„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 28/29
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016437
28/29
17/12/2019
ვებგვერდი, 20/12/2019
190020020.35.111.016437
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №28/29

2019 წლის 17 დეკემბერი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 ოქტომბრის №2271 განკარგულების შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016407) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 22 758.0 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 26 935.8 ათ. ლარით;

ა.გ) გრანტები 6 165.2 ათ. ლარით;

ა.გ.ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 33.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6 132.2 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ.ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5 872.2 ათ. ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

22,658.0

5,872.2

16,785.8

გადასახადები

11,101.7

0.0

11,101.7

10,570.2

0.0

10,570.2

12,698.5

0.0

12,698.5

გრანტები

4,194.8

3,947.9

246.9

5,633.1

4,266.4

1,366.7

6,165.2

5,872.2

293.0

სხვა შემოსავლები

3,688.1

0.0

3,688.1

3,332.4

0.0

3,332.4

3,794.3

0.0

3,794.3

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,229.1

3,835.9

15,393.2

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,853.7

0.0

2,853.7

საქონელი და მომსახურება

3,818.7

0.0

3,818.7

1,815.3

0.0

1,815.3

3,911.3

1,459.8

2,451.5

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

სუბსიდიები

5,068.9

0.0

5,068.9

7,983.0

0.0

7,983.0

8,354.1

0.0

8,354.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

65.0

0.0

65.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,050.5

0.0

1,050.5

898.6

0.0

898.6

970.2

0.0

970.2

სხვა ხარჯები

1,738.2

943.5

794.7

447.2

237.3

209.9

3,026.3

2,376.1

650.2

საოპერაციო სალდო

4,828.0

3,004.4

1,823.6

5,581.0

4,029.1

1,551.9

3,428.9

2,036.3

1,392.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,223.3

2,733.1

1,490.2

2,291.9

1,950.0

341.9

7,439.8

4,900.2

2,539.6

ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

7,539.8

4,900.2

2,639.6

კლება

184.8

0.0

184.8

652.8

0.0

652.8

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

604.7

271.3

333.4

3,289.1

2,079.1

1,210.0

-4,010.9

-2,863.9

-1,147.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

314.7

271.3

43.4

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

ზრდა

1,205.2

939.6

265.6

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,205.2

939.6

265.6

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

 

 

კლება

890.5

668.3

222.2

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

ვალუტა და დეპოზიტები

890.5

668.3

222.2

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

ვალდებულებების ცვლილება

-290.0

0.0

-290.0

-142.2

0.0

-142.2

-166.9

0.0

-166.9

კლება

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

საშინაო

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19,169.4

3,947.9

15,221.5

20,188.5

4,266.4

15,922.1

22,758.0

5,872.2

16,885.8

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

22,658.0

5,872.2

16,785.8

არაფინანსური აქტივების კლება

184.8

 

184.8

652.8

 

652.8

100.0

 

100.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

18,854.7

3,676.6

15,178.1

17,041.6

2,187.3

14,854.3

26,935.8

8,736.1

18,199.7

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,229.1

3,835.9

15,393.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

7,539.8

4,900.2

2,639.6

ვალდებულებების კლება

290.0

 

290.0

142.2

 

142.2

166.9

 

166.9

ნაშთის ცვლილება

314.7

271.3

43.4

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

   

მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22 658.0 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

22,658.0

5,872.2

16,785.8

გადასახადები

11,101.7

0.0

11,101.7

10,570.2

0.0

10,570.2

12,698.5

0.0

12,698.5

გრანტები

4,194.8

3,947.9

246.9

5,633.1

4,266.4

1,366.7

6,165.2

5,872.2

293.0

სხვა შემოსავლები

3,688.1

0.0

3,688.1

3,332.4

0.0

3,332.4

3,794.3

0.0

3,794.3

“;  

ბ.ბ) მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9  მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 165.2 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

4,194.8

5,633.1

6,165.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

33.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,194.8

5,633.1

6,132.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

246.9

1,366.7

260.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

1,118.8

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

246.9

247.9

260.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,947.9

4,266.4

5,872.2

მუხლი 6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 794.3 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3,688.1

3,332.4

3,794.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

2,264.5

2,033.2

2,000.0

პროცენტები

139.3

93.2

70.0

რენტა

2,125.2

1,940.0

1,930.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

2,075.1

1,890.6

1,900.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

50.1

49.4

30.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

847.7

761.8

984.3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

816.4

744.3

760.0

სანებართვო მოსაკრებელი

43.5

46.7

50.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.6

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

265.5

138.0

160.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

507.2

559.0

550.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

31.3

17.5

224.3

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

31.3

17.5

224.3

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

477.7

443.4

750.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

98.2

94.0

60.0

მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19 229.1 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,229.1

3,835.9

15,393.2

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,853.7

0.0

2,853.7

საქონელი და მომსახურება

3,818.7

0.0

3,818.7

1,815.3

0.0

1,815.3

3,911.3

1,459.8

2,451.5

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

სუბსიდიები

5,068.9

0.0

5,068.9

7,983.0

0.0

7,983.0

8,354.1

0.0

8,354.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

65.0

0.0

65.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,050.5

0.0

1,050.5

898.6

0.0

898.6

970.2

0.0

970.2

სხვა ხარჯები

1,738.2

943.5

794.7

447.2

237.3

209.9

3,026.3

2,376.1

650.2

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 439.8 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 539.8 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 408,1

2 944,7

7 539,8

ძირითადი აქტივები

4 408,1

2 944,7

7 539,8

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

184,8

652,8

100,0

ძირითადი აქტივები

0,5

17,5

90,0

არაწარმოებული აქტივები

184,3

635,3

10,0

მიწა

184,3

635,3

10,0

 

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,379.4   

3,695.0   

4,285.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,324.5   

3,608.2   

4,216.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,324.5   

3,608.2   

4,066.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

150.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

52.5   

86.8   

68.5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2.4   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

96.8   

93.3   

111.4   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

430.1   

486.3   

1,595.4   

7045

ტრანსპორტი

430.1   

486.3   

1,595.4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

430.1   

486.3   

1,595.4   

705

გარემოს დაცვა

2,568.9   

233.5   

1,564.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,001.5   

13.4   

0.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,567.4   

220.1   

65.2   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

1,499.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,817.8   

5,036.1   

9,707.9   

7061

ბინათმშენებლობა

945.7   

224.8   

1,938.2   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,725.9   

1,479.6   

3,104.2   

7064

გარე განათება

962.4   

696.8   

1,611.9   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

183.8   

2,634.9   

3,053.6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

623.0   

623.4   

615.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143.9   

165.0   

165.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

479.1   

458.4   

450.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,375.8   

2,857.5   

3,870.4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,207.6   

1,576.1   

1,843.6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

947.5   

945.6   

1,823.9   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

61.1   

165.0   

90.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

159.6   

170.8   

112.9   

709

განათლება

2,173.9   

2,643.5   

3,716.7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,173.9   

2,643.5   

3,107.6   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

609.1   

710

სოციალური დაცვა

1,099.0   

1,230.8   

1,302.6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    454.7   

456.5   

513.4   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

184.9   

11.6   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

459.4   

762.7   

789.2   

 

სულ

18,564.7   

16,899.4   

26,768.9   

                    “

ბ.გ) მე-16 მუხლის  პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. კერძოდ: ლარნაკას ქუჩის ჩიხის მოხრეშვა-დაგრეიდერების, თამარ მეფის, ბერდიანსკის და დ.თავდადებულის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირების, 26 მაისის, წმ. ნინოს, ლოლუას ქუჩებისა და ბესიკის ქუჩასთან შემაერთებელი ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირების, საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟის და ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის, ქალაქ ფოთში ცენტრალური ქუჩის ტროტუარის (კოსტავას ქუჩის ნაწილის) კეთილმოწყობის, საავტომობილო გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ობიექტებისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოების, ქუჩების რეაბილიტაციის პროექტირება-ექსპერტიზის, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის, მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. რემონტის, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის, აღმაშენებლის ქუჩაზე №14, №16, №21 ს/სახლების ექსპერტიზის, აღმაშენებლის ქუჩაზე №14, №16, №21 ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთებისა და კედლებიდან ფილების დემონტაჟის სამუშაოების პროექტირება-ექსპერტიზის, გარე განათების ქსელის ლედ სანათებით ჩანაცვლების, გარე განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურების, აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობის პროექტირების და არსებულის შემდგომი დემონტაჟის, მაწანწალა ძაღლების იზოლირების, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების მოხრეშვის, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მალთაყვის სანაპირო ზოლის (ბულვარის) შემაერთებელი გზის მოწყობის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირების, მდინარე კაპარჭის გაწმენდის, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, გეგიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი პოლიციის შენობის მიმდინარე რემონტის პროექტირება-ექსპერტიზის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლეთა მოსაცდელების მოწყობის პროექტირება-ექსპერტიზის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის პროექტირება-ექსპერტიზის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის, საბავშვო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნების მოწყობისა და ატრაქციონების და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟის, წმ. გიორგის ქ. №24-ში მდებარე ყოფილი ჰიდრო-მელიორაციული ტექნიკუმის შენობის რეაბილიტაციის (შემდგომში უმაღლესი სასწავლებელი) პროექტირების, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაციის პროექტირების, დიდების მემორიალის რეაბილიტაციის პროექტირების, სახელმწიფო დროშების შეძენის, საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენის, გამწვანების და სხვა სამუშაოები.“;

ბ.დ) მე-16 მუხლის  1.3 და 1.3.1  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების მოხრეშვის, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის, საბავშვო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნების მოწყობისა და ატრაქციონების და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის, გამწვანების სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად, 2019 წელს განხორციელდება ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო-სადღესასწაულო განწყობის შექმნის მიზნით ინვენტარის შეძენა და ქუჩების მორთვა სხვადასხვა სადღესასწაულო აქსესუარებით. ასევე განხორციელდება სადღესასწაულო აქსესუარების დემონტაჟის, შენახვა-დასაწყობების, სახელმწიფო დროშების შეძენის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების მოხრეშვის, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირების, წმ. გიორგის ქ. №24-ში მდებარე ყოფილი ჰიდრომელიორაციული ტექნიკუმის შენობის რეაბილიტაციის (შემდგომში უმაღლესი სასწავლებელი) პროექტირების, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაციის პროექტირების, დიდების მემორიალის რეაბილიტაციის პროექტირების, გეგიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი პოლიციის შენობის მიმდინარე რემონტის პროექტირება-ექსპერტიზის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლეთა მოსაცდელების მოწყობის პროექტირება-ექსპერტიზის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის პროექტირება-ექსპერტიზის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის, საბავშვო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნების მოწყობისა და ატრაქციონების და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები.“;

ბ.ე) მე-16 მუხლის  4.2.2  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.2.2  მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ფინანსური რესურსი გადანაწილებულია:

ა) მოსახლეობის ერთჯერადი (70-ლარიანი) დახმარება  60.0 ათ. ლარი;

ბ) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა დახმარება – 20.6 ათ. ლარი.

პროგრამის მართვა:

მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №100, პირადობის მოწმობის ასლი, აფთიაქიდან წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა ან/და მედიკამენტის ღირებულების შესახებ ამონაწერი.

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ განმახორციელებელი სამუშაო ჯგუფის სხდომის მიერ. განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა.

აღნიშნული პროგრამით პაციენტებს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მედიკამენტის სახით, დახმარება შეიძლება გაეწიოთ ერთჯერადად 70 ლარის ფარგლებში, ასევე წელიწადში ერთჯერ – განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფებს, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, საერთო დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში.

თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის მომართვის, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე) საფუძველზე.

პროგრამის მომსახურე აფთიაქ(ებ)იდან ანგარიშის წარდგენა და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურზე მოხდება თვეში სამჯერ.“;

ბ.ვ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

org. kodi

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

18,854.7

3,676.6

15,178.1

17,041.6

2,187.3

14,854.3

26,935.8

8,736.1

18,199.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146.0

0.0

146.0

147.0

0.0

147.0

147.0

0.0

147.0

 

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,229.1

3,835.9

15,393.2

 

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,853.7

0.0

2,853.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

7,539.8

4,900.2

2,639.6

 

ვალდებულებების კლება

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,599.1

0.0

3,599.1

3,837.2

0.0

3,837.2

4,452.2

0.0

4,452.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141.0

0.0

141.0

142.0

0.0

142.0

142.0

0.0

142.0

 

ხარჯები

3,341.8

0.0

3,341.8

3,643.5

0.0

3,643.5

4,135.0

0.0

4,135.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,351.0

0.0

2,351.0

2,618.9

0.0

2,618.9

2,769.2

0.0

2,769.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.6

0.0

37.6

51.5

0.0

51.5

150.3

0.0

150.3

 

ვალდებულებების კლება

219.7

0.0

219.7

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

900.6

0.0

900.6

1,134.3

0.0

1,134.3

1,269.9

0.0

1,269.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

 

33.0

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

896.9

0.0

896.9

1,129.2

0.0

1,129.2

1,246.5

0.0

1,246.5

 

შრომის ანაზღაურება

646.0

0.0

646.0

790.6

0.0

790.6

814.2

0.0

814.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

5.1

0.0

5.1

23.4

0.0

23.4

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2,517.4

0.0

2,517.4

2,473.9

0.0

2,473.9

2,796.9

0.0

2,796.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

 

108.0

110.0

 

110.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

2,390.0

0.0

2,390.0

2,427.5

0.0

2,427.5

2,670.0

0.0

2,670.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,705.0

0.0

1,705.0

1,828.3

0.0

1,828.3

1,955.0

0.0

1,955.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.1

0.0

34.1

46.4

0.0

46.4

126.9

0.0

126.9

 

ვალდებულებების კლება

93.3

0.0

93.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

186.9

0.0

186.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

01 04 02

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება

და კანონმდებლობის შესაბამისად   ჩამოჭრილი თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

 

ხარჯები

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

შრომის ანაზღაურება

76.8

0.0

76.8

79.9

0.0

79.9

84.5

0.0

84.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური)

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

შრომის ანაზღაურება

76.8

0.0

76.8

79.9

0.0

79.9

84.5

0.0

84.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,843.4

2,080.1

4,763.3

5,755.9

1,875.6

3,880.3

12,867.5

7,033.8

5,833.7

 

ხარჯები

4,563.7

943.5

3,620.2

3,545.6

237.3

3,308.3

6,372.2

3,800.1

4,071.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,253.1

1,136.6

1,116.5

2,210.3

1,638.3

572.0

4,996.3

3,233.7

1,762.6

 

ვალდებულებების კლება

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

430.1

0.0

430.1

486.3

305.3

181.0

1,595.4

1,109.3

486.1

 

ხარჯები

142.9

0.0

142.9

19.9

0.0

19.9

38.2

0.0

38.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.2

0.0

287.2

466.4

305.3

161.1

1,557.2

1,109.3

447.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,572.8

1,345.1

3,227.7

1,185.8

277.8

908.0

3,640.7

2,515.0

1,125.7

 

ხარჯები

3,922.4

943.5

2,978.9

972.4

143.4

829.0

2,653.6

1,613.2

1,040.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.8

401.6

222.2

213.4

134.4

79.0

987.1

901.8

85.3

 

ვალდებულებების კლება

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

945.7

514.1

431.6

224.8

143.4

81.4

1,938.2

1,613.2

325.0

 

ხარჯები

945.7

514.1

431.6

224.8

143.4

81.4

1,938.2

1,613.2

325.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

977.2

0.0

977.2

696.8

0.0

696.8

1,611.9

901.8

710.1

 

ხარჯები

894.3

0.0

894.3

669.3

0.0

669.3

672.0

0.0

672.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.1

0.0

68.1

27.5

0.0

27.5

939.9

901.8

38.1

 

ვალდებულებების კლება

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1,010.9

0.0

1,010.9

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,001.5

0.0

1,001.5

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

69.2

0.0

69.2

30.7

0.0

30.7

25.4

0.0

25.4

 

ხარჯები

69.2

0.0

69.2

30.7

0.0

30.7

25.4

0.0

25.4

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,569.8

831.0

738.8

220.1

134.4

85.7

65.2

0.0

65.2

 

ხარჯები

1,011.7

429.4

582.3

34.2

0.0

34.2

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

555.7

401.6

154.1

185.9

134.4

51.5

47.2

0.0

47.2

 

ვალდებულებების კლება

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,725.9

697.6

1,028.3

1,479.6

1,285.4

194.2

3,104.2

1,985.5

1,118.7

 

ხარჯები

428.8

0.0

428.8

135.5

89.1

46.4

1,012.8

762.9

249.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,297.1

697.6

599.5

1,344.1

1,196.3

147.8

2,091.4

1,222.6

868.8

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

1,725.9

697.6

1,028.3

1,479.6

1,285.4

194.2

3,034.2

1,985.5

1,048.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

428.8

0.0

428.8

135.5

89.1

46.4

942.8

762.9

179.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,297.1

697.6

599.5

1,344.1

1,196.3

147.8

2,091.4

1,222.6

868.8

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

03 05

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

0.0

0.0

0.0

2,338.2

0.0

2,338.2

2,420.9

0.0

2,420.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2,320.5

0.0

2,320.5

2,411.2

0.0

2,411.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

17.7

0.0

17.7

9.7

0.0

9.7

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

72.6

0.0

72.6

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

69.6

0.0

69.6

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

42.0

37.4

4.6

183.2

7.1

176.1

522.3

0.0

522.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.5

4.8

9.7

171.4

0.0

171.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.0

37.4

4.6

168.7

2.3

166.4

350.9

0.0

350.9

03 09

მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,499.0

1,424.0

75.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,499.0

1,424.0

75.0

04 00

განათლება

2,173.9

0.0

2,173.9

2,643.5

2.1

2,641.4

3,716.7

990.5

2,726.2

 

ხარჯები

2,146.7

0.0

2,146.7

2,402.3

0.0

2,402.3

2,566.9

35.8

2,531.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.2

0.0

27.2

241.2

2.1

239.1

1,149.8

954.7

195.1

04 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

2,158.9

0.0

2,158.9

2,439.2

0.0

2,439.2

2,548.3

0.0

2,548.3

 

ხარჯები

2,146.7

0.0

2,146.7

2,402.3

0.0

2,402.3

2,497.8

0.0

2,497.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

0.0

12.2

36.9

0.0

36.9

50.5

0.0

50.5

04 02

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

33.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

33.3

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

15.0

0.0

15.0

204.3

2.1

202.2

559.3

414.7

144.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

0.0

15.0

204.3

2.1

202.2

559.3

414.7

144.6

04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4,397.6

1,596.5

2,801.1

2,857.5

309.6

2,547.9

3,870.4

711.8

3,158.6

 

ხარჯები

2,286.5

0.0

2,286.5

2,421.3

0.0

2,421.3

2,628.3

0.0

2,628.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,089.3

1,596.5

492.8

436.2

309.6

126.6

1,242.1

711.8

530.3

 

ვალდებულებების კლება

21.8

0.0

21.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,219.2

1,596.5

1,622.7

1,576.1

309.6

1,266.5

1,843.6

24.1

1,819.5

 

ხარჯები

1,121.8

0.0

1,121.8

1,141.4

0.0

1,141.4

1,436.5

0.0

1,436.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,085.8

1,596.5

489.3

434.7

309.6

125.1

407.1

24.1

383.0

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტული სკოლები

180.9

0.0

180.9

181.7

0.0

181.7

185.5

0.0

185.5

 

ხარჯები

180.9

0.0

180.9

178.0

0.0

178.0

181.3

0.0

181.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

4.2

0.0

4.2

05 01 01 07

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – რაგბის სასპორტო სკოლა"

113.0

0.0

113.0

113.9

0.0

113.9

115.5

0.0

115.5

 

ხარჯები

113.0

0.0

113.0

110.2

0.0

110.2

111.3

0.0

111.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

4.2

0.0

4.2

05 01 01 11

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

67.9

0.0

67.9

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

67.9

0.0

67.9

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

74.2

0.0

74.2

72.5

0.0

72.5

127.5

0.0

127.5

 

ხარჯები

62.6

0.0

62.6

72.5

0.0

72.5

127.5

0.0

127.5

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5.3

0.0

5.3

8.2

0.0

8.2

2.3

0.0

2.3

 

ხარჯები

5.3

0.0

5.3

8.2

0.0

8.2

2.3

0.0

2.3

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

1,885.5

1,521.0

364.5

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,883.0

1,521.0

362.0

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

05 01 05

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა

202.2

75.5

126.7

425.0

309.6

115.4

296.7

24.1

272.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202.2

75.5

126.7

425.0

309.6

115.4

296.7

24.1

272.6

05 01 06

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

876.4

0.0

876.4

896.9

0.0

896.9

932.6

0.0

932.6

 

ხარჯები

875.8

0.0

875.8

890.9

0.0

890.9

914.0

0.0

914.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

6.0

0.0

6.0

18.6

0.0

18.6

05 01 08

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

215.3

0.0

215.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213.7

0.0

213.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

957.7

0.0

957.7

943.8

0.0

943.8

1,002.1

0.0

1,002.1

 

ხარჯები

944.0

0.0

944.0

942.4

0.0

942.4

988.9

0.0

988.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

1.4

0.0

1.4

13.2

0.0

13.2

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

237.5

0.0

237.5

 

ხარჯები

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

232.5

0.0

232.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

05 02 01 01

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.5

0.0

27.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.5

0.0

27.5

05 02 01 02

ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

205.0

0.0

205.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

99.1

0.0

99.1

119.4

0.0

119.4

163.2

0.0

163.2

 

ხარჯები

88.9

0.0

88.9

119.4

0.0

119.4

163.2

0.0

163.2

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

2.2

0.0

2.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

2.2

0.0

2.2

05 02 03

ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

05 02 04

ა(ა)იპ  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.2

0.0

9.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.2

0.0

9.2

05 02 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

123.2

0.0

123.2

129.7

0.0

129.7

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

122.5

0.0

122.5

128.3

0.0

128.3

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.0

0.7

1.4

0.0

1.4

5.0

0.0

5.0

05 02 07

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი

529.4

0.0

529.4

459.1

0.0

459.1

366.1

0.0

366.1

 

ხარჯები

526.6

0.0

526.6

459.1

0.0

459.1

362.9

0.0

362.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

05 02 08

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56.1

0.0

56.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56.1

0.0

56.1

05 03

ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

821.8

687.7

134.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

821.8

687.7

134.1

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა            (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

61.1

0.0

61.1

165.0

0.0

165.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

61.1

0.0

61.1

165.0

0.0

165.0

90.0

0.0

90.0

05 05

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

159.6

0.0

159.6

170.8

0.0

170.8

112.9

0.0

112.9

 

ხარჯები

159.6

0.0

159.6

170.7

0.0

170.7

112.9

0.0

112.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,743.9

0.0

1,743.9

1,854.2

0.0

1,854.2

1,917.6

0.0

1,917.6

 

ხარჯები

1,721.1

0.0

1,721.1

1,848.7

0.0

1,848.7

1,916.3

0.0

1,916.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

5.5

0.0

5.5

1.3

0.0

1.3

 

ვალდებულებების კლება

21.9

0.0

21.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

143.9

0.0

143.9

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

143.0

0.0

143.0

162.6

0.0

162.6

164.8

0.0

164.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

2.4

0.0

2.4

0.2

0.0

0.2

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

479.1

0.0

479.1

458.4

0.0

458.4

450.0

0.0

450.0

 

ხარჯები

479.1

0.0

479.1

458.4

0.0

458.4

450.0

0.0

450.0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

321.9

0.0

321.9

268.1

0.0

268.1

287.0

0.0

287.0

 

ხარჯები

321.9

0.0

321.9

268.1

0.0

268.1

287.0

0.0

287.0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

79.5

0.0

79.5

85.9

0.0

85.9

80.6

0.0

80.6

 

ხარჯები

79.5

0.0

79.5

85.9

0.0

85.9

80.6

0.0

80.6

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

34.8

0.0

34.8

45.5

0.0

45.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

34.8

0.0

34.8

45.5

0.0

45.5

0.0

0.0

0.0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

9.0

0.0

9.0

9.5

0.0

9.5

8.5

0.0

8.5

 

ხარჯები

9.0

0.0

9.0

9.5

0.0

9.5

8.5

0.0

8.5

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარიულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარიულ-ქიმიური გამოკვლევა

33.9

0.0

33.9

33.9

0.0

33.9

33.9

0.0

33.9

 

ხარჯები

33.9

0.0

33.9

33.9

0.0

33.9

33.9

0.0

33.9

06 02 06

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

15.5

0.0

15.5

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

15.5

0.0

15.5

37.0

0.0

37.0

06 02 07

ფენილკეტონურიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის)  კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

538.3

0.0

538.3

378.0

0.0

378.0

394.8

0.0

394.8

 

ხარჯები

517.1

0.0

517.1

378.0

0.0

378.0

394.8

0.0

394.8

 

ვალდებულებების კლება

21.2

0.0

21.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

41.7

0.0

41.7

30.5

0.0

30.5

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

40.3

0.0

40.3

30.5

0.0

30.5

35.0

0.0

35.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

42.5

0.0

42.5

56.5

0.0

56.5

63.3

0.0

63.3

 

ხარჯები

42.5

0.0

42.5

56.5

0.0

56.5

63.3

0.0

63.3

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140.8

0.0

140.8

181.5

0.0

181.5

195.5

0.0

195.5

 

ხარჯები

139.8

0.0

139.8

181.5

0.0

181.5

195.5

0.0

195.5

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

95.8

0.0

95.8

90.9

0.0

90.9

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

94.8

0.0

94.8

90.9

0.0

90.9

90.0

0.0

90.0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03 02

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.8

0.0

48.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.8

0.0

48.8

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

12.1

0.0

12.1

12.7

0.0

12.7

15.5

0.0

15.5

 

ხარჯები

12.1

0.0

12.1

12.7

0.0

12.7

15.5

0.0

15.5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

7.3

0.0

7.3

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

7.3

0.0

7.3

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

8.0

0.0

8.0

43.8

0.0

43.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

43.8

0.0

43.8

0.0

0.0

0.0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

14.9

0.0

14.9

23.0

0.0

23.0

28.3

0.0

28.3

 

ხარჯები

14.9

0.0

14.9

23.0

0.0

23.0

28.3

0.0

28.3

06 03 03 07

უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

06 03 03 08

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

4.6

0.0

4.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

4.6

0.0

4.6

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა       (უფასო სასადილო)

203.2

0.0

203.2

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

184.9

0.0

184.9

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.3

0.0

18.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

30.1

0.0

30.1

17.9

0.0

17.9

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

29.6

0.0

29.6

17.9

0.0

17.9

21.0

0.0

21.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

209.0

0.0

209.0

166.6

0.0

166.6

193.6

0.0

193.6

 

ხარჯები

208.8

0.0

208.8

166.6

0.0

166.6

193.6

0.0

193.6

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

06 06

სადღესასწაულოდღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

42.2

0.0

42.2

39.9

0.0

39.9

48.0

0.0

48.0

 

ხარჯები

41.7

0.0

41.7

39.9

0.0

39.9

48.0

0.0

48.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 07

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“

262.4

0.0

262.4

322.7

0.0

322.7

257.8

0.0

257.8

 

ხარჯები

262.4

0.0

262.4

322.7

0.0

322.7

257.8

0.0

257.8

06 08

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“

35.0

0.0

35.0

289.6

0.0

289.6

226.4

0.0

226.4

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

286.5

0.0

286.5

225.5

0.0

225.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.9

0.0

0.9

06 09

ა(ა)იპ  – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

142.0

0.0

142.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

141.8

0.0

141.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

 “.

მუხლი 2
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2019 წლის 17 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, თავმჯდომარის მოადგილეაკაკი დარჯანია