საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 5443-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/12/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.019680
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
5443-Iს
10/12/2019
ვებგვერდი, 18/12/2019
190020010.05.001.019680
საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 29.12.2020, №45)

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

  მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

                ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

10,595,649.4

10,675,037.7

10,212,699.0

10,164,350.0

48,349.0

გადასახადები

9,695,962.2

9,665,567.6

8,979,350.0

8,979,350.0

0.0

გრანტები

404,014.7

489,635.3

558,349.0

510,000.0

48,349.0

სხვა შემოსავლები

495,672.5

519,834.8

675,000.0

675,000.0

0.0

ხარჯები

9,543,712.6

9,975,521.9

12,556,416.4

12,446,940.4

109,476.0

შრომის ანაზღაურება

1,407,624.2

1,454,734.0

1,554,287.8

1,553,667.8

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,288,263.2

1,301,914.6

1,510,556.7

1,493,999.7

16,557.0

პროცენტი

513,043.8

604,496.0

783,031.0

783,031.0

0.0

სუბსიდიები

419,453.0

489,689.6

980,523.3

947,206.3

33,317.0

გრანტები

1,331,957.4

798,308.9

806,667.5

801,667.5

5,000.0

ათ ორის, კაპიტალური

527,941.7

615,740.1

563,200.0

558,200.0

5,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,501,326.9

3,946,606.1

5,339,851.3

5,339,851.3

0.0

სხვა ხარჯები

1,082,044.2

1,379,772.7

1,581,498.9

1,527,516.9

53,982.0

მათ შორის, კაპიტალური

82,295.2

289,535.4

407,584.0

363,734.0

43,850.0

საოპერაციო სალდო

1,051,936.8

699,515.8

-2,343,717.4

-2,282,590.4

-61,127.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,811,166.0

2,162,897.2

1,917,825.4

1,273,201.9

644,623.5

ზრდა

1,912,171.3

2,256,128.1

2,007,825.4

1,363,201.9

644,623.5

კლება

101,005.4

93,230.9

90,000.0

90,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-759,229.2

-1,463,381.4

-4,261,542.9

-3,555,792.4

-705,750.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

365,188.7

-87,145.0

2,743,296.6

2,416,476.6

326,820.0

ზრდა

484,339.0

278,880.5

2,823,296.6

2,496,476.6

326,820.0

ვალუტა და დეპოზიტები

103,240.6

0.0

2,496,476.6

2,496,476.6

0.0

სესხები

237,642.3

278,880.5

326,820.0

0.0

326,820.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

143,456.2

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

119,150.3

366,025.5

80,000.0

80,000.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

217,496.4

0.0

0.0

0.0

სესხები

94,131.8

148,528.7

80,000.0

80,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

25,013.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.8

0.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,124,417.9

1,376,236.4

7,004,839.5

5,972,269.0

1,032,570.5

ზრდა

1,877,617.2

2,335,394.9

8,037,570.5

7,005,000.0

1,032,570.5

საშინაო

422,310.4

948,771.8

1,850,000.0

1,850,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

422,309.4

948,771.5

1,850,000.0

1,850,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

1.0

0.3

0.0

0.0

0.0

საგარეო

1,455,306.9

1,386,623.0

6,187,570.5

5,155,000.0

1,032,570.5

სესხები

1,455,306.9

1,386,623.0

6,187,570.5

5,155,000.0

1,032,570.5

კლება

753,199.3

959,158.5

1,032,731.0

1,032,731.0

0.0

საშინაო

35,082.0

42,165.1

44,006.0

44,006.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

სესხები

82.0

2,165.1

2,141.0

2,141.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

1,865.0

1,865.0

0.0

საგარეო

718,117.3

916,993.4

988,725.0

988,725.0

0.0

სესხები

714,884.7

916,993.4

985,000.0

985,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

3,232.6

0.0

3,725.0

3,725.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

12,693,422.3

13,252,192.6

18,420,269.5

17,339,350.0

1,080,919.5

შემოსავლები

10,595,649.4

10,675,037.7

10,212,699.0

10,164,350.0

48,349.0

არაფინანსური აქტივების კლება

101,005.4

93,230.9

90,000.0

90,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

119,150.3

148,529.1

80,000.0

80,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,877,617.2

2,335,394.9

8,037,570.5

7,005,000.0

1,032,570.5

გადასახდელები

12,590,181.7

13,469,689.0

15,923,792.9

14,842,873.4

1,080,919.5

ხარჯები

9,543,712.6

9,975,521.9

12,556,416.4

12,446,940.4

109,476.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,912,171.3

2,256,128.1

2,007,825.4

1,363,201.9

644,623.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

381,098.5

278,880.5

326,820.0

0.0

326,820.0

ვალდებულებების კლება

753,199.3

959,158.5

1,032,731.0

1,032,731.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

103,240.6

-217,496.4

2,496,476.6

2,496,476.6

0.0

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10,212,699.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

  შემოსავლები

10,595,649.4

10,675,037.7

10,212,699.0

     გადასახადები

9,695,962.2

9,665,567.6

8,979,350.0

     გრანტები

404,014.7

489,635.3

558,349.0

     სხვა შემოსავლები

495,672.5

519,834.8

675,000.0

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 8,979,350.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

გადასახადები

9,695,962.2

9,665,567.6

8,979,350.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,614,519.5

4,066,543.6

3,830,000.0

გადასახადები ფიზიკური პირებიდან

2,877,895.1

3,200,254.7

2,990,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,877,895.1

3,200,254.7

2,990,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

736,624.4

866,288.9

840,000.0

მოგების გადასახადი

736,624.4

866,288.9

840,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5,892,636.4

5,750,282.5

5,079,350.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,426,909.8

4,243,606.7

3,754,350.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4,426,909.8

4,243,606.7

3,754,350.0

აქციზი

1,465,726.6

1,506,675.8

1,325,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

73,416.9

79,073.8

70,000.0

იმპორტის გადასახადი

73,416.9

79,073.8

70,000.0

სხვა გადასახადები

115,389.4

-230,332.3

0.0

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 558,349.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

                                                 გრანტები

404,014.7

489,635.3

558,349.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

232,419.8

333,099.5

488,499.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

205,122.3

307,113.9

460,000.0

EU

137,680.1

219,543.2

460,000.0

სახელმწიფო მდგრადობის პროგრამა (EU)

0.0

0.0

330,000.0

ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU)

0.0

0.0

6,175.0

სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის მხარდაჭერა III (PFM III) (EU)

22,196.5

0.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

20,178.6

0.0

62,750.0

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU)

10,555.0

29,005.2

0.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

11,796.7

18,701.5

0.0

დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)

27,163.5

0.0

0.0

უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)

0.0

12,163.6

16,250.0

ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის  − II-III

0.0

116,383.7

0.0

ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU)

0.0

0.0

16,250.0

ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU)

0.0

13,640.4

12,325.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა − II ფაზა (EU)

27,163.5

0.0

0.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

18,626.4

14,444.3

0.0

მაკროფინანსური დახმარების (MFA) პროგრამა (EU)

0.0

15,204.5

16,250.0

სხვადასხვა დონორი

67,442.2

87,570.6

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

67,442.2

87,570.6

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

27,297.5

25,985.7

28,499.0

E5P

0.0

912.5

2,614.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

912.5

314.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

0.0

0.0

650.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

0.0

1,650.0

SIDA

7,966.5

5,745.6

700.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

300.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

7,966.5

5,745.6

400.0

CNF

1,383.1

1,479.1

2,500.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

1,383.1

1,479.1

2,500.0

WB-TF

3,833.3

3,378.0

1,385.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

3,833.3

3,378.0

1,385.0

EIB

0.0

0.0

1,000.0

COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)

0.0

0.0

1,000.0

EU

10,722.2

10,109.1

16,300.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

2,688.3

1,321.7

0.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

1,735.5

1,505.5

1,300.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

4,734.8

7,281.8

5,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

0.0

0.0

5,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

1,563.6

0.0

0.0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)

0.0

0.0

5,000.0

GEF

3,392.5

4,361.3

4,000.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)

3,392.5

4,361.3

4,000.0

EBRD

0.0

0.0

0.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

0.0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

106,983.7

87,175.5

19,850.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

106,983.7

87,175.5

19,850.0

MCC

95,277.7

68,037.7

0.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს − მეორე პროექტი (MCC)

95,277.7

68,037.7

0.0

KfW

11,706.1

19,137.8

19,850.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (KfW)

0.0

0.0

1,500.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში − საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა − საქართველო, III ფაზა) (KfW)

2,848.7

2,833.8

2,100.0

პროფესიული განათლება I (KfW)

0.0

0.0

1,900.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

7,509.7

7,982.3

750.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − IV ფაზა (KfW)

1,347.6

1,490.2

13,300.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული  მართვის პროგრამა II (KfW)

0.0

774.6

300.0

ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა მასპინძელი თემებისათვის

0.0

6,057.0

0.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

64,611.2

69,360.3

50,000.0

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 675,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

495,672.5

519,834.8

675,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

201,598.2

211,739.0

274,500.0

პროცენტები

103,791.5

107,558.2

148,500.0

დივიდენდები

70,350.8

80,430.0

101,000.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

350.8

430.0

1,000.0

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

70,000.0

80,000.0

100,000.0

რენტა

27,455.9

23,750.8

25,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

94,440.0

95,437.6

59,500.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

91,147.7

92,308.3

55,900.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

648.5

203.2

400.0

სანებართვო მოსაკრებელი

65,774.2

65,063.3

30,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

2,639.6

3,265.3

3,000.0

სახელმწიფო ბაჟი

18,552.6

20,756.3

20,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,974.2

1,602.0

1,500.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,023.1

843.4

500.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

535.5

574.8

500.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,292.3

3,129.3

3,600.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

65.5

24.9

50.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,206.8

3,087.6

3,550.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

20.0

16.8

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

78,248.4

98,139.2

85,000.0

ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

121,385.9

114,519.0

256,000.0

მიმდინარე ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

121,385.9

114,519.0

256,000.0

სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , რომლებიც ხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

121,385.9

114,519.0

256,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

121,385.9

114,519.0

256,000.0

 

შენიშვნა: სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების 2020 წლის მაჩვენებელში გათვალისწინებულია StopCov ფონდში მიღებული 133.5 მლნ ლარი.

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 12,556,416.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

9,543,712.6

9,975,521.9

12,556,416.4

12,446,940.4

109,476.0

შრომის ანაზღაურება

1,407,624.2

1,454,734.0

1,554,287.8

1,553,667.8

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,288,263.2

1,301,914.6

1,510,556.7

1,493,999.7

16,557.0

პროცენტი

513,043.8

604,496.0

783,031.0

783,031.0

0.0

სუბსიდიები

419,453.0

489,689.6

980,523.3

947,206.3

33,317.0

გრანტები

1,331,957.4

798,308.9

806,667.5

801,667.5

5,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,501,326.9

3,946,606.1

5,339,851.3

5,339,851.3

0.0

სხვა ხარჯები

1,082,044.2

1,379,772.7

1,581,498.9

1,527,516.9

53,982.0

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,917,825.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,007,825.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

1,912,171.3

2,256,128.1

2,007,825.4

1,363,201.9

644,623.5

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

6,432.7

7,691.5

4,828.1

4,828.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

49.9

330.3

100.0

100.0

0.0

03 00

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი

0.0

1.3

2.0

2.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

541.8

151.4

100.0

100.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

214.0

1,063.0

135.0

135.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

910.5

75.0

2,215.4

2,215.4

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

27.6

36.7

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

288.2

965.8

500.0

500.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

8,371.1

7,227.1

7,795.0

7,795.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

131.3

33.7

480.0

480.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

6.0

4.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

0.0

4.2

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

5.0

5.7

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

6.0

3.5

5.0

5.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.4

6.5

5.0

5.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

4.5

4.8

5.0

5.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

6.5

3.7

5.0

5.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

5.7

7.3

5.0

5.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

3.1

1.3

5.0

5.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

12,393.8

13,326.6

10,914.0

10,914.0

0.0

21 00

 სსიპ − საპენსიო სააგენტო

138.5

424.5

135.0

135.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

19.7

119.2

10.0

10.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

8,844.3

13,723.0

16,625.0

16,625.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2,473.1

2,973.9

2,135.0

1,335.0

800.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

1,302,619.6

1,618,395.4

1,420,292.5

821,710.0

598,582.5

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

28,564.6

36,218.1

31,280.0

28,634.0

2,646.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

114,909.1

54,030.2

153,880.0

123,880.0

30,000.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

18,464.4

1,494.8

2,510.0

2,510.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

131,679.1

176,008.1

140,511.0

135,511.0

5,000.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

88,847.0

108,808.7

60,900.0

60,900.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

16,589.6

23,824.2

37,150.0

32,755.0

4,395.0

32 00

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

149,379.9

170,378.4

104,746.4

101,546.4

3,200.0

33 00

საქართველოს პროკურატურა

2,019.4

2,932.0

2,970.0

2,970.0

0.0

35 00

სსიპ − საჯარო სამსახურის ბიურო

32.1

23.6

10.0

10.0

0.0

36 00

სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

32.8

158.5

110.0

110.0

0.0

37 00

სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

715.5

472.3

110.0

110.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

16.6

136.0

155.0

155.0

0.0

39 00

ა(ა)იპ − საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

6.9

4.9

0.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

7,701.2

8,639.9

2,900.0

2,900.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

314.7

0.5

260.0

260.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

5,262.3

121.2

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

0.6

24.0

0.0

0.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია − სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

29.8

13.0

20.0

20.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

2,299.1

1,003.6

860.0

860.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

1,499.7

3,198.3

2,000.0

2,000.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

65.6

79.3

80.0

80.0

0.0

48 00

სსიპ − საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

0.0

86.8

30.0

30.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

22.2

9.7

7.0

7.0

0.0

50 00

სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

14.4

4.8

10.0

10.0

0.0

51 00

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

180.0

1,836.4

700.0

700.0

0.0

52 00

სსიპ − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

53 00

სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო

0.0

12.9

4.0

4.0

0.0

54 00

სსიპ − ახალგაზრდობის სააგენტო

24.2

28.5

107.0

107.0

0.0

55 00

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი

0.0

0.0

98.0

98.0

0.0

  ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                              ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

101,005.3

93,230.9

90,000.0

ძირითადი აქტივები

80,364.4

64,315.4

80,000.0

მატერიალური მარაგები

10.2

13.8

0.0

არაწარმოებული აქტივები

20,630.8

28,901.7

10,000.0

მიწა

8,340.3

13,480.7

10,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

12,290.5

15,421.0

0.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

12,290.5

15,421.0

0.0

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ

11,455,884.0

12,231,650.3

14,564,241.9

13,810,142.4

754,099.5

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,243,877.9

1,663,324.5

2,074,410.7

2,074,410.7

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

357,764.0

364,434.7

539,251.0

539,251.0

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

164,713.2

171,085.0

156,286.0

156,286.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

32,910.6

36,860.5

219,940.0

219,940.0

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

160,140.3

156,489.3

163,025.0

163,025.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

37,727.3

53,735.9

42,790.0

42,790.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,483.2

1,760.4

1,340.0

1,340.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

9,328.7

10,213.7

10,120.0

10,120.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

26,915.5

41,761.9

31,330.0

31,330.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

518,017.5

608,139.4

803,000.0

803,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,241,708.1

590,458.9

599,000.0

599,000.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

88,660.9

46,555.5

90,369.7

90,369.7

0.0

7.2

თავდაცვა

846,090.8

875,017.0

902,800.0

897,800.0

5,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

334,239.3

341,824.3

313,111.0

308,111.0

5,000.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

38,207.3

43,567.4

41,850.0

41,850.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

30,240.5

37,698.9

33,530.0

33,530.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

443,403.7

451,926.4

514,309.0

514,309.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,128,241.8

1,239,940.5

1,190,584.0

1,190,584.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

596,234.0

668,388.9

635,394.0

635,394.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

85,870.5

99,528.3

72,290.0

72,290.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

126,321.7

134,393.7

145,630.0

145,630.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

137,645.6

137,807.0

145,020.0

145,020.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

182,170.0

199,822.5

192,250.0

192,250.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,776,206.8

2,185,589.2

2,569,330.5

1,892,223.0

677,107.5

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

60,918.0

70,129.0

499,103.0

499,103.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

57,579.8

66,748.8

492,250.0

492,250.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

3,338.2

3,380.2

6,853.0

6,853.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

198,234.4

308,555.5

419,650.0

375,150.0

44,500.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

198,234.4

308,555.5

419,650.0

375,150.0

44,500.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

13,295.0

61,201.9

84,800.0

74,300.0

10,500.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

7,363.3

8,156.8

8,000.0

8,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

5,931.7

53,045.1

76,800.0

66,300.0

10,500.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

2,320.3

2,088.5

5,975.0

5,975.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

2,320.3

2,088.5

5,975.0

5,975.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

1,242,126.1

1,442,094.4

1,229,520.0

724,390.0

505,130.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,232,586.4

1,434,014.2

1,224,100.0

718,970.0

505,130.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

86.2

238.1

200.0

200.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

6,482.4

7,527.0

4,200.0

4,200.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

2,971.2

315.1

1,020.0

1,020.0

0.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

222,706.1

257,926.2

296,172.5

179,195.0

116,977.5

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

316.4

329.6

319.0

319.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

100,936.9

77,749.6

106,660.0

106,660.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

121,452.9

179,847.1

189,193.5

72,216.0

116,977.5

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

36,606.9

43,593.7

34,110.0

34,110.0

0.0

7.5

გარემოს დაცვა

68,492.0

91,999.9

89,024.0

82,124.0

6,900.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2,117.3

19,774.7

17,700.0

15,800.0

1,900.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

8,937.6

6,516.7

614.0

214.0

400.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

1,508.8

1,042.7

1,590.0

1,590.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

19,323.4

23,188.3

27,070.0

22,470.0

4,600.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

36,604.9

41,477.5

42,050.0

42,050.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

16,419.7

97,205.5

122,250.0

103,200.0

19,050.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

10,421.0

9,472.4

17,250.0

3,200.0

14,050.0

7.6.3

წყალმომარაგება

5,998.8

87,733.0

105,000.0

100,000.0

5,000.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1,089,062.7

1,178,102.4

1,527,553.0

1,497,553.0

30,000.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

12,479.6

13,288.2

6,050.0

6,050.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

12,479.6

13,288.2

6,050.0

6,050.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

779,996.3

874,760.3

830,823.0

830,823.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

761,026.4

852,882.1

809,400.0

809,400.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

18,969.9

21,878.2

21,423.0

21,423.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

194,880.2

196,775.1

229,396.0

229,396.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

189,193.9

189,694.4

221,870.0

221,870.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

5,686.3

7,080.7

7,526.0

7,526.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

49,072.6

54,395.8

61,693.0

61,693.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

52,633.9

38,883.0

399,591.0

369,591.0

30,000.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

344,528.3

321,336.2

288,835.3

288,835.3

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

158,797.5

134,744.0

90,636.3

90,636.3

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

113,338.8

104,612.8

91,143.0

91,143.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

54,123.7

59,744.3

69,700.0

69,700.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1,504.3

945.9

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

16,764.0

21,289.2

36,394.0

36,394.0

0.0

7.9

განათლება

1,243,492.1

1,481,259.3

1,494,071.4

1,478,029.4

16,042.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

0.7

67.0

100.0

100.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

603,547.5

741,304.5

816,361.0

816,361.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

603,547.5

741,304.5

816,361.0

816,361.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

36,645.5

47,990.6

54,275.0

51,075.0

3,200.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

161,696.1

159,902.3

134,718.0

134,718.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

161,696.1

159,902.3

134,718.0

134,718.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

1,765.6

2,130.2

1,500.0

1,500.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

99,754.4

128,979.8

109,006.0

109,006.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

70,272.7

65,931.8

44,612.0

38,270.0

6,342.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

269,809.6

334,953.1

333,499.4

326,999.4

6,500.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,699,472.0

3,097,875.9

4,305,383.0

4,305,383.0

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,926.9

8,414.3

33,462.0

33,462.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

145.3

159.1

262.0

262.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,781.6

8,255.2

33,200.0

33,200.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,746,159.5

1,972,099.6

2,273,761.0

2,273,761.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

655,384.4

755,091.4

872,232.0

872,232.0

0.0

7.10.5

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

525,000.0

525,000.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

17,443.9

84,502.5

44,818.0

44,818.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

127,960.6

76,355.7

87,835.0

87,835.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

145,596.7

201,412.4

468,275.0

468,275.0

0.0

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება 

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-4,261,542.9) ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2,743,296.6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 2,823,296.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

484,339.0

278,880.5

2,823,296.6

ვალუტა და დეპოზიტები

103,240.6

0.0

2,496,476.6

სესხები

237,642.3

278,880.5

326,820.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

143,456.2

0.0

0.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 80,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

119,150.3

362,526.1

80,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

213,997.0

0.0

სესხები

94,131.8

148,528.7

80,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

25,013.7

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.8

0.3

0.0

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 7,004,839.5 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 8,037,570.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,877,617.2

2,335,394.6

8,037,570.5

საშინაო

422,310.4

948,771.5

1,850,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

422,309.4

948,771.5

1,850,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

1.0

0.0

0.0

საგარეო

1,455,306.9

1,386,623.0

6,187,570.5

სესხები

1,455,306.9

1,386,623.0

6,187,570.5

 

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 1 850 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) სსე-ს კორპორატიზაციისა და ენერგობაზრის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 300 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) განვითარების პოლიტიკის ოპერაციის (DPO-2019) პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები − 156 100.0 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების (MFA) პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირიდან (EU) მისაღები სახსრები – 66 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ე) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 390 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ვ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის (პოლიტიკაზე დაფუძნებული სესხი (PBL) II) ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 192 900.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ზ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის (პოლიტიკაზე დაფუძნებული სესხი (PBL) III) ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 297 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

თ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის III ფაზის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 225 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ი) COVID-19-ზე საგანგებო რეაგირებისა და დანახარჯების მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 300 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

კ) გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის (EFF) პროგრამის ფარგლებში (COVID-19-ის პანდემია) საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან (IMF) მისაღები სახსრები − 603 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ლ) ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების მატრიცის (სოციალური დაცვის) პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 600 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

მ) განათლების სექტორისთვის დარგობრივი სესხის პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 120 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ნ) წყლის სექტორისთვის დარგობრივი სესხის პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 240 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ო) ეკონომიკური მართვისა და კონკურენტუნარიანობისთვის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიების პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები − 150 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

პ) განვითარების პოლიტიკის ღონისძიების დამატებითი მხარდაჭერის/დაფინანსების პროექტის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 585 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ჟ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების (MFA) IV პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირიდან (EU) მისაღები სახსრები – 240 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

რ) ეკონომიკური მართვისა და კონკურენტუნარიანობის პროგრამის (COVID-19-ის კრიზისის შემსუბუქება) ფარგლებში აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკიდან (AIIB) მისაღები სახსრები − 150 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ს) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროგრამის ფარგლებში აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკიდან  (AIIB) მისაღები სახსრები − 300 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ტ) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები − 240 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

უ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1,032,570.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

კრედიტები

996,881.3

977,611.6

1,032,570.5

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)

23,120.6

56,851.1

41,500.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)

17,737.4

14,768.6

400.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB, EIB)

51,973.5

20,318.8

59,300.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

744.2

0.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)

9,037.8

8,911.2

3,400.0

პროფესიული განათლება I (KfW)

0.0

0.0

1,300.0

სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ 48კმ 64, გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

20,357.4

11,875.3

21,500.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

2,588.3

17,301.5

20,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)

1,387.2

0.0

0.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)

125.7

59,513.8

14,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

18,447.0

1,186.1

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

26,864.3

9,759.4

19,000.0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB)

15,887.7

5,573.4

3,500.0

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)

0.0

1,503.8

0.0

ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

41,178.9

19,144.7

0.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

366.0

0.0

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

21,164.4

41,000.3

11,200.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

8,060.3

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია IV ფაზა (KfW)

15,506.7

16,149.0

14,000.0

ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

746.2

1,271.5

11,250.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EU, EBRD)

16,481.9

8,784.9

6,000.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

6,116.2

0.0

700.0

ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)

0.0

0.0

3,909.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)

0.0

3,040.3

800.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

847.6

420.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW)

0.0

477.0

400.0

საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

22,881.1

0.0

5,000.0

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (EBRD, ADB)

0.0

194,509.9

500.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია III ფაზა (KfW, EU)

10,685.9

19,112.2

1,500.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

6,633.9

10,034.9

6,615.0

ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (IBRD)

0.0

736.6

5,000.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

16,517.6

8,960.5

33,500.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

8,749.3

2,191.4

2,500.0

500 კვ ეგხ წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი (KfW)

0.0

0.0

1,000.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

329.6

1,186.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

0.0

954.7

3,350.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

0.0

0.0

99,000.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

130,364.5

191,027.1

105,000.0

თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

15,000.0

500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)

0.0

507.6

18,000.0

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

0.0

1,148.3

600.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

201,682.0

0.0

84,750.0

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)

3,301.5

9,728.2

26,342.0

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

16,175.2

0.0

0.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

4,551.4

21,606.4

961.5

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, ADB)

113,756.4

25,194.0

64,750.0

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

0.0

0.0

4,000.0

ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)

0.0

0.0

9,400.0

თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

495.6

27,000.0

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)

0.0

0.0

3,600.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

47,220.7

49,788.8

22,800.0

ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)

0.0

0.0

5,000.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

3,997.8

2,000.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

49,260.3

51,161.1

64,247.0

COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს  ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)

0.0

0.0

29,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

7,164.1

1,541.5

130.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

8,905.4

18,476.5

10,800.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (II ფაზა გაზი) (EBRD)

0.0

0.0

100,000.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

-9.4

0.0

0.0

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

0.0

180.5

0.0

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France)

0.0

1,272.7

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

34,739.8

51,398.7

37,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

16,409.9

14,978.3

10,460.0

 

 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,032,731.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

753,199.3

959,158.5

1,032,731.0

საშინაო

35,082.0

42,165.1

44,006.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

40,000.0

40,000.0

სესხები

82.0

2,165.1

2,141.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

1,865.0

საგარეო

718,117.3

916,993.4

988,725.0

სესხები

714,884.7

916,993.4

985,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

3,232.6

0.0

3,725.0

         

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2020 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 28,395.5 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 22,428.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 5,966.8 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

კრედიტორი  

  საპროგნოზო  ნაშთი   (31.12.2020)

სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფო გარანტიით აღებული საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა

22,428,662

მრავალმხრივი კრედიტორები

15,358,534

1

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

5,331,582

2

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

506,682

3

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

523,398

4

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

1,966,607

5

ევროკავშირი (EU)

444,513

6

მსოფლიო ბანკი (WB)

5,772,592

7

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

99,987

8

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)

603,394

9

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)

104,465

10

სკანდინავიური გარემოს დაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO)

5,315

ორმხრივი კრედიტორები

4,514,438

1

სომხეთი                                 

16,369

2

აზერბაიჯანი                         

16,386

3

ავსტრია                                  

52,235

4

ჩინეთი                                    

2,515

5

საფრანგეთი                           

1,563,433

6

გერმანია                 

1,975,319

7

ირანი                                       

12,277

8

იაპონია                                    

614,688

9

ყაზახეთი                                 

26,201

10

ქუვეი                                  

34,330

11

ნიდერლანდი                     

1,067

12

რუსეთი                                    

120,720

13

თურქეთი                                

31,681

14

თურქმენეთი                          

630

15

უკრაინა                                   

141

16

ამერიკის შეერთებული შტატები                                    

46,296

17

უზბეკეთი                                

154

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,492,050

 

ევრობონდები

1,492,050

სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები

4,622

 

გერმანია

4,622

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი ) 

1,059,018

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

5,966,796

1

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

200,846

2

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

152,000

3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

691,032

4

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

4,922,918

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა

28,395,457

 

შენიშვნა:

1. გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი (2020 წლის ივნისის მდგომარეობით): 1 ევრო = 3.3422 ლარი; 1 SDR = 4,1047 ლარი; 10 ჩინური იუანი = 4.191 ლარი; 100 იაპონური იენი = 2.74 ლარი; 1 ქუვეითური დინარი = 9.6823 ლარი; 1 აშშ დოლარი = 2,9841 ლარი. საქართველოს სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.

2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით, იმავე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ა)  2020 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრის მიღმა − 4 152.1 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 8.3%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%);

ბ) 2020 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 54.4%-ით, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 1.3%-ით − ჯამი: მშპ-ის 55.7% (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).

 შენიშვნა: 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით PPP-ის ვალდებულებების შესახებ მონაცემებს განაახლებენ და საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში ასახავენ შესაბამისი სუბიექტები 2019 წლის საანგარიშგებო პერიოდის აუდიტის დასრულებისთანავე.  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად, სუბიექტი აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა.

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6407 – ვებგვერდი, 29.06.2020წ.

 

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

  მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

 

1

ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას, რომელიც  პაციენტზე მეტად იქნება ორიენტირებული და კიდევ უფრო შეამცირებს მოსახლეობის მიერ ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეულ დანახარჯებს. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის ეფექტიანობისა და ხარისხის გასაზრდელად აქტიურად დაიწყება სელექციური კონტრაქტების სისტემის დანერგვა. სრულად დაინერგება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტის მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსური რესურსების ეფექტიან გამოყენებას. მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდება ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკაში. პრიორიტეტული გახდება დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა მათი გართულების თავიდან ასაცილებლად. პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. განხორციელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი, დაიხვეწება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები, გაუმჯობესდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა, გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა. დაიწყება ციფრული ტექნოლოგიებისა და ტელემედიცინის დანერგვა. ეს მოსახლეობას საშუალებას მისცემს, არა მხოლოდ ექიმ-სპეციალისტის მომსახურებით ისარგებლოს, არამედ ჩაიტაროს კვლევები. გაგრძელდება ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა პაციენტს ექნება; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის მომსახურების ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ დონეზე. გაგრძელდება პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია. ყურადღება გამახვილდება ონკოლოგიური დაავადებების მართვისა და ეფექტიანი მკურნალობის მექანიზმების დახვეწაზე და ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის უფრო ეფექტიანი და თანამედროვე მეთოდები დაინერგება. მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად გაგრძელდება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა. ქვეყნის მასშტაბით მოხდება ჯანმრთელობის დაცვის ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა. შეიქმნება პაციენტის ელექტრონული ბარათი, რომელშიც აისახება პაციენტის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად განხორციელდება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმა, რაც ხელს შეუწყობს პაციენტისთვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპებია: სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა. გაგრძელდება მიზნობრივი სოციალური პროგრამების განხორციელება მოწყვლადი ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობით გაუმჯობესდება ამ პროგრამების მიზნობრიობა და არსებული რესურსები უფრო სამართლიანად გადანაწილდება. დაინერგება სოციალურად დაუცველი ოჯახების შრომისუნარიანი წევრების დასაქმების წახალისებისა და ხელშეწყობის მექანიზმები. 2020 წელს გაიზრდება პენსიები და დაინერგება საკანონმდებლო მექანიზმები, რომლებიც ყოველწლიურად უზრუნველყოფს საპენსიო გასაცემლების ზრდას. უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ზრდის მიზნით მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის შესამუშავებლად განხორციელდება შრომის ბაზრის სიღრმისეული ანალიზი როგორც მიწოდების, ისე მოთხოვნის კუთხით. ადამიანური რესურსების უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნილების შესწავლის საფუძველზე ჩატარდება შრომის ბაზრის კვლევები შრომის ბაზარზე არსებული დისბალანსის შესამცირებლად. შრომის ბაზრის მოქნილობის გასაზრდელად ხელი შეეწყობა სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის მჭიდრო კოორდინაციას. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ზრდას კარიერული დაგეგმვის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პროფესიული გადამზადების პროცესში პოტენციური დამსაქმებლების მონაწილეობას.

1.1

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;

 

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება;

 

პროგრამის ფარგლებში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის გათვალისწინებული ფულადი გასაცემლები ხელს შეუწყობს მდგრადი განვითარების მიზნებით (SDG) განსაზღვრული 1.3.1 ინდიკატორის შესრულებას.

1.1.1

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01)

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.

1.1.2

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02)

 

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

 

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

 

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ტოლია ან 100 000-ზე ნაკლებია და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა გაზრდილი ოდენობით.

1.1.3

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03)

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება;

 

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

1.1.4

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04)

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20 პროცენტის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის  (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება.

1.1.5

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05)

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა;

 

მსხვერპლთა თავშესაფრით, დროებითი სადღეღამისო საცხოვრებლით და დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, აგრეთვე მათი ფსიქოსოციალური დახმარების/რეაბილიტაციის, სამედიცინო მომსახურების ან/და ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, იურიდიული მხარდაჭერა;

 

ხანდაზმულთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა, სადღეღამისო მომსახურების ფარგლებში მათი მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება/ორგანიზება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;

 

სახელმწიფოს მიერ სოციალური სისტემის მეშვეობით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით უზრუნველყოფა, აგრეთვე მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერა.

1.1.6

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 06)

 

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებით, ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი ოჯახები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები, ინდივიდუალური მეწარმეები და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირები) ფულადი დახმარების/კომპენსაციის დაფინანსებით.

1.1.6.1

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება (კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება) (პროგრამული კოდი 27 02 06 01)

 

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, მოსახლეობის დახმარების მიზნით 2020 წლის მარტში, აპრილსა და მაისში (თითოეულ თვეში) მოხმარებული ელექტროენერგიის (200 კილოვატსაათი ან 200 კილოვატსაათზე ნაკლები მოცულობის) ან/და ბუნებრივი გაზის (200 კუბური მეტრი ან 200 კუბურ მეტრზე ნაკლები მოცულობის) ან/და სასმელი წყლის/წყალარინების (200 კილოვატსაათი ან 200 კილოვატსაათზე ნაკლები მოცულობის ელექტროენერგიის მოხმარების შემთხვევაში) გადასახადების ან/და დასუფთავების მოსაკრებლის (200 კილოვატსაათი ან 200 კილოვატსაათზე ნაკლები მოცულობის ელექტროენერგიის მოხმარების შემთხვევაში) სუბსიდირება.

1.1.6.2

ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქება (ფულადი დახმარება/კომპენსაცია მოწყვლადი ჯგუფებისათვის) (პროგრამული კოდი 27 02 06 02)

 

ახალი კორონავირუსით  (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნით სოციალური დაცვის მიმართულებით 6 თვის განმავლობაში ყოველთვიური დახმარების გაცემა:

  •  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, 65 000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის − ოჯახის წევრზე 35 ლარის (ერთწევრიანი ოჯახისთვის − 70 ლარის, ორწევრიანი ოჯახისთვის − 90 ლარის) ოდენობით;
  •  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ 3 ან 3-ზე მეტი 16 წლამდე ასაკის ბავშვი, − ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით;
  •  მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის − 100 ლარის ოდენობით.

 

1.1.6.3

ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქება (ფულადი დახმარება/კომპენსაცია დასაქმებულთათვის და თვითდასაქმებულთათვის) (პროგრამული კოდი 27 02 06 03)

 

ახალი კორონავირუსით  (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნით სოციალური დაცვის მიმართულებით დახმარების გაცემა:

  •  დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირებისთვის − 6 თვის განმავლობაში − ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით;
  •  ინდივიდუალური მეწარმეებისა და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირებისთვის − ერთჯერადი დახმარების სახით − 300 ლარის ოდენობით.

 

1.2

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისთვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

 

გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა;

 

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავება და მართვა;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო მომსახურებებით, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

 

მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისთვის, აგრეთვე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა;

 

სამედიცინო სფეროში მრავალპროფილიანი კლინიკების განვითარების ხელშეწყობა.

1.2.1

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა.

1.2.2

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02)

 

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მე-3 მიზნის (ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის) თითქმის ყველა ამოცანის (მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის (SDG, 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2), იმუნიზაციის (SDG, 3.8.1), დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა;  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა აივ ინფექცია (SDG, 3.3.1), ტუბერკულოზი (SDG, 3.3.2), მალარია (SDG, 3.3.3), ვირუსული ჰეპატიტები (SDG, 3.3.4), სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;  C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა (SDG, 3.3.4.1); ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა (SDG, 3.5.1.1)) შესრულება;

 

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მე-3 მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი ინდიკატორების შესრულების ხელშეწყობა; გლობალური ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევის − აივ ინფექციის/შიდსის ახალი შემთხვევების 2030 წლისთვის შემცირების მნიშვნელობა; შესაბამისად, მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1  ინდიკატორთან მისადაგებული ეროვნული ამოცანის მთავარი სამიზნის მიღწევა − 2030 წლისთვის აივ ინფექციის/შიდსის ახალი შემთხვევების ერთი მესამედით (1000 მოსახლეზე 0.125-მდე) შემცირება. ამ სამიზნის მიღწევა 2017 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით შესაძლებელია გლობალური ფონდის ვალდებულებების სახელმწიფოს მიერ ჩანაცვლების პროცესის ჰარმონიული მიმდინარეობით.

1.2.2.1

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;

 

ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგი და პროსტატის კიბოს მართვა (ძუძუს კიბოს სკრინინგი − 40 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი − 25 წლიდან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი − 50 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისთვის, 50 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ასაკის მამაკაცების სპეციფიკურ ანტიგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);

 

საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტში);

 

1 წლიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

 

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

 

დღენაკლულთა რეტინოპათიის საპილოტე სკრინინგი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა;

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა და ადმინისტრირება;

 

ბავშვთა სისხლში ტყვიის ბიომონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება.

1.2.2.2

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)

 

მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით ვაქცინების (მათ შორის, აივ ინფექციით/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის, აგრეთვე სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისთვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

 

სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

 

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

 

ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და  „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონების/მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე გაცემა-განაწილება;

 

წითელას მასობრივი გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

 

გრიპის საწინააღმდეგო სეზონური ვაქცინაციისადმი დაქვემდებარებულ პირთა აცრა;

 

„ცივი ჯაჭვის“ მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.

1.2.2.3

ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)

 

რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში არსებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის (სჯდ) ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

 

მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელება;

 

მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური პარაზიტული დაავადებების (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პრევენცია და კონტროლი;

 

ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

 

ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეულ საყრდენ ბაზაში (ინფექციური პროფილის სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ 0-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვთა ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;

 

B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა;

 

გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე, მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება.

1.2.2.4

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04)

 

დონორული სისხლის კვლევა В და С ჰეპატიტებზე, აივ ინფექციაზე/შიდსზე (EIA/Elisa მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან EIA მეთოდით);

 

დონორული სისხლის კვლევა აივ ინფექციაზე/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე (ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით);

 

ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მათ შორის, სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ყველა სხვა სისხლის ბანკში, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზია, არ არიან პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები, მაგრამ თანხმობას განაცხადებენ ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდებიან პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად;

 

სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მათ შორის, „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან“ დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

 

სისხლის დონორებში C ჰეპატიტის სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში − ნიმუშების კვლევა HCV რნმ პჯრ მეთოდით, მათ შორის, იმ სისხლის ბანკებში, რომლებსაც აქვთ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია, არ არიან პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები, მაგრამ პროგრამის განმახორციელებელს წერილობით დაუდასტურებენ ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს;

 

სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება.

1.2.2.5

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05)

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობა;

 

სხვადასხვა ტიპის საწარმოში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების მონაცემთა ბაზაში აგრეგირება; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; კონკრეტული საწარმოსთვის პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა/განახლება.

1.2.2.6

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)

 

ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობით);

 

ლაბორატორიული მართვა;

 

ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

 

ტუბერკულოზის სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მათ შორის, მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი მედიკამენტებით მკურნალობა და მკურნალობის მონიტორინგი);

 

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, პირველი რიგის და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

 

ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

1.2.2.7

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07)

 

აივ ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდას);

 

აივ ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

 

აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა  ამბულატორიული და სტაციონარული  მკურნალობა;

 

აივ ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შესყიდვა;

 

აივ ინფექციის/შიდსის მართვის ღონისძიების ფარგლებში ზემოაღნიშნული მიზნების განხორციელების შედეგად შესრულდება მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მე-3 მიზნის  3.3.1 ინდიკატორი. 2030 წლისთვის აივ ინფექციით/შიდსით ინფიცირების შემთხვევები 1000 მოსახლეზე 0.125-მდე შემცირდება. მდგრადი განვითარების მიზნების 3.3.1 ინდიკატორის შესრულების მიზნით მომზადდა საქართველოს აივ/შიდსის ეროვნული სტრატეგიული გეგმა (2019−2022). ამასთანავე, აივ ინფექციის/შიდსის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსება და მომსახურების მოცულობა ყოველწლიურად იზრდება. სახელმწიფო ეტაპობრივად ანაცვლებს გლობალური ფონდის ღონისძიებებს;

 

პროგრამული მომსახურებების უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (ამის შედეგად 2017 წელს პირველად შემცირდა აივ ინფექციის/შიდსის ახალი შემთხვევები. ეს ტენდენცია 2018 წელსაც გაგრძელდა).

1.2.2.8

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08)

 

ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად:

 

ანტენატალური მეთვალყურეობა;

 

გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა;

 

ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

 

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

1.2.2.9

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09)

 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

 

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

1.2.2.10

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10)

 

ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების  ამაღლების მიზნით თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

 

ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

 

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

 

C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; ნივთიერებადამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია;

 

გარემოს და ჯანმრთელობის საკითხები;

 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პოპულარიზაცია და გაძლიერება (მათ შორის, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემაზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა, სატელეკომუნიკაციო ან/და საეთერო (მათ შორის, სამედიცინო პროფილის) დროის შესყიდვა).

1.2.2.11

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11)

 

სკრინინგული კვლევა;

 

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა;

 

C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, ეპკლუსა, ვოსევი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

1.2.3

მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03)

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

 

დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

 

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა;

 

რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;

 

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

 

ახალი კორონავირუსული დაავადების − COVID-19-ის მართვა.

1.2.3.1

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია;

 

ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

 

ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

1.2.3.2

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02)

 

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

 

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების გაწევა;

 

შაქრიანი დიაბეტითა და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

შაქრიანი დიაბეტითა და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

1.2.3.3

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03)

 

18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა.

1.2.3.4

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04)

 

პაციენტთა ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

 

ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისთვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

 

თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

 

ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.5

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05)

 

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

 

ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.6

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06)

 

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

 

ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრეობითი პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.7

პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 07)

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;

 

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის, ამბულატორიული მომსახურებისთვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

 

შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

 

სოფლის მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა.

1.2.3.8

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)

 

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

 

მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა.

1.2.3.9

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09)

 

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

1.2.3.10

ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 11)

 

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავება და მართვა;

 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფა.

1.2.4

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04)

 

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიებისა და მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ამ მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში პირთა მომზადების უზრუნველყოფით;

 

დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

 

პროფესიული რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

1.2.5

სახელმწიფო კლინიკების მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 05)

 

სამედიცინო სფეროში მრავალპროფილიანი კლინიკების განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება; კვლევების ჩასატარებლად საკონსულტაციო და იურიდიული მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მხარდაჭერის მიზნით;

 

სამედიცინო დაწესებულებათა მდგრადობის უზრუნველსაყოფად ღონისძიებების განხორციელება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით.

1.3

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)

 

მოსახლეობის  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაცია; დევნილთა, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია;

 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;

 

სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;

 

სამკურნალო საშუალებების ხარისხისა და მიმოქცევის და ფარმაცევტული საქმიანობის ზედამხედველობა;

 

სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

 

საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური  ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვა და მხარდაჭერა; მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;

 

საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკის, აგრეთვე დასაქმების ხელშეწყობის და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლე