემო ქართლი

სოფელი

ტანძია

56

ქვემო ქართლი

სოფელი

ქვეში

57

ქვემო ქართლი

სოფელი

წუღრუღაშენი

58

ქვემო ქართლი

დაბა

კაზრეთი

59

ქვემო ქართლი

სოფელი

ჭაპალა

60

ქვემო ქართლი

სოფელი

მარტყოფი

61

ქვემო ქართლი

სოფელი

ნორიო

62

ქვემო ქართლი

სოფელი

საცხენისი

63

ქვემო ქართლი

სოფელი

ლემშვანიერა

64

ქვემო ქართლი

სოფელი

ქესალო

65

ქვემო ქართლი

სოფელი

თელეთი

66

ქვემო ქართლი

სოფელი

იმირი

67

ქვემო ქართლი

სოფელი

კუშჩი

68

ქვემო ქართლი

სოფელი

შაუმიანი

69

ქვემო ქართლი

სოფელი

ოფრეთი

70

ქვემო ქართლი

სოფელი

წერაქვი

71

ქვემო ქართლი

ქალაქი

მარნეული

72

ქვემო ქართლი

ქალაქი

რუსთავი

73

ქვემო ქართლი

ქალაქი

დმანისი

74

ქვემო ქართლი

სოფელი

მამულო პანტიანი

75

ქვემო ქართლი

სოფელი

ახა

76

ქვემო ქართლი

სოფელი

პანტიანის ტბა

77

ქვემო ქართლი

სოფელი

ლუკუმის მთა

78

ქვემო ქართლი

სოფელი

ჩათახის ხეობა

79

ქვემო ქართლი

სოფელი

საკირე

80

ქვემო ქართლი

სოფელი

იფნარი

81

ქვემო ქართლი

სოფელი

თეთრიწყარო

82

ქვემო ქართლი

სოფელი

სამშვილდე

83

ქვემო ქართლი

სოფელი

ხრამი ხეობა

84

ქვემო ქართლი

სოფელი

დიდი კლდეისი

85

ქვემო ქართლი

სოფელი

გუდარეხი

86

ქვემო ქართლი

სოფელი

ბირთვისი

87

ქვემო ქართლი

სოფელი

ტბისი

88

ქვემო ქართლი

სოფელი

ელიზაბეტთალი

89

ქვემო ქართლი

სოფელი

მარაბდა

90

ქვემო ქართლი

სოფელი

პატარა როშა

91

ქვემო ქართლი

დაბა

მანგლისი

92

ქვემო ქართლი

სოფელი

ახალსოფელი

93

ქვემო ქართლი

სოფელი

გოხნარი

94

ქვემო ქართლი

სოფელი

დიდგორი

95

ქვემო ქართლი

სოფელი

მდინარე ხრამი

96

ქვემო ქართლი

სოფელი

ფარცხისი

97

ქვემო ქართლი

სოფელი

ფიტარეთი

98

კახეთი

სოფელი

ალავერდი

99

კახეთი

სოფელი

ბაწარა-ბაბანეური

100

კახეთი

სოფელი

შახვეტილა

101

კახეთი

სოფელი

აწყური

102

კახეთი

სოფელი

მატანი

103

კახეთი

სოფელი

პანკისი

104

კახეთი

სოფელი

ზემო ალვანი

105

კახეთი

სოფელი

ქვემო ალვანი

106

კახეთი

სოფელი

ქისტაური

107

კახეთი

სოფელი

მაღრაანი

108

კახეთი

სოფელი

ფიჩხოვანი

109

კახეთი

სოფელი

არგოხი

110

კახეთი

სოფელი

ახმეტა

111

კახეთი

ქალაქი

ლაგოდეხი

112

კახეთი

სოფელი

ჭერემი

113

კახეთი

სოფელი

ვაჩნაძიანი

114

კახეთი

სოფელი

ზიარი

115

კახეთი

სოფელი

ვეჯინი

116

კახეთი

სოფელი

მელაანი

117

კახეთი

სოფელი

ჯიმითი

118

კახეთი

ქალაქი

დედოფლისწყარო

119

კახეთი

სოფელი

მირზაანი

120

კახეთი

სოფელი

ხორნაბუჯი

121

კახეთი

სოფელი

ოზაანი

122

კახეთი

სოფელი

სამრეკლო

123

კახეთი

სოფელი

არხილოსკალო

124

კახეთი

სოფელი

ქვემო ქედი

125

კახეთი

სოფელი

წინანდალი

126

კახეთი

სოფელი

იყალთო

127

კახეთი

სოფელი

კისისხევი

128

კახეთი

სოფელი

შალაური

129

კახეთი

სოფელი

თეთრწყლები

130

კახეთი

სოფელი

შუამთა

131

კახეთი

სოფელი

ართანა

132

კახეთი

სოფელი

ფშაველი

133

კახეთი

სოფელი

ნაფარეული

134

კახეთი

სოფელი

ჰერეთისკარი

135

კახეთი

სოფელი

ზემო მსხალგორი

136

კახეთი

სოფელი

ზემო ხეჩილი

137

კახეთი

სოფელი

თელა

138

კახეთი

სოფელი

ფონა

139

კახეთი

სოფელი

ლელიანი

140

კახეთი

სოფელი

არეშფერანი

141

კახეთი

სოფელი

ჭიაური

142

კახეთი

სოფელი

გურგენიანი

143

კახეთი

სოფელი

დავით-გარეჯი

144

კახეთი

სოფელი

უჯარმა

145

კახეთი

სოფელი

ნინოწმინდა

146

კახეთი

სოფელი

ხაშმი

147

კახეთი

სოფელი

მანავი

148

კახეთი

 

კოდის მთა

149

კახეთი

სოფელი

ქვემო მაჩხაანი

150

კახეთი

სოფელი

ტიბაანი

151

კახეთი

სოფელი

ნუკრიანი

152

კახეთი

სოფელი

მაღარო

153

კახეთი

სოფელი

ბოდბე

154

კახეთი

სოფელი

ვაქირი

155

კახეთი

სოფელი

ყარაღაჯი

156

კახეთი

სოფელი

ილიაწმინდა

157

კახეთი

სოფელი

ძველი ანაგა

158

კახეთი

სოფელი

ჯუგაანი

159

კახეთი

სოფელი

ანაგა

160

კახეთი

სოფელი

გრემი

161

კახეთი

სოფელი

შილდა

162

კახეთი

სოფელი

საბუე

163

კახეთი

ქალაქი

ყვარელი

164

კახეთი

ქალაქი

დოლოჭოპი

165

კახეთი

სოფელი

ზინობიანი

166

კახეთი

სოფელი

ღოლოიანი

167

კახეთი

სოფელი

ომალო

168

კახეთი

სოფელი

გირევი

169

კახეთი

სოფელი

დართლო

170

კახეთი

სოფელი

დიკლო

171

კახეთი

სოფელი

ხოდაშენი

172

კახეთი

ქალაქი

გურჯაანი

173

კახეთი

სოფელი

ვაზისუბანი

174

კახეთი

სოფელი

ზეგაანი

175

კახეთი

სოფელი

კარდანახი

176

კახეთი

სოფელი

პატარძეული

177

კახეთი

სოფელი

უდაბნო

178

კახეთი

სოფელი

ხირსა

179

კახეთი

სოფელი

ენისელი

180

კახეთი

სოფელი

დუისი

181

კახეთი

სოფელი

ჯოყოლო

182

კახეთი

სოფელი

ბირკიანი

183

კახეთი

სოფელი

დუმასტური

184

კახეთი

სოფელი

ზემო ხალაწანი

185

კახეთი

სოფელი

შუა ხალაწანი

186

კახეთი

სოფელი

ქვემო ხალაწანი

187

კახეთი

სოფელი

წინუბანი

188

კახეთი

სოფელი

ძიბახევი

189

კახეთი

სოფელი

ქორეთში

190

კახეთი

სოფელი

ყვარელწყალში

191

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ნიკორწმინდა

192

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ლაილაში

193

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

თლუღი

194

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

სხარტალი

195

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ხოტევი

196

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

კვირიკეწმინდა

197

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

კრიხი

198

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

სხვავა

199

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ფუტიეთი

200

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

წესი

201

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

სადმელი

202

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ძირაგეული

203

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ბუგეული

204

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ბოსტანა

205

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

გოგოლათი

206

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ცახი

207

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ლიხეთი

208

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ურავი

209

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

თხმორი

210

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ჭრებალო

211

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ტოლა

212

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ხვანჭკარა

213

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ჩორჯო

214

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ზნაკვა

215

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ზედა შავრა

216

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ღვარდია

217

რაჭა-ლეჩხუმი

ქალაქი

ამბროლაური

218

რაჭა-ლეჩხუმი

ქალაქი

ონი

219

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ღები

220

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

გონა

221

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ბრილი

222

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ჭიორა

223

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

გლოლა

224

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

უწერა

225

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ნაკიეთი

226

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ლაგვანთა

227

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ჯოისუბანი

228

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

შეუბანი

229

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

მრავალძალი

230

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

შქმერი

231

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ცხმორი

232

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

საკაო

233

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

სორი

234

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ზუდალი

235

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ლასკადურა

236

რაჭა-ლეჩხუმი

დაბა

ლენტეხი

237

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ბულე

238

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ლეუშერი

239

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

მამი

240

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

მებეცი

241

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

მელე

242

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

სასაში

243

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

საყდარი

244

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ფაყი

245

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ჩუკული

246

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ჟახუნდერი

247

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

დიბიში

248

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ხერია

249

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

შკედი

250

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ღობი

251

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

თეკალი

252

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ტვიბი

253

რაჭა-ლეჩხუმი

ქალაქი

ცაგერი

254

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

დეხვირი

255

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ზუბი

256

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ქულბაქი

257

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ოყურეში

258

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ისუნდერი

259

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ლუხვანო

260

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ჩხუტელი

261

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ქორენიში

262

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ორხვი

263

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ტვიში

264

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

საირმე

265

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

აჭარა

266

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ღვირიში

267

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ნაკურალეში

268

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ზოგიში

269

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

სპათაგორი

270

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

ორბელი

271

რაჭა-ლეჩხუმი

სოფელი

წილამიერი

272

სამეგრელო ზემო სვანეთი

ქალაქი

ფოთი

273

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

აბაშა

274

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ცაიში

275

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ჯუმი

276

სამეგრელო ზემო სვანეთი

ქალაქი

ზუგდიდი

277

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ანაკლია

278

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

განმუხური

279

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ჯიხაშკარი

280

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

კორცხელი

281

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

რუხი

282

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ჩხორია

283

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ოდიში

284

სამეგრელო ზემო სვანეთი

ქალაქი

მარტვილი

285

სამეგრელო ზემო სვანეთი

დაბა

ლებარდე

286

სამეგრელო ზემო სვანეთი

ქალაქი

სენაკი

287

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

მუხური

288

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

თაია

289

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ნაფიჩხოვო

290

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ახუთი

291

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ტობავარჩხილი

292

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ქუაქანცალია

293

სამეგრელო ზემო სვანეთი

 

ინწრას ხეობა

294

სამეგრელო ზემო სვანეთი

 

ყვირას მთა

295

სამეგრელო ზემო სვანეთი

 

ჩვინარეს ხეობა

296

სამეგრელო ზემო სვანეთი

 

სქურის ხეობა

297

სამეგრელო ზემო სვანეთი

 

ენგურჰესი

298

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ლესალეს ჯიხა

299

სამეგრელო ზემო სვანეთი

 

ბოგაშის გამოქვაბული

300

სამეგრელო ზემო სვანეთი

ქალაქი

წალენჯიხა

301

სამეგრელო ზემო სვანეთი

ქალაქი

ხობი

302

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ნოქალაქევი

303

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ადიში

304

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

ჩაჟაში

305

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

წვირმი

306

სამეგრელო ზემო სვანეთი

 

პალიასტომის ტბა

307

სამეგრელო ზემო სვანეთი

 

ფიჩორის ხეობა

308

სამეგრელო ზემო სვანეთი

 

ზანის ხეობა

309

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სოფელი

კურზუ

310

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

არმაზი

311

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

საგურამო

312

მცხეთა-მთიანეთი

სტატუსის გარეშე

შიომღვიმე

313

მცხეთა-მთიანეთი

სტატუსის გარეშე

ზედაზენი

314

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ძალისა

315

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

მუხრანი

316

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ქსანი

317

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

წილკანი

318

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ქვემო ნიჩბისი

319

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ცხვარიჭამია

320

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჩარდახი

321

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ძველი ქანდა

322

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

სნო

323

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გველეთი

324

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ფანშეტი

325

მცხეთა-მთიანეთი

ხეობა

დარიალი

326

მცხეთა-მთიანეთი

ხეობა

თრუსო

327

მცხეთა-მთიანეთი

დაბა

თიანეთი

328

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჟებოტა

329

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ნადოკრა

330

მცხეთა-მთიანეთი

დაბა

სიონი

331

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჩეკურაანთგორი

332

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ბოჭორმა

333

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

დულუზაურები

334

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ყვარა

335

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

არტანი

336

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

კვერნაულა

337

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გოჯიაანები

338

მცხეთა-მთიანეთი

ქალაქი

დუშეთი

339

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჩარგალი

340

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ანანური

341

მცხეთა-მთიანეთი

ხეობა

ხადა

342

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ზემო ამირნი

343

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

წიფრანი

344

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ბაზალეთი

345

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

როშკა

346

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

შატილი

347

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

მუცო

348

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ანდაქი

349

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

არდოტი

350

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

არჭილო

351

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გიორგიწმინდა

352

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

კისტანი

353

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ხახაბო

354

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ხონისჭალა

355

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

აკუშო

356

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

კორშა

357

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გუდანი

358

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ბისო

359

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ღული

360

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჩხუბა

361

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჭიე

362

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ბლო

363

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

არხოტი

364

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ამღა

365

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ატაბე

366

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

აყნელი

367

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

აჭე

368

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ახიელი

369

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ბაცალიგო

370

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ბუჩუკურთა

371

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

დათვისი

372

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ზეისტეჩო

373

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

კარწაულთა

374

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

მოწმაო

375

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

უკანახო

376

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ქობულო

377

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ღელისვაკე

378

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჩირდილი

379

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ძეძეურთა

380

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჭალისოფელი

381

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჭიმღა

382

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჭორმეშავი

383

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

წინხადუ

384

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ხახმატი

385

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

მაღაროსკარი

386

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გომეწარი

387

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

კუჭეჭა

388

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

შარახევი

389

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

კანატია

390

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ქალილო

391

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ხილიანა

392

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

არბაჩხანი

393

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

მიგრიაულთა

394

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

კაწალხევი

395

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ხომი

396

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ინო

397

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

აფშო

398

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გუდარახი

399

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

შუაფხო

400

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გოგოლაურთა

401

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ცაბაურთა

402

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

თხილიანა

403

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

უძილაურთა

404

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ბინადაურთა

405

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

უკანა ფშავი

406

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ახადი

407

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ხოშარა

408

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

მათურა

409

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჭიშო

410

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

მუქო

411

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

საშევარდენო

412

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

აბანო (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი)

413

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ალმასიანი

414

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

არშა

415

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

აჩხოტი

416

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ახალციხე (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი)

417

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გარბანი

418

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გველეთი (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი)

419

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გორისციხე

420

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ვარდისუბანი (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი)

421

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

კარკუჩა

422

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

კობი

423

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

სიონი (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი)

424

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ტყარშეტი

425

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ფხელშე

426

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ქვემო ოქროყანა

427

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ქოსელი

428

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ქუმლისციხე

429

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ყანობი

430

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ცდო

431

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ხურთისი

432

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

ჯუთა

433

მცხეთა-მთიანეთი

სოფელი

გერგეთი

434

შიდა ქართლი

ქალაქი

გორი

435

შიდა ქართლი

სოფელი

ატენი

436

შიდა ქართლი

სოფელი

გორიჯვარი

437

შიდა ქართლი

სოფელი

უფლისციხე

438

შიდა ქართლი

სოფელი

ნიქოზი

439

შიდა ქართლი

სოფელი

არბო

440

შიდა ქართლი

სოფელი

შინდისი

441

შიდა ქართლი

სოფელი

ვარიანი

442

შიდა ქართლი

ხეობა

ვერე

443

შიდა ქართლი

სოფელი

ქვახვრელი

444

შიდა ქართლი

სოფელი

ნადარბაზევი

445

შიდა ქართლი

ქალაქი

კასპი

446

შიდა ქართლი

სოფელი

იგოეთი

447

შიდა ქართლი

სოფელი

გარიყულა

448

შიდა ქართლი

სოფელი

ნოსტე

449

შიდა ქართლი

ხეობა

უბრეხა

450

შიდა ქართლი

სოფელი

ლამისყანა

451

შიდა ქართლი

სოფელი

სასირეთი

452

შიდა ქართლი

სოფელი

ხოვლე

453

შიდა ქართლი

სოფელი

მეტეხი

454

შიდა ქართლი

სოფელი

რკონი

455

შიდა ქართლი

სოფელი

წინარეხი

456

შიდა ქართლი

სოფელი

ერთაწმინდა

457

შიდა ქართლი

სოფელი

სამთავისი

458

შიდა ქართლი

სოფელი

ქვემო ჭალა

459

შიდა ქართლი

სოფელი

სათავისი

460

შიდა ქართლი

სოფელი

ჭყოპიანი

461

შიდა ქართლი

ქალაქი

ქარელი

462

შიდა ქართლი

სოფელი

აბისი

463

შიდა ქართლი

სოფელი

ურბნისი

464

შიდა ქართლი

სოფელი

რუისი

465

შიდა ქართლი

სოფელი

სამწევრისი

466

შიდა ქართლი

სოფელი

ყინწვისი

467

შიდა ქართლი

სოფელი

ორთუბანი

468

შიდა ქართლი

ხეობა

ძამა

469

შიდა ქართლი

ხეობა

ტყემლოვანას წყალი

470

შიდა ქართლი

სოფელი

ბრეთი

471

შიდა ქართლი

სოფელი

თრეხვა

472

შიდა ქართლი

სოფელი

დოღლაურა

473

შიდა ქართლი

სოფელი

დირბი

474

შიდა ქართლი

ქალაქი

ხაშური

475

შიდა ქართლი

სოფელი

ქვიშხეთი

476

შიდა ქართლი

სოფელი

წრომი

477

შიდა ქართლი

სოფელი

კოდისწყარო

478

შიდა ქართლი

დაბა

სურამი

479

შიდა ქართლი

სოფელი

გარდატენი

480

შიდა ქართლი

სოფელი

ცხისი

481

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ფოკა

482

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

საღამო

483

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ჟდანოვი

484

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

გორელოვკა

485

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

პატარა ხანჩალი

486

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ყაურმა

487

სამცხე-ჯავახეთი

დაბა

ახალდაბა

488

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ციხისჯვარი

489

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ცემი

490

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

სადგერი

491

სამცხე-ჯავახეთი

დაბა

წაღვერი

492

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ტიმოთესუბანი

493

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

თორი

494

სამცხე-ჯავახეთი

ქალაქი

ახალციხე

495

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ღელი

496

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ურაველი

497

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

წყორძა

498

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

გურკელი

499

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

კუმურდო

500

სამცხე-ჯავახეთი

ქალაქი

ახალქალაქი

501

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

დიდი სამსარი

502

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

აბული

503

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ხანდო

504

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ხოსპიო

505

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ტურცხი

506

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

კარწახი

507

სამცხე-ჯავახეთი

დაბა

ასპინძა

508

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

აწყვიტა

509

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

გულსუნდა

510

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

დამალა

511

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ვარგავი

512

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ვარძია

513

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

თმოგვი

514

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ხიზაბავრა

515

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ხერთვისი

516

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ჭობარეთი

517

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ძველი

518

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

სარო

519

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ნაქალაქევი

520

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

მირაშხანი

521

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

რუსთავი

522

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ოთა

523

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

საყუდაბელი

524

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

იდუმალა

525

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

თოკი

526

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ნიჯგორი

527

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ფია

528

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ტოლოში

529

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ოშორა

530

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ივერია

531

სამცხე-ჯავახეთი

დაბა

აბასთუმანი

532

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ზარზმა

533

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

უდე

534

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ზანავი

535

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ჭაჭკარი

536

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ღრელი

537

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ტაბაწყური

538

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

ქვაბისხევი

539

სამცხე-ჯავახეთი

სოფელი

აწყური

540

იმერეთი

სოფელი

სიმონეთი

541

იმერეთი

სოფელი

ზევრი

542

იმერეთი

სოფელი

ჩხარი

543

იმერეთი

სოფელი

გოდოგანი

544

იმერეთი

სოფელი

სკანდე

545

იმერეთი

დაბა

შორაპანი

546

იმერეთი

სოფელი

კვალითი

547

იმერეთი

სოფელი

სვირი

548

იმერეთი

ქალაქი

ვანი

549

იმერეთი

ქალაქი

ჭყვიში

550

იმერეთი

ქალაქი

დიხაშხო

551

იმერეთი

ქალაქი

სულორი

552

იმერეთი

სოფელი

როკითი

553

იმერეთი

სოფელი

ობჩი

554

იმერეთი

ქალაქი

ბაღდათი

555

იმერეთი

სოფელი

სალხინო

556

იმერეთი

სოფელი

წყალთაშუა

557

იმერეთი

სოფელი

ფერსათი

558

იმერეთი

სოფელი

ზემო დიმი

559

იმერეთი

სოფელი

სვერი

560

იმერეთი

სოფელი

ვარციხე

561

იმერეთი

სოფელი

ფარცხნალის

562

იმერეთი

სოფელი

ზეკარი

563

იმერეთი

სოფელი

ხანი

564

იმერეთი

ქალაქი

ქუთაისი

565

იმერეთი

სოფელი

ბერიეთი

566

იმერეთი

 

ქვასაყდარა

567

იმერეთი

ხეობა

ქერშავეთი

568

იმერეთი

სოფელი

კაკასხიდი

569

იმერეთი

სოფელი

გორდი

570

იმერეთი

სოფელი

კინჩხი

571

იმერეთი

ქალაქი

ხონი

572

იმერეთი

სოფელი

კაცხი

573

იმერეთი

სოფელი

მღვიმევი

574

იმერეთი

ქალაქი

ჭიათურა

575

იმერეთი

სოფელი

ვაჭევი

576

იმერეთი

 

კოტიას მღვიმე

577

იმერეთი

სოფელი

გეზრული

578

იმერეთი

სოფელი

სტალინური არქიტექტურა

579

იმერეთი

სოფელი

კვერეთი

580

იმერეთი

სოფელი

დევის ტბა

581

იმერეთი

სოფელი

ჭრუჭულას ხეობა

582

იმერეთი

დაბა

ლიჩის ხეობა

583

იმერეთი

სოფელი

ლაშე

584

იმერეთი

სოფელი

უბისა

585

იმერეთი

სოფელი

ბაბი

586

იმერეთი

სოფელი

ტბეთი

587

იმერეთი

სოფელი

ვარძია

588

იმერეთი

სოფელი

მარელისი

589

იმერეთი

სოფელი

ვახანი

590

იმერეთი

სოფელი

ფარცხნალი

591

იმერეთი

სოფელი

ხევი

592

იმერეთი

სოფელი

ბორითი

593

იმერეთი

სოფელი

ვერტყვიჭალა

594

იმერეთი

სოფელი

ნადაბური

595

იმერეთი

სოფელი

ხუნევი

596

იმერეთი

სოფელი

ნუნისი

597

იმერეთი

დაბა

ტყიბული

598

იმერეთი

 

13 სართულიანი მღვიმე

599

იმერეთი

სოფელი

ძმუისი

600

იმერეთი

 

წყალწითელას ხეობა

601

იმერეთი

სოფელი

მოწამეთა

602

იმერეთი

 

ცხრაჯვარის მთა

603

იმერეთი

სოფელი

დიდი ჯიხაიში

604

იმერეთი

ქალაქი

სამტრედია

605

იმერეთი

სოფელი

ტოლები

606

იმერეთი

სოფელი

ქორეის უბანი

607

იმერეთი

დაბა

კულაში

608

იმერეთი

სოფელი

თხილაგანი

609

იმერეთი

სოფელი

გამოჩინებული

610

იმერეთი

სოფელი

ახალისოფელი

611

იმერეთი

სოფელი

ჭაგანი

612

იმერეთი

სოფელი

გეგუთი

613

იმერეთი

სოფელი

სხვიტორი

614

იმერეთი

სოფელი

გელათი

615

აჭარა

სოფელი

გოდერძი

616

აჭარა

სოფელი

დანისპარაული

617

აჭარა

სოფელი

გომარდული

618

აჭარა

სოფელი

ჩირუხი

619

აჭარა

სოფელი

ბეშუმი

620

აჭარა

სოფელი

ზედა მახუნცეთი

621

აჭარა

სოფელი

ზუნდაგი

622

აჭარა

სოფელი

ქვედა მახუნცეთი

623

აჭარა

სოფელი

ქვედა ბზუბზუ

624

აჭარა

სოფელი

ზედა ბზუბზუ

625

აჭარა

სოფელი

კოლოტაური

626

აჭარა

სოფელი

პირველი მაისი

627

აჭარა

სოფელი

კორომხეთი

628

აჭარა

სოფელი

ძენწმანი

629

აჭარა

სოფელი

არსენაული

630

აჭარა

სოფელი

ნამლისევი

631

აჭარა

სოფელი

მილისი

632

აჭარა

სოფელი

უჩხითი

 

 

 

 

 

 

 

 

ტურისტული სერვისების მიმართულების გეოგრაფიული არეალი

 

N

დასახლებული პუნქტი

 სტატუსი

მუნიციპალიტეტი

1

ბათუმი

ქალაქი

ბათუმი

2

კვარიათი

სოფელი

ბათუმი

3

გონიო

სოფელი

ბათუმი

4

ქობულეთი

ქალაქი

ქობულეთი

5

თელავი

ქალაქი

თელავი

6

სიღნაღი

ქალაქი

სიღნაღი

7

მცხეთა

ქალაქი

მცხეთა

8

გუდაური

დაბა

ყაზბეგი

9

ყაზბეგი

დაბა

ყაზბეგი

10

მესტია

დაბა

მესტია

11

ბორჯომი

ქალაქი

ბორჯომი

12

ბაკურიანი

დაბა

ბორჯომი

13

ანაკლია

ქალაქი

ზუგდიდი

 

 

 

 

დანართი №7

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილი*

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - სეკ 006-2016 (NACE-Rev-2):

ობიექტის კოდი

დასახელება

C

10.11.0

ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება

C

10.12.0

შინაური ფრინველის ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება

C

10.13.0

ხორცის პროდუქტების წარმოება

C

10.20.0

თევზის, კიბოსნაირების და მოლუსკების გადამუშავება და დაკონსერვება

C

10.31.0

კარტოფილის გადამუშავება და დაკონსერვება

C

10.32.0

ხილის და ბოსტნეულის წვენების წარმოება

C

10.39.0

ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავების და კონსერვირების სხვა სახეები

C

10.41.0

ზეთების და ცხიმების წარმოება

C

10.42.0

მარგარინის და მსგავსი საკვები ცხიმების წარმოება

C

10.51.0

რძის გადამუშავება და ყველის წარმოება

C

10.52.0

ნაყინის წარმოება

C

10.61.1

ფქვილის წარმოება

C

10.61.9

საფქველ-ბურღულეული სხვა პროდუქტების წარმოება

C

10.62.0

სახამებლების და სახამებელი პროდუქტების წარმოება

C

10.71.1

პურის წარმოება

C

10.71.2

არახანგრძლივი შენახვის საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება

C

10.72.0

ორცხობილებისა და მშრალი ნამცხვრების წარმოება; ხანგრძლივი შენახვის ცომეული საკონდიტრო ნაწარმის და ნამცხვრების წარმოება

C

10.73.0

მაკარონის, ატრიის, კუსკუსის და მსგავსი ცომეული პროდუქტების წარმოება

C

10.81.0

შაქრის წარმოება

C

10.82.0

კაკაოს, შოკოლადის და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება

C

10.83.1

ჩაის გადამუშავება

C

10.83.2

ყავის გადამუშავება

C

10.84.0

სუნელ-სანელებლების და საკაზმ-სანელებლების წარმოება

C

10.85.0

კვების მზა პროდუქტების და კერძების წარმოება

C

10.86.0

ჰომოგენიზებული საკვები პრეპარატების და დიეტური საკვები პროდუქტების წარმოება

C

10.89.0

სხვა კვების პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

10.91.0

მზა საკვების წარმოება ფერმის ცხოველებისათვის

C

10.92.0

მზა საკვების წარმოება შინაური ცხოველებისათვის

C

11.01.0

სპირტიანი სასმელების დისტილირება, რექტიფიცირება და შერევა

C

11.02.0

ღვინის წარმოება ყურძნისაგან

C

11.03.0

სიდრის და სხვა ხილის ღვინოების წარმოება

C

11.04.0

სხვა არადისტილირებული, ფერმენტირებული სასმელების წარმოება

C

11.05.0

ლუდის წარმოება

C

11.06.0

ალაოს წარმოება

C

11.07.1

მინერალური წყლების წარმოება

C

11.07.2

უალკოჰოლო არომატიზებული და/ან დამტკბარი სასმელების წარმოება, როგორიცაა ლიმონათი, ხილის სასმელები, კოლა, ორანჟადი, ტონიკები და მისთ.

C

11.07.3

მტკნარი სასმელი წყლის წარმოება

C

13.93.0

ხალიჩების და ფარდაგების წარმოება

C

14.19.0

სხვა ტანსაცმლის და აქსესუარების წარმოება

C

14.31.0

ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება

C

14.39.0

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის სხვა ტანსაცმლის წარმოება

C

15.12.0

საბარგო ჩანთების, ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოება

C

16.29.0

ხის სხვა პროდუქტების წარმოება; ნაკეთობების წარმოება კორპის, ჩალის და წნული მასალებისაგან

C

23.41.0

კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოება

C

23.49.0

სხვა კერამიკული ნაკეთობების წარმოება

C

25.71.0

დანისებრი ნაკეთობების წარმოება

C

32.12.0

ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C

32.13.0

ხელოვნური ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C

32.20.0

მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება

I

55.10.1

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნებით

I

55.10.2

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნების გარეშე

I

55.20.0

დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები

I

55.90.0

სხვა განთავსების საშუალებები

I

56.10.0

რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები

I

56.29.0

საკვებით მომსახურების სხვა საქმიანობები

I

56.30.0

სასმელებით მომსახურების საქმიანობები

J

59.14.0

კინოფილმების ჩვენება

N

79.12.0

ტურ-ოპერატორების საქმიანობები

N

79.90.0

დაჯავშვნის სხვა მომსახურება და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები

P

85.51.0

განათლება სპორტის და დასვენების სფეროში

R

93.29.0

გართობის და დასვენების სხვა საქმიანობები

 

 

 

*სოფლის მეურნეობის მიმართულებით - მხოლოდ მეორადი წარმოება
*ტურიზმთან დაკავშირებული განთავსების საშუალებებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სასტუმროს მინიმუმ 2 (ორი) ნომერი