„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.141.016305
30
17/12/2019
ვებგვერდი, 20/12/2019
190020020.35.141.016305
„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2019 წლის 17 დეკემბერი

ქ. ახალქალაქი

 

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 18 დეკემბრის  №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის   თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  დ ა ა დ გ ი ნ ა:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 18 დეკემბრის  №49 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21/12/2018,  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.141.016274)  შეტანილი  შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. დამტკიცდეს  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები  16 333 191  (თექვსმეტი მილიონ  სამას ოცდაცამეტი ათას ას ოთხმოცდათერთმეტი) ლარის ოდენობით  და ხარჯების მიხედვით  20 190 362   (ოცი მილიონ   ას ოთხმოცდაათი  ათას სამას სამოცდაორი) ლარის ოდენობით,  გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 5835 ( ხუთი ათას რვაას ოცდათხუთმეტი) ლარს დანართის შესაბამისად“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაირი ირიციანდანართი1
თავი I

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლის გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

11723,1

3205,1

8518,1

17447,9

3167,7

14280,2

16223,2

7111,0

9112,2

გადასახადები

6970,0

0,0

6970,0

7625,3

0,0

7625,3

7500,0

0,0

7500,0

გრანტები

3420,1

3205,1

215,0

3382,7

3167,7

215,0

7326,0

7111,0

215,0

სხვა შემოსავლები

1333,0

0,0

1333,0

6439,9

0,0

6439,9

1397,2

0,0

1397,2

ხარჯები

7883,1

0,2

7882,9

6754,5

0,2

6754,3

9647,7

798,4

    8849,3

შრომიას ანაზღაურება

1989,6

0,0

1989,6

1902,2

0,0

1902,2

2156,0

0,0

2156,0

საქონელი და მომსახურება

1029,2

0,0

1029,2

750,6

0,0

750,6

2591,3

798,4

1792,9

პროცენტი

112,6

0,0

112,6

111,9

0,0

111,9

57,3

0,0

57,3

სუბსიდიები

3124,1

0,0

3124,1

2895,5

0,0

2895,5

3545,4

0,0

3545,4

გრანტები

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

67,5

0,0

67,5

სოციალური უზრუნველყოფა

790,2

0,0

790,2

688,5

0,0

688,5

783,0

0,0

783,0

სხვა ხარჯები

797,4

0,2

797,2

365,8

0,2

365,6

447,2

0,0

447,2

 საოპერაციო სალდო

3840,0

3204,9

635,1

10693,4

3167,5

7525,9

6575,5

6312,6

262,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

8195,4

 

3347,8

 

4847,6

6654,6

2757,7

3896,9

10232,8

 

6865,3

3367,5

ზრდა

8305,4

3347,8

4957,6

6713,8

2757,7

3956,1

10342,8

6865,3

3477,5

კლება

110,0

0,0

110,0

59,2

0,0

59,2

110,0

0,0

110,0

ლიანი სალდო

-4355,4

-142,9

-4212,5

4038,8

409,8

3629,0

-3657,3

-552,7

-3104,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

-4531,1

 

-142,9

 

-4388,2

3863,1

409,8

3453,3

-3857,1

 

-552,7

-3304,4

ზრდა

0,0

0,0

0,0

3863,1

409,8

3453,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0,0

0,0

3863,1

409,8

3453,3

0,0

0,0

0,0

კლება

4531,1

142,9

4388,2

0,0

0,0

0,0

3857,1

552,7

3304,4

ვალუტა და დეპოზიტი

4531,1

142,9

4388,2

0,0

0,0

0,0

3857,1

552,7

3304,4

ვალდებულების ცვლილება

  -175,7

0,0

-175,7

-175,7

0,0 

-175,7

-199,8

0,0

-199,8

      კლება

175,0

    0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

199,8

0,0

199,8

               საშინაო

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

199,8

0,0

199,8

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლის გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსულობები

11833,1

3205,1

8628,0

17507,1

3167,7

14339,4

16333,2

7111,0

9222,2

შემოსავლები

11723,1

3205,1

8518,0

17447,9

3167,7

14280,2

16223,2

7111,0

9112,2

არაფინანსური აქტივების კლება

 

110,0

 

0,0

 

110,0

59,2

0,0

59,2

110,0

0,0

110,0

     გადასახდელები

16244,6

3348,0

12896,6

13644,0

2757,9

10886,1

20190,3

7663,7

12526,6

ხარჯები

7727,2

0,0

7727,2

6754,5

0,2

   6754,3

9647,7

798,4

8849,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8341,7

3348,0

4993,7

6713,8

2757,7

3956,1

10342,8

6865,3

3477,5

ვალდებულების კლება

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

199,8

0,0

199,8

ნაშთის ცვლილება

4411,5

142,9

4268,6

3863,1

409,1

3453,3

-3857,1

-552,7

-3304,4

 


მუხლი 3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  16223,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუ-თარი სახს-

რები

შემოსავლები

11723,1

3205,1

8518,0

17447,9

3167,7

14280,2

16223,2

7111,0

9112,2

გადასახადები

6970,0

0,0

6970,0

7625,3

0,0

7625,3

7500,0

0,0

7500,0

გრანტები

3420,1

3205,1

215,0

3382,7

3167,7

215,0

7326,0

7111,0

215,0

სხვა შემოსავლები

1333,0

0,0

1333,0

6439,9

0,0

6439,9

1397,2

0,0

1397,2

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

გადასახადები

6970,0

0,0

6970,0

7625,3

0,0

7625,3

7500,0

0,0

7500,0

      საშემოსავლო გადასახადი

520,0

0,0

520,0

578,9

0,0 

578,9

0,0

0,0 

0,0

      დღგ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

0,0

650,0

    ქონების გადასახადი

6450,0

0,0

6450,0

7046,4

0,0

7046,4

6850,0

0,0

6850,0

        საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)      

 

6280,0

 

0,0

 

6280,0

6746,1

 0,0

6746,1

6680,0

0,0 

6680,0

        უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,0

0,0

3,0

2,5

 0,0

2,5

3,0

 0,0

3,0

        ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,0

0,0

2,0

3,4

0,0

3,4

2,0

0,0

2,0

       სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                             

 

82,0

 

0,0

 

82,0

95,6

0,0

95,6

82,0

0,0

82,0

      არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

 

83,0

 

0,0

 

83,0

198,8

0,0

198,8

83,0

0,0

83,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  7326,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლის გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

გრანტები

3420,1

3205,1

215,0

3382,7

3167,7

215,0

7326,0

7111,0

215,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

3420,1

 

3205,1

 

215,0

3382,7

3167,7

215,0

7326,0

7111,0

215,0

   ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

 

215,0

 

0,0

 

215,0

215,0

0,0

215,0

215,0

0,0

215,0

    გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

 

215,0

 

 

0,0

 

 

215,0

215,0

0,0

215,0

215,0

0,0

215,0

   ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

3205,1

 

3205,1

 

0,0

3167,7

3167,7

0,0

 

7111,0

 

7111,0

0.0

    რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

3205,1

 

3205,1

 

0,0

3167,7

3167,7

0,0

 

6189,0

 

6189,0

0,0

    სოფლის მხადრაჭერის პროგრამა

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

922,0

 

 

922,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 0,0

0,0

0,0 

 0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1397,2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

სხვა შემოსავლები

1333,0

0,0

1333,0

6439,9

0,0

6439,9

1397,2

0,0

1397,2

  შემოსავლები საკუთრებიდან

670,0

0,0

670,0

816,8

0,0

816,8

492,0

0,0

492,0

    პროცენტები

500,0

0,0

500,0

594,8

 0,0

594,8

300,0

0,0

300,0

    რენტა

170,0

0,0

170,0

222,0

0,0

222,0

192,0

0,0

192,0

       მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                 

 

60,0

 

0,0

 

60,0

97,0

0,0

97,0

82,0

0,0

82,0

       შემოსავალი მიწის იჯარიდან  და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან

 

 

110,0

 

 

0,0

 

 

110,0

125,0

 0,0

125,0

110,0

 0,0

110,0

   საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 

463,0

 

0,0

 

463,0

784,4

0,0

784,4

513,0

0,0

513,0

      ადმინისტრაციული  მოსაკრებლები და გადასახდელები

 

 

443,0

 

 

0,0

 

 

443,0

758,8

0,0

758,8

493,0

0,0

493,0

        სანებართვო მოსაკრებელი

6,0

0,0

6,0

4,7

 0,0

4,7

6,0

0,0

6,0

        სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

7,0

 

 

0,0

 

 

7,0

8,4

0,0

8,4

7,0

0,0

7,0

        სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

400,0

 

0,0

 

400,0

693,5

0,0

639,5

450,0

 0,0

450,0

       ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 

 

30,0

 

 

0,0

 

 

30,0

44,1

 0,0

44,1

30,0

0,0

30,0

        სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

0,0

 

0,0

 

0,0

8,1

0,0

8,1

0,0

0,0

0,0

  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი  და მომსახურება

 

20,0

 

    0,0

 

20,0

25,6

0,0

25,6

20,0

0,0

20,0

       შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

20,0

 

0,0

 

20,0

10,3

0,0

10,3

20,0

0,0

20,0

   ჯარიმები, სანქციები და საურავები

 

200,0

 

0,0

 

200,0

280,5

0,0

280,5

250,0

0,0

250,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

141,6

0,0

141,6

   შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

4558,2

0,0

4558,2

0,6

 0,0

0,6

 


მუხლი 7.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9647,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის   ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წელი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

ხარჯები

7883,1

0,2

7882,9

6754,5

0,2

6754,3

9647,7

798,4

8849,3

  შრომის ანაზღაურება

1989,6

0,0

1989,6

1902,2

0,0

1902,2

2156,0

0,0

2156,0

  საქონელი და მომსახურება

1029,2

0,0

1029,2

750,6

0,0

750,6

2591,3

798,4

1792,9

  პროცენტი

112,6

0,0

112,6

111,9

0,0

111,9

57,3

0,0

57,3

  სუბსიდიები

3124,1

0,0

3124,1

2895,5

0,0

2895,5

3545,4

0,0

3545,4

  გრანტები

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

67,5

0,0

67,5

  სოციალური უზრუნველყოფა

790,2

0,0

790,2

688,5

0,0

688,5

783,0

0,0

783,0

  სხვა ხარჯები

797,2

0,0

797,2

365,8

0,2

365,6

447,2

0,0

447,2

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10232,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  10342,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

2018 წლის გეგმა

2018 წლის   ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

 

8305,4

6713,8

10342,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

131,2

94,2

306,9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

 

7641,8

6409,5

7796,1

04 00

განათლება

 

526,4

204,2

1853,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

 

0,0

0,0

10,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

376,3

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 110,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

2018 წლის გეგმა

2018 წლის   ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

110,0

59,2

110,0

   ძირითადი აქტივები

30,0

3,1

30,0

    არაწარმოებული აქტივები

80,0

56,1

80,0

        მიწა

80,0

56,1

80,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნკციონალური კოდი

დასახელება

 

 

2018 წლის გეგმა

2018 წლის  ფაქტი

2019 წელი გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2904,2

2630,7

3283,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

2781,6

2518,8

3224,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა

 

2754,7

2518,8

3093,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

26,9

0,0

131,6

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმჭიფო მომსახურებაში

122,6

111,9

59,2  

702

თავდაცვა

96,3

89,5   

102,8

704

ეკონომიკის საქმიანიბა

7658,4

6151,9

8002,4

7045

ტრანსპორტი

5928,0

5006,1

6354,7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5928,0

5006,1   

6354,7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  ეკონომიკურ საქმიანობაში

1710,4

1145,8

1647,7

705

გარემოს დაცვა

847,0

704,8   

834,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

847,0

704,8

834,8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

928,3

669,2   

1758,3

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

683,4

463,1   

639,5

7064

გარე განათება

105,0

103,3

132,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

139,9

102,8   

986,8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

164,0

163,2   

542,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

164,0

163,2

542,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1267,4

1236,0   

1415,9

7081

მომსახურება დასვენების და სპორტის სფეროში

 

702,0

682,6   

762,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

 

550,4

540,1   

637,7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

15,0

13,3   

15,9

709

განათლება

1510,6

1112,4

3265,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

984,2

908,2   

1241,1

7092

ზოგადი განათლება

526,4

204,2

2024,2

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

526,4

204,2   

2024,2

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0   

0,0

710

სოციალური დაცვა

812,3

710,6

784,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

6,0

6,0

6,0   

71012

შეხრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

6,0

6,0

6,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვის სოციალური დაცვა

 

395,0

378,5   

417,0  

7106

საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა

82,1

50,3

61,9

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

 

329,2

275,8  

300,0   

 

სულ

16188,5

13468,3   

19990,5

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 3657,3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -3857,1 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 3857,1 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -199,8 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 131,6  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 215,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105,6   ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  102,4  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის   7,0  ათასი ლარი;

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
2. 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე, საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

02 03  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:  მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის კოორდინაცია. თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოცემული სამუშაოების შესრულება.

03 00   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა, ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსდება.

მოსალოდნელი შედეგი:   მოსახლეობას შეექმნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურული გარემო, რაც უზრუნველყოფს მათ კომფორტს.

3. 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, აგრეთვე, სასოფლო გზების რემონტი.

 • ქ. ახალქალაქში ქუჩების დახაზვის სამუშაოები და საგზაო ნიშნების (N 3.1 – 5ც; N27– 4ც; N 3.18.1 – 3 ც; N 3.18.2 – 3ც; N2.4 – 2ც) დაყენება;
 • საგზაო ნიშნების დაყენება და ბარიერების მოწყობა;
 • ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლების გზების გაწმენდა თოვლისაგან;
 • სოფ. კუმურდოს საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება;
 • ქ. ახალქალაქის ქუჩების დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის შეკეთება;
 • ყოფილი მე-15 სამხედრო ქალაქის მრავალბინიანი სახლების ეზოების მოასფალტება;
 •  სოფ.ვაჩიანის საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის და საცალფეხო ბილიკის მოასფალტება;
 • სოფ ბარალეთ-კოჩიო გზის მოასფალტების I ეტაპის დასრულება;
 • სოფ ბარალეთ-კოჩიო გზის მოასფალტების  (II ეტაპი) სოფ. კოჩიოდან სოფ. ალათუმანამდე;
 • ახალქალაქი-თურქეთის საზღვარის ფედერალური გზიდან ვაჩიანი-ოკამის გზის მოასფალტება;
 • სოფ. ბავრა-კარტიკამ-აბულამდე გზის მოასფალტება;
 • ახალქალაქი-არაგვა-გომანის საავტომობილო გზიდან ზაკი-ბუღაშენი-მერენია-იხტილის გზის მოასფალტება;
 • ქ.ახალქალაქში, თბილისის ქუჩის მოასფალტება;
 • აღმაშენებლის ქ. №34, №36 -ში მდებარე მრავალსართულიანი სახლების ეზოების მოასფალტება;
 • ქ.ახალქალაქში მასივ ჯივანის მე-3 შესახვევის მოასფალტება;
 • საგზაო ნიშნების დაყენება;
 • ქ.ახალქალაქის გზებზე ორმოების შესაკეთებისათვის;
 • სოფლის გზების გრეიდერით გასწორებისა და მოხრეშვისათვის;
 • გოგაშენ-ვარძიის გზის დასუფთავება სტიქიის შედეგისაგან.

მოსალოდნელი შედეგი:

რეაბილიტაციის შემდეგ  ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.

შედეგის ინდიკატორები:

წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე;

წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი.

03 02  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყლის  სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწღობას და ტერიტორიის გამწვანება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავება, გარე განათების მომსახურება, მყარი ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მუნიციპალური გზების კეთილმოწყობა, ზამთრის პერიოდში ქალაქის ქუჩები, ტროტუარებისა და მრავალსართულიანი შენობის სახურავები, მათის ეზოების გაწმენდას თოვლისა და ყინულისაგან, მუნიციპალიტეტის წრალმომარაგებისა და სარწყავი სისტემების მომსახურებას, გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადის დაფარვა.

მოსალოდნელი შედეგი:

მოსახლეობა სადღეღამისოდ უზუნველყოფილი იქნება წყლით, რომელიც დადებითად აისახება მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე.  დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კონფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. სუფთა და კეთილმოწყობილი ქუჩა ქალაქის სახეა, ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

03 02 01   წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია

წყალმომარაგების პრობლემა მნიშვნელოვანი საკითხია ყველასათვის.  ჩატარდება სარებაილიტაციო სამუშაოები.

 • სოფ. ხორენია სასმელი წყლის წყალსადენის რეაბილიტაცია;
 • სოფ. ტრკნაში სასმელი წყლის ახალი წყალსადენის გაყვანა და რეზერვუარის მოწყობა;
 • ალათუმანის სასმელი წყლის ახალი წყალსადენის გაყვანა;
 • ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლების სარწყავი არხები(რეაბილიტაცია, გაყვანა,გასუფთავება);
 • სოფ.კუმურდოში  წყალსაცავისთვის წყალსადენის გაყვანა;
 • სოფ.ორჯაში წყალსადენის რეაბილიტაცია;
 • სოფ.ბოზალის სკოლისთვის წყალმომარაგების სისტემის გაყვანა;
 • სოფ.კარწახის სკოლის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა;
 • სოფ.მერენიაში მდინარის კალაპოტის გასუფთავება;
 •  სოფ.გოკიოში სარწყავი სისტემის მოწყობა;
 •  სოფ.იხტილაში საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია;
 •  წყალსადენი არხის მოწყობა  სოფ. ოკამის წყლის რეზერვუარისთვის;
 • სოფ.ოლავერდში წყალსადენის რეაბილიტაცია;
 • სოფ. კარტიკამის სამელორაციო არხი.
 • სოფ. დადეშის წყალსაცავის გაწმენდა
 • სოფ. კიროვაკანის წყალსაცავის გაწმენდა

მოსახლოდნელი შედეგი: მოსახლეობა სადღეღამისოდ უზუნველყოფილი იქნება წყლით, რომელიც დადებითად აისახება მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე. 

შედეგის ინდიკატორები:

კაპიტალურად რეაბილიტირებული  სასმელი წყლის წყალსადენის საერთო სიგრძე

03 02 03    გარე განათების მოწყობა და ექსპლოატაცია 

2019  წელს ახალქალაქის ქუჩებზე დაგეგმილია გარე განათების ელ.ენერგიის მომსახურების  ხარჯი.

მოსალოდნელი შედეგი:  კეთილმოწყობილი ქუჩა ქალაქის სახეა. დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგის ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული განათებული გზების  პროცეტულობა

3. 02 05 ახალქალაქის სერვისცენტრი

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – ახალქალაქის სერვისცენტრი, რომელიც  ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწღობას და ტერიტორიის გამწვანებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავებას, გარე განათების მომსახურებას, მყარი ნარჩენების შეგროვებას და გატანას, მუნიციპალური გზების კეთილმოწღობას, ზამთრის პერიოდში ქალაქის ქუჩების, ტროტუარებისა და მრავალსართულიანი შენობის სახურავების, მათის ეზოების გაწმენდას თოვლისა და ყინულისაგან, მუნიციპალიტეტის წრალმომარაგებისა და სარწყავი სისტემების მომსახურებას.

ქ. ახალქალაქში ახალი პარკის მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

სუფთა და კეთილმოწყობილი ქუჩა ქალაქის სახეა.  ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგის ინდიკატორები:

სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.

ქ. ახალქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გასანათებელი მოწყობილობების არსებობა.

მონიტორების რაოდენობა, რომელზეც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.

03 0მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

       მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილმოწყობის უზრუნველყოფა.

 • სხვადასხვა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის;
 • მშენებლობის ზედამხედველობის მომსახურება;
 • სოფ. აზავრეთის რიტუალების სახლში ელ.ენერგიის გაყვანა;
 • 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკულად დაღუპულთა მემორიალის მოწყობა;
 • სოფ. იხტილას, მერენიის,არაგვის, ხანდოს რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია;
 •  სოფ. ბეჯანოს სასოფლო კლუბის რეაბილიტაცია;
 • სოფ. ბარალეთის იუსტიციის სახლის ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
 • ქ. ახალქალაქის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში სავენტილაციო არხების დამონტაჟებისათვის;
 • მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია (თავისუფლების ქ. №34, №36 და ჭავჭავაძის ქ. №1);
 • მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია (თავისუფლების ქ. №97, და ერევნის ქ.  №43);
 • სოფ. ალასტანში საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა;
 • სოფ. კოჩიოში საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა;
 • სოფ. ღადოლარში სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია;
 • №1 სამხედრო ქალაქმდე მისასვლელი  საფეხმავლო  ხიდის ბილიკის მოწყობა - 29133 ლარი;
 • ხიდის რეაბილიტაცია სოფ. ვარევანში, სოფ. ალასტანსა და სოფ. კოჩიოში;
 • ხიდის რეაბილიტაცია ქ. ახალქალაქიდან №1 სამხედრო ქალაქმდე;
 •  ხიდის რეაბილიტაცია სოფ.ხულგუმოში;
 • სოფ.ჩამდურის მინი სტადიონის რეაბილიტაცია;
 • სოფ. ხორენიის ხიდის სავალი ნაწილის აღდგენისათვის;
 • ახალქალაქის მომავლის სახლის შენობის გარემონტება;
 • ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ს. ბავრას დამაკავშირებელი ხიდის მოაჯირების რეაბილიტაცია;
 • ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის მუზეუმის გაფართოება;
 • ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბეჟანოში თავშეყრის ადგილის რეაბილიტაცია;
 • სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობაზე, ტერიტორიის ტოპოგადაღებისა და გენგეგმის შედგენა;
 • საახალწლო ნაძვის ხის, ქალაქის ქუჩების, პარკის მორთვისათვის;
 • საახალწლო ფეივერკების (ქალაქში და სოფლებში) შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანია  აღნიშნული კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

შედეგის ინდიკატორები:

ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია სარეაბილიტაციო სამუშოები.  

03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.

 ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების საცხოვრებელი პირობების კეთილმოწყობა, განხორციელდება როგორც გზების რეაბილიტაცია, ასევე სხვა პროგრამები, როგორიცაა წყალმომარაგება, საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, სარიტუალო შენობების აშენება და სხვა. ყოველივე ამის შედეგად სრულად თუ არა, ნაწილობრივ მაინც იქნება მოსახლეობის მოთხოვნები დაკმაყოფილებული.

04 00  განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო,

04 01   სკოლამდელი განათლება

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღის გაერთიანება, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1050 მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა, აღმზრდელთა ხელფასებს, კვებისა და  სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგი: უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

 შედეგის ინდიკატორები:

მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სერვისი.

04 02   ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ხორციელდება ახალი ბაღების მშენებლობა და არსებული მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

 • სოფ. ჩუნჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა;
 • სოფ. კულიკამში საბავშვო ბაღის მშენებლობა;
 • სოფ.კოჩიოს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;
 • ახალქალაქის №1 საბავშვო ბაღის გარემონტება;
 • ახალქალაქის №2 საბავშვო ბაღის გარემონტება;
 • ახალქალაქის №3 საბავშვო ბაღის გარემონტება;
 • ახალქალაქის №4 საბავშვო ბაღის გარემონტება;
 • სოფ. სულდის საბავშვო ბაღის გარემონტება;
 • სოფ. ხანდოს საბავშვო ბაღის გარემონტება.;

 მოსალოდნელი შედეგი: რეაბილიტირებულია არსებული სააღმზრდელო ინფრასტრუქტურა და აშენებულია ახალი სააღმზრდელო დაწესებულება.

შედეგის ინდიკატორები:

აშენებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

კაპიტალურად რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

მშენებლობისა და რეაბილიტაციის შედეგად  საბავშვო ბაღებში შექმნილი ახალი (სააღმზრდელო) ადგილების რაოდენობა.

4 03  საჯარო სკოლების დაფინანსება

საქართველოს მთავრობის  8.02.2019 წლის №207 განკარგულების „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“     საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო მუშაოება და   მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

5. 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურულ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ გამოავლინონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობები.

მოსალოდნელი შედეგი:

კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტული და რელიგიური  განვითარების გაუმჯობესება და ხელშეწყობა.

 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო  პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

 • სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება
 • საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 90-მდე მოსწავლე;
 • სპორტული  სკოლა, სადაც ირიცხება 180-მდე  სპორტსმენი;
 • სპორტკომპლექსი, სადაც 465 -მდე სპორტსმენია;
 • საცურაო აუზი, სადაც 60-მდე მოსწავლეა.

 მოსალოდნელი შედეგი:

 გაზრდილია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა სპორტული მიღწევები. ახალგაზრდების  დაინტერესება სპორტით   და მათი პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბება.

შედეგის ინდიკატორები:

პროგრამის ფარგლებში სამოყვარულო სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა;

მუნიციპალურ სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობა;

მუნიციპალური კლუბების მიერ ეროვნულ ჩემპიონატებში დაკავებული საპრიზო ადგილების რაოდენობა;

პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივისპორტსმენების მიღწევების რაოდენობა საერთაშორისო სპორტულ აქტივობებში.

05 01 01 სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება

დაფინანსებული იქნება  სხვადასხვა სპორტული პირველობები,აგრეთვე, სხვა ჩატარებული ღონისძიებები. თანხები გამოყოფილი იქნება აგრეთვე დიპლომებისა და მედლების შესაძენად, რათა გამარჯვებული სპორტსმენები შესაბამისად დაჯილდოვდნენ.    ჩატარებული იქნება შემდეგი ღონისძიებები:

 • სასკოლო სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
 • საზაფხულო საბავშვო ბანაკის „ტაშვანკა“- ს ორგანიზება.
 • ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკის „ I see you -გაიცანი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი “
 • ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბ „ტაო“-ში, გაწევრიანებისათვის
 • პან-სომხური თამაშების მონაწილეობა

მოსალოდნელი შედეგი:

ჩატარებულია საერთაშორისო სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და უცხოელი სპორტსმენების მონაწილეობით.

შედეგის ინდიკატორები:

საერთაშორისო სპორტული ტურნირებში მონაწილეობის რაოდენობა;

ადგილობრივ ჩემპიონატებში მონაწილე სპორტსმენთა რაოდენობა;

ტურნირებში მონაწილე ადგილობრივი სპორტსმენების რაოდენობა.

05 01 02 სპორტული სკოლა

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სპორტული სკოლა, სადაც  ირიცხება 180 -მდე  სპორტსმენი; ჰყავს ფეხბურთის გუნდი „აბული“,  რომელიც  მონაწილეობს საქართველოს ჩემპიონატში ფეხბურთში. სკოლაში ფუნქციონირებს 7 სახეობა: ჭაბუკთა ფეხბურთი და მინი ფეხბურთი, ფრენბურთი, კარატე, რაგბი, მაგდის ჩოგბურთი, თავისუფალი სტილის ჭიდაობა სკოლა. ხელს უწყობს მათი სპორტული ცხოვრების მომავალ განვითარებას და აგრეთვე  მათ ჯანმრთელობას. სკოლა ჩაატარებს მუნიციპალიტეტის პირველობას ფეხბურთში, ფრენბურთში, კარატეში, რაგბში, მაგდის ჩოგბურთში, თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში.

მოსალოდნელი შედეგი:

უზრუნველყოფილია სკოლის  სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, სპორტსმენების  საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა.

შედეგის ინდიკატორები:   

სკოლის  ბაზაზე სპორტულ სექციების რაოდენობა;

სკოლის  ბაზაზე საფეხბურთო გუნდი;

სკოლის  ბაზაზე მოქმედი  საფეხბურთო გუნდის ფეხბურთელების რაოდენობა;

სპორტულ სექციებში ბავშვების რაოდენობა;

მონაწილეობა ტურნირებში ქვეყნის შიგნით;

მონაწილეობა ტურნირებში ადგილზე.

05 01 03   საჭადრაკო სკოლა

ფინანსდება  საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 90-მდე მოსწავლე, ისინი ეუფლებიან  ჭადრაკს სრულყოფილად და იღებენ სხვადასხვა პირველობებში მონაწილეობას. სკოლა ჩაატარებს მუნიციპალიტეტის პირველობას ჭადრაკში.

მოსალოდნელი შედეგი:

საჭადრაკო სკოლის მიერ ორგანიზებულია ადგილობრივი ტურნირები, საჭადრაკო სკოლის წევრები და ასაკობრივი ჯგუფები მონაწილოებას იღებს ეროვნულ და საერთაშორისო ტურნირებში.

შედეგის ინდიკატორები:

სკოლის ბაზაზე ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა;

 სკოლის მიერ ორგანიზებული  ტურნირების რაოდენობა;

საერთაშორისო და ქვეყნის მასშტაბით ღონისძიებების რაოდენობა, რომელშიც მონაწილობა მიღებულია სკოლის სახელით.

05 01 04  სპორტ კომპლექსი

სპორტკომპლექსში  დადის  465-მდე სპორტსმენი, სადაც გადიან წრთვნებს, სპორტის შემდეგ სახეობებში:   კრივი, კინგბოქსი, კარატე, სათხილამურო სპორტი. მონაწილეობენ შეჯიბრებებში რაც ხშირად გამარჯვებით მთავრდება. სპორტკომპლექსი ჩაატარებს მუნიციპალიტეტის პირველობას სათხულამურო შეჯიბრში „ჯავახეთის ზამთარი“, პირველობა „არმპრესლინგ“-ში,  პირველობას  კრივში.

 მოსალოდნელი შედეგი:

განხორციელებულია კრივის, კინგბოქსინგის, კარატეს, მკლავჭიდის, ჭიდაობისა და სათხილამურო სპორტის პოპულარიზაციის ღონისძიებები;  უზრუნველყოფილია სპორტ-კომპლექსის სპორტსმენთა  მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე.

შედეგის ინდიკატორები:   

სპორტ-კომპლექსის  მიერ საერთაშორისო შეხვედრებში მონაწილეობის შედეგები;

სპორტ-კომპლექსში მოქმედი სპორტული სექციების რაოდენობა;

ადგილობრივი შეჯიბრებების  რაოდენობა, რომელშიც  მიიღო მონაწილეობა;

სპორტ-კომპლექსის სექციებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა.

05 01 05  საცურაო აუზი

ახალქალაქის დახურულ საცურაო აუზზე  დადის 60-მდე   სხვადასხვა ასაკისა და რაოდენობის როგორც  მოსწავლე, ასევე მოქალაქეები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი სპორტის სახეობის ჩამოყალიბებას. ჩატარდება მუნიციპალიტეტის პირველობა ცურვაში.

მოსალოდნელი შედეგი:

 საცურაო აუზის შენობაში ფუნქციონირებს ფიტნესის დარბაზი, რომელიც აღჭურვილია შესაბამისი სპორტული ინვენტარით.

შედეგის ინდიკატორები:   

საცურაო აუზის სიგრძე;

ადგილობრივ შეჯიბრებებში მონაწილეთა რაოდენობა;

საცურაო აუზით მოსარგებლეთა რაოდენობა;

ფიტნესით დაკავებულთა რაოდენობა.

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება;

 • ბიბლიოთეკები;
 • კლუბები;
 • სახელოვნებო სკოლები;
 • მუსიკალური  სკოლა;
 • მუზეუმი;
 • აშუღის სკოლა;
 • მომავლის სახლი.

მოსალოდნელი შედეგი:

 გაზრდილია ქალაქის კულტურული აქტივობა

შედეგის ინდიკატორები:   

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული ფესტივალების, კონკურსებისა და სხვა კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა სადაც მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივმა სამხატვრო კოლექტივებმა.

საერთაშორისო ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები სადაც მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივმა სამხატვრო კოლექტივებმა.

05 02 01კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსდება ისეთი მასობრივ-ტრადიციული დღესასწაული, როგორიცაა ქალაქის დღე, „ჯივანი“. ფესტივალები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ თვითნასწავლი მხატვრები, ახალციხის სსიპ „მესხეთის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის“ დასაფინანსებისა  და სხვა შემოქმედებითი ადამიანები. 

მოსალოდნელი შედეგი:

ჩატარებულია ადგილობრივი  და  საერთაშორისო ფესტივალები, კულტურული ღონისძიებები.

შედეგის ინდიკატორები:

საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

05 02 02 ბიბლიოთეკები

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბიბლიოთეკები და საბიბლიოთეკო გაერთიანებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული  საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

შედეგის ინდიკატორები:   

საბიბლიოთეკო  ფონდის რაოდენობის ზრდა

რეგისტრირებულ მკითხველთა  რაოდენობა

 საბიბლიოთეკო ფონდის  ბეჭდური გამოცემებით სარგებლობის  რაოდენობა

საბიბლიოთეკო  ფონდის წიგნების  და ფოტოების გაციფრების   რაოდენობის ზრდა

ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებო  და  სამეცნიერო – ინფორმაციული ღონისძიებები

05 02 03 კლუბები

კლუბებში ერთიანდება ანსამბლი „ჯავახკი“, ქართული ანსამბლი  „მურჯი“,  სახელმწიფო ინსტრუმენტალური ანსამბლი, თოჯინების თეატრი, საბავშვო თეატრი, საესტრადო ანსამბლი.  კლუბური გაერთიანებები აგრეთვე არსებობს მუნიციპალიტეტის 30 სოფელში, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობას, ბავშვებს, შეისწავლონ და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ღონისძიებებში.

მოსალოდნელი შედეგი:

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები, განხორციელებულია მუნიციპალური შემოქმედებითი კოლექტივების საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

შედეგის ინდიკატორები:   

კულტურის სახლთან  არსებული კოლექტივების მონაწილეობით განხორციელებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

წლის განმავლობაში ქვეყნის შიგნით განხორციელებული გასტროლების რაოდენობა;

საკლუბო გაერთიანებაში მოქმედი სამხატვრო წრეების რაოდენობა;

წლის განმავლობაში ქვეყნის გარეთ განხორციელებული გასტროლების რაოდენობა.

05 02 04   სამხატვრო სკოლა

სამხატვრო სკოლაში 35-მდე მოსწავლე  ვსწავლობს ხატვას, ძერწვას, კერვას, ქარგვას და სხვა მრავალ სახელოვნებო დარგს.

მოსალოდნელი შედეგი:

უზრუნველყოფილია სამხატვრო სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია მოსწავლეთა და ღონისძიებების რაოდენობა.

შედეგის ინდიკატორები:

 სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა;

სამხარვრო სკოლაში მოქმედი წრეების რაოდენობა;

წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მოწყობილი გამოფენების რაოდენობა;

საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სახის გამოფენებში მონაწილეობა.

05 02 04 მუსიკალური  სკოლა

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს - 160 მოსწავლე,სადაც იღებენ სრულყოფილ მუსიკალურ განათელებას , მონაწილეობენ სხვადასხვა კონცერტებსა და საერთაშორისო ფესტივალებში.

მოსალოდნელი შედეგი:

უნდა მივიღოთ მონწილეობა; რესპუბლიკური კონკურსი "მომავლის ვარსკვლავები", მე-8 რეგიონალური კლასიკური მუსიკის კონკურსი, მულტიეთნიკური ფესტივალი "ერთი ცის ქვეშ".

შედეგის ინდიკატორები:   

სამუსიკო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით განხორციელებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

წლის განმავლობაში ქვეყნის შიგნით განხორციელებული გასტროლების რაოდენობა;

სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა;

სამუსიკოს სკოლაში მოქმედი წრეების რაოდენობა;

წლის განმავლობაში ქვეყნის გარეთ განხორციელებული გასტროლების რაოდენობა.

05 02 05 მუზეუმი

ახალქალაქის მუზეუმში ინახება  ძველი ისტორიული შემოქმედებითი ნივთები, მუზეუმს ჰყავს  დამთვალიერებელი, რაც მოსახლეობას  ხელს უწყობს კარგად გაეცნონ ისტორიას.

მოსალოდნელი შედეგი:

 ისტორიის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია.

შედეგის ინდიკატორები:

უზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების რაოდენობა;

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შიდა ღონისძიება;

წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში დაგეგმილლ ღონისძიებებში მონაწილეობა;

წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა.

05 02 06 აშუღის სკოლა

სკოლაში სწავლობს 30-მდე მოსწავლე, რომლებიც შეისწავლიან  სიმღერასა და სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას. მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას ფესტივალებში და  აწყობენ კონცერტებს.

მოსალოდნელი შედეგი:

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები,  განხორციელებულია მუნიციპალური შემოქმედებითი კოლექტივების საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

შედეგის ინდიკატორები:   

სააშუღო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით განხორციელებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

სააშუღო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა.

05 02 07   მომავლის სახლი

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მომავლის სახლი, რომელშიც შექმნილია სხვადასხავა შემოქმედებითი ჯგუფები, სადაც ირიცხება 110 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინასებს მომავლის სახლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, მათ შორის მასწავლებლების ხელფასებსა  და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგი:

ბავშვების  განვითარება ხელოვნების დარგში. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზირება. დაეხმაროს მოზარდებს გახდეს შრომისმოყვარე, კეთილსინდისიერი, სამართლიანი, სამშობლის პატრიოტი და მისი ერთგული ადამიანი.

შედეგის ინდიკატორები:   

მომავლის სახლში მოქმედი სამხატვრო წრეების რაოდენობა;

მომავლის სახლში მოქმედი ენის შემსწავლელი წრეები (ქართული; ინგლისური, სომხური, ფრანგული, რუსული);

მომავლის სახლის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები;

მომავლის სახლში გამართული კონოჩვენებები;

ქვეყნის მასშტაბით გამართულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

05 03   საინფორმაციო პროგრამა

ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა, როგორც მედია ისე საგაზეთო მომსახურებები, რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს  გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს, იყვნენ სრულად ინფორმირებულები ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით.

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა    

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებისაგან.

06 01  ჯანდაცვის პროგრამები 

პროგრამაში ერთიანდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება და  ჯანდაცვის სხვა საქმიანობები .

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია, დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის, ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების გავლენის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა);

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში შხამიანი ცხოველების, ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი: ღონისძიებათა ხარისხიანი და დროული ჩატარება გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.

6. 01 01 ჯანდაცვის პროგრამები

საქართველოს მთავრობის  10.07.2019 წლის №1593  „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ახალქალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიების რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

06 02   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

06 02 01  სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობას გაეწევა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის (გამოკვლევები, მკურნალობა, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციები და სხვა) სოციალური დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის ინდიკატორები:   

ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა.

06 02 02 ომის ინვალიდების  დახმარება

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.       

მოსალოდნელი შედეგი:

მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის ინდიკატორები:   

ომში მონაწილეთა პორთა რაოდენობა

06 02 03   ახალდაბადებულების  დახმარება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დახმარება, ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში.  თითოეულ ახალშობილზე მის მშობლებს მუნიციპალიტეტი გადასცემს ერთჯერად დახმარებას.

 მოსალოდნელი შედეგი:

მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის ინდიკატორები:    

ახალშობილთა რაოდენობა.

06 02 04  ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი  ოჯახებისათვის

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ  ოჯახების ფინანსური დახმარება, ასევე პროგრამით სარგებლობენ: მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი),პოლიტ რეპრესირებულის ან მათი ოჯახის წევრები, იძულებით გადაადგილებულ პირები – დევნილები, დედით და მამით ობოლი ბავშვები,  შშმ პირები,  შშმ ბავშვები 18 წლამდე, დიალიზის კურსზე მყოფი პირები, მოსახლეობისთვის საშიში  ინფექციური დაავადებების მქონე პირები,.მოვლის  საჭიროების  მქონე ავადმყოფები, 100 წელს გადაცილებული პირები. ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ასევე საზეიმო და ღირსშესანიშნავ  დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება, ქვეპროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები.

მოსალოდნელი შედეგი:

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა,  ასევე დევნილთა და რეპრესირებულთა   სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის ინდიკატორები:   

ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა.

  06 02 05   ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად,  საცხოვრებელი ფართის დაზიანების,  საცხოვრებლად გამოუსადეგარ, ავარიულ სახლში/ბინაში ცხოვრების შემთხვევაში. ეს ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის  საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას. ასევე  ამ ქვეპროგრამით სარგებლობენ  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახები ან/და მოქალაქეები, რომელთაც არ აქვთ მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი, რის გამოც ცხოვრება უხდებათ ღია ცის ქვეშ, არაადამიანურ პირობებში ან ნებისმიერ სხვა ცხოვრებისთვის მიზანშეუწონელ ადგილას უზრუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებელი ფართით ან ქირით.

მოსალოდნელი შედეგი:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის ინდიკატორები:   

ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა.

06 02 06    მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებულია: აკრედიტებულ  სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, დახმარება გაეწევა სტუდენტებს შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე(მკვეთრად,მნიშნელოვნდ გამოხატული ხარისხი),   დედ-მამით ობლები, მარჩენალდაკარგული (23 წლამდე), მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (4 ან მეტი შვილი, 23 წლამდე)  და სოცილურად დაუცველი ოჯახებიდან. აგრეთვე,  ა(ა)იპ – სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მოსწავლეთა სწავლის დაფინანსება შემდეგ კატეგორებისთვის: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა შვილები, შშმ ბავშვები, მრავალშვილიანი ოჯახებიდან ბავშვები, დედით ან/და მამით ობოლი ბავშვები, სოცილურად დაუცველი ოჯახებიდან ბავშვები.

მოსალოდნელი შედეგი:

 იმ ბავშვთა ფასიანი სწავლების უზრუნველყოფა, რომელთა მშობლებსაც სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება არ აქვთ.

შედეგის ინდიკატორები:    

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა.

06 02 07   ომში მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეართა და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსება.ასევე ძალოვან სტრუქტურებში საომარი მოქმედებებისა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპულთა  ოჯახების ფულადი დახმარება

მოსალოდნელი შედეგი:

გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების მდგომარეობის შემსუბუქება.

შედეგის ინდიკატორები:    

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა.

06 02 10   ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანური დახმარების გაწევა მედიკამენტებისათვის,შესაბამისი საჭიროების მქონე პირების სამედიცინო საშუალებებით უზრნველყოფა. დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველ პირებზე, შშმ პირებზე, შშმ ბავშვებსა, ვეტერანებზე, ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებზე, ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პირებზე  ავასტინის ინექციის საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი:

სოციალურად დაუცველი პირებისა და შშმ პირთა აუცილებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

შედეგის ინდიკატორები:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ .

კოდი

დასახელება

2018 წელი გეგმა  

. .სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახს -

რები

. . საკუთარი სახს -

რები

2018 წლის ფაქტი

. .სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახს -

რები

. . საკუთარი სახს -

რები

2019 წელი გეგმა  

. .სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახს -

რები

. . საკუთარი სახსრები

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

16364,2

3348,0

13016,2

13644,0

2757,9

10886,1

20190,3

7663,7

  12526,6

 

ხარჯები

7883,1

0,0

7882,9

6754,5

0,2

6754,3

9647,7

798,4

8849,3

 

შრომის ანაზღაურება

1989,6

0,0

1989,6

1902,2

0,0

1902,2

2156,0

0,0

2156,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8305,4

3347,8

4957,6

6713,8

2757,7

3956,1

10342,8

6865,3

3477,5

 

ვალდებულებების კლება

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

199,8

0,0

199,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

 

3079,9

 

0,0

 

3079,9

2806,4

0,0

2806,4

3483,6

0,0

3483,6

 

ხარჯები

2773,0

0,0

2773,0

2536,5

0,0

2536,5

2976,9

0,0

2976,9

 

შრომიას ანაზღაურება

1916,9

0,0

1916,9

1832,8

0,0

1832,8

2077,0

0,0

2077,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131,2

0,0

131,2

94,2

0,0

94,2

306,9

0,0

306,9

 

ვალდებულებების კლება

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

199,8

0,0

199,8

01 01

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

714,0

0,0

714,0

675,8

0,0

675,8

770,7

0,0

770,7

 

ხარჯები

712,0

0,0

712,0

673,9

0,0

673,9

770,7

0,0

770,7

 

შრომის ანაზღაურება

486,9

0,0

486,9

461,3

0,0

461,3

532,0

0,0

532,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

2,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

01 02

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

2040,7

0,0

2040,7

1843,0

0,0

1843,0

2322,3

0,0

2322,3

 

ხარჯები

1911,5

0,0

1911,5

1750,7

0,0

1750,7

2015,4

0,0

2015,4

 

შრომიას ანაზღაურება

1430,0

0,0

1430,0

1371,5

0,0

1371,5

1545,0

0,0

1545,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,2

0,0

129,2

92,3

0,0

92,3

306,9

0,0

306,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

26,9

0,0

26,9

0,0

0,0

0,0

131,6

0,0

131,6

 

ხარჯები

26,9

0,0

26,9

0,0

0,0

0,0

131,6

0,0

131,6

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეთილებათა აღსრულების ფონდი

 

 

298,3

 

 

0,0

 

 

298,3

 

287,6

0,0

287,6

259,0

0,0

259,0

 

ხარჯები

122,6

0,0

122,6

111,9

0,0

111,9

59,2

0,0

59,2

 

ვალდებულებების კლება

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

199,8

0,0

199,8

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

96,3

 

0,0

 

96,3

89,5

0,0

89,5

102,8

0,0

102,8

 

ხარჯები

96,3

0,0

96,3

89,5

0,0

89,5

102,8

0,0

102,8

 

შრომიას ანაზღაურება

72,7

0,0

72,7

69,4

0,0

69,4

79,0

0,0

79,0

02 02

თავდაცვის ღონისძიებები

 

96,3

 

0,0

 

96,3

89,5

0,0

89,5

102,8

0,0

102,8

 

ხარჯები

96,3

0,0

96,3

89,5

0,0

89,5

102,8

0,0

102,8

 

შრომიას ანაზღაურება

72,7

0,0

72,7

69,4

0,0

69,4

79,0

0,0

79,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9433,7

 

2975,4

 

6458,3

7525,9

2602,9

4923,0

10595,5

5600,6

4994,9

 

ხარჯები

1791,9

0,2

1791,7

1116,4

0,2

1116,2

2799,4

677,0

2122,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7641,8

2975,2

4666,6

6409,5

2602,7

3806,8

7796,1

4923,6

2872,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის , რეკონსტრუქციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

 

 

5928,0

 

 

2201,4

 

 

3726,6

5006,1

1881,1

3125,0

6354,7

4641,5

1713,2

 

ხარჯები

564,4

0,0

564,4

190,3

0,0

190,3

959,5

150,0

809,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5363,6

2201,4

3162,2

4815,8

1881,1

2934,7

5395,2

4491,5

903,7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

 

 

1635,4

 

 

128,4

 

 

1507,0

1271,2

118,9

1152,3

1606,3

0,0

1606,3

 

ხარჯები

969,3

0,0

969,3

808,1

0,0

808,1

989,5

0,0

989,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666,1

128,4

537,7

463,1

118,9

344,2

616,8

0,0

616,8

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია -ექსპლუატაცია

 

683,4

 

128,4

 

555,0

463,1

118,9

344,2

639,5

0,0

639,5

 

ხარჯები

17,3

0,0

17,3

0,0

0,0

0,0

49,1

0,0

49,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666,1

128,4

537,7

463,1

118,9

344,2

590,4

0,0

590,4

03 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

105,0

0,0

105,0

103,3

0,0

103,3

132,0

0,0

132,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

72,0

0,0

72,0

132,0

0,0

132,0

03 02 05

ახალქალაქის სერვისცენტრი

 

847,0

 

0,0

 

847,0

704,8

0,0

704,8

834,8

0,0

834,8

 

ხარჯები

847,0

0,0

847,0

704,8

0,0

704,8

808,4

0,0

808,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,4

0,0

26,4

03 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმიწყობა

 

1730,4

 

505,7

 

1224,7

1145,8

500,1

645,7

1647,7

0,0

1647,7

 

ხარჯები

258,0

0,2

258,0

118,0

0,2

117,8

317,7

0,0

317,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1472,2

505,5

966,7

1027,8

499,9

527,9

1330,0

0,0

1330,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

 

139,9

 

 

139,9

 

 

0,0

102,8

102,8

0,0

986,8

959,1

27,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

532,7

527,0

5,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139,9

139,9

0,0

102,8

102,8

0,0

454,1

432,1

22,0

04 00

განათლება

1510,6

372,6

1138,0

1112,4

155,0

957,4

3265,3

1686,8

1578,5

 

ხარჯები

984,2

0,0

984,2

908,2

0,0

908,2

1412,3

121,4

1290,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,4

372,6

153,8

204,2

155,0

49,2

1853,0

1565,4

287,6

04 01

სკოლამდელი განათლება

984,2

0,0

984,2

908,2

0,0

908,2

1241,1

0,0

1241,1

 

ხარჯები

984,2

0,0

984,2

908,2

0,0

908,2

1236,5

0,0

1236,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

04 02

ბაგა- ბაღების რეაბილიტაცია

526,4

372,6

153,8

204,2

155,0

49,2

532,1

195,4

336,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53,7

0,0

53,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,4

372,6

153,8

204,2

155,0

49,2

478,4

195,4

283,0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1492,1

1491,4

0,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122,1

121,4

0,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1370,0

1370,0

0,0

5 00

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდების ხელშეწყობა და სპორტი

 

1267,4

 

0,0

 

1267,4

1236,0

0,0

1236,0

1415,9

0,0

1415,9

 

ხარჯები

 

1261,4

 

0,0

 

1261,4

1230,1

0,0

1230,1

1405,4

0,0

1405,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

0,0

6,0

5,9

0,0

5,9

10,5

0,0

10,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

702,0

 

0,0

 

702,0

682,6

0,0

682,6

762,3

0,0

762,3

 

ხარჯები

696,0

0,0

696,0

676,7

0,0

676,7

762,3

0,0

762,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

0,0

6,0

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

106,5

 

0,0

 

106,5

89,9

0,0

89,9

130,8

0,0

130,8

 

ხარჯები

100,5

0,0

100,5

84,0

0,0

84,0

130,8

0,0

130,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

0,0

6,0

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული სკოლა №1

 

178,5

 

0,0

 

178,5

 

178,

 

0,0

 

178,2

192,4

0,0

192,4

 

ხარჯები

178,5

0,0

178,5

178,2

0,0

178,2

192,4

0,0

192,4

05 01 03

ჭადრაკის სკოლა

 

40,1

 

0,0

 

40,1

 

39,7

0,0

39,7

48,1

0,0

48,1

 

ხარჯები

 

40,1

 

0,0

 

40,1

39,7

0,0

39,7

48,1

0,0

48,1

05 01 04

სპორტული კომპლექსი

 

193,4

 

0,0

 

193,4

192,4

0,0

192,4

202,0

0,0

202,0

 

ხარჯები

 

193,4

 

0,0

 

193,4

192,4

0,0

192,4

202,0

0,0

202,0

05 01 05

საცურაო აუზი

 

183,5

 

0,0

 

183,5

182,4

0,0

182,4

189,0

0,0

189,0

 

ხარჯები

183,5

0,0

183,5

182,4

0,0

182,4

189,0

0,0

189,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწнობა

 

550,4

 

0,0

 

550,4

540,1

0,0

 

540,1

637,7

0,0

637,7

 

ხარჯები

 

550,4

 

0,0

 

550,4

540,1

0,0

 

540,1

627,2

0,0

627,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

0,0

10,5

0,0

10,5

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

 

60,0

 

0,0

 

60,0

51,2

0,0

 

51,2

90,2

0,0

90,2

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

51,2

0,0

 

51,2

79,7

0,0

79,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

10,5

0,0

10,5

05 02 02

ბიბილიოთეკები

 

88,5

 

0,0

 

88,5

87,9

0,0

87,9

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

 

88,5

 

0,0

 

88,5

87,9

0,0

87,9

95,0

0,0

95,0

05 02 03

კლუბები

 

134,0

 

0,0

 

134,0

133,9

0,0

133,9

150,5

0,0

150,5

 

ხარჯები

134,0

0,0

134,0

133,9

0,0

133,9

150,5

0,0

150,5

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

 

160,0

 

 

0,0

 

160,0

159,8

0,0

159,8

176,0

0,0

176,0

 

ხარჯები

160,0

0,0

160,0

159,8

0,0

159,8

176,0

0,0

176,0

05 02 05

მუზეუმები

 

   44,5

 

0,0

 

   44,5

   43,9

0,0

43,9

49,0

0,0

49,0

 

ხარჯები

44,5

0,0

44,5

   43,9

0,0

43,9

49,0

0,0

49,0

05 02 06

აშუღის სკოლა

 

20,0

 

0,0

 

20,0

 

20,0

 

0,0

 

20,0

22,0

0,0

22,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

22,0

0,0

22,0

05 02 07

მომავლის სახლი

 

43,4

 

0,0

 

43,4

 

43,4

 

0,0

 

43,4

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

 

43,4

 

0,0

 

43,4

 

43,4

 

0,0

 

43,4

   55,0

0,0

   55,0

05 03

საინფორმაციო პროგრამა

 

15,0

 

0,0

 

15,0

13,3

0,0

13,3

15,9

0,0

15,9

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

13,3

0,0

13,3

15,9

0,0

15,9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უხზუნველყოფა

 

 

976,3

 

 

0,0

 

 

976,3

873,8

0,0

873,8

1327,2

376,3

950,9

 

ხარჯები

 

976,3

 

0,0

 

976,3

873,8

0,0

873,8

950,9

0,0

950,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

376,3

376,3

0,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

 

164,0

 

0,0

 

164,0

163,2

0,0

163,2

542,3

376,3

166,0

 

ხარჯები

164,0

0,0

164,0

163,2

0,0

163,2

166,0

0,0

166,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

376,3

376,3

0,0

06 01 01

 ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

 

164,0

 

0,0

 

164,0

163,2

0,0

163,2

166,0

0,0

166,0

 

ხარჯები

164,0

0,0

164,0

163,2

0,0

163,2

166,0

0,0

166,0

06 01 02

ჯანმრთელობისათვის პროგრამები

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

376,3

376,3

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

376,3

376,3

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

 

812,3

 

0,0

 

812,3

710,6

0,0

710,6

784,9

0,0

784,9

 

ხარჯები

 

812,3

 

0,0

 

812,3

710,6

0,0

710,6

784,9

0,0

784,9

06 02 01

სასწრაფო შემთხვევების , ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი

 

 

271,7

 

 

0,0

 

 

271,7

239,4

0,0

239,4

260,0

0,0

260,0

 

ხარჯები

 

271,7

 

0,0

 

271,7

239,4

0,0

239,4

260,0

0,0

260,0

06 02 02

ომის ინვალიდების დახმარება

 

6,0

 

0,0

 

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

06 02 03

ახალდაბადებულების დახმარება

 

160,0

 

0,0

 

160,0

 

160,0

 

0,0

 

160,0

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

160,0

0,0

160,0

160,0

0,0

160,0

170,0

0,0

170,0

06 02 04

ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის

 

 

185,0

 

 

0,0

 

 

185,0

180,9

0,0

180,9

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

 

185,0

 

0,0

 

185,0

180,9

0,0

180,9

200,0

0,0

200,0

06 02 05

ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად

 

82,1

 

0,0

 

82,1

50,3

0,0

50,3

61,9

0,0

61,9

 

ხარჯები

82,1

0,0

82,1

50,3

0,0

50,3

61,9

0,0

61,9

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება

 

50,0

 

0,0

 

 

50,0

37,6

0,0

37,6

47,0

0,0

47,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50

37,6

0,0

37,6

47,0

0,0

47,0

06 02 07

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი

 

8,0

 

0,0

 

8,0

5,3

0,0

5,3

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

   8,0

    0,0

    8,0

5,3

0,0

5,3

7,0

0,0

7,0

06 02 08

ომის მონაწილეთა ოჯახების დახმარება

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 09

9 მაისის ღონისძიება

 

0,5

 

0,0

 

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

06 02 10

ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად

 

49,0

 

0,0

 

49,0

30,6

0,0

30,6

33,0

0,0

33,0

 

ხარჯები

49,0

0,0

49,0

30,6

0,0

30,6

33,0

0,0

33,0

 

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.